Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poziom hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Badania własności dynamicznych maszyn
PL
Każda maszyna ma swój unikalny charakter, który może być opisany np. przez jej własności dynamiczne charakteryzowane przez częstotliwości i postacie drgań własnych. Własności dynamiczne maszyny decydują o jej zachowaniu się przy określonych przez użytkownika warunkach i parametrach eksploatacyjnych. Mowa tutaj np. o emitowanym przez maszynę poziomie drgań i hałasu przy określonej prędkości obrotowej.
PL
Obniżenie poziomu hałasu jest ważne z uwagi na poprawę warunków pracy w odlewni. Duży wpływ na emisję hałasu mają stanowiska zaczyszczania odlewów. W pracy zaprezentowano wyniki badań hałasu przy stanowiskach zaczyszczania odlewów i jego wartości po zainstalowaniu kabiny dźwiękochłonnej. Profesjonalnie wykonana kabina pozwoliła na obniżenie wartości hałasu od 120 dB mierzonego przy zaczyszczanym odlewie do 97 dB na zewnątrz kabiny oraz do 79 dB w odległości 6 m od kabiny, przy poziomie hałasu równym 68 dB.
EN
Reducing the noise level is important due to the improvement of working conditions in the foundry. Casting cleaning stations have a large impact on noise emissions. The paper presents the results of noise tests at the casting cleaning stations and its value after instaIling the sound absorbing booth. The professionally made cabin allowed to reduce the noise value from 120 dB measured while cleaning the casting to 97 dB outside the cabin and to 79 dB at a distance of 6 m from the cabin at a noise level of 68 dB.
PL
Drgania mechaniczne stropów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, mieszkania) jak i poziom hałasu panujący w pomieszczeniu mają znaczący wpływ na subiektywne odczucie komfortu osoby eksponowanej na te zjawiska. W polskich przepisach dopuszczalne wartości dla prędkości zarówno drgań, jak i poziomu ciśnienia akustycznego A-ważonego są podawane przez osobne dokumenty i stanowią osobny przedmiot oceny. Niniejszy artykuł stanowi analizę, przy użyciu metod uproszczonych, sprzężenia mechano-akustycznego, jakim jest generowanie hałasu w pomieszczeniu przez drgające przegrody ograniczające to pomieszczenie z wykorzystaniem wartości progowych odczuwania drgań.
4
Content available remote Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego
PL
W artykule przedstawiono uspokojenie ruchu jako formę redukcji poziomu hałasu ruchu drogowego na przykładzie osiedla mieszkaniowego Włostowice w Puławach, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 824. Na terenie osiedla kompleksowo wprowadzono uspokojenie ruchu przez hierarchizację sieci dróg, zarządzanie strefami prędkości oraz wprowadzenie wielu elementów technicznych uspokojenia ruchu. Na podstawie wyników badań sporządzono wykresy zmiany poziomu hałasu w zależności od występowania elementów uspokojenia ruchu oraz wykonano mapę klimatu akustycznego panującego na terenie osiedla. Za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku możliwe było wstępne wyznaczenie stref ciszy i wskazanie, że mogą się one znajdować na osiedlach usytuowanych przy drogach o funkcji tranzytowej. Badania mają charakter pilotażowy i będą kontynuowane.
EN
The article presents traffic calming as a form of reducing the level of road noise, which is an example of the method that reduces noise in the area of emissions. Noise level tests were carried out on road No. 824 and on the Włostowice estate, which is located close to this road. In the area, traffic calming has been comprehensively implemented by hierarchizing the road network, managing the speed zones and introducing the number of technical elements of traffic calming. On the basis of the obtained test results, a graph of noise level variation was made depending on the occurrence of traffic calming elements and also an acoustic climate map in the estate. With the help of the generated isolines, it was possible to determine the silence zones and prove that they can be present even in estates located along roads with a transit function.
5
Content available Wentylacja a komfort użytkowania
PL
W artykule opisano wpływ wprowadzonego rozwiązania poprawiającego mikroklimat wnętrza na stan ochrony akustycznej lokalu mieszkalnego znajdującego się na ostatnim piętrze budynku wykonanego w technologii uprzemysłowionej. W mieszkaniu przeprowadzono pomiary oceny skuteczności wentylacji oraz pomiary poziomu hałasu spowodowanego jej działaniem. W artykule przedstawiono odnotowane nieprawidłowości oraz propozycje prac mających na celu osiągnięcie poprawy komfortu akustycznego w mieszkaniu.
EN
The article describes the impact of the introduced solution improving the microclimate of interior on the state of acoustic protection of residential dwelling located on the top floor of a building made in industrialized technology. Measurements were carried out to check the effectiveness of ventilation and to determine the noise level in the apartment, in the aspect of this ventilation. The article presents irregularities and proposals to achieve acoustic comfort in the flat.
PL
W artykule omówiony został problem wysokiego natężenia hałasu na terenach miasta. Szczególnie, dotyczy to hałasu komunikacyjnego, którego źródłem są środki komunikacji zbiorowej, takie jak: pociągi, autobusy oraz tramwaje. Dokonano analizy poziomu natężenia hałasu emitowanego przez te pojazdy z uwzględnieniem różnych godzin oraz porównano zmierzone wartości z wartościami granicznymi wytyczonymi w dokumencie normatywnym (tj. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku).
EN
The article discusses the problem of excessive noise levels In the city. Especially, this concerns Communications noise, chich is caused by public transport, such as: trans, buses and trams. The level of noise emitted by these vehicles was analyzed, ta king into account different hours and the measured values were compared with the limit values set In the normative documents (the Regulation of the Minister of the Environment of June, 14, 2017).
7
Content available remote Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych
PL
Poprawne oszacowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych jest zadaniem trudnym. Wyniki dotychczasowych prac badawczych dotyczących tego problemu z różną dokładnością odwzorowują rzeczywistą sytuację, m.in. z uwagi na brak szczegółowego uwzględnienia ukształtowania skrzyżowania i charakterystyk ruchu pojazdów na poszczególnych jego wlotach. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w otoczeniu trzech typów skrzyżowań drogowych. Wykazano, że istnieją istotne różnice pomiędzy poziomami hałasu w otoczeniu skrzyżowań w zależności od ich typu, rozwiązania geometrycznego oraz charakteru i parametrów ruchu pojazdów na poszczególnych wlotach.
EN
Correct prediction of noise level in the vicinity of intersections is a difficult task. The results of past research work on this issue reflect the real noise levels with various precision mainly due to not including the shape of the intersection in detail, as well as the characteristics of vehicle traffic at individual intersection entries. This article presents the results of research conducted by the authors in the vicinity of three types of intersections. It has bean demonstrated that there are significant differences between noise levels in the vicinity of intersections depending on their type, geometric solution and the character and parameters of vehicle traffic at individual entries.
8
Content available remote Analiza możliwości obniżenia poziomu hałasu w warsztacie mechanicznym
PL
Przedstawiono zagrożenia hałasem występujące w środowisku pracy w małych warsztatach mechanicznych. Wykonano – zgodnie z normami – pomiary poziomu hałasu w wybranym zakładzie. Z uwzględnieniem sytuacji urbanistycznej zakładu przygotowano wstępny projekt poprawienia komfortu akustycznego, który zapewni bezpieczne warunki pracy.
EN
In the paper problems of noise pollution in the environment of work in small mechanical workshops are presented. In accordance with the standards, noise level measurements were executed in the selected workshop. Taking into account the urban situation of the workshop, a preliminary project has been elaborated to improve the acoustic comfort, which will provide safe working conditions.
9
Content available remote Klimat akustyczny na rusztowaniach
PL
Artykuł dotyczy badań środowiskowych, wykonanych na rusztowaniach fasadowych, koncentrujących się przede wszystkim na pomiarach poziomu dźwięku. Hałas, oddziałując na pracowników budowlanych, pracujących na rusztowaniach, może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku. Parametrami, które służą do oceny szkodliwości hałasu, są wartość równoważnego poziomu dźwięku oraz szczytowy poziom dźwięku. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku oraz szczytowego poziomu dźwięku, wykonanych na czterech rusztowaniach zlokalizowanych w pobliżu ulicy, trzech rusztowaniach usytuowanych w dużej odległości od ulicy oraz na rusztowaniu, na którym pracownicy byli narażeni na typowy hałas spotykany na budowie i jednocześnie na hałas kolejowy. Przeprowadzane analizy potwierdziły jakościowo oczekiwane zależności oraz umożliwiły ilościowe oszacowanie wpływu hałasu komunikacyjnego na podwyższenie poziomu hałasu, na jaki narażeni są pracownicy budowlani pracujący na rusztowaniu. Hałas ten występuje nieprzerwanie przez cały dzień i może powodować szybsze zmęczenie, a tym samym zwiększyć ryzyko wypadków w hałaśliwym środowisku pracy.
EN
The article presents the results of environmental tests performed on scaffolding that were focused mainly on the sound level. Noise that affects construction workers on scaffolding may increase the risk of accidents. The parameters on which we base our analysis are the value of equivalent sound levels and peak sound levels on scaffolding. We present the results of measurements for the four scaffolds located near the street, three scaffolds located far away from the street and the scaffolding on which the workers were exposed to the typical noises encountered on a site, coupled by rail noise. The analyses carried out confirmed the qualitatively expected dependencies but also allowed the quantification of the impact of traffic noise on the increase of the noise level to which the construction workers working on the scaffolding are exposed. The noise occurs continuously throughout the day and can cause fatigue faster, thereby increasing the risk of accidents in a noisy work environment.
10
Content available remote Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych
PL
W artykule wskazano, że istnieje wiele aspektów technicznych i ekonomicznych tworzenia barier akustycznych. Wynika to ze złożoności zjawiska zanieczyszczania środowiska hałasem. Istnieje wiele metod ograniczania hałasu komunikacyjnego. Nakreślono potrzebę uwzględnienia perspektywy zrównoważonego rozwoju podczas realizacji tego rodzaju projektów. Przedstawiono niektóre przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekranów akustycznych.
EN
The article demonstrates that there are many engineering and economic aspects of building noise barriers. These aspects come from the complexity of the noise pollution phenomenon. There are multiple methods available to mitigate the impact of the roadway noise. There is a mention of the need to include sustainability aspects in the performance of such projects. There are also certain examples of good practices for noise barrier solutions.
EN
An innovative frictional sound automatic measuring system (FSAMS) was designed and used in this study to investigate the frictional sound generated when natural-fibre woven fabrics are rubbed together. Frictional sound measurements made using the automatic FSAMS were compared with those from a manual frictional sound measuring system (Manual FSAMS). The frictional sounds of four natural-fiber woven fabrics (i.e., cotton, linen, silk, and wool) were recorded; the Fast Fourier Transform method was used to convert time domain signals into frequency domain signals, and the maximum sound amplitude (MSA) and level pressure of the total sound (LPTS) of cotton, linen, silk, and wool were calculated. The results of a t test, analysis of variance, data reproducibility, and cluster spectrums measured from the four natural-fiber woven fabrics were compared for the two test equipment systems. The results from the t test and analysis of variance showed significant differences in the MSA and LPTS measured. Data reproducibility was superior to the automatic FSAMS compared with the manual FSAMS, and the cluster spectrums were more readily distinguishable.
PL
W celu zbadania szumu generowanego podczas tarcia o siebie tkanin z włókien naturalnych zaprojektowano i wykorzystano innowacyjny, automatyczny system pomiaru dźwięku ciernego (FSAMS). Porównano wyniki otrzymane za pomocą FSAMS z wynikami otrzymanymi przy użyciu systemu manualnego (Manual FSAMS). Do badania użyto czterech tkanin z włókien naturalnych: bawełny, lnu, jedwabiu i wełny. Przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników. Analiza danych wykazała, że wartości szumu zmierzone przy użyciu FSAMS były bardziej stabilne i reprezentatywne, niż te otrzymane przy użyciu Manual FSAMS, ponieważ w przypadku systemu manualnego na wyniki pomiaru ma wpływ czynnik ludzki i hałasy otoczenia, które powodują duże błędy eksperymentalne.
12
PL
Asfalt porowaty powoduje obniżenie poziomu hałasu drogowego. Ponadto, jego zastosowanie ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez lepsze odprowadzanie wody opadowej następuje wydatne zmniejszenie zjawiska tzw. mgły wodnej oraz eliminacja możliwości powstania zjawiska poślizgu wodnego. Z tych względów w wielu krajach wykonuje się odcinki nawierzchni zwanej nawierzchnią drenażową w szczególności lokalizowanych na drogach o dużym obciążeniu ruchem. Również w naszym kraju zrealizowano kilka odcinków doświadczalnych.
EN
Porous asphalt causes decrease of noise level. Additionally, it increases road safety by draining precipitation water from the pavement and decreasing of so cold water mist, and eliminates aquaplaning. Because of these, drainage pavements with porous asphalt are constructed in many countries on the roads with heavy traffic. Some experimental sections with porous asphalt have been made in Poland also.
PL
Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjowych przedstawiono w dwóch formach: korygowane krzywą G oraz bez korekcji na tle progów słyszenia. Wykazano, że najwyższe poziomy ekspozycji na hałas infradźwiękowy występują w autobusach. Wysoki poziom infradźwięków nie wpływa na zwiększoną wypadkowość pojazdów zbiorowej komunikacji podmiejskiej.
EN
On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of third octave analyses have been presented in two forms: G curve correction and without correction against the audible threshold. It has been shown that the highest levels of infrasound noise exposure occur in coaches. The high infrasound level does not result in increased accident occurrence of mass suburban communication.
EN
The article describes a test rig built at the Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design, Lodz University of Technology (TUL), for static and dynamic examination of vehicle and machinery driveline components. Adequate installed power of the propulsion system and extensive instrumentation of the test rig makes it possible to examine various prototype mechanical transmission units with power capacities of up to several ten kilowatts and to carry out a broad spectrum of measurements with high accuracy. During the tests, such variables as vibrations in any direction, gear shaft speeds, torques, noise levels, and various oil parameters, e.g. temperature, moisture content, or ferromagnetic debris content, may be recorded. Additional equipment enables precise alignment of all the rotating parts in the test rig drive train and determination of oil viscosity before and after the test. An important feature of the test rig is a possibility of changing the drive direction without demounting the object under test. This can be done thanks to an inverter control system, which enables electric machine operation modes to be switched over from motor to generator and vice versa. In the subsequent part of the article, selected results of testing a planetary gear unit with a geometric gear ratio of 3.1372 have been presented, which include efficiency, FFT analysis of vibrations, and noise level data. The test results have confirmed the suitability of the test rig for multipurpose applications and for comprehensive diagnosing of driveline components.
PL
W artykule opisano stanowisko do statycznych i dynamicznych badań podzespołów układów napędowych zbudowane w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Moc urządzeń napędowych zainstalowana na stanowisku, pozwala na badanie różnych prototypów przekładni mechanicznych o mocach do kilkudziesięciu kilowatów a bogate jego oprzyrządowanie umożliwia przeprowadzenie szerokiego spektrum pomiarów z wysoką dokładnością. W trakcie badań rejestrowane są takie zmienne jak drgania w dowolnym kierunku, prędkości obrotowe wałów przekładni, momenty obrotowe, poziom hałasu oraz parametry oleju takie jak temperatura, zawartość wilgoci i ścieru ferromagnetycznego. Dodatkowe wyposażenie umożliwia precyzyjne ustawienie współosiowe wszystkich elementów wirujących w linii napędowej stanowiska oraz określenie lepkości oleju przed i po badaniach. Istotną cechą stanowiska jest możliwość zamiany kierunku napędu bez demontażu badanego obiektu, co jest możliwe dzięki układowi sterowania falownikami umożliwiającemu zmianę charakteru pracy maszyn elektrycznych z silnika na generator i odwrotnie. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przekładni planetarnej o przełożeniu kinematycznym 3,1372: określenie sprawności, analizę częstotliwościową drgań oraz poziom hałasu. Badania potwierdziły uniwersalność stanowiska i możliwość wszechstronnego diagnozowania podzespołów układów napędowych.
15
Content available remote An investigation of acoustic noise generated by water flowing through nozzles
EN
In the paper, authors present the results of an experimental investigation of influence of nozzle shape and cross section area on the value of emitted noise in a low pressure (less than 0,05 MPa) hydraulic system. The experimental studies are carried out using the hydraulic system of a dishwasher. During investigations, the characteristics of the hydraulic system are obtained. Based on obtained results, a new experimental setup was designed to investigate the noise of water flowing from different nozzles. The publication also presents the results in the form of characteristics showing the relationship between the sound pressure level (SPL) and pressure, flow and hydraulic power of water flowing through different nozzles. The results show that an increase of the hydraulic power is accompanied by an increase of SPL and that SPL can be lowered by using the nozzle with a larger surface area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływ kształtu i rozmiaru dyszy na wartość emitowanego hałasu przy niskim ciśnieniu (poniżej 0,05 MPa) układu hydraulicznego. Badania eksperymentalne były przeprowadzane przy użyciu fabrycznie nowego układu hydraulicznego zmywarki do naczyń. W trakcie badań, otrzymano charakterystyki układu hydraulicznego. Na tej podstawie, zbudowano nową doświadczalną instalację hydrauliczną z wykorzystaniem której zbadano hałas wody płynącej z różnych dysz. Wyniki przedstawiono również w postaci charakterystyk przedstawiających zależność pomiędzy poziomem hałasu (SPL) w funkcji parametrów hydraulicznych: ciśnienia, przepływu i mocy hydraulicznej. Wyniki badań wskazują, że zwiększeniu siły hydraulicznej towarzyszy wzrost poziomu ciśnienia akustycznego SPL, który można obniżyć za pomocą dyszy o większym polu powierzchni.
PL
Poprawne stosowanie metod pomiarów i dokonywanie ocen odziaływania hałasu na organizm ludzki zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym wymaga korelacji z rzeczywistym sposobem odbioru hałasu przez ludzi, a co za tym idzie z bezpiecznymi dla zdrowia ludzi poziomami dopuszczalnymi hałasu. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscem pracy i poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. W artykule przedstawiono własne wyniki pomiarów które wskazują, że są możliwości i potrzeby prowadzenia analiz hałasu w szerokim zakresie częstotliwości oraz zasugerowano kierunek prowadzenia dalszych prac. Zauważono, że oceny wpływu narażenia oraz poziomy dopuszczalne na hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy powinny dotyczyć nie tylko miejsc pracy ale również miejsc odpoczynku, rozrywki oraz w środkach transportu. Wskazano na konieczność podjęcia dyskusji, mającej doprowadzić do międzynarodowej harmonizacji metod analiz i oceny hałasu w szerokim zakresie częstotliwości, tj. od 1 do 20 000 Hz, uwzględniających zawodową i pozazawodową ekspozycję na hałas. Ze względu na obowiązujące w różnych krajach na świecie odmienne metody wykonywania pomiarów i ocen oddziaływania hałasu w zakresie niskich częstotliwości, powstają trudności w porównywaniu wyników oraz ustaleniu wspólnej polityki w tym zakresie. Zauważono, że ze względu na nadal fragmentaryczne badania wpływu infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na zdrowie człowieka, szczególnie podczas długotrwałej ekspozycji, trudno jest określić rozsądne poziomy dopuszczalne. Przyjmowanie poziomów dopuszczalnych infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na granicy progów słyszenia i odczuwania, a często poniżej tej granicy, potwierdza małą ilość dostępnych badań, prowadzącą do zachowawczego podejścia przy określaniu ujednoliconych regulacji prawnych. Z drugiej strony to zachowawcze podejście uzasadnione jest faktem, iż pomiary oraz ocena zagrożenia hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym prowadzona jest głównie w miejscach pracy. Zaproponowano, aby prace mające doprowadzić do ustalenia regulacji prawnych i standardów międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz środowiska pracy przed hałasem w niskim zakresie częstotliwości prowadzić dwutorowo. Po pierwsze, kontynuować badania prowadzące do zdefiniowania równoważnych poziomów dopuszczalnych w dB(C) oraz standardu określającego zakres hałasu niskoczęstotliwościowego. Po drugie, jak dotychczas, hałas w zakresie częstości słyszalnych mierzyć, analizować i oceniać za pomocą ważenia krzywą A oraz stosować łącznie metody analiz i oceny wraz z poziomami dopuszczalnymi hałasu infradźwiękowego ważonego krzywą. Prowadzenie łącznie ocen przy zastosowaniu korekcji A i G pozwala pełniej uwzględnić odziaływanie na organizm człowieka dźwięków w szerszym zakresie częstotliwości niż dotychczas.
EN
This article is the next voice in the discussion leading to international harmonization of methods of analyses and noise assessment in the wide range of frequencies, from 1 to 20 000 Hz. Introducing different methods and assessments of influence of low frequency noise on environment in many countries all over the world has caused difficulties in comparing the results and also made it impossible to establish common policy on this field. Because of fragmentary research in influence of infrasounds and low frequency noise on human, especially during long exposure, it is difficult to determine permissible levels. Determining those levels on the borders of hearing or perception threshold or often below them shows how little research is available, which consequently leads to cautious approach when it comes to establishing uniform legal regulations. Proper applying methods of measurements and the right assessment of noise influence on human body both in working and natural environment requires the correlation to the real way of noise acceptance by people, which means permissible noise levels safe for people's health. Exposure to low frequency noise was highlighted with the exclusion of workplace beyond the places defined as potential noise threat. This article presents own results of measurements which show that there are opportunities and needs for conducting noise analyses in the wide range of frequencies. It was suggested the direction of future work. It was pointed out that the assessment of infrasound and low sound noise influence and permissible levels should concern not only workplace but also relax and entertainment places, or means of transport. That is why a drive by a simple car was used here, to make own noise measurements and to present the analysis of results. Creating generally accessible database of results of noise measurements connected with non-occupational man activity was suggested. It seems reasonable that work on establishing legal regulations and international standards regarding the protection of natural and working environment against low frequency noise should be double-track. Firstly, the research to define the permissible levels and standards for the range of low frequency noise should be continued. Secondly, the so called audible noise - should be measured, analyzed and assessed using the A-weighting and also there should be gradually introduced methods, analyses, assessments and permissible levels of infrasound when G-weighting is applied.
PL
Każde urządzenie wyposażone w silnik elektryczny, spalinowy czy mechaniczne części ruchome powoduje określony hałas. Dotyczy to praktycznie wszystkich sprzętów i urządzeń w gospodarstwie domowym, w tym kotłów c.o. Hałasu z tych źródeł nie da się wyeliminować, ale ważne jest, by jego poziom był możliwie najniższy.
PL
W artykule przedstawiono kierunki nowelizacji normy – PN-B-02151-2 dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyjaśniono podstawy merytoryczne potrzeby nowelizacji oraz omówiono jej zakres. Szczegółowo przedstawiono porównanie zakresu norm badawczych przywołanych w dotychczasowej oraz znowelizowanej wersji normy.
EN
The article presents a brief directions of the amendment standard for permissible noise levels in residential and public buildings PN-B-02151-2. It explains the basics need to amend the substantive and discusses its scope. It presents in detail the scope of the comparison of test standards referenced in the current and revised version of the standard.
PL
W tekście o tym jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3 oraz jakie materiały spełnią nowe wymogi.
EN
The article discusses the documents currently in force and scheduled for implementation, concerning sound reduction index of building envelope. Reference is made to selected sound reduction index requirements for various types of buildings, as shown in the updated version of PN-B-02151-3, which are compared to the values published in the earlier version. Types of materials capable of meeting the new requirements are identified.
EN
Noise conditions specifically in areas inside university facilities and its impact on the quality of life of university students are topics that have received little attention. This paper presents a study of the noise conditions in which university students of various institutions in Madrid, Spain, carry out their daily studies. A representative number of measurements was carried out using noise dosemeters and dataloggers in order to evaluate the levels of noise, noise dose and exposure to noise during school periods and extracurricular activities. The results were compared with the recommendations given by current environmental noise regulations. This paper was complemented with a survey to get to know how students perceive the exposure to noise in university environments.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.