Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 388

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of transient waveforms in a power system at asymmetrical short-circuits
EN
In the paper, there is presented the analysis of disturbance waveforms of a synchronous generator operating in a single-machine power system consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus. There are considered disturbances in the form of symmetrical and asymmetrical short-circuits in different places of the transmission line. The current-voltage equations of the power line and the bus are written for phase components, which allows for easy modeling of various asymmetries.
PL
W artykule analizowano przebiegi zakłóceniowe generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w różnych miejscach linii przesyłowej. Równania prądowo-napięciowe linii energetycznej i sieci sztywnej zapisano dla składowych fazowych, co pozwala na łatwe modelowanie różnych asymetrii.
PL
W artykule syntetycznie zaprezentowano analizę zmienności oraz rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI pięciu krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego za lata 2012-2018. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem nieparametrycznych metod analizy danych. Graficzną prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane ze zmianami w modelu regulacji jakościowej. Artykuł zakończono uwagami dotyczącymi modelu regulacji jakościowej.
EN
The paper presents synthetically the analysis of variability and dispersion of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators of the five national Distribution System Operators for the years 2012-2018. Calculations were performed in the R environment using non-parametric data analysis methods. Graphic performance of results is presented on box plots. Selected issues related to changes in the quality regulation model were also presented. The paper ends with comments on the quality regulation model.
3
EN
The main goal of this article was to present the problem of discontinuity of energy supply and methods applied by selected distribution company in order to improve power supply reliability indexes. An analysis of discontinuity of supply was based on data obtained from selected department of a distribution company with six energy areas. Based on these data, the impact of the investments, repairs, random events and other factors on the value of power supply reliability indexes was presented.
PL
Głównym celem publikacji jest przedstawienie problemu nieciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz metod stosowanych przez wybraną spółkę dystrybucyjną w celu poprawy wskaźników niezawodności zasilania. Analizę nieciągłości zasilania zawartą w pracy oparto o dane pozyskane z wybranego oddziału spółki dystrybucyjnej (OSD), na terenie którego działa sześć rejonów energetycznych. Na podstawie danych przedstawiono wpływ inwestycji, remontów, zdarzeń losowych oraz innych czynników na wartość wskaźników niezawodności zasilania.
EN
International requirements for improving energy efficiency and environmental protection and the necessary goals for their implementation in the marine industry are an actual problem. To integrate state-of-the-industry technologies and marine specialists education, the training complex is proposed. It is based on the platform of a hardware-software complex with the ability to integrate training equipment, simulators and software. That makes such a training complex multitask, universal, and flexible in achieving a variety of tasks and goals. The complex also implements high-quality education and training of marine specialists, conducting research after processing working out the results of engineering modelling of structural, thermal power, hydraulic, electrical, electronic, multi-physical and other solutions. The need to use the training complex allows us to form the necessary competence of the engine team personnel, develop methods and criteria for assessing competence, evaluate and demonstrate practical skills.
PL
Międzynarodowe wymogi dotyczące poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska oraz cele niezbędne do ich wdrożenia w przemyśle morskim stanowią aktualny problem. W celu zintegrowania najnowocześniejszych technologii i kształcenia specjalistów z branży morskiej proponuje się utworzenie kompleksu szkoleniowego. Jest on oparty na platformie kompleksu sprzętowo-programowego z możliwością integracji sprzętu szkoleniowego, symulatorów i oprogramowania. To sprawia, że taki kompleks jest wielozadaniowy, uniwersalny i elastyczny w realizacji różnorodnych zadań i celów. Ponadto kompleks realizuje wysokiej jakości kształcenie i szkolenie specjalistów morskich, prowadząc badania po opracowaniu wyników modelowania inżynierskiego rozwiązań konstrukcyjnych, cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, i innych. Wykorzystanie kompleksu szkoleniowego pozwala na kształtowanie niezbędnych kompetencji personelu zespołu inżynierskiego, opracowanie metod i kryteriów oceny kompetencji, ocenę i wykazanie umiejętności praktycznych.
5
Content available remote Wirtualna inercja w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
6
Content available remote Virtual Inertia in Electric Power Systems
EN
The article presents the idea of introducing virtual inertia system to the electric power systems. The virtual inertia aims is to reduce or eliminate the effect of reducing the inertia of the power system as a result of replacing classis electricity generating units with renewable energy sources (RES). The considerations are illustrated by a computational example.
PL
W artykule przedstawiono idee wprowadzania do systemu elektroenergetycznego układów tzw. wirtualnej inercji, których zadaniem jest ograniczanie bądź eliminacja efektu zmniejszania się inercji systemu elektroenergetycznego w wyniku zastępowania klasycznych jednostek wytwórczych energii elektrycznej odnawialnymi źródłami energii (OZE). Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
Photovoltaic (PV) cells are very costly because of the silicon element which is not cheaply available. Usually, PV cells are preferred to be used at maximum efficiency. Therefore, PV plants are emphasized to extract maximum power from PV cells. When inertia free PV plants are integrated into the grid in large numbers, the problem of maintaining system stability subjected to load perturbation is quite difficult. In response to this, a control topology is being an approach to make available the PV cells in maintaining system stability by utilizing the system frequency deviation as feedback to the controller. To implement this, the PVs are operated at Maximum Power Point Tracking (MPPT). This allows the PV to operate at Pseudo Maximum Power Point tracking (PMPPT) which makes it possible to run the PV with reserve power capacity without employing a battery for storage. The control strategy has been implemented over a two-stage power conversion model of the PV system. The simulation results showed that the proposed control PMPPT topology is effective in frequency regulation capability as compared to the MPPT technique.
EN
In the paper, the results of investigations on the location of generating units most affecting the angular stability of a large power system (PS) are presented. For their location, the eigenvalues of the PS model state matrix associated with electromechanical phenomena (electromechanical eigenvalues) were used. The eigenvalues were calculated on the basis of the analysis of the disturbance waveforms of instantaneous power of the generating units operating in the PS. The used method of calculating eigenvalues consists in approximation of the disturbance waveforms of generating units by the waveforms being the superposition of modal components. The parameters of these components depend on the sought eigenvalues and their participation factors. The objective function was defined as the mean square error between the approximated and approximating waveforms. To minimize it, a hybrid algorithm, being a combination of genetic and gradient algorithms, was used. In the instantaneous power waveforms of generating units most affecting the PS angular stability, the least damped or undamped modal components dominate. They are related to eigenvalues with the largest values of real parts. The impact of individual modal components on the disturbance waveforms of subsequent generating units was determined with the use of participation factors and correlation coefficients of electromechanical eigenvalues.
PL
W ostatnich latach w krajowym systemie elektroenergetycznym liczba i moc odnawialnych źródeł energii znacząco wzrosły. Źródła te można wykorzystać nie tylko do produkcji tzw. czystej energii elektrycznej, ale również do poprawy warunków napięciowych w tym systemie. W artykule przedstawiono koncepcję układu regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z przyłączonymi w pewnym obszarze: farmą wiatrową, farmą fotowoltaiczną, elektrownią wodną i zespołem elektrowni biogazowych. Jest to nadrzędny układ regulacji wykorzystujący logikę rozmytą, który analizuje warunki napięciowe w wybranych punktach systemu i steruje mocą bierną m.in. grupy odnawialnych źródeł energii. Jak pokazują wyniki symulacji, działanie układu przyczynia się do poprawy poziomów napięć w systemie elektroenergetycznym.
EN
Recently, the number and rated power of renewable energy sources have significantly increased in the Polish Power System. These sources can be used not only for the production of clean energy, but also for improving unbalanced grid voltage conditions. The article presents the concept of a voltage control system for the power system with a wind farm, a photovoltaic farm, a hydroelectric power plant and a biogas power plant. It is a fuzzy logic control system, which analyzes the voltage conditions at selected nodes in the system, and controls the reactive power of a group of renewable energy sources. The presented control system contributes to the improvement of voltage levels in the power system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych dotyczących niezawodności krajowych sieci dystrybucyjnych w świetle obowiązującej regulacji jakościowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem nieparametrycznych metod analizy danych. Zaprezentowano rozkłady zmienności i rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Graficzną prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane z obowiązującym w Polsce modelem regulacji jakościowej.
EN
The power system it is the "bloodstream" of the economy, which supplies electricity to consumers in a given time and quantity. The article presents the results of the analysis of data on the reliability of Polish distribution networks in the years 2012-2018, in the light of the applicable quality regulation. Calculations were carried out in the R environment using nonparametric data analysis methods. Distribution of variation and spread of SAIDI and SAIFI indicators of five Distribution System Operators were presented. Graphic presentation of results is presented on box charts. Selected issues related to the quality regulation model in force in Poland were also presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia techniczne związane z dostosowaniem generatora TGH-120 do pracy w charakterze kompensatora synchronicznego. Konieczność wytwarzania dodatkowej mocy biernej indukcyjnej w systemie elektroenergetycznym wynika z zastępowania starych bloków węglowych z generatorami synchronicznymi źródłami odnawialnymi. Z doświadczeń remontowych wynika, że generatory TGH-120 po przejściu na pracę ze zmiennym obciążeniem mocą czynną i bierną w szerokim zakresie oraz częstych uruchomieniach ulegają powtarzającym się uszkodzeniom, w szczególności dotyczy to uzwojenia wzbudzenia. Przedstawione nowe wdrożone do produkcji uzwojenie wzbudzenia zapewnia bezawaryjną eksploatację generatora przy dużych i częstych zmianach prądu wzbudzenia związanych z koniecznością regulacji mocy biernej.
EN
Technical issues related to adoption of TGH-120 generator for the role of reactive power compensator are presented in this paper. During the on-going transformation of Polish power system, numerous renewable energy sources are connected into the system, while old coal-fired power units are being eliminated. Most RES cannot generate inductive reactive power. Balancing reactive power in power system requires installation of devices generating reactive inductive power. After modernization, disconnected generators TGH-120 may operate as synchronous compensators. The present maintenance practice shows that when discussed generators operate in the wide range of active and reactive loads and with frequent startups, they are prone to repetitive damages. This is in particular true in case of field winding. A new design of excitation winding is presented in the paper; this has already been implemented in production. Such winding does not fail when changes of excitation current are high and frequent, such operating conditions are enforced by continuous control of reactive power. This performance has been verified by many years of failure-free operation of modernized generator and periodical overhauls of the rotor.
EN
The paper deals with State Estimation (SE) for a Power System (PS) with a Phase Shifter (PhS). Aim of the paper is to show results of investigations of impact of taking into consideration the specific information about the symmetrical PhS on features of PS SE. During investigations, WLS SE in the rectangular coordinate system is considered. For SE evaluation one utilizes such indices as: the number of iterations in SE, the index of the conditionality of the solved equations (condition number cond(G)) and the index of accuracy of SE (rate A). Using the IEEE 14-bus test system, investigations are made for representative cases of SE. The results show, that from the viewpoint of condition number cond(G), and rate A the state estimation with the use of the specific information on PhS is more profitable than SE using only the general model of PhS. Considering number of iterations in SE, the results of investigations are not so unambiguous.
PL
Praca dotyczy estymacji stanu systemu elektroenergetycznego z przesuwnikiem fazowym. Jest kolejnym etapem badań wpływu obecności przesuwnika fazowego w systemie elektroenergetycznym na właściwości estymacji stanu. Celem pracy jest pokazanie wyników badań wpływu uwzględnienia specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym na właściwości estymacji stanu. Podczas badań brana jest pod uwagę estymacja stanu najmniejszych ważonych kwadratów w układzie współrzędnych prostokątnych. Dla potrzeb oceny estymacji stanu wykorzystywane są takie wskaźniki, jak: liczba iteracji w procesie obliczeniowym estymacji stanu, wskaźnik uwarunkowanie rozwiązywanych równań (wskaźnik uwarunkowania cond(G)) i wskaźnik dokładności estymacji stanu (wskaźnik A). W opisywanych badaniach wykorzystywany jest 14-węzłowy system testowy IEEE. Są one przeprowadzane dla reprezentatywnych przypadków estymacji stanu. Otrzymane wyniki pokazują, że z punktu widzenia uwarunkowanie rozwiązywanych równań i dokładności wyników estymacja stanu z uwzględnieniem specyficznej informacji o symetrycznym przesuwniku fazowym jest korzystniejsza aniżeli estymacja stanu uwzględniająca tylko ogólny model przesuwnika fazowego. Biorąc pod uwagę liczbę iteracji w estymacji stanu, wyniki badań nie są tak jednoznaczne.
PL
W artykule analizowano przebiegi prądów i napięć generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym (SEE) składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć jednofazowych, dwufazowych bez udziału ziemi i trójfazowych, występujących w linii przesyłowej. Przeanalizowano m.in. zawartość wyższych harmonicznych analizowanych wielkości w stanie ustalonym w zależności od rodzaju zwarcia. W modelu generatora synchronicznego uwzględniono asymetrię podprzejściową, co podczas zwarć niesymetrycznych powoduje wystąpienie wyższych harmonicznych w przebiegach m.in. prądu i napięcia twornika, oraz prądu wzbudzenia. Te harmoniczne występują nawet przy braku uwzględniania zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych maszyny.
EN
In the paper, currents and voltages of a synchronous generator operating in a single-machine power system (PS) consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus are analysed. Disturbances in the form of onephase short-circuits, two-phase short-circuits clear of earth and three-phase short-circuits occurring in the transmission line are taken into account. There is analysed, among others, the content of higher harmonics of the considered quantities in a steady state depending on the type of short-circuit. The calculations were carried out using the PS model developed in the Matlab-Simulink program. In the synchronous generator model, the subtransient asymmetry was taken into account, which during asymmetrical short-circuits causes higher harmonics to occur in, among others, the stator current and voltage, and in the field current. These harmonics occur even when the saturation of generator magnetic cores is not taken into account. Due to the difficulty in modelling asymmetrical operating conditions, symmetrical short-circuits are most often analysed in simulation tests. Therefore, it is purposeful to conduct research aimed at simulations of disturbances of selected quantities at various asymmetries occurring in PS.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeglądu rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej ustanawiających kodeksy sieci, w których dotychczas funkcjonalnie wyodrębnione systemy elektroenergetyczne krajów członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako ujednolicony, paneuropejski rynek energii elektrycznej. Przegląd kodeksów przeprowadzono pod kątem identyfikacji zmian dla elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej determinowanych wprowadzeniem tych kodeksów. Wyartykułowano najważniejsze oczekiwania dotyczące funkcjonalności i nastawiania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dla różnych aspektów pracy obiektów systemu elektroenergetycznego. Wyniki dokonanego przeglądu kodeksów sieci z obszaru przyłączeniowego zestawiono z dotychczasowym krajowym podejściem do kształtowania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The publication presents the results of a review of EU Commission Regulations establishing Network Codes. In these documents, the functionally separate power systems of the European Union member states are treated as a unified, pan-European electricity market. The review of the Network Codes was carried out in order to identify changes to the power system protection determined by the introduction of these codes. The most important expectations regarding the functionality and setting of the power system protection, for various aspects of the operation of the power system objects, were articulated. The results of the review of the Network Codes from the connection area were compared to the current national approach to shaping the power system protection.
PL
W artykule opisano rozliczenia w systemie elektroenergetycznym uzależnione od mocy, związane z gwarancją dostawy energii elektrycznej do systemu. Przedstawiono najważniejsze rynkowe mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Przedstawiono najważniejsze zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce oraz omówiono wyniki pierwszych aukcji na lata 2021-2023.
EN
The article describes the power-dependent settlements in the power system related to the guarantee of electricity supply to the system. The most important market capacity mechanisms were presented, focusing mainly on solutions used in European countries. The most important rules of the capacity market functioning in Poland were presented and the results of the first auctions for 2021-2023 were discussed.
EN
Alternating current, natural monopoly, hierarchical power system from the beginning, throughout several decades was easy to control and mange. Renewable energy sources injection change the power system from hierarchical – to dispersed what implied necessity to use new tools for control and protection. Installing synchrophasors in nodes of dispersed power system and linking them in dispatching center we received system of power measurement units (PMU system) enabling easer control, protect and manage. Starting from USA in the end of twentieth century, PMUs are applied in many countries in transmission, distribution and microgrids networks.
PL
Hierarchiczny system elektroenergetyczny prądu przemiennego będący naturalnym monopolem od momentu powstania przez kilka dekad był łatwy do sterowania i zarządzania. Włączenie do takiego systemu źródeł odnawialnej energii (POZE) zamieniło system hierarchiczny na rozproszony, co spowodowało konieczność zastosowania nowych narzędzi dla sterowania i zarządzania. Zainstalowanie synchrofazorów w węzłach rozproszonego systemu elektroenergetycznego i połączenie ich w centrum dyspozycyjnym utworzyło system pomiaru elektroenergetycznych synchrofazorów (system PMU) umożliwiających łatwiejsze sterowanie, zabezpieczenia i zarządzanie systemem. Począwszy od USA w końcu ubiegłego wieku, PMU są stosowane w wielu krajach w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i mikrosieciach.
17
Content available remote Wpływ wirtualnej inercji na system elektroenergetyczny
PL
W referacie omówiono problem wpływu ubytku inercji naturalnej na stabilność częstotliwościową systemu elektroenergetycznego oraz ideę wirtualnej inercji. Przedstawiono struktury komercyjnych układów wirtualnej inercji. Zaprezentowano przykład wpływu układu wirtualnej inercji na właściwości dynamiczne systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper discusses the problem of the impact of the natural inertia decrease on the power system frequency stability. The structures of commercial virtual inertia systems are presented. An example of the influence of the virtual inertia system on the dynamic properties of the power system is presented.
18
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
19
Content available remote Mechanizmy mocowe na rynkach energii elektrycznej
PL
W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych aukcji krajowych. Wskazano na możliwy wpływ funkcjonowania rynku mocy na rynek energii elektrycznej.
EN
The article characterizes capacity settlements related to the supply of electricity. The most important capacity mechanisms were described, focusing mainly on solutions used in European countries. Against this background, the principles of the capacity market in Poland are presented. The results of the first domestic auctions were discussed. The possible impact of the capacity market on the electricity market was indicated.
20
Content available remote Analysis of the possibilities of using V2G technology for power system balancing
EN
The paper is an attempt to analyse the possibilities of power system balancing using technology electric vehicles compatible with V2G, which enables bidirectional power flow between EVs and power grid. The analysis was carried out on example of Polish Power System (KSE).
PL
W pracy podjęto próbę analizy możliwości bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu pojazdów elektrycznych wyposażonych w technologię V2G, umożliwiającą dwukierunkową wymianę energii pomiędzy pojazdem elektrycznym a systemem elektroenergetycznym. Analiza została przeprowadzona na przykładzie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.