Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo polskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywa ściekowa [Commission Staff Working Document Evaluation of the Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991, concerning urban waste-water treatment, European Commission, Brussels], jest jednym z najstarszych obowiązujących aktów legislacji europejskiej i przez niemal 30 lat zachowała praktycznie pierwotne brzmienie.
PL
Rejestr BDO wywołał w ostatnim czasie spory popłoch wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nadal zadaje sobie fundamentalne pytanie: czy ich działalność podlega wpisowi do rejestru BDO? Pytanie to zadaje sobie również wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
PL
Wraz z wejściem w życie zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn. zm.; dalej: uozzw) Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie otrzymali wyłączne uprawnienia do wydawania opinii do projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Po ponad roku obowiązywania nowych przepisów w tej sprawie można już przyjrzeć się, jak kształtują się doświadczenia w zakresie sporządzania projektów, opiniowania i zatwierdzania regulaminów.
PL
Teza zawarta w uchwale Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (Sygn. Akt III SZP 2/16) wydaje się dość jednoznaczna: przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej; przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.
EN
Increasing globalization requires the search for new solutions to form and manage enterprises. One of a possible approaches is creating business groups with different types of cooperation. The analysis of European Union law and Polish law carried out in the article speaks in favor of creating business groups with the principle of vertical cooperation. Achieving the strategic goals of the individual members of the group requires a flexible and adequate model of cooperation. One such solution is developing business process models. The main goal of the paper is presents principles of creating such models for both individual and cooperating companies using the IDEF methodology.
PL
Mimo, że od wejścia w życie nowego Prawa wodnego minął już prawie rok, to jednak opłaty za usługi wodne wciąż wywołują sporo emocji. Z uwagi na ostatnie wyroki sądów, a także zmiany przepisów w tym zakresie warto ponownie podjąć temat opłat za usługi wodne.
7
Content available remote The tram approval process with regard to protection of the environment
EN
This article presents the approval process of trams in accordance with the requirements of Polish law, in particular resulting from the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 28.05.2013. on the approval of trams and trolleybuses type (O. J. of 2015. item 38 consolidated text) with taking into consideration the environmental aspect. The aim of this article is introduction the approval process of trams.
PL
W artykule przedstawiono proces homologacji tramwajów zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w szczególności wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28.05.2013 roku w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (Dz. U. 2015 r. poz. 38 tekst jednolity) z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska.Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu homologacji tramwajów.
PL
W artykule opisano zagadnienia regulacji prawnych odnoszących się do drogowej ochrony akustycznej.
EN
This paper discusses the changes to the legislation on pollution of the aquatic environment in 2010–2016, including priority and hazardous substances. Both EU regulations (Water Framework Directive 2000/60/EC, Directive 2008/105/EC, Directive 2013/39/EU) and Polish (Journal of Laws Ordinance of 2014 Item 1800) were discussed and evaluated. Additionally, an outlook for further changes concerning pollution of the aquatic environment is given.
PL
Opisano zmiany przepisów dotyczących zanieczyszczeń środowiska wodnego, w tym substancji niebezpiecznych i priorytetowych w latach 2010–2016. Omówiono zarówno poszczególne regulacje unijne (Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, Dyrektywa 2008/105/WE, Dyrektywa 2013/39/UE) jak i polskie (Rozporządzenie DZ.U. 2014 poz. 1800). Dokonano ich oceny. Przedstawiono także prognozę w zakresie dalszych zmian dotyczących zanieczyszczeń środowiska wodnego.
PL
Wartykule wymieniono korzystne dla gazownictwa zapisy, które zostały podane w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki zdnia 26 kwietnia 2013 r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
EN
In the paper suitable record for gas industry that have been saved in the amended Regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013 about the technical requirements to gas networks and their location.
PL
Ponad 20-letni okres przynależności Polski do Unii Europejskiej zmienił nasz kraj radykalnie. Rozwój dotyczy każdej, w zasadzie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowało realizację programów unijny za okres 2007-2013. Wydano w tym czasie 319,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE wyniosło 226,5 mld zł.
PL
Procedura odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, wbrew pozorom, nie jest oczywista. Mimo, iż je stosowanie nie stwarza przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym większych problemów, w typowych i powtarzalnych przypadkach, to jednak na tle specyficznych stanów faktycznych popełnianie są błędy. Przyczyn tych błędów należy upatrywać w braku powiązania regulacji ustawy branżowej (ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) z przepisami ogólnymi. Celem niniejszego artykułu nie jest opisanie samej procedury, lecz wskazanie tych elementów, które w praktyce rodzą wątpliwości.
PL
W ostatnich latach niezwykle popularne w Polsce stały się warunki kontraktowe FIDIC, które w chwili obecnej znajdują zastosowanie w dużej części inwestycji budowlanych. Warunki kontraktowe FIDIC zostały jednak przygotowane na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych w anglosaskim systemie prawa (common law). Polski system prawny został natomiast oparty na kontynentalnym systemie prawnym (civil law), który w istotny sposób różni się od anglosaskiego, zarówno w sferze samych przepisów prawa, jak również w sferze tzw. kultury prawnej. Różnice pomiędzy tymi systemami prawnymi skutkują znacznym niedostosowaniem warunków kontraktowych FIDIC do polskiego porządku prawnego i tym samym powodują wiele problemów praktycznych w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC w Polsce.
15
Content available remote Decyzja Komisji Rozjemczej wg Warunków Kontraktowych FIDIC
PL
Decyzja Komisji Rozjemczej zgodnie z zapisami klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] Warunków Kontraktu: "jest wiążąca dla obu stron, które winny niezwłocznie wprowadzić ją w życie dopóki i jeżeli nie zostanie ona zmieniona w postępowaniu pojednawczym lub wyrokiem arbitrażu".
PL
Zagospodarowanie osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków komunalnych z uwagi na wymogi wynikające ustawy o odpadach jest problematyczne. Po pierwsze, przedsiębiorstwo, jako wytwórca odpadów, może przekazać osad podmiotowi legitymującemu się odpowiednim zezwoleniem administracyjnoprawnym, tj. co do zasady decyzją na przetwarzanie tej frakcji odpadów. Po drugie, z założenia, pozbycie się osadu generuje po stronie przedsiębiorstwa koszty, gdyż podmiot prowadzący odzysk nie wykorzystuje komercyjnie odebranego osadu do prowadzenia dalszej działalności wytwórczej, a ponosi jedynie wydatki z nim związane. Nawet jednak, gdy prowadzący odzysk wykorzystywał osad do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, jak np. rolnik stosujący osad na swoim polu, to ze względu na posiadany przez osad status odpadu, nie jest on skłonny płacić za niego jak za inne produkty służące mu do prowadzenia działalności zarobkowej, przykładowo, rzeczony rolnik kupuje przecież nawóz.
PL
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na lokalne systemy oczyszczania ścieków i możliwość dofinansowania budowy tych systemów z różnych źródeł, przydomowe oczyszczalnie ścieków są przedmiotem wielu zamówień publicznych, organizowanych prze jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin). Zarówno w treści ogłoszeń o zamówieniu, jak i w SIWZ, przedmiot zamówieni i wymagane dokumenty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków są dość często opisywane w sposób wskazujący na nieznajomość przepisów i norm dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu. Również wykonawcy i projektanci, a nawet producent przydomowych oczyszczalni ścieków opracowują i dostarczają niekompletne lub niewłaściwe dokumenty, budzące obawy czy dostarczany wyrób spełnia przypisane mu wymagania.
PL
Postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych stanowią o warunkach wprowadzania ścieków komunalnych do wód. Dyrektywa ta nie odnosi się natomiast do warunków wprowadzania ścieków do odbiornika ziemnego. Art. 3 ust. 1 Dyrektywy ściekowej nakłada obowiązek wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych, ale dopuszcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosowanie systemów indywidualnych zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska.
PL
Podczas użytkowania każdej oczyszczalni, również przydomowej, powstaje osad ściekowy, który należy zagospodarować zgodni z przepisami. Osad powstaje w osadniku gnilnym w wyniku gromadzenia zawiesiny na dnie zbiornika. Osad, mimo stosunkowo długiego czasu fermentacji w osadniku, zawiera bardzo duże ilości substancji organicznych oraz organizmów niebezpiecznych d środowiska (również patogenów). Wobec tego konieczne jest jego unieszkodliwienie, aby nie stanowił zagrożenia sanitarnego.
PL
Polskie i unijne regulacje prawne zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych, postępowania z nimi i nowe sposób zagospodarowania i wykorzystywania ich. Analiza gdzie i jak w Polsce postępuje się z osadami, także z oczyszczalni przydomowych, i co z nimi robić, jaką strategie przetwarzania przyjąć na przyszłość. Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi. Ciężka praca jaką podjęto w gminach i przedsiębiorstwach kanalizacyjnych oraz dziesiątki milionów złotych zainwestowanych w ostatnich latach zarówno w sieć wodociągową, kanalizacyjną, jak i w budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, to dostęp do czystej i wysokiej jakości wody dla większości społeczeństwa. Więcej przechwyconych i oczyszczonych ścieków, to więcej osadów do zagospodarowania.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.