Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom wód gruntowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Coraz częściej można zaobserwować niskie poziomy wód gruntowych, spowodowane niskimi opadami deszczu i niewielkim zasilaniem w wodę opadową ośrodka wodonośnego. Często ujmowanie wody podziemnej jest uzasadnione, lecz zasobność ośrodka wodonośnego jest niedostosowana do potrzeb. Wtedy to stosuje się dodatkowe wprowadzenie do warstwy wodonośnej wody powierzchniowej, która w czasie filtracji nabywa właściwości wody podziemnej.
EN
In 2018, as part of the implementation of a European project: European Plate Observing System (EPOS-PL), a hydrological monitoring system was installed in a Rybnik test site. The system is configured to measure changes of groundwater level caused by seismic events which were induced by mining exploitation. The piezometers were drilled within an active mining area, in close vicinity to mining longwalls of the Rydułtowy Coal Mine, an industrial partner in the project. The paper presents the state of knowledge on the phenomena of co-seismicity in hydrology, a description of installed measuring system, and the first hydrographs registered for mining tremors with a local magnitude from 2.7 to 3.1, which occurred up to 3 km away from the location of piezometers.
PL
W artykule przedstawiono przykład skutecznego, stałego odwodnienia południowego przyczółka wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 (DK7) nad drogą S7 w rejonie Rychnowskiej Woli, który był wykonywany w warunkach napiętego zwierciadła wody gruntowej. Zaprojektowany, a następnie wykonany system drenażowy na etapie realizacji pozwolił na przeprowadzenie dalszych robot, a obecnie zapewnia bezpieczną eksploatację budowli. Pozostałe problemy geotechniczne związane z wodą naporową oraz swobodną rozwiązane w trakcie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S7, którego element stanowił drenaż przyczółka południowego (P1), opisano w nr. 3/2020 „Magazynu Autostrady”.
EN
The article presents an example of a permanent drainage of the southern abutment of the road viaduct along the DK7 road over the S7 road in the area of ​​Rychnowska Wola, which was carried out under the conditions of groundwater pressure. The designed and then constructed drainage system enabled further works and ensured a safe service of the structure. Other geotechnical problems related to groundwater pressure and free water resolved during the construction of this section of the S7 expressway are described in „Magazyn Autostrady” no. 3/2020.
EN
This article presents the impact of meteorological and hydrologic droughts on the groundwater level (so-called hydrogeological drought) based on selected examples from Lower Silesia (SW Poland). The reduction in discharge rate and size in springs, and the duration of low stages in relation to the selected river flows are presented. Groundwater level fluctuations in shallow and deeper aquifers are discussed. The study shows the length of delayed reaction of groundwater in deeper aquifers levels. Examples of effects due to flooding by surface water on the position of groundwater levels in river valleys are presented. Description of the reaction in groundwater, in terms of temporal and spatial extent, is also given. Both periods of hydrogeological drought and flooding events create significant problems for rational water management, especially in the areas of water intakes for individual, rural and large agglomerations.
EN
In our study we attempt to demonstrate the effects of uninsulated sewage tanks, which are the most important sources of contamination in settlements without sewage systems, on groundwater quality. We compared the results of measurements carried out before and one and a half years after the construction of the sewage system. We established 3 m deep monitoring wells within a 25 m radius of a sewage tank, which were then sampled, and the level of groundwater was recorded. The 3D model constructed on the basis of the saturated zone shows that the effluent wastewater formed a groundwater level dome with a height of more than 1 m. After the sewage tank was taken out of use the difference between the highest and lowest groundwater levels decreased to a few centimetres. In our study we investigated the spatial distribution of NH4 + (ammonium). Using the 3D model we were able to precisely determine the volume of water bodies with different levels of contamination. In an approximately 25 m3 water body, in the immediate environment of a sewage tank in use we detected NH4 + at a concentration which was characteristic of undiluted wastewater (>90 mg∙dm–3). After the sewage tank was taken out of use, the concentration in its immediate environment decreased by more than 50%, although almost everywhere in the modelled area concentrations were measured above the limit value. Based on the above, we can conclude that the cleaning process has started, but the complete decontamination of the groundwater will take several years.
PL
W pracy podjęto próbę wykazania wpływów nieizolowanych zbiorników ściekowych, które są głównym źródłem zanieczyszczenia w osiedlach pozbawionych kanalizacji, na jakość wód gruntowych. Porównano wyniki pomiarów prowadzonych przed i półtora roku po zbudowaniu systemu kanalizacyjnego. W promieniu 25 m od zbiornika ściekowego zainstalowano studzienki o głębokości 3 m, z których pobierano próbki i mierzono w nich poziom wód gruntowych. Na podstawie trójwymiarowego modelu zbudowanego ze znajomością strefy saturacji stwierdzono, że wypływające ścieki uformowały wypukłe zwierciadło wód gruntowych o wysokości ponad 1 m. Po wyłączeniu zbiornika ścieków z eksploatacji różnica pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem wód gruntowych zmalała do kilku centymetrów. W przedstawionych badaniach analizowano przestrzenne rozmieszczenie jonów amonowych (NH4 +). Stosując trójwymiarowy model można było precyzyjnie określić objętość wody o różnym stopniu zanieczyszczenia. W 25 m3 wody w bezpośrednim otoczeniu używanego zbiornika ściekowego wykryto jony amonowe w stężeniu typowym dla nierozcieńczonych ścieków (>90 mg∙dm–3). Po wyłączeniu zbiornika z eksploatacji stężenie to zmalało o ponad 50%, choć niemal wszędzie nadal przekraczało dopuszczalne normy. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że proces oczyszczania został rozpoczęty, ale całkowita dekontaminacja zajmie kilka lat.
EN
Fluctuation of groundwater levels around the world is an important theme in hydrological research. Rising water demand, faulty irrigation practices, mismanagement of soil and uncontrolled exploitation of aquifers are some of the reasons why groundwater levels are fluctuating. In order to effectively manage groundwater resources, it is important to have accurate readings and forecasts of groundwater levels. Due to the uncertain and complex nature of groundwater systems, the development of soft computing techniques (data-driven models) in the field of hydrology has significant potential. This study employs two soft computing techniques, namely, extreme learning machine (ELM) and support vector machine (SVM) to forecast groundwater levels at two observation wells located in Canada. A monthly data set of eight years from 2006 to 2014 consisting of both hydrological and meteorological parameters (rainfall, temperature, evapotranspiration and groundwater level) was used for the comparative study of the models. These variables were used in various combinations for univariate and multivariate analysis of the models. The study demonstrates that the proposed ELM model has better forecasting ability compared to the SVM model for monthly groundwater level forecasting.
PL
Na całym świecie fluktuacje poziomów wód gruntowych stanowią ważny temat badań hydrologicznych. Rosnące potrzeby wodne, błędne praktyki irygacyjne, niewłaściwa gospodarka glebowa i niekontrolowana eksploatacja poziomów wodonośnych są powodami, dla których poziom wód gruntowych podlega fluktuacjom. Dla skutecznego zarządzania zasobami wód gruntowych istotne jest dysponowanie dokładnymi zapiskami i zdolność prognozowania poziomu tych wód. Rozwój technik komputerowych (modele wykorzystujące dane) w dziedzinie hydrologii ma istotny potencjał z powodu niepewnego i złożonego charakteru systemów wód gruntowych. W prezentowanych badaniach wykorzystano dwie techniki komputerowe: maszynę uczenia ekstremalnego (ELM) i maszynę wektorów nośnych (SVM – ang. support vector machine) do przewidywania poziomów wód gruntowych w dwóch studzienkach obserwacyjnych w Kanadzie. Do porównawczych badań modeli wykorzystano zestaw danych miesięcznych z ośmiu lat (2006–2014), składający się z danych hydrologicznych i meteorologicznych (opady, temperatura, ewapotranspiracja, poziom wody). Wymienione zmienne zastosowano w rozmaitych kombinacjach do jedno- i wieloparametrycznej analizy modeli. Wyniki dowodzą, że model ELM ma lepsze zdolności przewidywania miesięcznych poziomów wód gruntowych w porównaniu z modelem SVM.
7
Content available remote Ocena gospodarowania wodą na wybranych obszarach dolinowych Wielkopolski
EN
The paper presents an assessment of changes in water resources in the areas of two polders – Nielęgowo and Zagórów – located in the Wielkopolska region. Changes in water relations of the surveyed valley areas were analyzed on the basis of the position of groundwater table and water supplies in the top layer of soil. Detailed analysis of the results of measurements carried out in two in terms of wet, dry, and growing seasons of 2008 and 2012 showed a difference of stocks in the upper layers of soil moisture of valley areas. Changes of water backup and groundwater levels were associated with the course and distribution of precipitation in the analyzed periods of vegetation. In Zagórów polder the amount of precipitation in the winter half-year, preceding the analyzed vegetation period of 2012, has also affected the size of the water supply and the state of groundwater. Positions located in the upper parts of Zagórów polder were characterized by the greatest amplitude of fluctuations in water table levels. However, in the positions located in the lowest points, the amplitude of the fluctuations in water level amounted to 0.9 m on average. There were also differences in the stocks of water in the upper layers of soil. The largest reserves of water were found in the lowest-lying parts of the polder, where the maximum water supplies ranged from 305 mm to 364 mm. On the basis of statistical analysis, the purpose of which was to determine the relationship between the supply of water in the top layer of soil and groundwater conditions in valley areas found that from 81% to 90% of the total variability in the water supply was dependent on the level of fluctuations in the groundwater table.
PL
Celem badań było rozpoznanie litologicznych warunków występowania pierwszego poziomu wód gruntowych w rejonie wsi Haćki na Równinie Bielskiej. W trakcie badań wykonano pomiary poziomu wody w studniach kopanych, sondowania świdrem ręcznym do głębokości 5 m, pobrano próbki utworów wodonośnych i zbadano ich uziarnienie. W oparciu o wyniki analiz uziarnienia obliczono współczynnik filtracji. W budowie geologicznej obszaru dominują utwory pyłowe różnego pochodzenia. Takie wykształcenie utworów bezpośrednio wpływa na warunki filtracji i głębokość zwierciadła wód. W pobliżu wsi Haćki na Równinie Bielskiej wody gruntowe zalegają na głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do 2 m w obniżeniach terenowych i maksymalnie nieco ponad 5 m na powierzchniach wyżej położonych. Na wzniesieniach stwierdzono obecność wód zawieszonych, zaobserwowano okresowe wysięki u podnóży wzniesień i skarp i jedno okresowe źródło. Utwory wodonośne stanowią piaski średnioziarniste, piaski drobnoziarniste i piaski drobnoziarniste zaglinione lub z pyłem. Skutkiem tego współczynnik filtracji ma niskie i bardzo niskie wartości. Zawierają się one w przedziale od poniżej 0,001 m· d-1 do 3,8 m·d-1. Powszechna obecność utworów pyłowych na badanym obszarze wpływa na ograniczoną wydajność pierwszego poziomu wód gruntowych.
EN
The aim of the study was to examine lithological conditions of the water table in the area of Haćki village located in the Bielska Plain. The study involved the measurements of water level in dug wells, hand drill probing to a depth of 5 m, acquiring the samples of water-bearing deposits and analysing their granulation. The results of analyses allowed to calculate the permeability coefficient. The geological structure of the area is dominated by dusty deposits of various origins. Such deposits’ formation directly affects the conditions of filtration and depth of the water table. Groundwater logging near Haćki village in the Bielska Plain appears at a depth of several tens of centimeters to 2 meters in the depressions field and up a little over 5 meters in the case of higher ground surfaces. The presence of perched water was revealed on the hills, periodic leachates at the foot of the hills and scarps and one periodic spring. Water-bearing deposits are medium sands, fine sands and loamy fine sands or fine sands with silt. Consequently, the permeability coefficient is low or even very low. Its values range from 0,001 m·d-1 to 3,8 m d-1 (d – 24 hours). The widespread presence of dusty deposits in the area affects the limited efficiency of the water table.
9
Content available remote Warunki występowania wód podziemnych południowych Kujaw
EN
The paper presents results of hydrogeological studies on hydrogeological condition and the groundwater flow system in southern Kujawy region. The analysis was based on collected hydrological, geological and hydrogeological data. According to fieldworks which were made in 2012 and 2013, there were selected 69 dug wells, in which groundwater level were found on several or more than ten meters of depth. Fresh groundwater is occurring here in porous sediments of the Quaternary, Neogene and Paleogene and fissured-porous rocks of the Upper Cretaceous. There are selected few aquifers: four Quaternary aquifers, one Miocene aquifer and one Cretaceous aquifer.
EN
Peat mining has a serious impact on the Pinus rotundata Link habitat. The possibility of sustaining a vital Pinus rotundata bog forest on undisturbed edges of mined peat bog was assessed. 28.7 ha of undisturbed edge of Borkovická blata peat bog were sampled by regular grid of circular sample plots. Data about tree layer, natural regeneration of woody species as well as herb layer were collected. The impact of mined area drainage on vegetation communities in the undisturbed edge of peat bogs was discovered. The original Pinus rotundata bog forest is getting older and it is gradually being replaced by forest stands dominated by Picea abies (L.) Karsten, Betula pendula Roth and B. pubescens Ehrh. The character of vegetation changes more rapidly with the increasing vertical distance of the remaining fragment and the mined part. This secondary elevation represents a serious problem in the water regime restoration and consequent revitalisation of the Pinus rotundata bog forest on the undisturbed edge of the mined peat bog.
EN
The paper presents results of numerical modelling of the response of a flood bank to the rising or lowering water table. The modelling was performed with the finite element method (FEM) in two variants: excluding the effect of groundwater seepage through the flood bank (PLAXIS v. 8) and including groundwater seepage during intervals between increments in the height of the groundwater table (PLAXIS 2D 2010 with a FLOW model).
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zachowania się wału przeciwpowodziowego w trakcie podnoszenia i obniżania zwierciadła wody. Modelowanie przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) w dwóch wariantach: bez uwzględnienia przepływu wody w gruncie (PLAXIS wersja 8) oraz z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych w okresach między przyrostami wysokości zwierciadła wody (PLAXIS 2D 2010 z modułem FLOW).
12
Content available remote Winter methane emission from an alpine open fen on Tibetan Plateau
EN
Methane (CH4) emission was measured from an open fen on the Zoige Plateau (3500 m a.s.l.) (the eastern edge of the QinghaiTibetan Plateau) during two winters of 2006 and 2007. Three dominant plant stands, including Carex muliensis Hand-Mazz. (CM), Eleocharis valleculosa Ohwif. setosa (Ohwi) Kitagawa.(EV) and Kobresia tibetica Maxim (KT) were chosen to be monitored. Winter CH4 emissions were roughly estimated to be 0.94 mg CH4 m[^-2] h[^-1]. High spatialtemporal variations of the emission were found in this fen (the sequence of CM> EV> KT; 0.63 and 1.24 mg CH4 m[^-2] h[^-1] for 2006 and 2007, respectively). Factors involved in the spatial-temporal variation were: 1) water table in summer determining the winter amount of "old" CH4 stored in peat; 2) ice layer determining the release of CH4; 3) plant growth determining both the quantity of CH4 stored in peat and available substrates for CH4 production in winter. However, due to the homogeneity of freezing in winters, predictive factors such as plant growth and water table in summer could contribute more to winter CH4 emission than in situ freezing conditions. Considering that plant growth and water table are also the key factors controlling the spatial-temporal variation of CH4 emission in summer, we therefore suggested that winter CH4 emission represents the "inertia" of summer CH4 emission.
13
Content available remote The effect of habitat on methane emission from an alpine wetland
EN
Alpine wetland is a source for methane (CH[4]), an important greenhouse gas, but little is known about how this habitat influences the emission. To understand this wetland habitats were selected at the altitude of 3430 m a.s.l. (in National Wetland Nature Reserve of Zoige, Quingle - Tibetan Plateau) and the methane flux was measured with static chambers in three different sites, including hollows with Carex muliensis Hand - Mazz. and Eleocharis valleculosa Ohwi f. setosa (Ohwi) Kitagawa., grass hummocks composed of Kobresia tibetica Maxim, Cremanthodium pleurocaule R. D. Good, Potentilla bifurca L. and Pedicularis sp. We have found that in alpine wetland these habitats significantly affect CH[4] emissions in the onset (April, 2006) and peak (August, 2005) stages of growing season. Hollows covered with Carex muliensis and Eleocharis valleculosa had higher values of emission than grass hummocks built by several grass species. Slight difference of CH[4] emission was found between two kinds of hollows with Carex muliensis and Eleocharis valleculosa. These results were consistent with the change of water table, which was found best correlated with CH4 emissions (r[^2] = 0.43, P <0.01) in the peak stage of growing season. Directly measured shoot biomass and plant heights were best related to CH[4] emissions (r[^2] = 0.59, P <0.01). However, in the onset stage of growing season, variation of CH[4] emission may not be simply ascribed to changes in water table and vegetation structure.
EN
The runoff coefficient is one of the fundamental hydrological characteristics of a catchment. It indicates a share of the precipitation water that runs off from the catchment. The results of the runoff coefficient calculation based on measurements carried out continuously in the Cerhovický Stream catchment over a considerable period of time, i.e. from 1988 up to 2006 are presented. The precipitation and runoff data in the catchment were used. Mean value of the runoff coefficient and the runoff coefficients for the agricultural and forest parts of the catchment are presented. The total mean runoff coefficient for the Cerhovický Stream is 0.19 with the standard deviation of 0.06. Mean runoff coefficient for the forest part is 0.13 and for the agricultural part - 0.24. Differences between the years with a higher and a lower precipitation were followed as well. We also statistically evaluated possible hydrological changes caused by the construction of the highway and the market centre. For another possible explanation of quite high standard deviation of the mean annual runoff coefficient we followed the monthly runoff coefficient dependence on water temperature and of ground water table depth.
PL
Współczynnik spływu jest jedną z podstawowych cech hydrologicznych zlewni. Określa on tę część wód opadowych, która odpływa ze zlewni. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika spływu na podstawie ciągłych i długotrwałych (1988-2006) pomiarów opadu i spływu, prowadzonych w zlewni strumienia Cerhovickiego. Podano średni współczynnik spływu dla zlewni i oddzielnie dla jej części rolniczej i zalesionej. Średni współczynnik dla zlewni wynosił 0,19 z odchyleniem standardowym 0,06. Średnie współczynniki spływu dla części zalesionej i użytkowanej rolniczo wynosiły odpowiednio 0,13 i 0,24. Analizowano także różnice między latami o większych i mniejszych opadach atmosferycznych. Statystycznie oceniono również możliwe zmiany hydrologiczne spowodowane budową autostrady i centrum handlowego. Aby wyjaśnić względnie wysokie odchylenie standardowe od średniego rocznego współczynnika spływu, zbadano zależność miesięcznych wartości współczynnika od temperatury wody i poziomu zwierciadła wód gruntowych.
15
Content available remote Jakość wód podziemnych zlewni bezpośredniej Jeziora Sławskiego
PL
W okresie 1999-2003 badano poziom i jakość wód podziemnych w zlewni bezpośredniej Jeziora Sławskiego. Trendy zmian jakości wód podziemnych, ich poziomu oraz poziomu wód Jeziora Sławskiego przedstawiono i zanalizowano w tabelach.
EN
In the years 1999-2003, researches of the level and quality of the underground water of the Lake Sławskie direct drainage basin were done. Trends concerning changes of the underground water quality, its level and level of the Lake Sławskie water, have been presented and analysed in charts.
PL
W pracy dokonano analizy opadów atmosferycznych, temperatury powietrza oraz zmian poziomu wód gruntowych w okresach zimowych 40-lecia 1961/1962-2000/2001 we Wrocławiu-Swojcu. W celu pełniejszej oceny zmienności wartości ekstremalnych analizowanych elementów agrometeorologicznych rozpatrywano je w różnych przedziałach czasu, tj. pentady, dekady i miesiąca. Zwrócono uwagę nie tylko na częstość występowania wartości ekstremalnych badanych czynników, ale również przeanalizowano okresy ich pojawiania się oraz tendencje.
EN
The analysis of daily values of extreme precipitation, ground water level and air temperature in the winter periods of the years 1961/1962-2000/2001 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. To better estimate variability of these anomalies, the elements were analysed for different time interval of 5 and 10 days and a month. Apart from the frequency of extreme values, the periods and trends in their occurrence were also considered.
PL
Praca zawiera ocenę zmienności ekstremalnych wartości dobowych temperatury powietrza, opadów atmosferycznych oraz poziomu wód gruntowych w okresie letnim z lat 1961-2000 we Wrocławiu-Swojcu. Analizy wartości ekstremalnych elementów agrometeorologicznych dokonano w różnych przedziałach czasu, takich jak: pentada, dekada i miesiąc. Przeanalizowano zmienność wartości ekstremalnych na tle badanego wielolecia oraz oceniono tendencję zmian poszczególnych czynników w kolejnych pentadach, dekadach i miesiącach okresu letniego. W pracy przeanalizowano również prawdopodobieństwa nieprzekroczenia poszczególnych elementów agrometeorologicznych oraz tendencję zmian okresów występowania wartości ekstremalnych w okresie letnim ocenianego wielolecia.
EN
Variability of extreme daily values of air temperature, precipitation and ground water levels in summer periods of the years 1961-2000 in Wrocław-Swojec are presented in the paper. Analysis of extreme values was carried out for different time intervals: 5- and 10-day periods and a month. The variability of extreme values and its trends were analyzed for each element in subsequent 5-day and 10-day periods and months in the summer period. Probabilities of the occurrence of analyzed agro-meteorological factors and the tendencies of periods with extreme values were found for summer periods of the years 1961-2000.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.