Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca kierowcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. Jednym z takich czynników roboczych jest hałas którego źródłem mogą być: jednostka napędowa, układ przeniesienia napędu, układ zawieszenia, itd. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu tego czynnika na energochłonność pracy kierowcy.
EN
The drivers' workplace has an impact on the safety of transport. Among the factors causing changes in driver behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. One of such working factors is the noise which may be the source of: a drive unit, drive transmission system, suspension system, etc. The paper attempts to identify and assess the impact of this factor on the energy consumption of the driver's work.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych zadań. Szczególnie zauważalne jest to na terenach zurbanizowanych na których występuje zwiększone natężenie ruchu oraz pewne ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu czynników zewnętrznych i antropotechnicznych na bezpieczeństwo realizowanego procesu transportowego.
EN
The working conditions of drivers have a direct impact on the safety of the tasks being performed. It is particularly noticeable in urban areas with increased traffic and certain limitations resulting from the condition of the infrastructure. Among the factors causing changes in drivers' behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. The paper attempts to identify and assess the impact of external and antropotechnical factors on the security of the transport process.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wielkości wydatku energetycznego kierowców zawodowych samochodów ciężarowych, którzy realizowali przewozy transportowe na trasach tzw. „długodystansowych”. Zakres badań obejmował określenie relacji między ilością uderzeń serca a chwilową sytuacją drogową, rozumianą jako punkt drogi wymagający od kierowcy szczególnej uwagi np.: skomplikowane skrzyżowanie, itp. Badania przeprowadzono w prywatnym przedsiębiorstwie transportowym wykorzystując jako aparaturę pomiarową miernik skurczów serca firmy POLAR oraz mikroprocesorowy miernik wydatku energetycznego WE-4. Na podstawie pomiarów określono wskaźnik rezerwy tętna oraz wydatek energetyczny na podstawie wentylacji płuc. Odnotowano istotne relacje między stopniem trudności sytuacji drogowej a wskaźnikiem rezerwy tętna, co może być wykorzystane przy organizacji pracy kierowcy poprzez dopasowanie przerw do stopnia zmęczenia fizjologicznego.
EN
The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.
PL
Rynek motoryzacyjny oferuje wiele rozwiązań wspomagających pracę kierowcy. Wśród dostępnych rozwiązań można odnaleźć dodatkowe oprzyrządowanie mocowane na kierownicę. Występuje ono w różnej formie, od prostych gałek po skomplikowane uchwyty profilowane pod indywidualne cechy geometryczne dłoni kierowcy. Mają one dwojakie zastosowanie. Po pierwsze bardzo często korzystają z nich osoby, które w trakcie poruszania się pojazdami są zmuszone do bardzo częstej zmiany kierunku jazdy, której również często towarzyszy częsta zmiana przełożeń skrzyni biegów. W takim przypadku uchwyt zapewnia kierowcy możliwość stałego kontaktu rąk z kierownicą i drążkiem zmiany biegów, a zatem realizacja procesu kierowania jest bardziej komfortowa i wydajna. Drugi przypadek jest związany z niepełnosprawnością jednej z kończyn górnych kierowcy. W świetle przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa kierowca musi stale kontrolować kierunek ruchu pojazdu. Oznacza to, że nie może tracić kontaktu z kierownicą. Dodatkowe oprzyrządowanie pozwala na spełnienie tego warunku, a tym samym umożliwia takiej osobie samodzielne przemieszczanie się. W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych, którym celem było sprawdzenie w jaki sposób montaż dodatkowego oprzyrządowania na kierownicy wpływa na zachowanie kierowcy i jego bezpieczeństwo w trakcie zderzenia czołowego.
EN
The automotive market offers a variety of driver assistance solutions. Among the available solutions additional sets mounted on the steering wheel can be found. Those sets can be in various forms, from simple knobs to complex handles shaped for individual geometrics features of driver’s hand. They are used in two ways. Firstly, they are very often used by people, who, during driving, are forced to change the driving direction including changing gear shifting. In such case, the handle gives driver an opportunity to keep constant contact with steering wheel and gear lever and therefore the driving process is much more comfortable and efficient. The second case is related to the disability of one of the upper limbs of the driver. The traffic regulations and safety rules point out that driver must control constantly a direction of movement of the vehicle. This means, that driver cannot lose contact with the steering wheel. Additional sets allow for the fulfillment of this condition and thus allows disabled people to simply drive a car. The article presents the results of numerical analyses, which aim were to verify how the additional equipment on the steering wheel affects the behavior of the driver and his safety during a frontal crash.
PL
W artykule przedstawiono identyfikację zagrożeń związanych z pracą kierowcy pojazdu ciężarowego i ich wpływ na ogólny poziom bezpieczeństwa drogowego. Praca kierowcy samochodu ciężarowego stanowi jeden z istotnych problemów generujących niebezpieczeństwie w ruchu drogowym. Rozwój sektora transportowego, nieprzestrzeganie przepisów BHP, złe warunki pracy oraz przekraczanie ustawowego czasu jazdy przyczyniają się do występowania przede wszystkich zagrożeń związanych z wypadkami. Niesie to za sobą konsekwencje strat materialnych i ludzkich. Głównymi przyczynami występowania zagrożeń są nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zmęczenie, jazda nocna oraz niesprawny tabor ciężarowy. Wpływ na to mając czynniki środowiska pracy, które to powinny być zweryfikowane i poddane działaniom profilaktycznym w celu obniżenia poziomu ryzyka zawodowego kierowcy i podwyższenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
EN
In the article the identification of threats associated with work of truck driver and their influence on the general level of transport safety was presented. Work of truck driver is a one of the main problems of danger in the traffic. The development of the transport sector, the lack of usage the regulations of health and safety, poor working conditions and exceeding a work time contribute to occurrence first of all the road accidents. It causes many material and human losses. The main causes of the threats are lack of usage the traffic regulations, tiredness, night driving and faulty truck and trailer. The influence on it have work environment factors, which have to be verified and get to preventive actions to reduce the level of occupational risk and increase the general level of the transport safety.
6
Content available Stres w pracy kierowcy
PL
Uczestnictwo w ruchu drogowym nierozerwalnie wiąże się z konfrontacją z sytuacjami trudnymi, jakie spowodowane są warunkami na drodze, zachowaniem innych uczestników ruchu, czy własnym stanem emocjonalnym kierującego. Zawód kierowcy zwykło się analizować jako jeden z najbardziej narażony na sytuacje trudne. Towarzyszący człowiekowi stan organizmu charakteryzujący się niespecyficznymi fizjologicznymi i psychicznymi zmianami w odpowiedzi na wszelkie stawiane mu wymagania, przyjęto nazywać stresem. Określa się go również jako sytuacje trudną, czyli taką, w której zachodzi rozbieżność między potrzebami a możliwością ich zaspokojenia lub zadaniami a możliwością ich wykonania. Prezentowany artykuł dotyczy sposobu funkcjonowania kierowcy zawodowego w ruchu drogowym. Analizy przeprowadzone w grupie kierowców pojazdów Straży Miejskiej oraz kierowców taksówek wykazały wiele istotnych zależności w zakresie różnic indywidualnych oraz sposobów radzenia sobie ze stresem w ruchu drogowym.
EN
Taking part in road traffic means constant confrontation with difficult situations, caused by traffic and road conditions, behavior of other drivers and one’s self emotional state. Professional driver is concerned to be one of professions which is particularly exposed to difficult situations. An untypical physiological and psychological state of human organism, as a response to demands made on him is called stress. This term also refers to a difficult situation in which there is a discrepancy between needs and capabilities to meet them. The following paper concerns the process how does a professional driver operates in road traffic. The researches were conducted on a group of Municapal Police drivers and taxi drivers. It was concluded that there are individual differences between drivers and their methods to cope with stress.
EN
The article concerns issues connected with the safety of the carriage of dangerous goods. Raising a subject was justified with the rising number of cartages of these goods and the same height of the probability of the appearance of the environmental risk and remaining road users. A specificity of the arrangement was analyzed driver-vehicleenvironment, paying special attention to ergonomic determinants of working conditions of the driver. In the article data of the National Police Headquarters concerning causes of accident involving dangerous goods in the road transport was also described. Exceeding the permissible speed, the non-observance of traffic regulations, as well as the tiredness which resulted in reducing the psychophysical efficiency for the driver were regarded as the root cause of accidents. Conducted analyses allowed to effect the preliminary selection of factors, which accepting the wrong level can constitute the cause of accidents.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych. Podjęcie tematu uzasadniono wzrastającą liczbą przewozów drogowych tych towarów i tym samym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla środowiska i pozostałych użytkowników dróg. Przeanalizowano specyfikę układu kierowca- samochód- otoczenie, zwracając szczególną uwagę na czynniki warunkujące ergonomiczne warunki pracy kierowcy. W artykule przedstawiono również dane Komendy Głównej Policji dotyczące przyczyn wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Za podstawową przyczynę wypadków uznano przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieprzestrzeganie przepisów drogowych, a także zmęczenie, które skutkowało zmniejszeniem sprawności psychofizycznej kierowcy. Przeprowadzone analizy pozwoliły dokonać wstępnego doboru czynników, które przyjmując nieprawidłowy poziom mogą stanowić przyczynę wypadków.
PL
W artykule przedstawiono problem organizacji dostaw wyrobów gotowych do odbiorców wobec ograniczeń wynikających z warunków technicznych. Ograniczenia wynikają z ładowności dysponowanych środków transportu oraz organizacji pracy kierowców (dopuszczalnego czasu pracy). Przedstawiono suboptymalny algorytm dla obliczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.
EN
In this paper is discussed problem of delivery organization from supplier to buyer at some constraints. These constrains, results from the capacity of transportation means and route distance (work time of drivers). The suboptimaI algorithm is presented for caIculation of indispensable information to undertaking the decision.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.