Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość detonacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The blasting technique is currently the basic excavation method in Polish underground copper mines. Applied explosives are usually described by parameters determined on the basis of specific standards, in which the manner and conditions of the tests performance were defined. One of the factors that is commonly used to assess the thermodynamic parameters of the explosives is the velocity of detonation. The measurements of the detonation velocity are carried out according to European Standard EN 13631-14:2003 based on a point-to-point method, which determines the average velocity of detonation over a specified distance. The disadvantage of this method is the lack of information on the detonation process along the explosive sample. The other method which provides detailed data on the propagation of the detonation wave within an explosive charge is a continuous method. It allows to analyse the VOD traces over the entire length of the charge. The examination certificates of a given explosive usually presents the average detonation velocities, but not the characteristics of their variations depending on the density or blasthole diameter. Therefore, the average VOD value is not sufficient to assess the efficiency of explosives. Analysis of the abovementioned problem shows, that the local conditions in which explosives are used differ significantly from those in which standard tests are performed. Thus, the actual detonation velocity may be different from that specified by the manufacturer. This article presents the results of VOD measurements of a bulk emulsion explosive depending on the diameter of the blastholes carried out in a selected mining panel of the Rudna copper mine, Poland. The aim of the study was to determine the optimal diameter of the blastholes in terms of detonation velocity. The research consisted of diameters which are currently used in the considered mine.
PL
Technika strzałowa jest obecnie podstawową metodą urabiania złóż w polskich kopalniach rud miedzi. Stosowane materiały wybuchowe charakteryzowane są najczęściej poprzez parametry wyznaczane na podstawie określonych norm, które szczegółowo opisują sposób i warunki prowadzenia badań. Jednym z parametrów, który jest powszechnie stosowany do oceny parametrów termodynamicznych materiałów wybuchowych jest prędkość detonacji. Pomiar prędkości detonacji jest wykonywany zgodnie z normą EN 13631-14:2003 i oparty jest na metodzie dwupunktowej, która określa średnią prędkość detonacji na zadanym odcinku. Wadą tej metody jest brak informacji o przebiegu procesu detonacji wzdłuż próbki materiału wybuchowego. Metodą pozwalającą uzyskać dane o propagacji fali detonacyjnej w ładunku jest metoda ciągła, która umożliwia analizę charakteru detonacji na całej długości ładunku materiału wybuchowego. W certyfikatach badań danego materiału wybuchowego podawane są najczęściej średnie wartości prędkości detonacji, jednak bez określenia charakterystyki ich zmian w zależności od gęstości czy średnicy otworu strzałowego. Dlatego też wartość ta jest niewystarczająca do oceny efektywności danego materiału wybuchowego. Analiza powyższego problemu pokazuje, że warunki lokalne, w jakich stosuje się materiały wybuchowe, znacząco odbiegają od warunków, w których prowadzi się badania normowe. Tym samym, rzeczywista prędkość detonacji może różnić się istotnie od wartości podawanej przez producenta. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań prędkości detonacji materiału wybuchowego emulsyjnego luzem w zależności od średnicy otworów strzałowych, przeprowadzonych w wybranym polu eksploatacyjnym kopalni Rudna. Celem pracy było określenie optymalnej, z punktu widzenia prędkości detonacji, średnicy stosowanych otworów strzałowych. Badaniom poddano średnice, które są obecnie stosowane w analizowanej kopalni.
PL
Materiały wybuchowe emulsyjne należą do grupy materiałów stosunkowo bezpiecznych, co związane jest z ich niewielką wrażliwością na działanie czynników zewnętrznych. Aby zapewnić optymalne warunki inicjacji ładunków MW, konieczne jest doprowadzenie odpowiednio silnego impulsu energetycznego. W celu zwiększenia energii początkowej wybuchu, ładunki inicjuje się przy pomocy zapalnika i pobudzacza. Jednak w przypadku urabiania skał miękkich, takich jak piaskowce, materiał wybuchowy inicjowany jest najczęściej przy użyciu zapalników. Biorąc pod uwagę wymiary zapalników, prawdopodobnym jest, że w trakcie łączenia obwodu strzałowego może dochodzić do zmiany ich lokalizacji w otworze strzałowym. Taka sytuacja może negatywnie wpływać na efekt końcowy robót strzałowych. W ramach niniejszego opracowania przeanalizowano wpływ przestrzennego położenia zapalnika w ładunku MWE luzem na skuteczność detonacji.
EN
Emulsion explosives belong to a group of relatively safe materials. It is related to their low sensitivity to external impulses. To ensure optimum conditions for initiating process, a sufficiently strong energy impulse must be applied. In order to increase the initial energy of the explosion, charges are initiated by means of a detonator and booster. However, in case of detonation in soft rocks such as sandstones, the explosive is most often initiated using detonators only. In the light of the dimensions of the detonators, it is likely that detonators may change their location in the blast hole during the loading process. It may adversely affect the final effect of blasting works. The aim of this paper is to analyse the effect of the position of the igniter within the bulk emulsion explosive charge on the detonation efficiency.
PL
Mieszanina aktywna wyrobu Rocksplitter, której składnikami są chloran(V) sodu i olej walcowniczy, charakteryzuje się brakiem zdolności do detonacji i jednocześnie obecnością w produktach wybuchu (PW) stałych cząstek chlorku sodu obniżających objętość gazowych PW. O ile pierwsza cecha jest zaletą, to druga w pewnych warunkach może być wadą zmniejszającą efektywność oddziaływania PW na obciążany górotwór, co powoduje ograniczenie zakresu jego stosowania. Zastąpienie części chloranu(V) sodu azotanem(V) amonu, którego produkty wysokoenergetycznego rozkładu nie zawierają substancji stałych, powinno ograniczyć wyżej wymienioną wadę. W ramach pracy przeprowadzono badania wybranych parametrów detonacyjnych i wybuchowych trójskładnikowych mieszanin: chloran(V) sodu-azotan(V) amonu-olej. W przypadku azotanu(V) amonu dodatkową zmienną była wielkość jego ziaren. Stosowano azotan(V) amonu granulowany i mielony. Wyznaczono zdolność do detonacji, prędkość detonacji i intensywność powietrznych fal podmuchowych w funkcji zawartości poszczególnych komponentów.
EN
The Rocksplitter’s active mixture, which consists of sodium chlorate(V) (SC) and oil, is characterized by the lack of detonation capability and the presence of solid sodium chloride particles in the explosion products that reduce the volume of gas. The reduction of gaseous explosion products under certain conditions may be a disadvantage, reducing the effectiveness of Rocksplitter’s impact on the loaded rock mass, which may be a significant limitation in the use of this product. Replacing some of the sodium(V) chlorate(V) with ammonium nitrate(V) (AN) should partly eliminate this disadvantage. In this work, the results of research on selected detonation and explosive parameters of tertiary mixtures of SC - AN - oil are presented. The influence of grain size of AN was also investigated. AN was used granulated and ground. The ability to detonate, velocity of detonation and intensity of air blast waves in the functioning of the contents of individual components has been set.
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących materiał wybuchowy jest prędkość detonacji, która opisuje, z jaką prędkością wewnątrz ładunku materiału wybuchowego przemieszcza się fala detonacyjna. Parametr ten zależy od szeregu czynników, dlatego też jego wartość może się zmieniać, szczególnie w warunkach kopalń podziemnych. Dzięki nowoczesnym technikom pomiarowym, prędkość detonacji może być oznaczana w warunkach ruchowych zakładu górniczego, tj. podczas detonacji ładunków w otworach strzałowych. W trakcie prowadzenia badań kontrolnych materiałów wybuchowych, z wykorzystaniem sond pomiarowych w postaci rurek koncentrycznych, pojawiło się wiele pytań, związanych z wpływem sposobu ich umieszczania względem ładunku MW na prędkość detonacji. Zgodnie z procedurą badawczą, opracowaną przez producenta aparatury pomiarowej, sondę umieszcza się wew-nątrz ładunku. Jednak po przeprowadzeniu szeregu badań pojawiły się wątpliwości, czy umieszczanie sond pomiarowych wewnątrz ładunków nie wpływa na obniżenie prędkości detonacji materiału wybuchowego, szczególnie przy badaniach MW nabojowanych o stosunkowo niewielkich średnicach. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych sposobów umieszczenia sondy pomiarowej względem badanego ładunku MW na prędkość detonacji, z wykorzystaniem ciągłego systemu rejestracji MicroTrapTM.
EN
Velocity of detonation is one of the basic parameters characterizing the explosives and describes how fast the detonation wave travels along the charge. This parameter depends on a number of factors. Thus, detonation velocity varies significantly, especially in underground mining conditions. Thanks to modern measurement techniques, velocity of detonation can be determined in-situ, i.e. during firing of explosives in blastholes. During the control tests of explosives with the use of proberods, questions related to impact of their position along the explosive sample on detonation velocity arose. According to the testing procedure de-veloped by the manufacturer of applied measuring system, the probe is inserted axially in the sample of explosives. However, after conducting a number of tests, some doubts emerged, whether the inserting of the probes inside the samples does not contribute to reduction of detonation velocity, especially when testing of small-diameter packaged explos-ives. This paper presents the results of investigations on the impact of selected proberod positions along the explosive sample on detonation velocity using the continuous MicroTrapTM recording system.
PL
Jako jeden z elementów podwyższonego bezpieczeństwa materiału wybuchowego emulsyjnego ładowanego mechanicznie podaje się utratę jego właściwości wybuchowych po upływie pewnego czasu, niestety bez odniesienia się do konkretnych badań. Producent określił ten czas na ok. 48 godzin od momentu jego wytworzenia i załadowania do otworów strzałowych. W normalnych warunkach prowadzenia eksploatacji jest to czas w zupełności wystarczający do bezpiecznego prowadzenia ruchu. Jednak w praktyce mogą pojawić się sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do przewidzenia, w wyniku których nie dochodzi do odpalenia załadowanego MW w przewidzianym terminie. Celem pracy było zweryfikowanie danych odnośnie zachowania się stosowanych w kopalniach KGHM materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie poprzez śledzenie zmian prędkości detonacji w czasie. Przedmiotem badań był MWE typu Emulinit 8L produkowany przez NITROERG S.A. z Bierunia. Rejestrację prowadzono przy wykorzystaniu aparatury MicroTrapTM VOD/Data Recorder, która pozwala na ciągły pomiar prędkości detonacji materiałów wybuchowych.
EN
As one of the elements of enhanced safety of mechanically charged emulsion explosives, the loss of its explosive properties after a certain period of time is given, but without reference to the particular research. The manufacturer described this time for approximately 48 hours from the time of its charging to the blasting holes and sensitizing. Under regular conditions of mining works, this time is absolutely sufficient for safe mining operations. However, in practice there may be some exceptional situations, impossible to predict, that the charged explosive is not fired within the prescribed period of time. The aim of the study was to verify the data regarding the behavior of mechanically loaded emulsion explosives used in KGHM’s mines by tracking the changes of velocity of detonation over time. The subject of the research was Emulinit 8L emulsion explosive manufactured by Nitroerg S.A. from Bieruń. The measurements were provided using MicroTrapTM VOD/Data Recorder, which allows for continuous measurement of velocity of detonation of explosives.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowanego środka inicjującego na prędkość detonacji materiału wybuchowego. Przedmiotem badań był materiał wybuchowy emulsyjny luzem Emulinit 8L produkowany przez firmę Nitroerg S.A. z Bierunia. W ramach badań przeanalizowano przebiegi detonacji na całej długości ładunków MW dla wszystkich analizowanych przypadków oraz charakterystykę rozbiegu materiału do prędkości maksymalnej.
EN
This paper presents the results of analysis of the impact of initiation method on the detonation velocity of explosives. The subject of research was Emulinit 8L emulsion explosive manufactured by Nitroerg S.A. from Bieruń. Within the framework of the presented research, detonation characteristics on the entire length of explosive’s samples as well as characteristics of detonation run-up to maximum velocity were analyzed.
PL
Technika strzałowa jest obecnie podstawową metodą urabiania skał zwięzłych w górnictwie. Na skuteczność robót strzałowych wpływa wiele czynników, z których najistotniejszymi wydają się być skład i jakość dostarczanych materiałów wybuchowych, średnica otworu strzałowego czy sposób inicjacji. Prowadzenie badań kontrolnych wpływu tych parametrów na efektywność urabiania mogą przełożyć się na jej poprawę. W ramach niniejszego artykułu przedstawiono możliwości zastosowania wybranego systemu rejestracji prędkości detonacji do weryfikacji parametrów materiałów wybuchowych i środków strzałowych w warunkach ruchowych zakładu górniczego oraz zaprezentowano przykładowe wyniki badań.
EN
Currently, exploitation of the hard rock deposits is achieved through the use of blasting technology. The effectiveness of blasting works is influenced by many factors, the most important of which are the composition and quality of the explosives supplied, the blasthole diameter and the method of initiation. Conducting of the follow-up measurements on the impact of these parameters on the efficiency of the mining works may translate into its improvement. The article describes the technical parameters and possibilities of application of selected VOD recorder for verification of explosives and blasting agents parameters in mining conditions as well as results of field tests.
PL
Celem pracy było otrzymanie zgrzewanych wybuchowo blach stalowych 22G2A i 15HM z odpornym na ścieranie staliwem Hadfielda za pomocą amonowo-saletrzanych materiałów wybuchowych. Analizowano właściwości strukturalne oraz stopień umocnienia utworzonego złącza, określając jednocześnie odporność na zużycie erozyjne staliwa Hadfielda w stanie po zgrzaniu wybuchowym, w porównaniu do stali 65G stosowanej na elementy koła bijakowego w kotłach pyłowych.
EN
The purpose of this work was to weld steel sheets with sheets made of Hadfield steel (mangalloy) using industrial explosives. The degree of strengthening of the Hadfield steel layer and the structure of the bond between the welded steels, was examined. The results of erosive wear testing between steel 65G (used in hammer mills) and welded Hadfield steel has been compared.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości pyłu aluminiowego na prędkość detonacji i intensywność powietrznych fal podmuchowych generowanych w wyniku detonacji emulsyjnych materiałów wybuchowych. W pierwszej fazie badań zoptymalizowano zawartość mikrobalonów, dla której prowadzono dalsze eksperymenty z dwoma rodzajami pyłów aluminiowych. Oszacowano również parametry termodynamiczne testowanych mieszanin wybuchowych przy użyciu programu MWEQ.
EN
The paper presents results of research on the impact of the dust content of aluminum on detonation velocity and the intensity of the air blast wave generated by the detonation of emulsion explosives. In the first study phase content of the microballoons is optimized and the further experiments were carried out with two types of particulate aluminum. Also the thermodynamic parameters of tested explosive mixtures using MWEQ programme were assessed.
PL
Technologia wybuchowego platerowania metali rozwija się intensywnie od połowy minionego wieku. Jest to dziedzina produkcji, w której cywilne zużycie materiałów wybuchowych (MW), poza górnictwem, jest największe. Światowa produkcja platerów wytwarzanych ta metodą wynosi dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych w skali roku. Łączenie wybuchowe pozwala na wytwarzanie najszerszej gamy międzymetalicznych kompozycji i w wielu przypadkach nie ma dla siebie alternatywy. Przykładem takich materiałów warstwowych są platery z udziałem metali lekkich jak tytan, aluminium, magnez, różniących się znacznie temperaturami topnienia, gęstością, twardością. Każda nowa kombinacja materiałowa wymaga odpowiedniej adaptacji technologii poprzez dobór właściwych parametrów spajania i często odpowiednio zmodyfikowanych nowych materiałów wybuchowych. Opracowano technologię wybuchowego łączenia stopów Ti6Al4V i AA2519 w różnych wariantach konstrukcyjnych. Platery przebadano przeprowadzając testy nieniszczące i niszczące, oceniając spójność oraz wytrzymałość mechaniczną uzyskanego połączenia. Celem prowadzonych prac było wytworzenie nowych materiałów o podwyższonej odporności balistycznej na konstrukcje lotnicze i kosmiczne.
EN
Explosive metal cladding technology is developing intensively since the middle of the last century. It is a manufacturing area in which the civil usage of explosives, not taking mining into account, is the biggest. World production of cladded materials manufactured using this method is counted in tens of thousands square meters every year. Explosive bonding enables producing the widest range of intermetallic compositions and in many cases has no alternative. An example of such layered materials are clads featuring light metals such as titanium, aluminum, magnesium, which differ significantly in melting temperatures, density and hardness. Each new material combination requires appropriate technology adaptation by means of selecting the optimal bonding parameters and often appropriately modified new explosive materials. Technology enabling explosive bonding of Ti6Al4V and AA2519 alloys in various construction scenarios was worked out. The clads were tested by means of destructive and non-destructive testing, assessment of bond integrity and mechanical endurance of the obtained bond. The goal of the performed research was to manufacture new materials with enhanced ballistic resistance for aerospace and space construction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania rozwoju detonacji w ładunkach materiałów wybuchowych amonowosaletrzanych o różnej zawartości dodatku aluminium oraz inicjowanych falą uderzeniową o różnej intensywności. Rozwój detonacji rejestrowany był poprzez ciągły pomiar prędkości detonacji przy wykorzystaniu czujnika zwarciowego.
EN
The paper presents the study results of the development of detonation in the charges of ammonium nitrate explosives with different content of aluminum powders and initiated by shockwave of varying intensity. The development of detonation was recorded by continuous measurement of the detonation velocity using a short-circuit sensor.
PL
Jednym z podstawowych parametrów opisujących właściwości materiałów wybuchowych jest prędkość detonacji. Wartości prędkości detonacji, podawane przez producentów materiałów wybuchowych, określane są laboratoryjnie, co nie ma bezpośredniego przełożenia na zachowanie się MW w warunkach dołowych. Mając na uwadze, że prędkość detonacji jest jednym z głównych czynników wpływających na uzyskanie efektywnego zabioru, konieczne jest przeprowadzanie pomiarów pozwalających na jej określenie w warunkach dołowych. Istotnym czynnikiem z punktu widzenia efektywności prowadzonych robot strzałowych jest także zmienność jakości dostarczanych przez producentów materiałów wybuchowych, która istotnie wpływa na skuteczność stosowanych materiałów wybuchowych, w tym emulsyjnych, luzem przygotowywanych w przodku. Mając do dyspozycji narzędzie, pozwalające na przeprowadzanie pomiaru prędkości detonacji in situ, możliwe jest, bez zakłócania procesów produkcyjnych, przeprowadzanie jej okresowych pomiarów, które wymuszą na producentach dostarczanie materiałów o gwarantowanych parametrach termodynamicznych, co w efekcie przełoży się na poprawę efektywności robót strzałowych. W artykule przedstawiono czynniki, mające wpływ na prędkość detonacji, a także wyniki pilotażowych pomiarów prędkości detonacji materiałów wybuchowych z wykorzystaniem aparatury MicroTrapTM kanadyjskiej firmy MREL, przeprowadzonych na terenie kopalni „Polkowice-Sieroszowice”.
EN
One of the basic parameters describing the properties of explosives is velocity of detonation. The values of velocity of detonation given by the manufacturers of explosives are determined under laboratory conditions, which does not have a direct impact on the behavior of explosives in underground mining conditions. Having in mind, that the velocity of detonation is one of the main factor influencing the effective burden, underground measurements of velocity of detonation are highly recommended. An important factor, from the point of view of efficiency of blasting works, is also the variability of quality of explosives supplied by manufacturers, which significantly affects the effectiveness of bulk emulsion explosives (prepared underground). Having a tool, which allows for in-situ measurements of velocity of detonation, periodical underground measurements, without hindering of mining process, can be carried out. It will force manufacturers to provide products with guaranteed thermodynamic parameters, which in turn will result into improvement of efficiency of blasting works. The article presents the factors affecting the velocity of detonation and results of pilot measurements of velocity of detonation of explosives with the use of MicroTrap recorder manufactured by Canadian MREL company, carried out in „Polkowice-Sieroszowice” mine.
EN
Explosive cladding is currently one of the basic technologies of joining metals and their alloys. It enables manufacturing of the widest range of joints and in many cases there is no alternative solution. An example of such materials are clads that include light metals such as titanium and aluminum. ach new material combination requires an appropriate adaptation of the technology by choosing adequate explosives and tuning other cladding parameters. Technology enabling explosive cladding of Ti6Al4V titanium alloy and aluminum AA2519 was developed. The clads were tested by means of destructive and nondestructive testing, analyzing integrity, strength and quality of the obtained joint.
PL
Platerowanie wybuchowe jest obecnie jedną z podstawowych technologii łączenia metali i ich stopów. Pozwala ona na wytwarzanie najszerszej gamy połączeń i w wielu przypadkach nie ma alternatywy. Przykładem takich materiałów są platery z udziałem metali lekkich, jak: tytan, aluminium. Każda nowa kombinacja materiałowa wymaga odpowiedniej adaptacji technologii poprzez dobór właściwych materiałów wybuchowych i pozostałych parametrów spajania. Opracowano technologię wybuchowego łączenia stopów tytanu Ti6Al4V i aluminium AA2519. Platery przebadano przeprowadzając testy nieniszczące i niszczące, oceniając spójność, wytrzymałość i jakość uzyskanego połączenia.
PL
W wyniku pracy otrzymano, jak również wstępnie scharakteryzowano, cztery kompozycje wybuchowe, które mogą zostać użyte w procesie elaboracji elementów środków bojowych metodą zalewania. Podstawowymi kruszącymi materiałami wybuchowymi (KMW) stosowanymi w postaci drobnokrystalicznej w badanych kompozycjach były: heksogen (RDX) oktogen (HMX), pentryt (PETN), zaś substancją wielkocząsteczkową - żywica poliestrowa, która nadawała lejność kompozycji przed jej sieciowaniem. Zbadano proces topnienia i rozkładu termicznego czystych KMW oraz kompozycji wybuchowych przygotowanych na ich bazie za pomocą analizy termicznej obejmującej różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) i analizę termograwimetryczną (TGA) w opcji TG i DTG, a także określono kształt i wielkości kryształów KMW za pomocą mikroskopu optycznego. W pracy przedstawiono również wyniki pomiarów wrażliwości wytypowanych kompozycji na uderzenie, tarcie i działanie strumienia kumulacyjnego. Ponadto określono prędkości i ciśnienia detonacji oraz średnice krytyczne wybranych ładunków bazujących na krystalicznych materiałach wybuchowych i żywicy poliestrowej.
EN
In the frame of works described in this paper, there were obtained and preliminary characterized explosive compositions able to be inserted into munitions by casting. Crystalline high explosives (HEs) used in the tested compositions were hexogene (RDX), octogene (HMX) and penthrite (PETN), and as the binder the polyester resin was used. This resin in its prepolimer form, gave castability of the tested compositions prior their crosslinking. There were investigated melting and thermal decomposition of both pure HEs and prepared compositions by means of thermal analysis techniques including differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) operating in TG and TGA modes. There were also determined shapes and sizes of HEs crystals in optical microscope. Test results on sensitivity of selected compositions to mechanical impact, friction and to action of shaped charge jet (SCJ) were presented as well. Due to detonation tests there were determined velocity of detonation (VD), pressure detonation (PD) and critical diameters of explosive charges based on HEs and polyester resin.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości. Jako środki zmniejszające gęstość stosowano mikrobalony wykonane z tworzyw sztucznych. Uzyskano mieszaninę wybuchową o gęstości poniżej 0,6 g/cm3. Przeprowadzono badania zależności prędkości detonacji i intensywności powietrznej fali od zawartości mikrobalonów
EN
The paper presents the results of selected detonation parameters of low density emulsion explosives. Microballoons made of plastic materials were used in the research as a factor of reducing the density. Obtained explosive mixture had a density below 0.6 g/cm3. We conducted the studies on the dependence of the detonation velocity and intensity of the blast wave from the microballoons content.
16
Content available remote Badanie wpływu różnych dodatków na prędkość detonacji saletroli
PL
Aktualnie saletrole są dominującym środkiem strzałowym stosowanym w przemyśle wydobywczym. Pomimo, że są to materiały wybuchowe o bardzo prostym składzie w dalszym ciągu realizowane są badania w celu wyjaśnienia wpływu poszczególnych czynników na parametry detonacyjne oraz przebieg procesu detonacji saletroli. W artykule dokonano analizy danych literaturowych dotyczących zależności prędkości detonacji saletroli od ilościowego i jakościowego składu. Przedstawiono również wyniki badań prędkości detonacji oraz intensywności powietrznej fali podmuchowej saletroli zawierających saletrę amonową porowatą lub mieloną.
PL
W artykule krótko omówiono najważniejsze czynniki wpływające na jeden z najważniejszych parametrów charakteryzujących materiały wybuchowe, a mianowicie na prędkość detonacji. Przedstawiono również sposób pomiaru prędkości detonacji materiału wybuchowego umieszczonego w otworze strzałowym, z wykorzystaniem aparatury pomiarowej MicroTrap.
EN
The article briefly discusses some factors affecting one of the most important parameters characterizing the explosives, namely the velocity of detonation. Also demonstrates how to measure the velocity of detonation of an explosive placed in the borehole, using the measuring apparatus MicroTrap.
PL
Przedstawiono przegląd danych literaturowych dotyczących parametrów detonacyjnych aluminizowanych saletroli. W części eksperymentalnej pokazano wyniki badań prędkości datonacji i zdolności do wykonania pracy saletroli zawierających dwa gatunki saletry amonowej o niskiej porowatości oraz pył aluminiowy płatkowany lub rozpylany. Przedstawiono również wyniki obliczeń parametrów termochemicznych saletroli zawierających różne ilości oleju i pyłu aluminiowego.
EN
The work presents literare data concerning detonation parameters of aluminised ANFO. The experimental parts contains the results of studies on detonation velocity and capabilities of ANFO containing two kinds of aluminium nitrate of low porosity and aluminium ash in flakes or dust. It also showsthe results of calculations performed for termochemical parameters of ANFO containing various amonts of oil and aluminium dust.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.