Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono analizę zmian, jakie w krótkim okresie nastąpiły pomiędzy oszczędnościami a wzrostem gospodarczym w wybranych regionach świata. Wykorzystano dane publikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Analizując dane dla lat 1980-2012 wskazano pewne tendencje charakteryzujące związki pomiędzy oszczędnościami i PKB. Ze względu na poziom rozwoju poszczególnych regionów i ich związki z gospodarką światową korelacja pomiędzy oszczędnościami a PKB w krajach rozwijających się, będących biorcami kapitału, jest dodatnia. Ujemne wskaźniki charakteryzują w długim okresie kraje wysoko rozwinięte, będące dawcami kapitału. Natomiast w krótkich okresach zmian wywołanych kryzysami zależności te ulegają zaburzeniom, a nawet odwróceniu.
EN
The paper presents the analysis of the changes that have occurred within a short period in the relationship between savings and economic growth in selected regions of the world. The data published by the International Monetary Fund were used. Certain trends in the relationship between savings and GDP have been identified after analysing data for the years 1980-2012. It was pointed out that due to the level of development of particular regions and their relationships with the global economy correlation between savings and GDP in developing countries who are recipients of capital is positive. Negative indices (in the long run) are typical for developed countries which are donors of capital. However, in the short periods of changes caused by crises the dependence of the variables mentioned above is distorted or even reversed.
PL
Przedmiotem badań była analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Ocenę poziomu rolnictwa i jego dyspersji przestrzennej opracowano na podstawie danych statystycznych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, wykorzystując narzędzia Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP). Na podstawie skonstruowanej zmiennej syntetycznej utworzono ranking województw.
EN
The subject of the research was to analyse regional agriculture diversification in Poland. The assessment of agriculture level and its spatial dispersion has been prepared on the basis of statistical data acquired by GUS (Central Statistical Office), using the tools of Multidimensional Comparative Analysis (MCA). A voivodeships ranking has been prepared on the basis of the designed synthetic variable.
PL
Przedstawiono wyniki analizy ekonomiczno-przestrzennej w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, obszarów wiejskich rozwijających się i opóźnionych w rozwoju. Do tego celu wykorzystano Bank Danych Lokalnych GUS i techniki GIS. Wyróżniono trzy kategorie obszarów wiejskich: o wysokim stopniu rozwoju, o średnim stopniu rozwoju, opóźnione w rozwoju. Scharakteryzowano zróżnicowanie przestrzenne wybranych czynników społeczno-ekonomicznych oraz określono wskaźniki charakteryzujące w skali kraju obszary wiejskie o różnym poziomie rozwoju. Porównano również zróżnicowanie przestrzenne obszarów rozwijających się (o wysokim i średnim stopniu rozwoju) oraz obszarów o dużej skali zagrożeń środowiska, głównie obszarów przemysłowych. Wyróżniono obszary przemysłowe, w tym miasta i obszary wiejskie, rozwijające się i opóźnione w rozwoju.
EN
Economic-spatial analysis of developing and non-developing rural areas is presented in the country, regional and local scale. Local Databank of the Main Statistical Office and GIS techniques have been used in the analysis. Three categories of rural areas have been distinguished: highly developed, moderately developed and retarded. Spatial differentiation of selected socio-economic factors has been characterized and indices have been estimated to specify variable degree of development of rural areas in the country. Spatial differentiation of developing areas (high and moderate level) has been compared with that of areas of a high environment al hazard, mostly industrial areas. Developing and retarded industrial areas, including towns and rural areas, have been distinguished.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.