Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pracochłonność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Construction planning always requires labour productivity estimation. Often, in the case of monolithic construction works, the available catalogues of productivity rates do not provide a reliable assessment. The paper deals with the problem of labour estimation for reinforcement works. An appropriate model of labour prediction problem is being introduced. It includes, between others, staff experience and reinforcement buildability. In the paper it is proposed, that labour requirements can be estimated with aggregated classifiers. The work is a continuation of earlier studies, in which the possibility of using classifier ensembles to predict productivity in monolithic works was investigated.
PL
Planowanie rzeczowe i kosztowe każdego przedsięwzięcia budowlanego wymaga analizy nakładów pracy. Od pewnego czasu obserwuje się w polskim budownictwie stopniowy spadek dostępności wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Z drugiej strony projekty konstrukcyjne obiektów żelbetowych są coraz bardziej złożone i jednocześnie „odchudzane”. Sprawia to, że prawidłowa ocena pracochłonności robót staje się coraz bardziej istotna. Problemy zaobserwowane na różnych krajowych budowach w przeciągu ostatniego roku stały się inspiracją do przeprowadzenia wstępnych badań w temacie pracochłonności prac zbrojarskich. Praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań nad modelowaniem pracochłonności robót wykonywanych w technologii MBB i zaprezentowano w niej możliwość modelowania norm wykonania zbrojenia przy użyciu drzew decyzyjnych (pojedynczych i agregowanych).
EN
The aim of this study was to assess technical feasibility of servicing for modern agricultural tractors. Labour intensity of technical service during the entire servicing cycle was adopted as a measure of serviceability for agricultural tractors. Among tractors included in this study the lowest labour intensity of technical service (Pst = 25 h) was observed for Forterra 105 tractors by Zetor.
PL
Celem pracy była ocena technologiczności serwisowania współczesnych ciągników rolniczych. Jako miarę podatności serwisowej ciągników rolniczych przyjęto pracochłonność serwisu technicznego w okresie pełnego cyklu serwisowego. Spośród ciągników objętych badaniami najmniejszą pracochłonność serwisu technicznego (Pst = 25 h) zaobserwowano w przypadku ciągników marki Zetor Forterra 105.
EN
In the paper there are presented economic and material expenditures incurred during ensiling the sugar beet pulp in various forms of their storage: cylindrical bales wrapped with foil - ZPO, foil bag - ZWF and passage silo - ZSP. A computational algorithm was developed allowing determination of criterion indicators for which: fuel consumption, labor input and costs per unit weight of ensiled pulp was measured at actual humidity and expressed as the dry matter content. In addition, cost structure has been divided into costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The highest total costs occur when bale were wrapped with ZPO foil and equal to 122,40 PLN·Mgd.m·-1 and are about twice as much as other ZWF technologies - 62.50 PLN·Mgd.m·-1 and ZSP - 64,60 PLN·Mgd.m·-1. Costs associated with auxiliary materials, which are the largest in the case of ZPO technology, amount of 65.30 PLN·Mgd.m·-1, then ZSP - 47,80 PLN·Mgd.m·-1, and the smallest were in ZWF technology equal to 29.80 PLN·Mgd.md.m·-1.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych przy różnych formach ich składowania: bele cylindryczne owinięte folia- ZPO, worek foliowy - ZWF oraz silos przejazdowy - ZSP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Największe koszty całkowite występują przy zakiszaniu wysłodków w belach owiniętych folia ZPO wynoszące 122,40 zł·Mgs.m·-1 i są około dwukrotnie większe w porównaniu do pozostałych technologii ZWF - 62,50 zł·Mgs.m·-1 oraz ZSP - 64,60 zł·Mgs.m·-1. W strukturze kosztów we wszystkich technologiach dominują koszty związane z materiałami pomocniczymi, które są największe w przypadku technologii ZPO wynoszące 65,30 zł·Mgs.m·-1, następnie ZSP - 47,80 zł·Mgs.m·-1, a najmniejsze w technologii ZWF równe 29,80 zł·Mgs.m·-11.
EN
The aim of this work was to characterize the productivity of conducting organic production in farms oriented to milk production. The aim of this work was achieved by determining the productivity of some factors of production, i.e. land, labor and machinery. The scope of this work covered farms associated in a producer group from the Podkarpackie province. The analysis of the obtained results showed that the mean area of the studied farms was 37.37 ha UAA, and the average livestock density was 0.81 LU·ha-1 AL. The granted subsidies (which differentiated the obtained index of land productivity at a level of 2.58 thous. PLN·ha-1 AL) were a very important element from the point of view of production profitability.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie efektywności prowadzenia ekologicznej produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Aby zrealizować cel pracy określono produktywność wybranych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy, oraz parku maszynowego. Zakresem pracy objęto gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej z woj. podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 37,37 ha UR, a średnia obsada inwentarza żywego 0,81 DJP·ha-1 UR. Istotnym elementem z punktu widzenia opłacalności produkcji były pozyskane dopłaty, które różnicowały uzyskany wskaźnik produktywności ziemi na poziomie 2,58 tys.zł·ha-1 UR.
EN
The work was made to determine operational costs and cost-effective technologies for preparation of silage from low stalk green fodder, involving baler and various forms of storage systems marked as follows: ASW - wrapping single bales, ZOSZ - wrapping bales on the wrapping serial machine, ZOW - storage bales in a plastic bags using bale charger or collecting chaff in the silo by using pickup trailer - PS - or just storage chaff on the prism - PP. The lowest unitary fuel consumption was noticed in technology using pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (6.99 kg · t-1 dry matter), but the largest fuel consumption took place when using press for wrapping individual bales - ZOP (12.24 kg · t-1 dry matter). The structure of fuel consumption in particular operations was presented by largest share in all technologies including mowing, tedding and raking. Technology showed the lowest labour input when collecting green fodder with pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (1.80 labour hour · t-1 dry matter), and the highest one was when using baler and wrapping single bales - ASW (2.94 labour hour · t-1 dry matter). The lowest unitary costs of silage production was present when using pickup trailer and storing chaff on the prism - PP (zł 225.60 · t-1 dry matter), but the highest costs were when using technology with round baler and individual bale wrapping system - ASW (zł 353.80 · t-1 dry matter).
PL
W pracy określono nakłady eksploatacyjne i ekonomiczne technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych z udziałem prasy zwijającej i różnymi formami składowania oznaczonymi odpowiednio: ZOP - owijanie pojedynczych bel, ZOSZ - owijanie bel na owijarce szeregowej, ZOW - osłanianie bel w worku foliowym przy użyciu ładowarki bel, oraz przyczepy zbierającej ze składowaniem sieczki w silosie - PS lub na pryzmie - PP. Najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (6,99 kg·t-1s.m.), a największym z prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (12,24 kg·t-1s.m.). W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach przypada na operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania. Najniższą pracochłonność wykazywała technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (1,80 rbh·t-1s.m.), a najwyższą z udziałem prasy zwijającej i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (2,94 rbh·t-1s.m.). Najniższe koszty jednostkowe produkcji kiszonek występują w technologii z przyczepą zbierającą ze składowaniem surowca roślinnego w pryzmie - PP (225.60 zł·t-1s.m.), a najwyższe w technologii zbioru prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (353,80 zł·t-1s.m.).
6
Content available remote Optymalizacja czasu wykonania części integralnych na obrabiarkach CNC
PL
W artykule wskazano wybrane metody obniżania pracochłonności detali integralnych wykonywanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zwłaszcza w branży lotniczej. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju konstrukcji lotniczych uwzględniające nowe technologie. Pokazano również liczne przykłady optymalizacji czasu wykonania części integralnych w przemyśle lotniczym. Podano przykład uzyskania efektów ekonomicznych przy kompleksowym podejściu do zagadnienia optymalizacji czasów wykonawczych części integralnych.
PL
Dla gospodarstwa, w którym zastosowano 5-letnią rotację roślin uprawnych, obliczono nakłady na prace polowe w technologii z uprawą zachowawczą (bez orki) oraz technologii tradycyjnej (z orką). W nakładach uwzględniono: czasochłonność, zużycie paliwa i nakłady energii, stanowiącej iloczyn średniego oporu (siły uciągu), zmierzonego w czasie prób polowych i drogi pokonywanej na powierzchni 1 ha. Uzyskane wyniki badań ogółem (dla 5-letniej rotacji), wskazują na znaczne różnice zarówno w czasochłonności (6,60 i 13,31 h·ha-1), zużyciu paliwa (105,7 i 240,1·l·ha-1), jak i energochłonności (575 i 1197 MJ·ha-1) porównywanych technologii, na korzyść technologii zachowawczej. Uwagę zwraca duża różnica w liczbie zabiegów uprawy i siewu w porównywanych technologiach. W uprawie orkowej w 5-letnim zmianowaniu jest to 19 zabiegów pochłaniających 1031 MJ·ha-1, a dla uprawy bez orki tylko 8 zabiegów wymagających 423 MJ·ha-1. Mając na uwadze racjonalne zmniejszenie kosztów produkcji roślinnej, w powiązaniu z dbałością o środowisko, wskazane jest ograniczanie areału uprawianego metodą tradycyjną (płużną), przez wprowadzenie na większą skalę techniki uprawy zachowawczej oraz siewu bezpośredniego. Pozostawienie resztek pożniwnych na powierzchni gleby, oprócz zwiększenia jej aktywności biologicznej, może przyczynić się do zmniejszenia spływów powierzchniowych, zwiększenia retencji wodnej gleby, a tym samym zmniejszenia zagrożenia powodziowego.
EN
There were calculated the expenditures for field work incurred by the farm which uses a 5-year rotation of crops based on conservative (no-tillage) and traditional (with ploughing) culti-vation technology. The expenditures included: time-consumption, fuel and energy consumption being the product of the average resistance (traction force), measured during the field trials and route traveled on the surface of 1·ha. The results obtained in total (for a 5-year rotation) show significant differences in both time-consuming (6.60 and 13.31 h·ha-1), fuel consumption (105.7 and 240.1 l·ha-1) and energy consumption (575 and 1197 MJ·ha-1) between the compared tech-nologies for the benefit of conservative technology. Special attention should be paid to a big dif-ference in the number of cultivation and sowing treatments applied in both technologies. In the 5-year crop rotation the ploughing cultivation needs 19 treatments absorbing 1031 MJ·ha-1, but no-tillage cultivation requires only 8 treatments absorbing 423 MJ·ha-1. Bearing in mind the rational reduction of costs of crop production including concern for the environment, it is advisable to limit the acreage cultivated by traditional method (ploughing), through the introduction in the large-scale the conservative cultivation techniques and direct sowing. Leaving crop residues on the soil surface, in addition to increasing its biological activity, may contribute to reducing surface runoff, increasing water retention and thus reduce flood risks.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracochłonności naprawy przewodów wodociągowych. Przedstawiono dane eksploatacyjne z jednego z miast południowej Polski i dokonano ich analizy w podziale na materiał przewodu i jego średnicę.
EN
The work contains workload of water conduits repair analysis. Field data was shown for one of towns in southern Poland. The data analysis was made for different pipe material and diameter
PL
W nowoczesnych systemach monitoringu robót budowlanych istnieje możliwość uzyskiwania wielu danych, które mogą być wykorzystywane do projektowania konstrukcji jak i wykonawstwa. Odnosi się to do wykonywania pali w systemie CFA, w którym palownice wyposażone są w urządzenia do komputerowego zapisu kontroli jakości wykonania każdego pala. Na podstawie otrzymanych danych (14 informacji zapisywanych w metryce pala) możemy określić pracochłonność i materiałochłonność wykonania pala. Dane te są podstawą do określenia normy czasu i normy zużycia materiału (mieszanki betonowej), które decydują o czasie trwania robót budowlanych, zużyciu materiału i w efekcie kosztów. Stanowią podstawę do projektowania robót budowlanych (projekty technologii i organizacji budowy, kosztorysy, harmonogramy, oferty). W artykule przedstawiono zasady monitoringu pali CFA, wykaz otrzymywanych informacji, które są zapisywane i sposób wykorzystania tych, na podstawie których można analizować pracochłonność w zależności od stopnia plastyczności i geometrii pali oraz opracować normę czasu (pracochłonności) wykonania pali CFA.
EN
There is a possibility in high-tech monitoring systems of construction works to gain many dates, which can be used in structural design and works execution. That concerns CFA piling system, where piling machines are furnished in computer for recording quality dates of each pile's execution. On the basis of received dates (14 dates recorded at the pile's metric) we can determine a labour consumption and material consumption index for piles execution. These dates are the basis for determining standard worktime and materials consumption standard (concrete mix), which are decisive for duration of construction works, material consumption, and effectively for costs. They are basis for designing of construction works (technological projects and organization of labour, cost calculations, time scales, offers). In the paper a principle of operation for computer monitoring CFA piles, specification of receiving dates, which are recorded and a possibility of using dates, which are suitable for labour consumption analysis as the relationship with soil's plasticity degree and pile's geometry and draft a standard work- time for execution of CFA piles is given.
10
Content available remote Pracochłonność procesu montażu rzeczywistego i wirtualnego metodą MTM
EN
The article focuses on the results of the study on the labour-consumption in the process of assembly concerning air conditioning unit for buses with the use of Methods Time Measurement. The research was conducted in Solaris Bus & Coach S.A. company and involved work in both real world and virtual reality. Firstly, the very sense and the purpose of work measurement is discussed. Then, the authors present a stand for virtual designing of processes and objects with the application of CATIA software. The final part of the article shows the results of the aforementioned studies and conclusions drawn on their basis.
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
W referacie omówiono cztery różne zagadnienia wykraczające poza rutynowe projektowanie obiektów logistycznych (problem czwarty), budzą kontrowersje (problem trzeci) lub nie zostały jeszcze opracowane (problem pierwszy i drugi). Pierwsze zagadnienie dotyczy wzbogacenia funkcji magazynowych o konfekcjonowanie wyrobów w wyniku jego decentralizacji. Podano schematy graficzne wariantowej lokalizacji konfekcjonowania oraz formułę obliczeniową dla prawdzenia efektów decentralizacji. Drugie zagadnienie dotyczy rozkładu pracochłonności sprowadzonej procesów przepływu ładunków w łańcuchach transportowo-magazynowych krajowego systemu logistycznego. Podano istotę i podstawowe pojęcia problemu, rozmiar, cel, i znaczenie i badań dla teorii i praktyki. Ten problem ma charakter sygnalny. Trzecie zagadnienie poświęcone jest kryteriom kosztowym i efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu systemów ogistycznych w przemyśle i dystrybucji. Ukształtowano trzy otoczenia logistyczne zakładu produkcyjnego wymagającego obsługi logistycznej: puste, zmonopolizowane i nasycone. Rozróżniono systemy logistyczne: zakładowe i usługowe. Podano kryteria oceny projektów dla zróżnicowanych systemów logistycznych w zróżnicowanych otoczeniach. Czwarte zagadnienie dotyczy specyfiki projektowania przestrzennego, technologicznego i organizacyjnego obiektów typu cross-docking. Podano problemy napotkane w projektowaniu tego typu obiektów oraz przedstawiono opisowo i graficznie wybrane fragmenty przykładowego studium logistycznego przedprojektowego dla realnego projektu.
EN
Paper presents four selected designing problems from author’s analytical, designing and consulting practice. The first problem concerns about the transfer of ready making from production to distribution plant. Problem arises from the real project and realization example. The second problem – the disposition of reduced labour and equipment work consumption along the distribution chains – has a signal character. The subject matter of third problem – costs criteria and economical effectiveness in an evaluation of logistics system projects – are the differences between the logistics system functions. The fourth problem – specific procedure of cross-docking objects designing – has been presented at the example of preliminary study for the real project.
PL
Badano wpływ powierzchni użytków rolnych, obsady inwentarza żywego, zasobów pracy uprzedmiotowionej i wynikających stąd kosztów amortyzacji oraz nakładów ponoszonych na użytkowanie maszyn na pracochłonność produkcji rolniczej. Badania przeprowadzono w 30 wybranych gospodarstwach gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2008.
EN
The subject of the analysis was the impact of changes of several agricultural indicators, such as arable land, livestock, replacement value, depreciation of the machine park, operating expenses for the replacement of manpower in selected 30 farms of the Jerzmanowice-Przeginia commune.
PL
W doświadczeniu polowym porównano wielkość i strukturę nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję topinamburu przeznaczonego na opał. Najbardziej energochłonną była technologia wykorzystująca nawożenie kompostem z osadu ściekowego (23,67 GJ*ha-1). Wskaźnik efektywności energetycznej dla tej technologii wyniósł 3,86. Najmniejszy nakład energii poniesiono w technologii wykorzystującej nawożenie mineralne (15,57 GJ*ha-1). Technologia ta charakteryzowała się jednocześnie największym wskaźnikiem efektywności energetycznej, wynoszącym 6,51.
EN
In a field experiment, the quantity and structure of energy expenditure spent for production of topinambour to be used for fuel were compared. The largest amount of energy was consumed by the technology using fertilization by means of compost from sludge (23.67 GJ ha-1). The energy efficiency index for this technology amounted to 3.86. The smallest energy expenditure was spent in the technology using mineral fertilization (15.57 GJ ha-1). At the same time, this technology was characterised by the biggest energy expenditure index, which amounted to 6.51.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of managing, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article briefly presents the methodology of the integrated information systems implementation, reviews methodologies described in literature and put into practice, and points out the limitations when they are used in small and average-size companies. Next, the general model of the integrated information systems implementation is discussed with the careful consideration to all activities performed at the pre-implementation stages which are described in details: 1) the analysis of needs and the working conditions of a company, 2) the structure of a model of a widely defined production process (in a company) supported by an integrated computer system; 3) the structure of integrated information system model . the configuration of a computer system; 4) making out the pre-implementation work schedule. All the stages are completed on the basis of a prepared database that includes: the production process model, the set of factors that influence the realization of production process, algorithms of separate process realization, the model of an integrated information system, and a standard schedule of implementation. The stages are provided with practical examples. Finally, the main focus is on the most important factors that determine the failure of the realization of the implementation projects.
16
Content available remote Badanie pracochłonności montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego
EN
The work contains an overview of five major methods used in research on work time: chronometrie studies, photography of work day, Methods Time Measurement (MTM), Maynard Operation Sequence Technique (MOST) and Work-Factor. The results of time measurement conducted with use of the aforementioned methods were compared on the basis of literature and self-done examination. The summary includes application values of each of these methods for the industrial practice.
PL
W referacie przedstawiono problem właściwego rozmieszczenia jednostek ładunkowych paletowych w strefie składowania i jego wpływ na pracochłonność procesu magazynowego. Porównane są tutaj dwa sposoby rozmieszczenia jednostek w strefie składowania. Pierwszy z nich polega na losowym przydzielaniu miejsc składowania. Drugi natomiast przedstawia rozmieszczenie jednostek ładunkowych paletowych przy wykorzystaniu metody ABC. Dla każdego z powyższych przypadków wyznaczona są czasy poszczególnych cykli, a następnie pracochłonność.
EN
Article contains problem of proper placing pallets in the storing zone and its influence to labor absorbing in the warehouse process. There are presented two ways of placing pallets in the storing zone. First depends on random assigning the places of storing. Second one depends on assigning places of storing with using ABC method. For every coincidences present is calculate individual times cycles, then labor absorbing.
PL
W doświadczeniu polowym porównano wielkość i strukturę nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję dwóch odmian topinamburu, uprawianych z przeznaczeniem na opał. Skumulowany nakład energii wynosił 15,67 GJźha-1 w przypadku odmiany Albik i 16,79 GJźha-1 w przypadku odmiany Rubik. Wskaźnik efektywności energetycznej produkcji wyniósł przeciętnie 5,46 i nie był istotnie zróżnicowany przez testowane odmiany.
EN
Field experiment involved the comparison of size and structure of energy expenditures for production of two topinambour varieties grown for use as a fuel. Cumulated energy expenditure was 15.67 GJźha-1 in case of Albik variety and 16.79 GJźha-1 in case of Rubik variety. On average, production energy efficiency index was 5.46 and was not significantly diversified by tested varieties.
PL
Praca zawiera analizę pracochłonności operacji montażu wrzeciona tokarki CTX 210 z wykorzystaniem chronometrażu i metody MTM. Omówiono istotę, zastosowania oraz zalety i wady tych metod. Przeprowadzono analizę porownawczą pracochłonności operacji montażu wrzeciona tokarki CTX 210 wybranymi metodami, a w końcowej części pracy sformułowano wnioski z wykonanych badań i analiz.
EN
The paper presented below contains an analysis of labour-consumption during an assembly of the main spindle in CTX 210 lathe with the use of chronometric study and MTM method. The nature and applications of both methods, together with their advantages and disadvantages, are discussed. The comparative analysis of labour-consumption during an assembly of the main spindle in CTX 210 lathe was carried out with the employment of the chosen methods. The final part of the paper focuses on drawing conclusions based on the conducted research and analyses.
PL
Od połowy lat 90. nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Jednakże dalszy jego rozwój uzależniony jest w dużym stopniu od ograniczenia pracochłonności produkcji. Szczególnie dotyczy to odchwaszczania plantacji ekologicznych. Brak rąk do pracy powoduje, że rolnicy rezygnują z prowadzenia bardziej pracochłonnych upraw ekologicznych. Szczególnie dotyczy to produkcji warzyw. W IBMER opracowano i przebadano trzy nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do odchwaszczania pól oraz do zapobiegania ich nadmiernemu zachwaszczaniu. Są to następujące konstrukcje: pielnik do pielęgnacji warzyw korzeniowych z zestawem narzędzi roboczych, pług wahadłowy, spulchniacz obrotowy. Badaniom poddano także bronę talerzową z POM-Brodnica. Pielnik będzie w br. skierowany do produkcji, pozostałe konstrukcje po modernizacji i dodatkowych badaniach również. W artykule omówiono wyniki badań tych maszyn.
EN
Since the middle nineties a dynamic development of ecological farming has been observed in Poland. However, its further development depends to large extent on the reduction of labour consumption in agricultural production. That deals with weeding of the ecological crops in particular. Owing to the shortage of labour force the farmers resign the cultivation of more labour consuming ecological crops, especially the vegetables. Thus, three new constructions of the machines and implements for weeding the fields and protection against weed infestation have been developed and tested at the Institute (IBMER). They are as follows: the hoe for root vegetable cultivation with a set of working implements, oscillatory plough and the rotary soil opener. Disc harrow manufactured by the Brodnica Mechanization Centre (POM) was tested as well. The hoe will be recommended to production this year, the other constructions - after modernization and additional tests - too. Paper presented the results of testing the machines mentioned above.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.