Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość przepływu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Mauritius, Rodrigues (z wodą w tle)
PL
Artykuł ma charakter wspomnienia omawiające warunki, w jakich realizowano projekt FAO, którego celem była ocena zasobów wodnych i organizacja służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, należącej do Republiki Mauritiusu. Na podstawie danych z Mauritiusu, gdzie funkcjonuje dosyć dobrze służba hydrologiczna, oceniono w przybliżeniu zasoby wodne wyspy Rodrigues. Objętość wody opadowej jest duża, ale cyklonalny, zmienny rozkład opadów, wysokie parowanie, a przede wszystkim szybki odpływ powierzchniowy, spowodowany wylesieniem wyspy, powodują dotkliwy niedobór wody słodkiej. Gromadzenie wody poprzez budowę zbiorników retencyjnych, zalesienie i racjonalne metody agronomiczne jest możliwe tylko w sytuacji prawidłowego rozpoznania dyspozycyjnych zasobów wodnych i ich rozkładu w czasie i przestrzeni. W tym celu przewidziano organizację służby hydrologicznej na wyspie Rodrigues, kontrolującej stany wody, natężenie przepływu i zgromadzoną wodę w zbiornikach retencyjnych. Zaplanowano instalację pięciu stacji hydrologicznych: dwóch na istniejących zbiornikach retencyjnych, jednej na zbiorniku projektowanym i dwóch na potokach w warunkach naturalnych. W sąsiedztwie stacji hydrologicznych zaplanowano stacje opadowe. Wybór sprzętu hydrologicznego i warunki instalacji stacji były trudne ze względu na krótkie czasy koncentracji wezbrań, prędkości wody, które mogą przekraczać 6 m/s oraz transport grubego rumowiska rzecznego. Przewidziano limnigrafy i pluwiografy Stevens na karty magnetyczne. Zainstalowano prowizorycznie dwie stacje na zbiornikach w celu oceny zgromadzonych zasobów wodnych oraz szkolenia personelu. Dalsze prace przewidziano w kolejnych etapach projektu, ale ich losy nie są znane.
EN
This article traces work in the FAO project on Rodrigues Island belonging to the Republic of Mauritius. The objective of the project was to assess the water resources of Rodrigues Island, which suffers from freshwater scarcity, and to organize the hydrological service that does not exist on the island. On the basis of hydrological data from Mauritius, it was possible to estimate the water resources on the island. Water inflows on this island are relatively high, but the cyclonic nature of the precipitation, high evaporation, and especially the very rapid surface runoff due to deforestation, are the cause of the freshwater shortage. In order to retain water, it is necessary to know its availability and distribution in space and time. The creation of a hydrological service was therefore planned in order to control precipitation, water level, flow rates and the volume of water stored. Five ststions were planned. hydrological equipped with limnigraphs and pluviographs: of which three stations on water reserves and two on natural torrents. The choice of measurement equipment was problematic for the courses of water with very short concentration time, high flow rates exceeding 6 m/s and solid flow consisting of large rocks. Stevens Materials with Magnetic Cards have been proposed. Two temporary stations on the water reservoirs were set up to monitor the volumes of water stored and to form young hyroloquia, has this method. Continuing work was scheduled by the next phase of the project.
PL
W artykule przedstawiono wady znanej metody korelacji dla oszacowania opóźnienia czasowego. Wykazano, że metoda korelacji dla pomiaru prędkości przepływu w oparciu o obrazy tomograficzne otrzymane za pomocą dwupłaszczyznowego tomografu elektrycznego ma poważne ograniczenia w praktyce, zwłaszcza gdy przepływ przebiega w postaci tzw. korków. Podstawowym problemem jest niestacjonarność mierzonych danych, dlatego wymóg korelacji danych wejściowych nie jest spełniony. Wykazano, że prędkość przepływu może być mierzona wówczas gdy funkcja korelacji wzajemnej obliczona na podstawie danych wejściowych posiada globalne maksimum. Zaproponowano oryginalny algorytm automatycznego określania interwałów czasowych do obliczania prędkości przepływu. Pokazano, że algorytm pozwala obliczyć prędkość przepływu we właściwy sposób. Przedstawiono wyniki obliczeń prędkości przepływu przy użyciu proponowanej koncepcji reżimu dynamicznego przepływu gazu i ciała stałego.
EN
The article presents the disadvantages of the known correlation method for estimating time delay. It has been shown that the correlation method for measuring the flow velocity based on tomographic images obtained with a two-plane electrical tomography has serious limitations in practice, especially when the flow is in the plug regime case. The basic problem is the non-stationarity of the measured data, therefore the requirement to correlate the input data is not met. It has been shown that the flow rate can be measured when the data is suitable. An approach for determining the time intervals for calculating the flow velocity was proposed. It has been shown that the approach allows calculating the flow rate in the right way. The results of flow velocity calculations using the proposed concept of a dynamic gas and solid flow regime are presented. Although the proposed concept was verified for tomographic data only, the authors assume that it can be applied for measurement systems based on other modalities, for example, gamma-ray measurement and other systems which employed a cross-correlation function.
PL
Czujniki katalityczne są bardzo istotną kategorią sensorów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stosowane w wielu gałęziach przemysłu wydobywczego czy chemicznego, pozwalają zapobiec eksplozji, informując z wyprzedzeniem o podniesionym stężeniu gazów palnych w atmosferze. Mimo wielu zalet czujniki te wykazują pewną wadę charakterystyczną dla wielu typów sensorów gazów, jaką jest wrażliwość na parametry fizyczne gazu. Poza temperaturą, wilgotnością czy ciśnieniem na sensor może także wpływać prędkość przepływu mierzonego gazu. Niniejsza praca opisuje konstrukcję stanowiska umożliwiającego badanie wpływu prędkości przepływu gazu na sensory. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i niskim kosztem budowy. Artykuł prezentuje również wyniki badań przykładowego czujnika pelistorowego.
EN
Catalytic sensors are a very important category of sensors that ensure the safety of people and property in industry. Used in many branches of the mining and chemical industries, they help to prevent explosions by informing about the increased concentration of flammable gases in the atmosphere. Despite many advantages, these sensors have a certain disadvantage characteristic for many types of gas sensors, which is sensitivity to physical gas parameters. In addition to temperature, humidity or pressure, the sensor can also be affected by the flow rate of the measured gas. This paper describes the construction of a test bench which allows testing of the influence of gas flow velocity. The device is characterized by relatively small size and low construction cost. The article also presents the results of examinations of an exemplary catalytic sensor. The tests of uncovered sensors allows to interpret the physical phenomena accompanying the gas flow and results from sensor with housing ware referenced to the standard.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
PL
Przepływ wód wielkich w tych korytach rzek nizinnych odbywa się w korycie głównym i po terenach zalewowych, w których głębokości przepływu są mniejsze. W poszczególnych częściach przekroju złożonego koryta woda płynie z różną prędkością. Strumienie te oddziałują na siebie, wskutek czego maleją prędkości przepływu wody w korycie głównym i rosną w terenie zalewowym. Wpływ na prędkości przepływu wody ma chropowatość powierzchni koryta. Na modelu koryta badano wpływ zróżnicowanej chropowatości dna i skarp na prędkości przepływu wody.
EN
In lowland rivers, high water flows down the main riverbed and the flood areas, where flow depths are lower. In different parts of the complex riverbed cross-section, the water flows at different rates. These streams interact with each other, making the rate in the main riverbed decrease and the rates in the flood area increase. The factor affecting the water flow rate is the riverbed roughness. The influence of varied roughness of the bottom and the escarpments on the water flow rate was analysed with the use of a riverbed model.
PL
Badania zrealizowane na potrzeby niniejszego artykułu miały na celu eksperymentalną ocenę wpływu typowego elementu armatury instalacyjnej oraz wartości turbulencji przepływu na wyznaczanie długość odcinka prostego pozwalającego na stabilizację strugi przepływającego płynu.
EN
The research reported in this article was concerned with experimental evaluation of the effect of installation of a typical element of armature and the level of flow turbulence on the length of the straight tube section needed for the development of fluid flow. In order to carry out the tests, an experimental setup was built, which main element consists of a steel channel through which ambient air is delivered inside the installation. The channel has a square cross-section and length of 160 mm. Along this channel, a system of three 30o elbows was installed and combined to form a single 90° segmented bend. With the purpose of assessing the flow disturbance at specified distances from the flow obstruction, it was necessary to determine the velocity profile of the fluid flow in the channel. This goal applied a measuring system comprising a Pitot tube connected to a linear module. This setup provided the measurements of the velocity along the entire section of the channel with the measurement space traversed with a step equal to 2mm.
8
Content available remote Symulacja przepływu krwi w tętnicach przy różnych prędkościach przepływu
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji przepływu krwi w modelach 3D tętnicy środkowej mózgu przy różnych prędkościach przepływu. Do przeprowadzenia analizy właściwości przepływu krwi w tętnicach wykorzystano obliczeniową metodę mechaniki płynów CFD z zastosowaniem programu Ansys CFX. W symulacjach stosowano warunki brzegowe (prędkości przepływu) odpowiadające fizjologicznym warunkom przepływu danego pacjenta, które zmierzono metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym kodowaniem przepływu krwi (TCCS). Uzyskane wyniki uwidoczniły zależność zmian lokalnych parametrów hemodynamicznych przepływu i wazomotoryki naczynia od zmian prędkości przepływu krwi, ale także od wahań częstości akcji serca oraz geometrii naczynia. Na podstawie otrzymanych rezultatów obliczeń numerycznych można odnotować generalną tendencję wzrostu wartości naprężenia ścinającego ścian naczynia wraz ze wzrostem prędkości przepływu.
EN
The paper presents results of simulations of blood flow in 3D models of middle cerebral artery for different flow rates. To analyze the arterial blood flow properties an analytical calculation of CFD fluid mechanics using the Ansys CFX software was used. In the simulations, boundary conditions (flow velocities) corresponding to the physiological flow conditions of the patient were applied which were measured by transcranial color-coded duplex sonography (TCCS). The results revealed the dependence of changes in local haemodynamic parameters of blood flow and vessel vasculature on changes in blood flow velocity but also on fluctuations in heart rate and vascular geometry. On the basis of the results obtained for numerical calculations, the general tendency of the wall shear stress to grow with increasing low velocity can be noted.
PL
W artykule przedstawiono przykład numerycznej symulacji CFD przepływu w węźle kanalizacji deszczowej w warunkach dopływów ciśnieniowych. Celem badawczym była ocena zmiany przepustowości węzła na skutek dopływu do komory naprzeciwległych strumieni o znacznie różniących się wartościach prędkości.
EN
The article presents an example of numerical CFD simulation of flow in a rainwater sewer system node under pressure inflow conditions. The aim of the research was to evaluate the change of the node’s capacity as a result of inflow into the chamber of opposite streams of significantly different velocity magnitude.
EN
The work presents issues of modelling water supply systems in the context of basic parameters characterizing their operation. In addition to typical parameters, such as water pressure and flow rate, assessing the age of the water is important, as a parameter of assessing the quality of the distributed medium. The analysis was based on two facilities, including one with a diverse spectrum of consumers, including residential housing and industry. The carried out simulations indicate the possibility of the occurrence of water quality degradation as a result of excessively long periods of storage in the water supply network. Also important is the influence of the irregularity of water use, especially in the case of supplying various kinds of consumers (in the analysed case - mining companies).
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie modelowania systemów zaopatrzenia w wodę w kontekście podstawowych parametrów charakteryzujących ich pracę. Oprócz typowych parametrów, takich jak ciśnienie i prędkość przepływu ważna jest ocena wieku wody, jako parametru oceny jakości doprowadzanego medium. Analiza oparta została na dwu obiektach w tym jednego o zróżnicowanym spektrum odbiorców, obejmującym mieszkalnictwo i przemysł. Przeprowadzone symulacje wskazują na możliwość występowania obniżenia jakości wody z uwagi na zbyt długi okres jej magazynowania w sieci wodociągowej. Nie bez znaczenia jest wpływ nierównomierności poboru wody, zwłaszcza w przypadku zasilania różnego rodzaju odbiorców (w analizowanym przypadku zakładów górniczych).
EN
This paper deals with CFD simulation and experimental study of ultrasonic flowmeters. A mathematical model of an ultrasonic flowmeter (USM) was built for studying the errors of flow measurement in disturbed flows. The method of defining the position coordinates of the acoustic paths and their weighting factors was improved based on the Gauss-Jacobi method of integration (i.e. the weighting function was improved) which provided the possibility to raise the accuracy of the turbulent flow velocity integration. The effectiveness of the improved method was verified using the Salami functions. New methodology for improving the mathematical model of USM is proposed. According to this methodology the dependence of the calibration factor on the Reynolds number is introduced into the model. A technique for studying the errors of USM in disturbed flows was developed on the basis of the proposed methodology. The developed technique was verified by comparing the CFD simulation results for a 3D model of an acting USM with the experimental results for this meter obtained by means of a reference test rig. The deviation of the simulation results from the obtained experimental data is not more than 1 %. Recommendations on defining the pipe straight lengths for the double-path chordal flowmeters were developed on the basis of the investigation results.
PL
Badania pól prędkości i temperatury w przepływach gazu stanowią istotne zagadnienie metrologiczne w wielu obszarach współczesnej nauki i techniki. Jedna z metod pomiarowych stosowanych w takich badaniach jest termoanemometria. Jest to metoda pomiaru prędkości przepływu gazu poprzez pomiar strat cieplnych grzanego elementu umieszczonego w badanym przepływie. Metoda ta jest metodą pośrednią, w której sygnał wyjściowy jest funkcją nie tylko mierzonej prędkości, ale zależny również od innych parametrów takich jak temperatura i skład gazu oraz parametry czujnika i układu zasilania. W pracy poddano teoretycznej analizie zagadnienie wpływu stężenia mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla na pomiar prędkości metodą termoanemometryczną oraz przedstawiono rezultaty badań modelowych.
EN
Research of the fields of velocity and temperature in gas flows are an important issue of metrology in many areas of modern science and technology. One of the measuring methods used in these studies is hot – wire anemometry. It is a method of measuring the velocity of gas flow by measuring heat loss of heated element placed in the gas flow. This method is the indirect method in which the output signal is a function not only of the measured velocity, but depends also on other parameters. The most important are the temperature and gas composition, and the parameters of the probe and electronic anemometer circuit. In this work the issue of the impact of the concentration of a mixture of air – carbon dioxide on the velocity measurement method has been theoretically analyzed. The results of model tests and analysis have been also presented.
EN
This paper describes an application of dual-plane Electrical Capacitance Tomography (ECT) system for gas-solid swirl flow measuremetns. The angular component of the velocity in the pipes cross section was calculated. The angular velocity was determined based on tomographic data sets obtained from the physical model and also simulated data sets of the swirl flow phenomena. Analysis of material concentration changes in time, with the aid of sequences of 2D reconstruction images, allowed to swirling flow, angular velocity vectors to be successfully evaluated.
PL
W artykule opisano zastosowanie dwupłaszczyznowego systemu elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) do pomiaru przepływów wirowych materiałów sypkich. W artykule zaprezentowano metodę wyznaczania składowej kątowej prędkości przepływu. Algorytm opiera się na analizie obrazów tomograficznych. Analiza zmian koncentracji materiału sypkiego w czasie, otrzymana przy pomocy sekwencji 2D obrazów tomograficznych, pozwoliła na ocenę przepływu wirowego poprzez wyznaczenie wektora prędkości kątowej przepływu. Weryfikację metody przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych za pomocą przygotowanego modelu fizycznego i zbioru danych pomiarowych symulowanego przepływu wirowego.
PL
Celem artykułu jest uzasadnienie potrzeby włączenia pomiarów miąższości osadu kanałowego do monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz przedstawienie i przeanalizowanie problemów technicznych związanych z prowadzeniem pomiarów przepływu ścieków i miąższości osadu w przełazowych kolektorach. Na podstawie analizy dostępnej literatury przedstawiono również obecne możliwe kierunki poprawy monitoringu osadu w sieci kanalizacyjnej. Artykuł zawiera analizę wpływu błędu pomiarowego miąższości osadu na estymację pola powierzchni przekroju poprzecznego osadu i ścieków. Na podstawie pomiarów w kolektorze grawitacyjnym o średnicy 1800 mm oceniono wpływ miąższości osadu dennego w kolektorze na jego sprawność hydrauliczną.
EN
The main subject of this paper is justification of the need for including measurements of sewer sediment depth into monitoring of the sewer networks and demonstrate the technical problems with flow and sediment depths measurements in man entry sewers. The possible improvements of sediment monitoring in sewer network have also been shown on the basis of literature review. The paper covers the impact of an measurement error of sediment depth on the sediment and wastewater flow cross section area estimation. The assessment of the impact of bottom sediment on flow capacity of 1800 mm in diameter sewer pipe has been provided.
PL
Istotą wykonywania pomiarów hydrometrycznych w korytach rzecznych jest wyznaczenie wartości prędkości oraz strumienia objętości przepływu wody dla danego napełnienia. Współcześnie coraz szersze zastosowanie znajdują urządzenia akustyczne wykorzystujące efekt Dopplera. W korytach rzecznych i jeziorach już od lat 90. największe zainteresowanie skupiają akustyczne przepływomierze profilujące ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers). W niniejszej pracy zostały przedstawione podstawy teoretyczne pomiarów hydrometrycznych oraz przykładowe wyniki badań IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu, który w ramach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej zobowiązany jest do prowadzenia przedmiotowych pomiarów. Z uwagi na różnorodny sprzęt pomiarowy jakim dysponuje IMGW-PIB zaprezentowano zestawienie klasycznego pomiaru młynkiem hydrometrycznym z współcześnie stosowanymi urządzeniami akustycznymi, dla różnego rodzaju cieków.
EN
The primary goal of hydrometrie measurements in river channels is to record the water velocity and water level (depth) at a specific flow rate. Nowadays, more frequent use of acoustic devices exploiting the Doppler effect is made both for land surface and oceanographic waters. From the 90s a significant progress has been made on acoustic flow profiling, termed ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), currently widely used in hydrometry. IMGW-PIB (Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute) is also implementing these instruments into the regular hydrometrie service. In the paper both the theoretical background of the ADCP and sample records are presented and discussed. Also a reference is made to the results obtained by classic propeller instruments for a variety of field conditions. Concluding, despite of some limitations in use and in tracking water velocity, the ADCP’s offer new possibilities and deliver new (quantity and quality) value to the hydrometry and hydrology.
EN
For the purpose of fully and systematically observe, research and optimize the U-sharp ventilation system in Vilafruns mine, a simulation model based on the principles of geometric, kinematic and dynamic similarity is established in the simulation laboratory. By simulating a U-shape ventilation network, t he air volume distribution and wind velocity in different sections of the model were measured and compared with practical data obtained in Vilafruns mine. Results show that the lowest wind velocity in the model is higher than 0.42 m/s, thus it is in a turbulent f low state, which satisfies the kinematical and dynamic similarity principles. T he characteristic of air volume distribution and wind velocity in Vilafruns mine are basically simulated by the experimental model through the obtained data and figures, which reflects the establishment of the model is correct and successful, and the experimental data is accurate and reliable. Moreover, this model provides useful references for the selection of mine ventilation types and for the optimization of the existing ventilation network.
PL
W celu prowadzenia pełnej i systematycznej obserwacji, badań oraz optymalizacji sieci wentylacyjnej w kopalni Vilafruns, opracowano model do symulacji laboratoryjnych w oparciu o zasady podobieństwa geometrycznego, kinematycznego oraz dynamicznego. W ramach symulacji działania sieci wentylacyjnej w kształcie litery U, dokonano pomiarów rozkładu objętości powietrza oraz prędkości ruchu powietrza w różnych sekcjach modelu. Dane te porównano następnie z danymi rzeczywistymi uzyskanymi w kopalni Vilafruns. Wyniki pokazują, że najniższa prędkość przepływu powietrza w modelu przewyższa 0.42 m/s, mamy więc do czynienia z przepływem turbulentnym, w ten sposób spełnione są warunki podobieństwa kinematycznego i dynamicznego. Charakterystyka rozkładu objętości powietrza i prędkości przepływu w kopalni Vilafruns zasadniczo otrzymana została na podstawie modelu eksperymentalnego z wykorzystaniem uzyskanych wyników. Oznacza to, że zasadniczo model jest poprawny i skuteczny a dane eksperymentalne są dokładne i wiarygodne. Ponadto, model dostarcza nam cennych danych wyjściowych niezbędnych przy wyborze systemu wentylacji, a także przy optymalizacji istniejącej sieci wentylacyjnej.
17
Content available remote Anemometr z falą cieplną i anemometr TSI – porównanie
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiaru prędkości przepływu powietrza za pomocą anemometru z falą cieplną, termoanemometru stałotemperaturowego fi rmy TSI IFA 300 oraz bezmostkowego stałotemperaturowego termoanemometru CCC 2002. W pracy pokrótce omówiono sposób wyznaczania prędkości przepływu dla zastosowanych sposobów pomiaru, przedstawiono schematy użytych przyrządów. Przedstawiono przykładowe przebiegi mierzonych sygnałów oraz obliczono poziomy turbulencji dla przyjętych prędkości.
EN
The paper summarises the results of air flow velocity measurements taken with a thermal wave anemometer, a constant-temperature anemometer TSI IFA 300 and with a bridge-less constant-temperature thermal anemometer CCC 2002. The operating principles of flow velocity measurements with those devices are briefl y outlined and schematic diagrams of the devices are provided. Selected results are presented (time histories of measured signals) and the turbulence levels are calculated for the assumed flow velocity range.
18
Content available remote Anemometr z falą cieplną – generowanie i analiza sygnału
PL
Przedstawiono badania anemometru z falą cieplną, w którym źródło fali jest sygnałem posiadającym kilka dominujących składowych harmonicznych. Zastosowano sygnał będący sumą sygnałów sinusoidalnych oraz sygnał prostokątny typu MBS (Multifrequency Binary Sequences). Przedstawiono wyniki pomiarów prędkości przepływu i dyfuzyjności cieplnej powietrza w zakresie prędkości 5-50 cm/s.
EN
Testing is done on a thermal wave anemometer in which the wave source is a signal composed of several dominant harmonics. The signal applied was the sum of the sine signal and the square signal of the MBS type. The results of flow velocity and air diffusion measurements were taken in the velocity range 5-50 cm/s.
PL
Podczas projektowania sieci kanalizacji grawitacyjnej założenie stałego spadku dna odcinka kanału, podobnie jak niezmiennego pola przekroju oraz chropowatości, jest bliskie rzeczywistości. Spełnienie tych założeń zależy od jakości przewodów kanalizacyjnych oraz precyzji wykonania kanałów. Wszystkie wyżej wymienione elementy mają znaczący wpływ na średnie prędkości przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjnej i dobierane są w taki sposób, aby zapewnić hydrauliczne samooczyszczanie kanału z gromadzących się na dnie osadów. Przeprowadzone badania pokazują rzeczywistą prędkość średnią przepływu ścieków po wieloletniej eksploatacji w wybranych przewodach kanalizacyjnych. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. w kolektorach kanalizacji sanitarnej miasta Chełm oraz porównano je z wartościami pomiarów wykonanych w roku 2008. W celu uwierzytelnienia otrzymanych wyników badania przeprowadzono dwoma niezależnymi metodami - metodą pływakową i dynamometryczną. Wykazano, iż wyznaczone prędkości przepływu ścieków w wybranych przewodach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w Chełmie nie zapewniają ciągłego samooczyszczania z osadów ściekowych, pomimo że badane kanały zostały ułożone zgodnie z wytycznymi projektowania sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym kanał ulega zamuleniu, a zalegający osad niekorzystnie wpływa na warunki hydrauliczne w przewodzie, na co jednoznacznie wskazują powtarzane w ciągu ostatniego roku badania.
EN
The assumptions of channel inclination, as well as constancy of cross section and roughness are close to reality. Accomplishment of these assumptions depends on pipes quality and conduits execution. The all mentioned elements influence the sewage flow mean velocity in gravitational sanitation systems and they are match to ensure hydraulic self purification of the conduits. Our research shows the real mean velocity of sewage flow after long lasting exploitation of the selected conduits. This paper presents also the results of research conducted in 2009 on sanitation system in Chelm city, as well as their comparison with results obtained one year earlier in these same conduits. In order of gained results validation the two methods of flow measurements were used - floating object and dynamometric. It was shown that existed velocities of sewage flow in chosen sanitation channels in Chelm, Poland, do not ensure the purification of the pipe - despite of the fact that examined channels fulfilling the binding guidelines. Consequently channel is silted and sediments are unfavorably influencing the hydraulic conditions of the flow, what is proven by conducted during last year researches.
20
Content available remote Ocena liczby Reynoldsa w pomiarach reometrycznych polietylenu
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny liczby Reynoldsa, przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania, za pomocą reometru wytłaczarkowe-go, przy użyciu dysz cylindrycznych o przekroju kołowym i różnym stosunku L/D. W badaniach zastosowano polietylen małej gęstości (PE-LD FABS 23-D 022), polietylen średniej gęstości (PE-MD HF513) oraz ich równowagową mieszaninę (PE-LD/PE-MD). Oceniono wpływ wymiarów kanału dyszy oraz właściwości przetwarzanych polimerów na wartość liczby Reynoldsa. Charakter przepływu określono na podstawie wartości liczby Reynoldsa (Re), którą wyznaczono opierając się na średniej liniowej prędkości przepływu. Pomimo dużych prędkości przepływu polimerów wynoszących nawet 0,30 m/s (PE-LD, dysza: L = 20 mm, D = 2 mm), przepływ miał zawsze charakter laminarny. Analiza porównawcza wykazała istotne zmiany liczby Reynoldsa wynikające ze zróżnicowania wartości wykładnika płynięcia (n) oraz współczynnika konsystencji (k). Wyznaczenie przebiegów krzywych płynięcia umożliwiło również określenie zależności pomiędzy wartością Re, a lepkością η zastosowanych polimerów.
EN
The determination of the Reynolds number from experiments performed under real extrusion conditions with an extrusion Rheometer equipped with special cylindrical heads and exchangeable dies of varying L/D ratios has been presented. Low density (PE-LD FABS 23-D 022), middle density (PE-MD HF513) polyethylene and a blend of equal amounts of both were chosen for the rheological studies. The influence of the die dimensions and the properties of the extruded polymers on the Reynolds number was evaluated. The flow parameters were determined on the basis of the Reynolds number (Re) which was estimated on the basis of the average linear flow velocity. In spite of the high flow velocity of the polymer, attaining even 0.30 m/s for PE-LD through a die 20 mm in length and 2 mm in diameter, a laminar flow was maintained. A comparative analysis revealed significant changes of the Reynolds number resulting from the different values of the power flow index (n) and the consistency index (k). The determination of the flow curves also allowed for the evaluation of the dependence between the Re values and the viscosity η of the studied polymers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.