Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo żywnościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Alergia to choroba bardzo ekspansywna. Mimo że żywność nie jest najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych u człowieka, to rosnąca liczba osób cierpiących na alergie i nietolerancje pokarmowe niepokoi środowiska medyczne i żywieniowców oraz władze krajowe. Zapewnienie konsumentom żywności całkowicie wolnej od alergenów z wielu przyczyn nie jest możliwe. Do poprawy jakości życia alergików oraz cierpiących na nietolerancje pokarmowe powinno przyczynić się m.in. prawidłowe znakowanie żywności. Z myślą o zwiększeniu ochrony zdrowia konsumenta zostały wprowadzone odpowiednie unijne regulacje prawne zobowiązujące do znakowania obecnych w produkcie składników alergennych. Niestety, niektóre kwestie z tym związane są niejednoznacznie interpretowane, dlatego wiele krajów decyduje się na wprowadzenie własnych przepisów bądź wytycznych. Zatem przed wprowadzeniem produktu spożywczego na zagraniczne rynki należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z regulacjami dotyczącymi etykietowania produktów, w tym znakowania alergenów.
EN
Allergy is a widely spreading disease. Although food is not the most common trigger of allergic reactions in humans, the increasing number of individuals suffering from allergies and food intolerances worries medical communities, nutritionists and national authorities. For many reasons, it is impossible to provide consumers with food that would be completely allergen-free. However, what should contribute to enhancing the quality of life of people suffering from allergies and food intolerances is correct food labelling. In order to strengthen the protection of the health of the consumer, relevant EU regulations were introduced which require mandatory labelling of allergens contained in the product. Unfortunately, some related issues are interpreted ambiguously and thus many countries decide to introduce national provisions or guidelines. Therefore, before introducing a foodstuff on foreign markets, particular attention should be paid to regulations on food labelling, including allergen labelling.
PL
Niniejsze opracowanie jest prezentacją podstawowych założeń wybranych dobrowolnych systemów jakościowych na płaszczyźnie międzynarodowej, unijnej i krajowej. Stanowią one obecnie jedną z najbardziej dynamicznych sfer rozwoju prywatnego prawa żywnościowego. Celem opracowania jest określenie znaczenia, jakie mają systemy jakości dla przepisów prawa oraz przeanalizowanie korzyści i problemów wynikających dla konsumentów i przedsiębiorców. W opracowaniu wykorzystana została metoda analizy treści i analizy dokumentów, pozwalająca wykazać wieloaspektowość omawianej kwestii i jej istotne znaczenie z punktu widzenia zarówno krajowej, jak i międzynarodowej praktyki gospodarczej. Powołano się na akty prawne, periodyki i monografie. Wykorzystane zostały informacje udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, konsumentów, organizacje społeczne oraz dane umieszczone na oficjalnych stronach organizacji certyfikujących. W zakresie metod posłużono się założeniami komparatystyki prawniczej, porównując wybrane systemy jakości.
EN
This study is a presentation of the basic assumptions of selected voluntary quality systems at the international, EU and national level. They are currently one of the most dynamic areas of private food law development. The aim of the study is to show the importance of quality systems for the law and to analyze the benefits and problems arising for consumers and entrepreneurs. The study uses the method of content analysis and document analysis, which allows to show the multifaceted nature of the discussed issue and its significance from the point of view of both domestic and international economic practice. References were made to legal acts, periodicals and monographs. The information provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development, organizations associating entrepreneurs, consumers, social organizations and data on official websites of certification organizations were used. Methods of legal comparative studies were used in the field of methods by comparing selected quality systems.
PL
Substancje dodatkowe do żywności budzą sprzeczne reakcje tak wśród producentów, jak i konsumentów. Z jednej strony służą podnoszeniu atrakcyjności oraz jakości produktów, drugiej – budzą zaniepokojenie konsumentów wynikające z niewiedzy oraz przekazu marketingowego w środkach masowego przekazu takiego jak: radio, TV czy Internet. Świadomość konsumentów na temat bezpieczeństwa dodatków do żywności oraz ich roli, jaką pełnią w przemyśle spożywczym i przetwórstwie żywności, jest niewielka. Niniejszy artykuł jest przeglądem literatury polskiej dotyczącej obecności substancji dodatkowych w żywności z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych dotyczących stosowania ich w produkcji żywności. Wykazano korzyści, jak również zagrożenia wynikające z nadmiernego ich stosowania.
EN
Food additives give rise to contradictory reactions both among producers and consumers. On the one hand they serve to increase the attractiveness and quality of the products, on the other hand - induce consumers’ concern arising from ignorance and marketing communication in the mass media such as radio, TV or the internet. Consumers’ awareness on the safety of food additives and their role in the food industry and processing is still small. This article is a review of the Polish literature concerning the application of additives in food processing taking into consoderation the current legislation on food additives usage. The advantages and risks resulting from using such substances in excess in food have been shown.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy problemu fałszowania żywności w Polsce. W pracy sporządzono zestawienie przepisów prawa żywnościowego oraz przewodnika PAS 96:2014 w celu przedstawienia istoty pojęcia zafałszowanego środka spożywczego. Podstawą do dyskusji nad problemem fałszowania żywności w Polsce były badania własne autorki polegające na analizie danych upublicznianych na stronie internetowej IJHAR-S, objętych modułem wyszukiwania oraz raportu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF, sporządzonego na podstawie zgłoszeń poszczególnych krajów o pojawieniu się produktu zagrażającego bezpieczeństwu żywności. Przeprowadzone badania pozwoliły na gruntowną analizę problemu fałszowania żywności w Polsce, z uwzględnieniem przyczyn (głównie o charakterze ekonomicznym), skali problemu fałszowania żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, obszarów i kategorii produktów, w których najczęściej dochodzi do zafałszowań oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony konsumenta przed zafałszowywaniem żywności.
EN
The article presents the outcome of the analysis of the problem of food fraud in Poland. In order to present the essence of the concept of a fraudulent food product, a specification of food law regulations and PAS Guide 96:2014 has been drawn up. The basis for the discussion of the problem of food fraud in Poland has been the author’s own research consisting of the analysis of the data publicized on the IJHAR-S webpage, included in the search module, and the report of the RASFF System made on the basis of notifications sent by individual countries of appearances of products endangering food safety. The research carried out has allowed a thorough analysis of the problem of food fraud in Poland together with the reasons (mainly economic), the scale of the problem of food fraud in Poland compared with other EU countries, the range and categories of products which are most often falsified and the measures undertaken to protect consumers from falsified foods.
PL
Wyniki analizy stanowiły podstawę do sformułowania wymagań zmian dla systemu klasy WMS w zakresie identyfikowalności. Wyznaczony podczas badania potencjał optymalizacyjny mógł stanowić dla zarządu firmy podstawę do podjęcia kolejnych decyzji strategicznych związanych z dalszą ścieżką implementacji systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę rekomendacje wynikające z analizy przeprowadzonej przez ILiM, firma podjęła decyzję o wdrożeniu nowego systemu klasy WMS firmy IBCS Poland, który nie tylko uwzględnia rekomendacje w zakresie standardów GS1, ale także w pełni obsługuje identyfikowalność.
PL
We wszystkich krajach członkowskich UE stosuje się wprost rozporządzenia organów ustawodawczych UE, które mają zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów konsumentów. W Polsce ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 r. nr 171, poz. 1225) reguluje ogół wymagań, które muszą być spełnione, aby żywność znajdująca się w obrocie była bezpieczna dla zdrowia człowieka. Każdy producent żywności, bez względu na wielkość, profil oraz charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych wyrobów, co gwarantują wdrożone systemy zarządzania jakością. Jednym z czynników bezpieczeństwa żywności są zanieczyszczenia mikrobiologiczne, gdyż mogą one powodować infekcje i zatrucia pokarmowe u ludzi. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 wraz z późniejszymi zmianami określa dwa rodzaje kryteriów mikrobiologicznych: bezpieczeństwa żywności oraz higieny procesu.
EN
In all EU Member States, the Regulations of the EU legislative bodies shall be directly applied; they are designed to ensure a high level of protection of human life and health and the protection of consumer interests. In Poland, the law on food safety and nutrition (Journal of Laws of 2006. No. 171, item 1225) regulates the general requirements that must be met to ensure that the foods present on the market are safe for human health. Every food manufacturer, regardless of size, profile and nature of production, is responsible for the safety and health quality of ma nufactured products, what is guaranteed by the quality management systems in place. One of the factors of food safety includes microbiological contaminants, as they can cause infections and food poisoning in humans. The Commission Regulation (EC) No 2073/2005, with later amendments, defines two types of microbiological criteria, which relate to food safety and process hygiene.
PL
Jednym z podstawowych zadań Komisji oraz Parlamentu Europejskiego jest dbanie o bezpieczeństwo żywności oraz interesy konsumentów. Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, że należy poświęcić coraz więcej uwagi kwestii oszustw w sektorze spożywczym. Ujawniane przykłady, takie jak stosowanie soli drogowej do celów spożywczych, sprzedaż zwykłych jaj jako jaj z produkcji ekologicznej, wykorzystanie alkoholu metylowego w napojach spirytusowych, nieprawidłowe etykietowanie gatunków ryb czy skandal dotyczący mięsa końskiego, zdają się wskazywać na istnienie stałego lub strukturalnego problemu. Tego typu przypadki oszustw niekorzystnie wpływają na zaufanie konsumentów do łańcucha dostaw żywności. W stosunku do organów nadzorczych, mających czuwać na bezpieczeństwem żywności, coraz częściej pojawiają się określenia – instytucje niskiego zaufania społecznego.
EN
One of the basic tasks of the European Commission and the European Parliament is to take care of food safety and consumers’ interests. The events of the recent few years have shown that more and more attention should be paid to the problem of frauds in food sector. The revealed examples such as the application of road salt for cunsumption purposes, sale of common eggs as those ones coming from organic production, utilization of methyl alcohol in spirit drinks, incorrect labeling of fish soecuies or scandal situation concerning horse meat seem to indicate the existence of permanent or structural problem. The frauds of this type affect unfavourably the confidence of the consumers in the chain of food supplies. In respect of supervision organs, that have to take care of food safety, they become more and more often defined as the institutions of a low social confidence.
PL
W artykule omówiono aspekty prawne sprzedaży żywności przez Internet oraz nadchodzące zmiany przepisów w tym zakresie. Zagadnienie sprzedaży „na odległość” zostało przedstawione w kontekście dwóch rodzajów regulacji: cywilnoprawnej oraz wynikającej z przepisów prawa żywnościowego. Analiza cywilnoprawna odnosi się do sprzedaży żywności na odległość i związanego z nią prawa odstąpienia od umowy. W zakresie przepisów prawa żywnościowego poruszona została kwestia zatwierdzania zakładów, zapewnienia konsumentom odpowiedniego bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
EN
The article discusses the legal aspects of food sales via the Internet and upcoming changes in regulations in this respect. The issue of selling „at a distance” is presented in the context of civil law and the provisions of food law. Analysis of regulation of civil law refers to selling food “at the distance” and the right of withdrawal from the contract. In the field of food law the issue of the approval of establishments, consumer health and presentation of information about food was discussed.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mogą występować w żywności na skutek depozycji środowiskowej, jak również procesów termicznego utrwalania żywności i przygotowania jej do spożycia. Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych technik wędzenia i grillowania na poziom zanieczyszczenia produktów mięsnych przez WWA w aspekcie aktualnych wymagań prawa żywnościowego Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 835/2011. W wyniku badań potwierdzono istotny wpływ zastosowanych technik wędzenia oraz grillowania na poziom zawartości WWA w wybranych grupach produktów. Uwzględniając maksymalny dopuszczalny poziom zawartości B[a]P oraz sumarycznej zawartości 4 ciężkich WWA (B[a]A, Chr, B[a]P i B[b]F) w produktach mięsnych wędzonych ustanowiony w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 835/2011 wykazano, że wszystkie produkty niezależnie od zastosowanej metody wędzenia spełniały wymagania prawa żywnościowego Unii Europejskiej.
EN
Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food can be a consequence of environmental deposition, but also the thermal treatment processes used in the preparation and manufacture of foods. The aim of this study was to investigate the influence of selected methods of smoking and grilling on the meat products contamination level by PAHs with reference to the current requirements of European Union food law, according to the Commission Regulation (UE) No. 835/2011. The obtained results proved a significant effect of the methods of smoking and grilling on the level of PAHs content in selected groups of products. Considering the maximum tolerable limit for B[a]P and the sum of 4 heavy PAHs (B[a]P, B[a]A, B[b]F, Chr) in smoked meat products stated in the Commission Regulation (UE) No. 835/2011, it was proved that all products fulfilled the European Union food law requirements, irrespectively of the smoking method applied.
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Analiza etykiet środków spożywczych dostępnych na rynku europejskim wskazuje na wzrost zainteresowania hasłami odnoszącymi się do "naturalności" produktów. Szacuje się, że ponad 70 % konsumentów jest zainteresowanych żywnością o "naturalnych" cechach, tj. zwłaszcza pozbawioną składników pochodzenia syntetycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, producenci modyfikują skład swoich produktów usuwając często dozwolone substancje dodatkowe lub zastępując je innymi składnikami żywności. W efekcie powstają tzw. clean label, czyli etykiety podkreślające prosty, bardziej "naturalny" skład produktu, np. przez stosowanie haseł: bez konserwantów, wyłącznie naturalne barwniki czy bez sztucznych dodatków. Czy są one jednak zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami? I jaka korzyść płynie dla konsumentów z rozwoju tego nowego kierunku w znakowaniu żywności?
EN
Analysis of the food labels available on the European market indicates a growing interest in slogans relating to naturalness of products. It is estimated that over 70 % of consumers are interested in food with natural features, especially without synthetic ingredients. Nowadays, to meet consumers' needs, the producers modify the composition of their products, removing permitted food additives or just replacing them with other food ingredients. The result is known as "clean label", which is the label highlighting the simple, more natural composition of the product, e.g. by using passwords: no preservatives, only natural ingredients or no artificial food additives. Is this always consistent with current food low regulations? And what is more, what is the benefit for consumers from the development of this new trend in food labeling?
12
PL
Dodatki do żywności, stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dane dotyczące rodzajów dozwolonych w Polsce dodatków do żywności ustala Ministerstwo Zdrowia, wymieniając rodzaj, dobór do konkretnego surowca lub produktu oraz wielkość aplikacji ADI {Acceptable Daily Intake) w ustawach (Dz. U. RP) w oparciu o obowiązującą listę pozytywnych dodatków - Quantum Satis - umieszczoną przez grupę ekspertów WHO/FAO w Kodeksie Żywnościowym (Codex Alimentarius).
EN
Food additives are not threat to health if they are used according to valid law. Data of permissible in Poland food additives are established by the Ministry of Health. The Ministry determines in appropriate laws (Dz. U. RP) a kind, selection for a given material or product and applied amount, ADI (Acceptable Daily Intake), of a given additive based on the list of positive additives - Quantum Satis - placed in Codex Alimentarius by the group of WHO/FAO experts.
PL
Producenci żywności mogą umieszczać na swoich produktach jedynie oświadczenia, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz z dyrektywą 2000/13 w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. W 2010 r. kończą się niektóre okresy przejściowe związane z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Producenci żywności będą zobowiązani do stosowania nowych przepisów.
EN
Food producers can place on their products only the claims or statements, which are in accordance with rule 1924/2006 concerning food statements and health claims for food and rule 2000/13 concerning labeling, presentation and food advertisement. There will be the end of some transitional periods regarding food statements and health claims in 2010. Food producers will be oblige to use new rules.
PL
Umieszczanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności na produkcie spożywczym lub wykorzystywanie ich w reklamie takiego produktu jest uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem można stosować jedynie oświadczenia, na które zezwoliła Komisja i które są włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Obecnie wciąż trwają prace nad poszczególnymi przepisami oraz nad opracowaniem samego wykazu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykazem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
EN
Food and health claim placement on the label of the food product or usage of the claim in the food product advertisement is ruled by the regulation no 1924/2006. According to this regulation only approved and listed in the register approved by the Commission claims might be used. Currently some paragraphs and the register are still under construction. Up to date status of the food and health claims register is covered in the following article.
PL
Artykuł jest krótkim przeglądem dotyczącym ostatniej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innych ustaw, która weszła w życie 11 marca 2010 r. Zmiany ustaw przedstawiono przez pryzmat dwóch głównych celów legislacyjnych, tj. pełnego dostosowania stanu polskiego prawa żywnościowego, w zakresie bezpieczeństwa żywności, do prawa wspólnotowego oraz doprecyzowania niektórych polskich przepisów sprawiających poważniejsze trudności interpretacyjne. Przedmiotowa nowelizacja ma w większości charakter redakcyjny i - nie narzucając podmiotom branży spożywczej istotnych nowych obowiązków - stwarza dogodniejsze warunki prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.
EN
The article is a brief preview of the last amendments of Polish Statute on Safety of Food and Nutrition, and other statutes. The amendments entered into force on 11 March 2010. The amendments are presented in view of two leading legislation motives, i.e. to gain a full conformity of Polish food law status with Community law, within the scope of food safety, and to make some Polish provisions more precise, in case of its major interpretation problems. In general, the amendments are mainly of editorial nature and do not impose new significant obligations on food business operators, creating better conditions for the business activity.
PL
Na początku 2009 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2008 r. nr 216, poz. 1368). Zasadnicze zmiany dotyczą zakresu rejestracji i ochrony ww. nazw produktów rolnych i środków spożywczych. Uregulowano również kwestie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
EN
At the beginning of 2009 the Act of 24 October 2008 about changing the Act on Registration and Protection of Names and Designations of Agricultural Products and Foodstuffs as well as Traditional Products was legislated (DzU 2008, No. 216, item 1368). Significant changes include the range of registration and protection of names of agricultural products and foodstuffs as protected. Designations of Origin, Protected Geographical Indication, and Traditional Specialty Guaranteed. Moreover, issues of compliance of production process of agricultural products and foodstuffs. The Act also amended the Act of 18 October 2006 on Production of Spirit Drinks and on Registration and Protection of Geographical Indication of Spirit Drinks.
PL
18 grudnia 2008 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2008 r., nr 214 poz. 1346 z 3 grudnia 2008 r.). W noweli ustawy wprowadzono nową definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego oraz zapisano wysokie sankcje karne za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, w wysokości do 10% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mogą wydawać decyzje administracyjne przed zakończeniem kontroli, a zawarte w decyzjach informacje dotyczące zafałszowań artykułów będą podawane do publicznej wiadomości. Ustawa dostosowuje również krajowe przepisy do ostatnich zmian wspólnotowych.
EN
On 18th of December 2008 new regulations were introduced in the amended act concerning commercial quality of food and agricultural products and also in other acts (Official Journal of Laws of 2008, no 214 item 1346, dated 3rd of December 2008). In the amendment a new definition of adulterated food and agricultural product was stated and high financial sanctions were imposed for commercial introduction of adulterated products amounting to 10% of the income made by the manufacturer in the year prior to the year when the financial penalty was administered. Moreover the administrative powers of Agricultural and Food Quality Inspection can make official decisions before the control is finished and the information included in the decisions referring to adulterated products will be publicly announced. The act also adjusts national regulations to recent changes within the EU regulations.
PL
Media nieustannie mówią o złej jakości żywności i warunkach sanitarnych panujących u jej producentów. Wielu ludzi zachowało w pamięci smak jakiegoś rarytasu z dzieciństwa: wędliny od miejscowego rzeźnika, chleba z pobliskiej piekarni, cukierków kupowanych u wędrownego handlarza czy oranżady w proszku. Wspomnieniom często towarzyszy myśl, że teraz już tak się nie robi. Istnieje powszechne przekonanie, że dawniej jedzenie było zawsze smaczne i nieskażone, krótko mówiąc - prawdziwe. Tymczasem już w czasach antycznych opisywano proceder fałszowania żywności i próbowano z nim walczyć.
EN
The contemporary media constantly report about deteriorating food quality and compromised hygienic conditions in food processing plants. Customers often seem to recall the taste of certain delicacies eaten in their youth: deli meat from a local butcher, freshly-baked bread from the nearest bakery, home-made candies or instant lemonade bought from street vendors. These memories are often followed by a nostalgic, sentimental thought you cannot have food produced this way any longer. A common belief is also shared that in former times food was always tasty, not contaminated, in other words, 'genuine'. Yet, cases of food adulteration have been known, reported, described and prosecuted since ancient times.
PL
Powstanie w 2002 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) było niezbędne ze względu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. EFSA zapewnia zaplecze naukowe we wszystkich aspektach wspólnotowej polityki bezpieczeństwa żywności, z zachowaniem kompetencji naukowej i niezależności. EFSA współpracuje z Parlamentem Europejskim i Radą oraz kompetentnymi jednostkami naukowymi państw członkowskich, a także przyczynia się istotnie do zwiększenia bezpieczeństwa żywności w UE.
EN
The foundation of European Food Safety Authority (EFSA) in 2002 was an essential solution towards food safety improvement. For five years EFSA has been providing scientific support in all aspects of the European food safety, maintaining the highest standards of scientific competence and indepedence. The Authority's activity includes co-operation with the European Parliament and Council as well as competent scientific units from all EU member states. EFSA strengthens significantly the food safety in the EU.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.