Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość filtracji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of a simulation of groundwater flow in the near vicinity of a small storage reservoir, Strużyna. The calculations of water flow in the porous area were conducted using HYDRUS 2D/3D software. The extent of the reservoir’s influence on the groundwaters in steady flow conditions was determined. The results were compared with field monitoring data. The field measurements confirmed the negligible impact of precipitation on groundwater level. It was found that the permeability of bottom reservoir has a significant impact on the extent of the reservoir influence. Increasing the groundwater level with simultaneously removal of low permeable soil created a flood risk to buildings near the reservoir. As a result the probable cause of fundament inundation in the near vicinity was indicated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepływu wód gruntowych w pobliżu niewielkiego zbiornika retencyjnego Strużyna. Obliczenia przepływu wody w obszarze porowatym przeprowadzono za pomocą oprogramowania HYDRUS 2D/3D. Określono zasięg oddziaływania zbiornika na wody gruntowe w warunkach stałego przepływu. Wyniki zostały porównane z pomiarami terenowymi, wskazały m.in. pomijalny wpływ deszczu na poziom wód gruntowych. Stwierdzono, że poziom uszczelnienia dna zbiornika ma istotny wpływ na wody gruntowe w jego otoczeniu. Zwiększenie poziomu piętrzenia przy jednoczesnym usunięciu z dna i ścian bocznych zbiornika gruntów o niskiej przenikalności stworzyło zagrożenie podtopieniem dla budynków zlokalizowanych w pobliżu zbiornika. W rezultacie wskazano prawdopodobną przyczynę zalania fundamentów w najbliższym otoczeniu.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1206--1216, CD 1
PL
W artykule przeanalizowano zalecenia dotyczące kryteriów oceny ryzyka dla prac w przemyśle off-shore wprowadzonych przez administracje państw mających największy udział w badaniach i wydobyciu morskich złóż naturalnych. Podano główne czynniki ryzyka dla obiektów prowadzących prace wydobywcze w warunkach morskich oraz metody jego określenia i przyjęte granice akceptacji. Wsparto się danymi statystycznymi zebranymi w ogólnoświatowej bazie danych sporządzonej przez Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne DNV - Worldwide Offshore Accident Databank - WOAD obejmującej wypadki w sektorze off-shore od roku 1970 do 2014. W szczególności analizie poddane zostało ryzyko występujące na obszarach polskiej strefy ekonomicznej w związku z intensywnym rozwojem polskiego przemysłu badawczo wydobywczego.
EN
The basic rules shaping of filtration paper, and rules of selecting main dimensions of the cylindrical and panel filter cartridge are shown. Types of paper filters cartridge to the engine intake air filters of cars and trucks are presented. Shaping of traditional filters cartridges and modern design of filters, which is characteristic of the axial flow of air and low flow resistance are shown. Ways to prevent contact between the pleats of filter cartridge are presented. The criteria of selection of filtration papers to filter cartridges of intake air filters of engine are discusses. It has been shown that the selection of the active surface of paper according to maximum filtration velocity criterion is necessary, but not sufficient. It has been shown the need to have of many experimental data, which are characterized by a concrete type of paper, and the dust absorption coefficient.
PL
Procesy membranowe należą do szybko rozwijających się przetwórczych technik separacyjnych w przemyśle spożywczym. Postęp w produkcji membran oraz projektowaniu instalacji membranowych przekłada się na coraz szersze i bardziej wyspecjalizowane ich zastosowanie, zwłaszcza w przemyśle mleczarskim. Jednak mimo tych wysiłków zjawisko foulingu membranowego, nieuniknione w filtracji membranowej i niekorzystnie wpływające na jej wydajność, może stanowić ważny element decydujący o powodzeniu wdrożenia tych technik w skali przemysłowej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba zawężenia luki między praktyką przemysłową a pracami badawczymi w zakresie poszerzenia wiedzy o mechanizmach rządzących foulingiem membranowym.
EN
Membrane processes are fast developing, processing separation techniques in the food industry. Progress in the production of membranes and membrane installations’ design is reflected in their wider and more specialized application, especially in the dairy industry. However, despite these efforts, the phenomenon of membrane fouling, inevitable in membrane filtration and negatively affecting its performance can be a key factor in the success of the implementation of these techniques on an industrial scale. Therefore, the aim of this study was to attempt to narrow the gap between the industrial practice and research work in the field of the knowledge of the mechanisms, governing membrane fouling.
PL
Przygotowując laboratoryjne stanowisko pomiarowe do analizy migracji węglowodorów w ośrodku gruntowym, w wyniku bezpośrednich badań eksperymentalnych określono głębokościowy profil zawilgocenia fizycznych modeli gruntu. Badając migrację wybranych ropopochodnych substancji zanieczyszczających na przygotowanym stanowisku, obliczono prędkości pionowej filtracji węglowodorów w gruncie. Stwierdzono jej silną zależność od głębokości. Na odcinku około 1 m wartość prędkości filtracji malała ponad dziesięciokrotnie. Celem niniejszych rozważań jest próba wyjaśnienia tego zjawiska. W drodze studiów literaturowych dokonano wyboru modelu matematycznego opisującego filtrację cieczy w zawilgoconym ośrodku gruntowym. Na jego podstawie próbowano wytłumaczyć zaobserwowaną rozbieżność danych eksperymentalnych.
EN
A depth profile of wetting of physical ground models was determined at a laboratory stand for analyzing migration of hydrocarbons in a ground medium. Analyzing the migration of oil product contaminants, the vertical filtration rate was established in the ground. A strong dependence on depth was found. The filtration value decreased over 10 times at a distance of about 1 m. The aim of the paper was explaining this phenomenon. A mathematical model describing fluid filtration in a wetted ground medium was selected on the basis of the literature study. On this basis the authors tried to explain the discrepancy of the experimental results.
PL
W artykule przedstawiono zróżnicowanie środowiska podziemnego oraz różnorodność czynników i substancji, które zagrażają dobrej jakości wody. Badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych stanowią podstawę ochrony wód podziemnych. Dane dotyczące charakterystyki skażenia są kluczowym elementem oczyszczania wód. Wybór sposobu dekontaminacji oraz specyfika projektowanych systemów zależą w dużym stopniu od zidentyfikowania natury, rozmiaru zanieczyszczenia oraz dróg jego przemieszczania się. Najważniejsze z nich to: graficzne przedstawienie obszarów będących źródłem zanieczyszczenia, oraz ich charakterystyka, zdefiniowanie rozmiaru skażenia (pionowo oraz poziomo), opis dróg migracji zanieczyszczeń, procesów zachodzących w warstwie wodonośnej i natężenia przepływu, oszacowanie ryzyka związanego z transportem zanieczyszczeń, ocena naturalnej odnowy warstwy wodonośnej.
EN
In this article diversity of the hydrogeological medium and diversity of factors and pollutants which can threaten water quality have been presented. The basis of groundwater protection is characterization of distribution of contaminants in groundwater and all processes that are connected with it. This paper underlines the need for contaminant characterization as a key element of the groundwater treatment. The nature, distribution, and extent of contamination will influence on the selection of remedial actions and specific system designs. Important goals include: delineating contaminant source areas and release characteristics, defining the nature and extent (horizontal and vertical) of contamination, characterizing contaminant transport pathways, processes and flow rates, estimating risks associated with contaminant transport and assessing aquifer restoration potential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.