Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powtarzalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny. Nowoczesne urządzenia wyposażone w układy pomiarowe parametrów łuku posiadają możliwość korekty tych parametrów w czasie rzeczywistym podczas procesu, co znacznie polepsza jakość wykonanej spoiny, jak również w zależności od geometrii spawanego wyrobu szybkiej zmiany parametrów na inne.
EN
The work presents the results of analyzes of the hydrogen isotopic composition of pyrolysis products of a shale sample. The pyrolysis products obtained are: methane, ethene, ethane, propylene, propane, 1-butene and n-butane. The apparatus used is a Thermo Scientific Delta V Advantage mass spectrometer with a Trace GC Ultra chromatograph (HP-PLOT/Q capillary column, 30 m) and Pyroprobe 6150 pyrolyzer (pyrolysis temperature 1000°C, isothermal 30 seconds). The Py-GC-IRMS methodology for determining the hydrogen isotopic composition of pyrolysis gas products was verified by evaluating repeatability. The shale sample was pyrolyzed at 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C and 1000°C. Accordingly, pyrolysis at 500o C does not allow the products to be separated. The ratio between unsaturated and saturated hydrocarbons changes, and as the temperature increases, unsaturated ones begin to dominate. The isotopic composition of individual pairs also changes, although the relationship between δD in unsaturated and saturated hydrocarbons is constant. The trend for all components is that at higher pyrolysis temperatures, the isotopic composition is also higher. Herein, the differences in the isotope composition of 900°C and 1000°C are negligible. The nature of isotopic composition determinations does not allow ascertaining the limit of quantification, the limit of detection and the method bias. Values of relative standard deviations are below five percent only for methane, ethane and propylene. In addition, repeatability tests were performed for EA-IRMS (elemental analyzer combined with isotope mass spectrometer) and GCIRMS (sample injection directly into the inlet). The samples used were hard coal and natural gas. Repeatability of hydrogen isotopic composition analyzes assessed using relative standard deviation was the best (lowest value) for the GC-IRMS system (0.8%), then for the Py-GCIRMS system (methane at 3 mg – 1.2%) and for EA-IRMS (2.3%).
PL
Praca przedstawia wyniki analiz składu izotopowego wodoru produktów pirolizy próbki łupku. Otrzymywane produkty pirolizy to: metan, eten, etan, propylen, propan, 1-buten i n-butan. Wykorzystana aparatura to spektrometr masowy Delta V Advantage firmy Thermo Scientific wraz z chromatografem Trace GC Ultra (kolumna kapilarna HP-PLOT/Q, 30 m) i pirolizerem Pyroprobe 6150 (temperatura pirolizy: 1000°C, izoterma: 30 sekund). Układ połączony jest on-line za pośrednictwem Conflo IV. Metodyka Py-GC-IRMS oznaczeń składu izotopowego wodoru gazowych produktów pirolizy została sprawdzona poprzez ocenę powtarzalności. Próbka łupku była pirolizowana w temperaturach: 500°C, 600°C, 700°C, 800°C, 900°C i 1000°C. Piroliza w 500°C nie pozwala na wydzielenie produktów. Proporcja pomiędzy nienasyconymi i nasyconymi węglowodorami zmienia się i wraz ze wzrostem temperatury zaczynają dominować węglowodory nienasycone. Skład izotopowy poszczególnych par również ulega zmianie, choć stała jest relacja pomiędzy δD nienasyconych i nasyconych węglowodorów. W przypadku wszystkich składników utrzymuje się trend, że przy wyższej temperaturze pirolizy wartości składu izotopowego są również wyższe. Dodatkowo różnice składu izotopowego w temperaturach 900°C i 1000°C są już znikome. Charakter oznaczeń składu izotopowego nie pozwala na określenie granicy oznaczalności, granicy wykrywalności oraz obciążenia metody. Wartości względnych odchyleń standardowych są poniżej pięciu procent jedynie dla metanu, etanu i propylenu. Dodatkowo wykonano testy powtarzalności dla układów EA-IRMS (analizator elementarny połączony z izotopowym spektrometrem masowym) oraz GC-IRMS (nastrzyk próbki bezpośrednio do dozownika chromatografu połączonego z ConFlo IV i spektrometrem). Wykorzystane próbki to węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Powtarzalność oznaczeń składu izotopowego wodoru oceniana przy użyciu względnego odchylenia standardowego była najlepsza (najniższa wartość) w przypadku układu GC-IRMS (0,8%), następnie układu Py-GC-IRMS (metan przy naważce 3 mg – 1,2%) i EA-IRMS (2,3%).
EN
The evaluation of the measurement system quality has already become an integral part of quality planning activities in both the automotive and metallurgical industries. An important assumption for obtaining the most relia ble results is compliance with the basic assumptions for evaluating the variability of the measurement system. The main goal of this paper is to analyze, how the failure to meet the basic assumptions influences the evaluation of the measurement system's statistical properties. This goal is achieved by performing a detailed analysis of the latest developments in the field of measurement systems analysis aimed at verifying the assumptions of normality and uniformity. The evaluation of the effect of non-fulfillment of both assumptions on the values of the most important statistical properties of the measurement system is performed using simulated data. Suitable graphical tools are used for practical verification of both assumptions.
EN
The paper presents the possibilities of analyzing the measurement system repeatability and reproducibility (GRR) analysis results in more detail and their visualization. Based on real data, the influence of appraisers’ behavior on GRR analysis results is evaluated. The measured data obtained in the GRR study by three operators are analyzed in more detail for cases involving only two operators. Comparison of the behavior of individual operators is performed using Gaussian curves, which allow to evaluate graphically the repeatability of individual operators and the reproducibility of measurement system. This approach makes possible to visualize the GRR analysis results with regard to behavior of individual operators. Obtained results make possible to improve the interpretation of GRR analysis results and are useful for measurement system improvement.
EN
This paper presents the course of work related to the modification of an industrial robot. The functionality of the industrial robot has been extended by including an adapted tool in its kinematic chain instead of the original tool. The article shows the way of modernizing the robot, the method used to test and calibrate the robot. The diagram of the robot's operation during tests is shown and the test results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przebieg prac związanych z modyfikacją robota przemysłowego. Funkcjonalność robota przemysłowego została rozszerzona przez zastosowanie zaadaptowanego narzędzia w jego łańcuchu kinematycznym zamiast oryginalnego narzędzia. W pracy przedstawiono sposób modernizacji robota, zastosowaną metodę testowania i kalibracji robota. Pokazano schemat działania robota podczas testów i omówiono wyniki testów.
PL
Urządzenia pozwalające poddawać próbkę procesowi pirolizy w precyzyjnie określonych warunkach to pirolizery. Mogą one być łączone z różnymi aparatami, takimi jak chromatografy gazowe (z detektorami FID), spektrometry masowe oraz izotopowe spektrometry masowe. Zestawy GC-IRMS pozwalają na uzyskanie wartości δ13C poszczególnych związków z mieszaniny bez konieczności fizycznego jej rozdziału (rozdział następuje dzięki kolumnie chromatograficznej). Połączenie zestawu GC-IRMS z pirolizerem w układzie on-line pozwala na określanie składu izotopowego produktu pirolizy, a w zasadzie poszczególnych związków chemicznych produktu pirolizy. Praca przedstawia wyniki analiz produktów pirolizy próbki łupku sylurskiego. Otrzymywane produkty pirolizy to: metan, eten, etan, propylen, propan, 1-buten, n-butan oraz ditlenek węgla. Wykorzystana aparatura to spektrometr masowy Delta V Advantage firmy Thermo Scientific wraz z chromatografem Trace GC Ultra (kolumna kapilarna HP-PLOT Q, 30 m) i pirolizerem Pyroprobe 6150 (temperatura pirolizy 1000C, izoterma 30 sekund). Układ połączony on-line za pośrednictwem ConFlo IV. Metodyka Py-GC-IRMS oznaczeń składu izotopowego węgla gazowych produktów pirolizy została skalibrowana i sprawdzona poprzez ocenę powtarzalności i liniowości. Charakter oznaczeń składu izotopowego nie pozwala na określenie: granicy oznaczalności, granicy wykrywalności oraz obciążenia metody. Wszystkie wartości względnych odchyleń standardowych są poniżej pięciu procent (najniższe dla metanu: 0,6%), co jest wynikiem zadowalającym i potwierdzającym, że metoda daje powtarzalne rezultaty. Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że liniowość nie powinna być oceniana dla tej metody, a brak spełnienia kryterium liniowości nie świadczy o gorszych wynikach.
EN
Devices allowing to perform a pyrolysis process under precisely defined conditions are pyrolyzers. They can be combined with various apparatus such as gas chromatographs (with FID detector), mass spectrometers and isotopic mass spectrometers. The GC-IRMS kits allow to obtain δ13C values of individual compounds from the mixture without the necessity of physical separation (the separation takes place in the chromatographic column). The combination of the on-line GC-IRMS kit with the pyrolyzer allows to determine the isotopic composition of the pyrolysis product (the individual chemical compounds of the pyrolysis product). The paper presents the results of analyses of the Silurian shale pyrolysis products. The pyrolysis products obtained are: methane, ethene, ethane, propylene, propane, 1-butene, n-butane and carbon dioxide. The apparatus used is a Thermo Scientific Delta V Advantage mass spectrometer with a Trace GC Ultra chromatograph (HPPLOT/Q capillary column, 30 m) and Pyroprobe 6150 pyrolyzer (pyrolysis temperature 1000°C, isothermal 30 seconds). The Py-GC-IRMS methodology for determining the carbon isotopic composition of pyrolysis gas products has been calibrated and verified by evaluating repeatability and linearity. The nature of isotopic composition determinations does not allow to determine: the limit of quantification, the limit of detection and the method bias. All values of relative standard deviations are below five percent (the lowest for methane 0.6%), which is satisfactory and confirms that the method is reproducible. Linearity should not be evaluated for this method, and the lack of fulfillment of the linearity criterion does not indicate worse results.
7
Content available remote The dynamic repeatability of a machine tool–holder–workpiece system
EN
Knowledge of the dynamic properties of a machine tool–holder–workpiece system is crucial for the appropriate selection of machining parameters based on stability lobes. One of the most convenient methods allowing for the experimental identification of these properties is impact testing. However, the repeatability of such measurements may be different depending on the machine–workpiece setup and can lead to incorrect cutting parameter calculations. The article presents this issue on the example of a latheworkpiece system. The experimental setup and obtained measurement results are presented and discussed.
PL
Znajomość właściwości dynamicznych układu obrabiarka–uchwyt–przedmiot obrabiany jest kluczowa przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki przy wykorzystaniu krzywych workowych. Jedną z podstawowych eksperymentalnych metod wyznaczania tych właściwości są testy impulsowe. Jednakże, w ramach rozpatrywanego układu obrabiarka–przedmiot wyniki uzyskane w ramach przeprowadzania takich pomiarów mogą się różnić, co jednocześnie prowadzić może do doboru niewłaściwych parametrów obróbki. W pracy przedstawiono niniejsze zagadnienie na przykładzie tokarki. Zaprezentowano badany układ, wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz interpretację wyników.
PL
Za cel opracowania artykułu przyjęto: (1) omówienie etapów Analizy Systemów Pomiarowych (MSA) z uszczegółowieniem analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R oraz (2) prezentację zastosowania w praktyce gospodarczej na podstawie osi napędowych. Analizę R&R przeprowadziło trzech operatorów narzędzi pomiarowych, którzy w trzech turach dokonywali pomiaru jednej z charakterystyk specjalnych osi napędowej. Na podstawie wyliczeń odchyleń standardowych będących składowym analizy wyliczono wskaźnik powtarzalności i odtwarzalności pomiarów. Wyciągnięto następujące wnioski: (1) metoda R&R jest narzędziem skutecznego badania systemów pomiarowych, (2) wskaźnik R&R pozwala stwierdzić, czy dany system pomiarowy uzyskuje powtarzalne i odtwarzalne wyniki pomiarów. Wkładem własnym autorów jest prezentacja praktycznego zastosowania analizy R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) na praktycznym przykładzie z przemysłu motoryzacyjnego.
EN
The aim of this article was to: (1) discuss the stages of Measurement Systems Analysis (MSA) with detailed analysis of repeatability and reproducibility of R&R measurements and (2) presentations of practical application in economic practice based on drive axes. The R&R analysis was performed by three measuring tools operators who in three turns measured one of the characteristics of the special drive axle. On the basis of calculations of standard deviations being the analysis component, the repeatability and reproducibility index was calculated. The following conclusions were obtained: (1) the R&R method is a tool for effective testing of measurement systems, (2) the R&R indicator allows to determine whether a given measurement system obtains reproducible and reproducible measurement results. The authors’ own contribution is the presentation of the practical application of R&R analysis in the overall Measurement Systems Analysis (MSA) on the practical example of the automotive industry.
EN
In this paper, we present a Hyers–Ulam stability result for the approximately linear recurrence in Banach spaces. An example is given to show the results in more tangible form.
10
Content available remote Surface quality by human inspection
EN
Quality plays a vital role for satisfying the customers and for measuring the reliability of the product. Looking at high gloss surfaces gives an idea of the difficulties in quality inspection. While common measurement techniques like gloss or color measurement are widely used in industry for quality assessment of furniture high gloss surfaces, they indicate only a weak correlation to the quality perceived by the customer. Thus different methods for measurement and sensory evaluation need to be qualified for the application on high gloss surfaces. This report shows how the surface quality of high gloss coated wooden products can be evaluated by means of visual inspection. The evaluation quality is controlled by a developed topography based measuring system. It is possible to find out the reproducibility and repeatability of the operators by implementing six sigma tools such as Analysis of Variance (ANOVA) and Measurement System Analysis (MSA). This method will be highly helpful in the wooden industries since the quality cannot be totally measured, is assessed based on required parameters and it also uses a Hedonic scale for calculating the results, which is quite easier and faster than other methods.
PL
Jakość odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb klientów i oceny niezawodności produktu. Patrząc na powierzchnie o wysokim połysku mamy wyobrażenie o trudnościach w ich kontroli jakości. Powszechne techniki pomiarowe, takie jak pomiar połysku lub barwy, są szeroko stosowane w przemyśle do oceny jakości powierzchni o wysokim połysku. Wykazują one jednak jedynie słabą korelację z jakością postrzeganą przez klienta. Dlatego też do oceny powierzchni o wysokim połysku muszą być stosowane różne metody pomiaru i oceny sensorycznej. W artykule przedstawiono, w jaki sposób jakość powierzchni drewnianych, powlekanych produktów o wysokim połysku można zbadać za pomocą oceny wizualnej. Jakość oceny jest kontrolowana przez opracowany system pomiaru oparty na topografii. Możliwe jest ustalenie odtwarzalności i powtarzalności operatorów za pomocą narzędzi Six Sigma, takich jak analiza wariancji (ANOVA) i analiza systemu pomiarowego (MSA). Metoda ta będzie bardzo pomocna w przemyśle drzewnym, ponieważ jakość nie może być w pełni zmierzona. Jest ona oceniana na podstawie wymaganych parametrów, a do obliczenia wyników stosuje się skalę hedoniczną, która jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż w przypadku innych metod.
PL
Dotychczas przeprowadzono obszerne badania powtarzalności i odtwarzalności wyników badań laboratoryjnych wg norm PN-EN ISO 140. Badania uwzględniały wpływ położenia mikrofonu lub źródła dźwięku. Natomiast badania przeprowadzane w terenie dotyczyły wpływu parametrów geometrycznych (wymiary, kształt przegrody), jej umiejscowienia oraz parametrów technicznych. W artykule przedstawiono analizę powtarzalności wyników badań izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej w jednym z budynków warszawskich z wykorzystaniem naturalnego hałasu emitowanego przez ruch uliczny. Tematyka artykułu może być także interesująca w kontekście oceny akustycznej budynków mieszkalnych podczas wybiórczych pomiarów izolacyjności akustycznej.
EN
Till today there were lot of extensive reproduction of reproducibility tests results, but they were focused on a laboratory study based on PN-EN ISO 140. Researches included the location of the microphone or the location of sound sources. Field researches included the geometric parameters (like dimension, shape of the galaxy), the location of test sample or its technical parameters. In the following article, the analysis of the reproducibility of the sound insulation performance of the façade in builing in Warsaw with using a natural noise emitted by traffic is presented. The main topic of the article may also be interesting in the context of acoustic evaluation of residential buildings during selective acoustic insulation measurements.
EN
In this paper a repeatable inverse kinematic task was solved via an approximation of a pseudo-inverse Jacobian matrix of a robot manipulator. An entry configuration to the task was optimized and a task-dependent definition of an approximation region, in a configuration space, was utilized. As a side effect, a relationship between manipulability and optimally augmented forward kinematics was established and independence of approximation task solutions on rotations in augmented components of kinematics was proved. A simulation study was performed on planar pendula manipulators. It was demonstrated that selection of an initial configuration to the repeatable inverse kinematic task heavily impacts solvability of the task and its quality. Some remarks on a formulation of the approximation task and its numerical aspects were also provided.
13
Content available remote Inspiracje w architekturze. Cz.7 Rytm
EN
This paper presents research on the accuracy and repeatability of CNC axis positioning in an innovative lathe with an additional X2 axis. This axis is used to perform movements synchronized with the angular position of the main drive, i.e. the spindle, and with the axial feed along the Z axis. This enables the one-pass turning of non-circular surfaces, rope and trapezoidal threads, as well as the surfaces of rotary tools such as a gear cutting hob, etc. The paper presents and discusses the interpretation of results and the calibration effects of positioning errors in the lathe’s numerical control system. Finally, it shows the geometric characteristics of the rope thread turned at various spindle speeds, including before and after-correction of the positioning error of the X2 axis.
PL
Przedstawiono problem odtwarzalności wyników pomiarów odporności na pole promieniowane o częstotliwości radiowej, w różnych laboratoriach, przy użyciu tego samego typu stanowiska pomiarowego. Pokazano rozkład natężenia pola na stanowisku pomiarowym dla różnych częstotliwości oraz punktów pomiarowych. Opisano badania, sposób kalibracji, kryteria spełnienia wymagań i przeanalizowano, jaki ma to wpływ na różnice w poziomie narażenia.
EN
In this paper was shown the problem with repeatability of Radio frequency field immunity test results in different laboratories, using the same type of test setup. The field strength distribution for different frequencies and measuring points has been shown, as well as was description of test procedure, calibration, assessment criterion and analysis how it influence on exposure level.
EN
The touch trigger probe plays an important role in modern metrology because of its robust and compact design with crash protection, long life and excellent repeatability. Aside from coordinate measuring machines (CMM), touch trigger probes are used for workpiece location on a machine tool and for the accuracy assessment of the machine tools. As a result, the accuracy of the measurement is a matter of interest to the users. The touch trigger probe itself as well as the measuring surface, the machine tool, measuring environment etc. contribute to measurement inaccuracies. The paper presents the effect of surface irregularities, surface wetness due to cutting fluid and probing direction on probing accuracy on a machine tool.
PL
Elektrostykowe sondy przełączające grają istotną rolę we współczesnej metrologii z uwagi na ich zwartą i silną konstrukcję, odporność na uszkodzenia, długowieczność i doskonałą powtarzalność. Obok zastosowań we współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM), sondy te są wykorzystywane do wyznaczenia położenia przedmiotu obrabianego na obrabiarce i oceny dokładności obrabiarek. Tak więc, dokładność pomiaru jest sprawą istotną dla użytkowników. Do powstawania niedokładności pomiaru przyczynia się sama sonda, a także powierzchnia pomiarowa, obrabiarka, środowisko pomiarowe itp. W artykule przedstawiono wpływ nierówności powierzchni, wilgotności powierzchni powodowanej obecnością chłodziwa i kierunku sondowania na dokładność pomiaru na obrabiarce.
PL
Jednym ze sposobów wyznaczania parametrów energetycznych gazu jest metoda obliczeniowa wykorzystująca skład gazu oznaczony na podstawie przeprowadzonej analizy chromatograficznej. Na wyznaczane w ten sposób właściwości fizykochemiczne wpływ będą miały parametry charakteryzujące daną metodę analityczna. W artykule przedstawiono wpływ zakresu stosowanej metody oraz jej powtarzalności na wyznaczone ciepło spalania gazu.
EN
One of the methods to determine the energy parameters of gas is by using a computational method based on gas chromatographic analysis. Parameters characterizing a selected analytical method will have an influence on physicochemical parameters determined in such way. This paper presents the impact of the scope of the used method and its repeatability on the determined heat of combustion gas.
EN
This article is about the use of an automatic mechanism able to play an instrument in research about playing repeatability. Repeatability in this case refers to the time intervals between played notes in sequences. The subject will be discussed based on a guitar playing robot. During the research with the use of guitar playing robots, some conclusions were made that confirm that humans are unable to play sound sequences twice while maintaining high repeatability. It has also been proven that the use of a robotic musical instrument (RMI) helps obtain playing repeatability of sound sequences much more accurately than that obtained by a human musician.
PL
Artykuł omawia zastosowanie automatycznego mechanizmu, grającego na instrumentach, w badaniach dotyczących powtarzalności gry. W tym wypadku powtarzalność odnosi się do odstępów czasowych pomiędzy odgrywanymi w sekwencji dźwiękami Podczas przeprowadzonych badań z wykorzystaniem robotów grających na gitarze uzyskano wyniki świadczące o tym, że człowiek nie jest w stanie zagrać dwukrotnie sekwencji dźwięków z zachowaniem wysokiej powtarzalności. Wykazano również, że zastosowanie instrumentu robomuzycznego (RMI) pozwala uzyskać powtarzalność odgrywanej sekwencji o wiele wyższą niż uzyskaną przez człowieka.
EN
Seismic hazard assessment for Quetta is carried out using probabilistic seismic hazard analysis technique based on area sources and augmented by line source used for the first time in Pakistan. Seismic data has been collected and analyzed in spatial and temporal domains. Five Seismic Zones have been modeled in line with tectonics of the region with b-value of 1.14 using regression. The b-value is slightly higher, which is attributed to the fact that aftershocks were not removed as it distorted the dataset. Five fault sources are modeled, with three as reverse and two as strike-slip with 7.8 as maximum magnitude. Mach Structure is included in the tectonics for the first time. The attenuation relation used in the present study is recommended by various researchers. The expected Peak Ground Acceleration for 500-year return period is 4.79 m/s2 for rock outcrop and characterized as very high. Furthermore, variation in spectral acceleration within Quetta city is observed, for which spectral curves are developed for four different places.
PL
W branży automotive działa wielu dużych producentów podzespołów metalowych. Są to użytkownicy stanowisk zgrzewalniczych, zapewniających wysokie standardy jakości i powtarzalności zgrzewania. Firma SMOLTECH TECHNIKA ZGRZEWALNICZA projektuje i buduje takie stanowiska, elastycznie odpowiadając na potrzeby rynku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.