Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Falowe lokalizatory (LF) umacniają swoją popularność na rynku urządzeń służących do szybkiego i dokładnego określania miejsca uszkodzenia linii elektroenergetycznych. Charakteryzują się sprawdzoną w warunkach rzeczywistych dokładnością lokalizacji w zakresie pojedynczego przęsła linii. Wysyłając ekipę serwisową do naprawy uszkodzonej w wyniku zwarcia linii, dyspozytor powinien mieć możliwość łatwego i dokładnego przekształcania wskazań LF w jednostkach względnych (p.u.) odniesionych do długości linii na rzeczywiste położenie słupa leżącego najbliżej miejsca zwarcia, jeśli chce zachować dokładność wskazań lokalizatora. Taka konwersja powinna zapewnić w rzeczywistych warunkach dokładność w zakresie jednego przęsła linii. W artykule przedstawiono kilka praktycznych metod służących do poprawy dokładności oceny rozpatrywanej odległości na podstawie uzyskanych pomiarów przez LF. Pierwsza metoda polega na wyznaczeniu określonego punktu w linii (słupa), który jest punktem odniesienia, wyznaczonym na podstawie określenia fizycznego miejsca zwarcia w linii i związania go ze wskazaniami LF w jednostkach względnych. Położenie takiego punktu w terenie może zwiększyć dokładność wyznaczenia innych zwarć w linii na podstawie wskazań LF. Druga metoda polega na wykorzystaniu danych uzyskanych na podstawie protokołów uruchomienia lub diagnostyki kabli światłowodowych umieszczonych w przewodach odgromowych linii. Podczas takich czynności firmy instalacyjne mogą zmierzyć straty wzdłuż światłowodu za pomocą optycznych reflektometrów (OTDR - Optical Time-Domain Reflectometry). Na podstawie analizy zmian w jednorodności światłowodu, pomiary te umożliwiają identyfikację słupów, na których są łączone odcinki światłowodu (spawanie). Zidentyfikowane w ten sposób słupy występują następnie w charakterze wspomnianych punktów odniesienia.
EN
Traveling-wave (TW) fault locators continue to gain popularity as new economical fault-locating solutions enter the market. These fault locators have a field-proven potential for accuracy on the order of one tower span. When dispatching line crews to inspect and repair the line after a fault, utilities need a simple and accurate method of converting the per-unit fault location from the TW fault locator into a tower position in the physical world if they want to retain the inherent per-unit fault-locating accuracy. This paper presents several practical methods for improving the dispatch accuracy. One method uses line faults for which line crews confirmed the fault location with confidence. The method maps a tower with a confirmed fault to the per-unit location of the fault. Such a tower becomes a landmark to help map other towers with improved accuracy. Another method uses a commissioning or troubleshooting report for the fiber-optic cable in the ground wire of the line. As a part of commissioning or troubleshooting fiber cables, utilities measure losses using Optical Time-Domain Reflectometry (OTDR). The OTDR measurements allow locating towers with splices. In our method, these towers become landmarks to map other towers with accuracy.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej.
EN
The paper presents characteristics of power and energy loss in distribution transformers of medium to low voltage installed in Polish distribution network.
PL
Na przykładzie wybranej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV przeprowadzono serię cyfrowych symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego generowanego przez tą linię dla różnych parametrów symulacji przeprowadzonych metodami elementów skończonych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy wpływu określonych parametrów symulacji na dokładność uzyskanych wyników oraz czas trwania obliczeń.
EN
Based on the selected overhead power line 220 kV were performed numerical identification of intensity of the generated electrical fields for many different parameters of digital simulations. By use the finite elemenths method. In this papers authors made analysys of the influence of selection of digital simulation parameters to precision of the obtained results and time of numerical calculation.
PL
W artykule: • Ogólna charakterystyka urządzeń zasilających sprzęt wojskowy • Ogólna charakterystyka urządzeń odbiorczych • Wyniki oceny możliwości współpracy urządzeń zasilających i odbiorczych zbudowanych na innych typach sieci
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
6
Content available Modele matematyczne jednofazowych linii długich
PL
Większość pakietów symulacyjnych udostępnia modele linii długich zawierające wyłącznie dwa zaciski wejściowe oraz dwa zaciski wyjściowe. Modele te umożliwiają badanie stanów nieustalonych inicjowanych wystąpieniem zakłócenia na krańcach linii. Z tego powodu nie ma możliwości badania zaburzeń pojawiających się w dowolnym punkcie sieci elektrycznej. W artykule szczegółowo opisano modele matematyczne linii długiej, ich implementację w środowisku Matlab oraz przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowych.
EN
Most simulation packages provide long line models containing only two input terminals and two output terminals. These models allow testing transient states initiated by the occurrence of interference at the ends of the line. For this reason, it is not possible to study disorders occurring at any point of the electrical network. The article describes in detail the mathematical models of the long line, their implementation in the Matlab environment and exemplary results of computer simulations.
EN
Over the past years, an increase in the amount of the electromagnetic sources could be observed. Model presented in this article is limited to the impact of low frequency fields generated by the e.g. electrical power lines or magnetic coils in a bone fractures therapy. Particularly, the effect of the magnetic component of the electromagnetic field on stents will be evaluated. The conductivity of human tissues will be investigated. Yielded results will be used to simplify complicated, three-dimensional problem of the current distribution in stent branches, to one-dimensional one. The merits of the paper is proposing, implementing and using for analysis a numerical model of the stent in magnetic field. The impact of frequency and positioning of stent in the magnetic field will be investigated and current distributions found.
PL
Przedstawiono analizę MES oddziaływania wiatru na napowietrzne linie energetyczne. Oddziaływanie wiatru przyjęto na podstawie stochastycznej symulacji pola wiatru w kilku punktach konstrukcji i badań aerodynamicznych pojedynczej wiązki składającej się z trzech przewodów. W obliczeniach MES rozważano odcinek linii przesyłowej złożony z trzech przęseł. Analizę nieliniową w celu uzyskania zdeformowanego kształtu elementów przewodów poprzedzono analizą od obciążenia ciężarem własnym.
EN
The paper presents FEM analysis of the wind action on overhead transmission power lines. The wind action is based on a stochastic simulation of the wind field in several points of the structure and on the wind tunnel tests on aerodynamic coefficients of the single conductor consisting of three wires. In FEM calculations the section of the transmission power line composed of three spans is considered. Non-linear analysis with deadweight of the structure is performed first to obtain the deformed shape of conductors. Time-dependent wind forces are applied to respective points of conductors and non-linear dynamic analysis is performed.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
EN
The paper presents optimization of power line geometrical parameters aimed to reduce the intensity of the electric field and magnetic field intensity under an overhead power line with the use of a genetic algorithm (AG) and particle swarm optimization (PSO). The variation of charge distribution along the conductors as well as the sag of the overhead line and induced currents in earth wires were taken into account. The conductor sag was approximated by a chain curve. The charge simulation method (CSM) and the method of images were used in the simulations of an electric field, while a magnetic field were calculated using the Biot–Savart law. Sample calculations in a three-dimensional system were made for a 220 kV single – circuit power line. A comparison of the used optimization algorithms was made.
PL
W praktyce wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów duży problem stanowiły te stwarzające zagrożenie dla istniejących urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne czy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Pojawia się także pytanie, kto w takiej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie roślin?
13
Content available remote Sieć zasilania źródłem emisji wrażliwych pochodzących od drukarek laserowych
PL
Drukarki laserowe jako urządzenia elektroniczne stają się źródłem emisji elektromagnetycznych. Najczęściej mamy na uwadze emisje promieniowane, które mogą być wykorzystane w bezinwazyjnym pozyskiwaniu informacji przetwarzanych (drukowanych) przez te urządzenia. Urządzenia drukujące są również źródłem emisji przewodzonych, które posiadają cechy drukowanych danych. Podobnie jak emisje promieniowane mogą być one wykorzystane do przechwytu informacji.
EN
A laser printer as a electronic device is a source of a electromagnetic emissions. Very often we think about a radiated emissions which we could use in a non-invasive acquisition of a classified information. Unfortunately the device is the source of a conducted emissions. The emissions have a characteristics correlated with the data printing. The conducted emissions could be used to reconstruct of the sensitive information in the same way as the radiated emissions.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru rozkładu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego pod liniami elektroenergetycznymi, która jest wolna od błędów wnoszonych przez wahania napięć, prądów i/lub odchyłki symetrii faz układu wielofazowego. W artykule przeanalizowano powyższe problemy dla wybranej linii 110 kV.
EN
The paper presents a new method for measuring the electromagnetic field distribution under power transmission lines in real field conditions that is free from error brought by fluctuations of voltage, current and/or deviation of the multiphase system. The article analyses these problems for a selected case of the 110 kV line.
PL
Linie elektroenergetyczne są obecnie nieodłącznym elementem infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych. Wraz ze zjawiskiem tzw. „rozlewania się miast” towarzyszącym rozwojowi dzisiejszych aglomeracji miejskich wiele obiektów użytkowanych przez ludzi może być w mniejszym lub większym stopniu narażonych na oddziaływanie pól elektromagnetycznych generowanych przez napowietrzne linie elektroenergetyczne. We właściwych aktach prawnych określone są graniczne maksymalne wartości natężenia zarówno dla składowej elektrycznej jak i magnetycznej pola elektromagnetycznego.
EN
This paper presents the method for determining the electromagnetic field with a frequency of 50 Hz generated by high voltage power lines. The problem of calculation to determine the intensity of the electric components of fields is important at the stage of project implementation or upgrading existing power lines to determine the level of its impact on the environment as well as to take the necessary steps to limit occupancy of the land designated for the location of the overhead power lines.
16
Content available remote Location of complex faults on overhead power line
EN
One-end algorithm for locating an open conductor failure combined with an earth fault on power lines has been presented. Two cases: an open conductor failure occurring in front of and behind an earth fault, respectively, have been considered. The sample case with the fault data obtained from ATP-EMTP simulation is included and discussed.
PL
Przedstawiono algorytm do lokalizowania przerwy w przewodzie występującej wraz ze zwarciem doziemnym w napowietrznych liniach elektro-energetycznych, z użyciem pomiarów z jednego końca linii. Rozpatrzono dwa przypadki: przerwa odpowiednio przed i za zwarciem doziemnym. Zamieszczono przykład z zastosowaniem sygnałów z symulacji z pomocą programu ATP-EMTP i przeprowadzono dyskusję rezultatów.
17
PL
W artykule przestawiono metodę wykonywania półautomatycznej diagnostyki konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia z wykorzystaniem zdjęć metrycznych. Diagnostyka linii elektroenergetycznych jest ważnym elementem ich eksploatacji, zwłaszcza z wyszczególnieniem, które elementy konstrukcji wymagają naprawy bądź wymiany, są to działania czasochłonne i zwykle kosztowne. Przedstawiona w artykule metoda może ułatwić określenie stanu technicznego słupów. Bazuje ona na porównaniu rzeczywistych zdjęć z obrazami wirtualnymi uzyskanymi na podstawie modeli 3D zgodnie z dokumentacją techniczną. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest poddanie analizie danych, także tych wcześniej zgromadzonych. Analizę można wykonywać w czasie rzeczywistym w trakcie prowadzenia badań. Praca w trybie on-line pozwoliłaby na szybką selekcję słupów do dalszej oceny.
EN
This paper presents the method of performing semi-automatic diagnostics the truss of high voltage lines with metric photos. The diagnostics of power lines is an important part of their work, especially whilst determining which elements of the structure require repair or replacement, it is usually time-consuming and expensive. The methods presented in this paper can help determine the technical condition of the truss. It is based on a comparison of real life images with virtual ones generated based on 3D models, based on technical documentation. With the aid of the implemented method, it is possible to analyze also the data previously collected. It may also be performed in real time during the test. Working online allows for a quicker selection of the truss for further evaluation.
PL
Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem.
EN
The significant changes introduced by the new edition of PN-EN 50341 refer to all stages of the designing process of supports for the overhead lines: from the basis of design through load cases up to structural design. The modifications have a great impact particularly on the design of medium voltage overhead lines, now covered by the code. The article presents changes with respect to the first edition of the standard with commentary.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia projektowania wytrzymałości i trwałości połączeń śrubowych strunobetonowych słupów wirowanych z fundamentami. Opisano model obliczeniowy połączenia kołnierzowego trzonu słupa wirowanego z fundamentem, opierający się na liniowym rozkładzie naprężeń w betonie. Przeprowadzono optymalizacje połączenia kołnierza stalowego ze strunobetonowym słupem wirowanym i kotew stalowych fundamentu blokowego lub studniowego.
EN
The article presents chosen problems of strenght and durability design of bolted conections between spun-cast prestressed concrete poles and their foundations. A design model of spun-cast poles flange connection is described, which is based on linear stress distribution in concrete. Authors conducted an optimization of the described connection between pole and block or well-pile foundation.
20
Content available remote Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję prototypowych słupów strunobetonowych z betonu wirowanego przeznaczonych do budowy nowych i przebudowy istniejących linii jedno- i dwutorowych 110 kV. Podano program zrealizowanych badań i wybrane wyniki dla stalowych poprzeczników połączonych ze słupem.
EN
In the paper the pretensioned spun concrete structure of prototype poles for construction and modernization of singleand double-track 110 kV power lines was described. The programme of performed tests and selected results of steel transverses jointed to pole were given.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.