Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
EN
The modified surface layers of the Cd1-xМnxTe crystals were obtained by the laser recrystallization of the crystal surface with the use of millisecond and nanosecond impulse ruby lasers. The determination and diagnostics of the layer structural state were performed by the study of the electron channeling patterns in the SEM. The AFM studies showed that mechanically stable contact regions within the CdTe crystal –Cu film system can be formed, depending on the laser energy density and beam defocusing. On the base of the ellipsometric studies, it was found that while irradiating the Cd1-xМnxTe crystal surface, the refractive index of the oxide film on the modified surface changes depending on the laser beam energy density, which can be interpreted as the formation of the oxides of the different chemical composition.
PL
Zmodyfikowane warstwy wierzchnie kryształów Cd1-xМnxTezostały uzyskane metodą laserowej rekrystalizacji powierzchni kryształu przy wykorzystaniu impulsów milisekundowychi nanosekundowychlaserów rubinowych. Określenie i diagnostyka strukturalnej postaci powierzchni zostały wykonane metodą badania struktury kanałów elektronu SEM. Badania AFM wykazały,że mogą zostać wytworzoneobszary mechanicznie stabilnego obszaru kontaktowego kryształ CdTe –powłoka Cu,w zależności od skupienia energii laserowejoraz zdekoncentrowania wiązki. Na podstawie pomiarów elipsometrycznychodkryto,że podczas napromieniowywania powierzchni kryształu Cd1-xМnxTe, wskaźnik refrakcyjny powłoki tlenku na powierzchni zmodyfikowanej ulega zmianie w zależności od skupienia energii wiązki laserowej, co może być interpretowane,jako powstawanie tlenków o różnym składzie chemicznym.
PL
Omówiono przyczyny powstawania i wpływ miejskich wysp ciepła oraz strategie zmierzające do redukcji temperatury w skupiskach ludności. Skupiono się przede wszystkim na technologiach związanych z nawierzchnią, zmierzających do zmniejszenia magazynowania przez nie ciepła i obniżenia temperatury powierzchni.
EN
The paper describes the causes and impact of urban heat islands and promotes strategies for lowering temperatures in population concentration. Main focus is concentrated on pavement technologies tend to store less heat and may have lower surface temperatures.
5
Content available Study of temperature distribution in the ground
EN
Knowledge of the temperature distribution in subsurface layers of the ground is important in thedesign, modelling and exploitation of ground heat exchangers. In this work a mathematical model ofheat transfer in the ground is presented. The model is based on the solution of the equation of transientheat transfer in a semi-infinite medium. In the boundary condition on the surface of the groundradiation fluxes (short- and long-wave), convective heat flux and evaporative heat flux are taken intoaccount. Based on the developed model, calculations were carried out to determine the impact ofclimatic conditions and the physical properties of the ground on the parameters of the Carslaw-Jeagerequation. Example results of calculated yearly courses of the daily average temperature of the surfaceof the ground and the amount of particular heat fluxes on the ground surface are presented. Thecompatibility of ground temperature measurements at different depths with the results obtained fromthe Carslaw–Jaeger equation is evaluated. It was found thatthe temperature distribution in the groundand its variability in time can be calculated with good accuracy.
6
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
The biodegradable polyurethane/polylactide blend was treated with low temperature hydrogen peroxide plasma, ethylene oxide and immersing in ethanol combined with ultraviolet radiation. The samples sterilized by hydrogen peroxide and ethylene oxide stood practically unaffected, while UV/EtOH caused distinct changes in their mechanical properties. For example the significant reduction of tensile strength occurred, elongation at break became twice lower, while the Young’s modulus increased by 23%. The XPS measurements showed that after all types of treatment atomic carbon and nitrogen concentrations in the surface layer was slightly lower than in the bulk. Instead the surface layer was more enriched with oxygen. Ethylene oxide sterilization caused that both surfaces became more hydrophobic i.e. the contact angle increased about 15% for the top surface and 8% for the bottom surface, respectively. Sterilization with ethanol and UV radiation changed the nature of surface into more hydrophilic, the contact angle of the top surface was reduced about 6% and the bottom about 24%. The FT-IR spectra of all sterilized samples were recorded and discussed. From all used sterilization methods only hydrogen peroxide plasma is fully suitable for biodegradable PU/PLA blend.
PL
Korozja elementów metalowych stanowi poważny problem gospodarczy, ponieważ straty przez nią spowodowane szacuje się w krajach rozwiniętych na 3-5% PKB. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych powłok ochronnych. Jednym z rozwiązań są warstwy metaliczne wykazujące właściwości superhydrofobowe, dzięki którym zostaje zminimalizowana powierzchnia styku między podłożem a kroplami wody. W artykule dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć w zakresie elektrolitycznego wytwarzania powłok metalicznych o wyjątkowo słabej zwilżalności. Opisano techniki stosowane do uzyskiwania specyficznej hierarchicznej mikrostruktury powłok oraz sposoby dodatkowej modyfikacji powierzchni..
EN
Corrosion of metallic structures results in a series of economic problems and losses estimated to 3-5% of GNP in developed countries. This causes necessity to develop new protective coatings. One of the possible solutions is electroplating of superhydrophobic layers characterizing minimized contact area between the metal surface and water droplets. The paper presents an overview of the latest achievements in the galvanic coatings having unusually low wettability. It describes techniques used for production of specific hierarchic surface roughness in micro- and nanoscale and means of additional surface modification.
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
PL
W artykule przedstawiono zarys historyczny badań nad zjawiskiem efektu skali. Opisane zostały warunki przeprowadzenia prób zmęczeniowych oraz uzyskane wyniki. Otrzymano zauważalny efekt skali podczas próby zginania obrotowego. W pracy przedstawiono także spostrzeżenia dotyczące wpływu wybranych czynników na wyniki badań. Zauważono, że jednym z istotnych czynników jest jakość powierzchni próbek. Przedstawiono wykresy wskazujące na zależność chropowatości powierzchni próbek na ich wytrzymałość podczas próby zginania obrotowego.
EN
The article presents a historical outline of research on the phenomenon of scale effect. The conditions for conducting fatigue tests and the results obtained have been described. A noticeable scale effect was obtained during a rotational bending test. The paper also presents observations regarding the influence of selected factors on test results. It was noted that one of the important factors is the surface quality of the specimen. The graphs show the dependence of the surface roughness of the specimen on their strength during a rotational bending test.
11
Content available New methods of marine power plant diagnostics
EN
Up-to-date, of high-tech design techniques of machine operation require constant monitoring on some levels. Generally, the monitoring today is limited to failure detection and machinery components check. The Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University designed the System for Marine Engine Operation Assistance on the basis of Sulzer Diesel AL 25/30 testing station. The engine modernization and wider research and survey capabilities resulted in engine operation quality improvement, marine power plant research enhancement. The project broadens the research range and engine failure expertise as well as takes into consideration innovative marine fuel emissions. The goal has been achieved in the way of the test equipment modernization including: effective pressure sensors, high pressure fuel sensors, monitoring and visualization of the engine systems’ parameters, electronic indictors adopted to continuous operation at all cylinders in the same time, and high class decision aid computer equipment. Engine modernization and data base extension allow for carrying out a wide scope of research. Additionally, the article presents innovative diagnostic solutions together with their applications.
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
EN
The work deals with the heat analysis of generalized Burgers nanofluid over a stretching sheet. The Rosseland approximation is used to model the non-linear thermal radiation and incorporated non-uniform heat source/sink effect. The governing equations reduced to a set of nonlinear ordinary differential equations under considering the suitable similarity transformations. The obtained ordinary differential equations equations are solved numerically by Runge-Kutta-Fehlberg order method. The effect of important parameters on velocity, temperature and concentration distributions are analyzed and discussed through the graphs. It reveals that temperature increases with the increase of radiation and heat source/sink parameter.
EN
In this paper a study to develop a composite wear-resistant coatings for application to the working surface of linings of brake devices, which is based on a rule of a positive gradient of mechanical properties was carried out. These devices and so coatings work in conditions of rapid rise of temperature. Thermal properties of matrix and inclusions should not differ a lot. Otherwise this will cause internal cracking and deterioration of coating. With this purpose we did the analyses of thermal properties of matrix and carbide particles of coating and concluded thet a material with balanced composition based on thermal properties will have the best wear resistance It was created and tested eutectic composites based on alloy steel 12X18H9T based on thermal characteristics of all components. Wear tests indicated the best wear resistance of coating with composition: steel 12X18H9T (matrix) – 75%; fillers TiB2 – 10%, VC – 15%.
16
Content available remote Kamery termowizyjne dla działów utrzymania ruchu
PL
Kamerę termowizyjną można uznać za jedno z podstawowych narzędzi służb utrzymania ruchu i stosować m.in. w diagnostyce maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. Niewątpliwą zaletą stosowania kamer termograficznych jest możliwość bezkontaktowego i szybkiego zobrazowania pola rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu oraz pomiaru wartości temperatury w dowolnym punkcie znajdującym się w polu widzenia kamery.
EN
The paper highlights the classification of the quality parameters of the surface layer and their influence on the performance characteristics of machine parts, such as wear resistance, long-term and endurance strength, as well as the influence of quality parameters of the surface layer on the performance characteristics subject to the operating conditions (various temperatures and loads). The paper expounds the impact of machining conditions on the formation of surface layer quality indices and provides calculated dependences for the determination of surface layer quality parameters.
PL
Przedstawiono klasyfikację parametrów stanu warstwy wierzchniej w kontekście ich wpływu na charakterystyki eksploatacyjne elementów maszyn, takich jak odporność na ścieranie, odporność na zmęczenie w zależności od warunków pracy (temperatura, obciążenie). Określono wpływ warunków procesów technologicznych na kształtowanie parametrów stanu warstwy powierzchniowej. Przedstawiono zależność pozwalającą na teoretyczne określanie tych parametrów.
PL
Przedstawiono wyniki badań związanych z oceną hybrydowych prętów kompozytowych jako niemetalicznego zbrojenia wybranych elementów betonowych stosowanych w obiektach infrastrukturalnych. Stwierdzono, że zwiększenie sztywności prętów kompozytowych z włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer) można uzyskać przez zastąpienie części włókien bazaltowych włóknami węglowymi. Omówiono efekty podjętej produkcji tego rodzaju prętów.
EN
The results of research related to the evaluation of hybrid composite bars as non-metallic reinforcement of selected concrete members used in infrastructural facilities are presented. It has been found that increasing the stiffness of basalt fiber composite bars (BFRP) can be achieved by replacing some basalt fibers with carbon fibers. The results of the production of such bars are discussed.
EN
Low temperature plasma (LTP) processing technology was successfully applied to modify cashmere fibres and three kinds of assemblies were formed, i.e., weak-treated, optimised-treated and severe-treated ones. Treatment parameters were optimised in terms of the tensile behaviour, friction effect, wettability and touch feeling of cashmere without major modification of the properties inside the fibre. Detailed characterisation was performed to investigate the surface morphologies and chemical compositions of plasma-induced fibres. SEM demonstrates different minor etching effects of the treated cashmere fibres. XPS results indicate a significant increase in surface concentrations of O and N, and an obvious decrease in C after different LTP treatments as a whole. The C-H/C-C non-polar bonds were reduced and C-O/C-N, C = O polar groups were remarkably increased on the cashmere surface after plasma modification. In addition, a carboxyl group (O-C = O) formed. It is found that oxygen-containing bonds, namely, C-O/C-N, C = O and O-C = O, are responsible for the hydrophilic properties of cashmere.
PL
W pracy przedstawiono modyfikację włókien kaszmirowych przy zastosowaniu niskotemperaturowej plazmy (LTP). Zastosowano trzy intensywności obróbki. Parametry obróbki zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania odpowiednich właściwości włókien tj. wytrzymałość na rozciąganie, odporność na tarcie, zwilżalność i chwyt. Za pomocą SEM i XPS dokonano szczegółowej charakterystyki morfologii powierzchni i składu chemicznego włókien poddanych działaniu plazmy. Stwierdzono że obróbka plazmą niskotemperaturową może powodować pogorszenie chwytu wyrobu końcowego, z tego powodu produkty poddawane obróbce plazmą należy poddawać dodatkowym obróbkom przemysłowym, takim jak np. zmiękczanie.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.