Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
EN
Although there currently exists a wide range of voltage regulators that are commercially available, the search for devices with a simpler physical design remains the focus of research studies. Following this line, an electromagnetic voltage regulator (EVR) arrangement has been proposed. The EVR is constituted of an autotransformer that supplies, via discrete taps, a series transformer that injects voltage for regulating the feeder voltage. Even though its operating principle is shown as being similar to that of other devices on the market, the physical arrangement and operating strategy of EVR show novelties which result in properties such as: economic attractiveness, constructive simplicity, and operational reliability. Moreover, when installing voltage regulators, efficacy studies must be carried out to optimize equipment design. In this context, this paper aims at evaluating the factors that influence the effectiveness of the EVR in restoring voltage variations according to the determinations imposed by regulatory agencies. The ultimate goal of this study is to determine the voltage deviation range that the EVR is able to restore. To achieve this goal, a mathematical modeling of the EVR is given and study cases are computationally carried out to investigate its performance when connected to a typical distribution feeder.
PL
Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te oferują nowe możliwości oceny jakości napięcia oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych, będąc źródłem istotnego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników pomiarów agregowanych w okresach 10minutowych, pochodzących z rozproszonego systemu pomiarowego (składającego się z dużej liczby liczników i i małej liczby analizatorów) w lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In recent years, electricity distribution system operators in Poland have installed tens of thousands of balancing electricity meters, in accordance with the requirements of the Energy Regulatory Office, with the function of measuring the quality of electricity supply indicators. These meters offer new possibilities in the assessment of functioning and diagnostics of power distribution systems. The article presents the possibility of using aggregated 10-minute power quality measurement data from dispersed electricity meters to locate dominant sources of disturbances in the power distribution network.
PL
Artykuł zawiera wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30. Zaprezentowano możliwość wykorzystania analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Artykuł zawiera wyniki badań wrażliwości wybranego algorytmu analizy skupień (k-średnich) na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe w ujęciu obszarowym. Badanym obszarem jest sieć elektroenergetyczna zasilająca wybrany zakład górniczy wydobywający rudy miedzi na Dolnym Śląsku.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The possibility to using cluster analysis as an appreciate tool to realize division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The K-means algorithm sensitivity test to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was presented. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events. The area-related in this article is electrical power network of copper mining industry in Lover Silesia.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych napędzane są głównie przez silniki obcowzbudne prądu stałego. Regulacja prędkości takiego silnika odbywa się dzięki zastosowaniu przekształtników statycznych. Oprócz niewątpliwych zalet tego typu napędu, coraz częściej dostrzegany jest negatywny wpływ tego typu napędów na sieci elektroenergetyczne kopalń. Dlatego poszukuje się możliwości ograniczenia negatywnych skutków pracy takiego napędu przez zastosowanie m.in. przekształtników złożonych. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
In Polish mining plants the drives of hoisting machines are mainly made by separately excited DC motors. The speed of such a motor is regulated by the use of static converters. In addition to the unquestionable advantages of this type of drive, its negative impact on the power networks of mines is increasingly being noticed. Therefore, it is sought to limit their negative effects by using, e.g. complex converters. In this article the selection of the number of pulses of the hoisting machine converter system in terms of system efficiency and its impact on the supply network is presented.
PL
Kontrola jakości dostawy energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym wiąże się z koniecznością ciągłych pomiarów analizatorami jakości energii w wielu miejscach tej sieci. Pojawia się wobec tego problem takiego wyboru miejsc pomiaru, aby ograniczyć liczbę mierników do niezbędnego minimum. W artykule opisano trzy metody wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do sieci testowej IEEE 37-węzłowej.
EN
Verification of supply quality in distribution system involves the need of continuous measurements with power quality meters in large number of nodes of that network. There is the need of a method of selecting such nodes so the number of meters is minimal. The article describes three methods for selecting points of installation of power quality meters. Application of the methods to a IEEE 37-node test feeder is also presented.
PL
W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.
EN
The article describes the phenomena occurring in the high-current circuit of an AC electric arc furnace. The effect of changes in the arc column length on the parameters of the Pentegov mathematical model of the electric arc based on static voltage-current characteristics is mapped. As a result of the simulation, dynamic voltage-current characteristics of electric arcs were obtained. Based on the analysis of measurement data, the effect of asymmetry and arc disturbances on the quality of electricity in the AC-EAF power system is presented.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE). Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy JDEE z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, integrującego różnego typu dane z różnych podsystemów.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring of power quality. The activities are carried out within the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and recordings as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz (supraharmonics) and synchrophasors in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system, integrating a wide range of data from several subsystems.
11
Content available remote Graficzna ocena warunków zasilania odbiorników nieliniowych
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do analizy jakości energii z wykorzystaniem rachunku macierzowego oraz teorii tensorów. Przy użyciu tych narzędzi matematycznych możliwe jest opisanie zmian w czasie napięć, prądów i mocy na zaciskach obwodu trójfazowego jako tensorów drugiego rzędu. Metodę tę można wykorzystać do opisania zachowania obwodu wielofazowego w stanie przejściowym i ustalonym.
EN
This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using the mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition.
12
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
EN
There is a very high availability of energy-saving lamps for consumer use on the market. Manufacturers, wanting to reach the widest possible range of customers, present on the packaging various data that do not inform the user about the real energy properties of the lamp. The authors have measured the energy parameters of several randomly selected LED and CFL lamps available in commercial networks and compared the obtained results with the parameters declared by the manufacturers.
PL
Na rynku można zauważyć bardzo dużą dostępność lamp energooszczędnych przeznaczonych do zastosowań konsumenckich. Producenci, chcąc dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, prezentują na opakowaniach różne dane, które nie informują użytkownika o rzeczywistych własnościach energetycznych lampy. Autorzy wykonali pomiary parametrów energetycznych kilku, przypadkowo wybranych lamp LED oraz CFL dostępnych w sieciach handlowych i porównali otrzymane dane pomiarowe z parametrami deklarowanymi przez producentów.
EN
The increased power density, reduced switching losses with minimum electromagnetic interference (EMI), and high efficiency are essential requirements of power converters. To achieve these characteristics, soft power converters employing soft switching techniques are indispensable. In this paper, a ZCS/ZVS PWM AC/DC converter topology has been emphasized, which finds applications in high power systems such as automobile battery charging and renewable energy systems. This converter scheme maintains zero current and zero voltage switching conditions at turn on and turn off moments of semiconductor switches, respectively and soft operation of rectifier diodes that lead to negligible switching and diode reverse recovery losses. Moreover, it improves power quality and presents high input power factor, low total harmonic distortion of the input current (THDI ) and improved efficiency. The validity of theoretical analysis of the proposed converter has been carried out experimentally on a 10 kW laboratory prototype. Experimental results prove that the soft switching operation of the semiconductor switches and diodes is maintained at 98.6% rated load efficiency. In addition, the performance evaluation has been performed by comparative analysis of the proposed converter with some prior art high power AC/DC converters. Efficiencies of the proposed and prior art high power topologies have been determined for different load conditions. The highest efficiency, power factor and lower THDI of the proposed converter topology complies with international standards.
EN
In order to solve the problem of harmonic waves caused by battery energy storage (BES) and distributed generation (DG) inverters in an active distribution network, an intelligent optimal dispatching method based on a modified flower pollination algorithm (MFPA) is proposed. Firstly, the active distribution network dispatching model considering the power quality (PQ) problem caused by BES and DG is proposed. In this model, the objective function considers the additional network loss caused by a harmonic wave, as well as the constraints of the harmonic wave and voltage unbalance. Then, the MFPA is an improvement of a flower pollination algorithm (FPA). Because the MFPA has the characteristics of higher solution accuracy and better convergence than the FPA and it is not easy to fall into local optimal, the MFPA is used to solve the proposed model. Finally, simulation experiments are carried out on IEEE 37 bus and IEEE 123 bus systems, respectively. The experimental results show that this method can achieve satisfactory power quality while optimizing the total active power loss of the branch. The comparative experimental results show that the developed algorithm has better convergence than the FPA.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie eksploracji danych w analizie parametrów określających jakość energii elektrycznej (JEE) pod kątem identyfikacji danych podlegających regule oznaczania w rozumieniu normy PN EN 61000-4-30 [1]. Przedstawiono zastosowanie analizy skupień jako narzędzia umożliwiającego podział zagregowanych danych pomiarowych na grupy reprezentujące wyniki pomiarów wolne od zdarzeń napięciowych oraz wyniki pomiarów, w trakcie których wystąpiło zdarzenie napięciowe. Przebadano wrażliwość algorytmu k-średnich na identyfikację danych zawierających przerwy, zapady, wzrosty oraz szybkie zmiany napięcia. Za zbiór danych testowych wykorzystano synchroniczne pomiary przeprowadzone w sieci zakładów górniczych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie skuteczności wykorzystania analizy skupień do identyfikacji danych zagregowanych zawierających zdarzenia napięciowe.
EN
The article presents the use of data mining to power quality issue. The application of cluster analysis as a tool which lead to division into groups representing the measurement period for which aggregated data (within the meaning of PN EN 61000-4-30 standard) contain and do not contain aggregated voltage events is presented. The sensitivity of the K-means algorithm to the identification of data containing interruptions, dips, increases and rapid voltage changes was tested. Synchronous measurements carried out in the mining plant network were used for the test data set. The obtained results allow determining the effectiveness of using cluster analysis to identify aggregated data containing voltage events.
PL
Maszyna wyciągowa jest, pod względem mocy zainstalowanej, jednym z największych urządzeń w podziemnym zakładzie górniczym. Urządzenie to pracuje cyklicznie z dużą ilością rozruchów w ciągu godziny. Z tego powodu jest ono źródłem licznych zaburzeń w sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego, takich jak: wyższe harmoniczne czy wahania napięcia. Obecnie w sterowaniu maszyn wyciągowych coraz powszechniej odchodzi się od stosowania tradycyjnego układu Leonarda na rzecz wielopulsowych przekształtników energoelektronicznych, co niesie za sobą podniesienie sprawności układu oraz lepsze zdolności regulacyjne, lecz może być przyczyną zwiększenia negatywnego oddziaływania na parametry jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej zakładu górniczego. W artykule przedstawiono analizę wpływu zmiany układu zasilania maszyny wyciągowej na parametry jakości energii elektrycznej sieci zakładu górniczego na podstawie pomiarów układów zasilania dwóch maszyn wyciągowych, przed oraz po modernizacji.
EN
The hoisting machine is one of the largest devices in the underground mining plant in terms of installed power. This device works cyclically with a large number of starts per hour. For this reason, it is the source of numerous disturbances in the mining power network, such as: higher harmonics and voltage fluctuations. Currently, the control of hoisting machines is increasingly diverging from the use of the traditional Ward Leonard control system in favor of multi-pulse power electronic converters, which results in increased system efficiency and better control capabilities, but may be the reason for an increase in the negative impact on the quality parameters of electricity supply in the mining plant's supply network. The article presents the analysis of the impact of changing the hoisting machine power supply system on the power quality parameters of the mining plant network based on measurements of the power supply systems of two hoisting machines, before and after modernization.
PL
W polskich zakładach górniczych napędy maszyn wyciągowych realizowane są głównie w oparciu o silniki prądu stałego. W artykule przedstawiono analizę doboru liczby pulsów układu przekształtnikowego maszyny wyciągowej pod kątem sprawności układu oraz jego oddziaływania na sieć zasilającą.
EN
The drive systems of hoisting machines in Poland are based on the separately excited DC motors. The motors are supplied by power electronic converters. Almost all machines are built in a 12-pulse configuration. The article explains whether it is technically and economically reasonable to manufacture multi-pulse systems (with a number of pulses greater than 12).
PL
W artykule zaprezentowano strategię sterowania, która umożliwia pracę mikrosystemu elektroenergetycznego (MSE) niskiego napięcia w dwóch trybach: w połączeniu z siecią zasilającą oraz w trybie wyspowym. Rozpatrywany MSE zawiera sterowalne i niesterowalne źródła energii, zasobnik energii (ZE) oraz odbiory. Strategia sterowania jest hierarchiczna i bazuje na rozszerzeniu funkcjonalności zasobnika energii oraz implementacji centralnego regulatora (CR) zarządzającego pracą urządzeń sterowanych. Przedstawiono koncepcję sterowania ze szczególnym uwzględnieniem działania regulatora centralnego. Zaprezentowano model symulacyjny zbudowany w środowisku PSCAD/EMTDC do analizy proponowanego systemu sterowania i oceny pracy MSE. Przedstawiono i omówiono wyniki symulacji, które obrazują poprawność i efektywność zaproponowanej strategii sterowania.
EN
In the paper, a hierarchical control strategy is presented allowing a low voltage microgrid (MG) to operate in both gridconnected and islanded mode. The considered MG consist of photovoltaic panels (PV), gas microturbine (MT), loads and energy storage (ES). The concept is based on enhancing the functionality of an ESS which is used for energy management in normal operating conditions of the network and a central controller for supervising the network operation in grid-connected and islanded modes. It has been assumed that the ESS serves as grid-forming unit, i.e. maintains the reference voltage and is responsible for short-term power balancing during islanded operation. Performance of the proposed strategy is presented as a reaction of the network on voltage dips, however the idea is applicable to any power quality (PQ) disturbance of unacceptable level occurring in the utility grid. For the considered network a simulation model has been developed using PSCAD/EMTDC platform. Simulation results are presented in the paper which illustrate the operation of the control system and show the microgrid behavior after transition from grid-connected to islanded operation and back.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii podjęte przez Enea Operator, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz oraz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, którego zadaniem będzie integracja danych z mobilnych i stacjonarnych analizatorów, synchrofazorów, systemów prognozowania produkcji energii z rozproszonych źródeł w celu ich analizowania, raportowania oraz bilansowania mocy i energii.
EN
The article presents research and development works in the area of monitoring the power quality and power and energy balancing carried out by Enea Operator, in cooperation with the AGH University of Science and Technology. The activities are implemented as part of the NCBR project. Currently, stage I of the project is being implemented. It concerns measurements and registration as well as analysis of the power quality, including the extended band up to 150 kHz and using synchrophasor technology in distribution networks. The final result of the project is the development and build of a superior system whose task will be the integration of data from mobile and stationary analyzers, synchrophasors, energy forecasting systems from distributed generation for their analysis and reporting as well as power and energy balancing.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.