Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article investigates and substantiates the operating modes of a container-modular equipment with active ventilation, such as specified (real) productivity, power consumption of the conveying process, as well as the use of a progressive method of controlling the humidity and temperature in soybean storage volume. Experimental equipment is developed which adequately simulates the proposed technology for soybean storage with active ventilation for the calculated data verification. The experiments confirm that the proposed experimental equipment makes it possible to adequately simulate the process of soybean storage with active ventilation and conduct experiments with the regulation of basic parameters such as productivity, power consumption, humidity, etc. using modern methods, devices and digital technologies. Experimental results are presented. Along with this, using the “Strazh Klimat” software, humidity and temperature are monitored during the experiments. Experimental data are obtained by the use of which it is possible to establish the dependence of the conveying height on the air flow velocity.
EN
The article presents the power consumptions measurements performed for three wireless routers operating in IEEE 802.11n standard. A typical consumer-class device Asus RTAC66U was chosen, an operator-class Gateworks Laguna GW2387 and a router built based on the Raspberry Pi3 platform. The aim of experiments was to test the influence of the beacon interframe interval, a client association (joining) in the network and the transmission itself, on the lifetime of battery-powered devices. Theoretical calculations were also performed for the influence of the analyzed scenarios on the battery-powered devices.
EN
The performance of modified anchor impellers in stirred tanks is investigated. The classical anchor impeller is taken as a reference, then the upper part of the blade arm is curved at different degrees (α). Three geometrical configurations are explored, namely: α = 0° (which corresponds to the standard shape of anchor impellers), 45°, and 90°. The study is achieved numerically by using a finite volume method based CFD tool. The case of highly viscous Newtonian fluids under laminar flow conditions is considered. From the obtained results, the newly modified anchor impeller has allowed an enhancement in the axial circulation of liquid and a reduction in power requirements. The curved blade with 90° yielded a decrease in power number by about 2.5%, compared to the classical anchor impeller.
PL
W pracy przebadano działanie zmodyfikowanych mieszadeł kotwicowych w zbiornikach z mieszaniem. Jako element referencyjny przyjęto klasyczne mieszadło kotwicowe, w którym górną część ramienia łopatki zakrzywiono pod różnym kątem (α). Przebadano trzy konfiguracje geometryczne, a mianowicie: α = 0° (co odpowiada standardowemu kształtowi mieszadła kotwicowego), 45° i 90°. Badania realizowano numerycznie przy użyciu metody objętości skończonych CFD. Rozważany przypadek dotyczy wysoko lepkich płynów newtonowskich w warunkach przepływu laminarnego. Na podstawie uzyskanych wyników zmodyfikowane mieszadło kotwicowe umożliwiło zwiększenie osiowej cyrkulacji cieczy i zmniejszenie zapotrzebowania na moc. Zakrzywiona łopatka o kącie 90° spowodowała spadek liczby mocy o około 2,5% w porównaniu z klasycznym mieszadłem kotwicowym.
PL
W artykule omówione zostały najczęściej stosowane architektury zasilaczy UPS stosowanych do zasilania sieci komputerowych i urządzeń domowych.
EN
The article discusses the most commonly used UPS architectures used to power the computer and network appliances.
PL
Sygnał OFDM charakteryzuje się dużą zmiennością amplitudy co w przypadku transmisji z użyciem nie-idealnych wzmacniaczy mocy powoduje pojawienie się zniekształceń nieliniowych. Można temu przeciwdziałać np. poprzez obniżenie punktu pracy wzmacniacza zmniejszając efektywność energetyczną transmisji. W pracy zaproponowano model analityczny opisujący moc sygnału użytecznego, zniekształceń oraz zużywaną przez wzmacniacz klasy B o nieliniowości typu ogranicznik. Przeanalizowano optymalne punkty pracy oraz wartość SINR przy maksymalizacji SINR albo efektywności energetycznej.
EN
OFDM signal is characterized by significant amplitude variations. Its transmission using real power amplifier creates some nonlinear distortion. This problem can be reduced by lowering power amplifier operation point at the cost of reduced energy efficiency. This paper proposes analytical model for useful power, nonlinear distortion power and power consumed by class B power amplifier of soft-limiter characteristics. Analysis of optimal operating point and SINR is provided for SINR or energy efficiency maximization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poboru mocy przez trzy rutery bezprzewodowe pracujące w standardzie IEEE 802.11n. Do testów wybrano typowe urządzenie klasy konsumenckiej Asus RT-AC66U, klasy operatorskiej Gateworks Laguna GW2387 oraz ruter zbudowany w oparciu o platformę Raspberry Pi3. Eksperymentalnie sprawdzono wpływ zmiany interwału rozsyłania ramek typu beacon, dołączania klienta do sieci bezprzewodowej czy transmisji w sieci na czas pracy urządzeń. Dokonano teoretycznych obliczeń wpływu analizowanych scenariuszy na czas pracy urządzeń w przypadku zasilania bateryjnego.
7
Content available remote Incheon Airport Maglev Line
EN
The paper presents the Incheon Airport Maglev Line (IAML) in South Korea connecting Incheon Airport with Yeongjong Island. The paper focuses on construction of elevated track and infrastructure, magnetic levitation and propulsion, cars of trainset, power consumption and operating costs.
PL
W artykule przedstawiono kolej magnetyczną Incheon Airport Maglev Line (IAML) w Korei Płd. łączącą port lotniczy Incheon z wyspą Yeongiong. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję toru umieszczonego na estakadzie, lewitację magnetyczną, napęd silnikami liniowymi, wagony, pobór mocy oraz koszty operacyjne.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę identyfikacji sygnału z analizatora sieci zasilania na przykładzie frezarki sterowanej numerycznie. Otrzymane wyniki umożliwiają obserwację wpływu zużywających się ostrzy skrawających na wartość mocy pobieranej przez obrabiarkę z sieci w trakcie realizowania na niej różnych zabiegów.
EN
The developed method of identifying the signal from the power network analyzer on the example of a numerically controlled milling machine is presented. Obtained results allow observation of the impact of the condition of cutting edges on the value of power consumption by the machine tool from the network, for individual treatments performed on the milling machine under tests.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie, które w przypadku jednoczesnego załączenia dwóch odbiorników o dużym poborze mocy zagwarantuje uniknięcie problemu wyłączenia napięcia spowodowanego nadmiernym poborem mocy. W artykule przedstawiono jedynie fragment rozdzielnicy budynku, który wymaga instalacji automatyki priorytetu.
PL
W artykule omówiono zagadnienia teoretyczne związane z mocą bierną: definicje, wymagania przepisów, źródła mocy biernej oraz metody kompensacji. W części praktycznej omówiono zasady doboru urządzeń kompensujących w szczególności dla obiektów użyteczności publicznej.
EN
The article presents technical and economic compensations of reactive power. Theoretical foundations, requirements of regulations, as well as sources and receivers of reactive power have been described. The most attention was paid to the issue of reactive power compensation, in particular in relation to public utility facilities.
PL
Powszechnie wiadomo, że pozycja wytwórcy części maszyn na rynku jest uzależniona od jakości i ceny produkowanych przez niego elementów. W celu obniżenia kosztów produkcji, a co za tym idzie zwiększenia swojej konkurencyjności przemysł maszynowy szuka energooszczędnych strategii obróbki. Jako przykład takiego podejścia można przytoczyć strategię toczenia wstecznego CoroTurn PRIME. Jednak nie każda nowość niesie ze sobą obniżenie kosztów wytwarzania. Z tego powodu autorzy postanowili zająć się tym zagadnieniem. Niniejszy artykuł przedstawia badania energochłonności toczenia wstecznego przeprowadzonego na tokarce konwencjonalnej. Badaniom poddano przypadek toczenia wykończeniowego.
EN
It is well known that the position of the manufacturer of machine parts on the market depends on the quality and price of the components manufactured by them. In order to reduce production costs and thus to increase its competitiveness, the machine industry seeks energy-efficient machining strategies. As an example of this approach, CoroTurn PRIME reverse turning strategy can be cited. However, not every novelty brings with it a reduction in manufacturing costs. For this reason, the authors decided to explore this issue. This paper presents a study on the energy consumption of the reverse turning carried out on conventional lathe. This study involved a case of finishing turning.
PL
W artykule, po wprowadzeniu uzasadniającym konieczność poszukiwań układów odpowiedzialnych za przesuw osiowy kół pasowych przekładni CVT o większej sprawności, przedstawiono stanowisko badawcze będące modelem omawianej propozycji wraz z omówieniem różnych wariantów konstrukcyjnych oraz sposobu sterowania. Kluczową kwestią okazała się wartość przecieków przez uszczelnienia siłowników hydraulicznych dokonujących przesuwu kół pasowych przekładni, determinująca sposób działania układu w zależności od wartości tychże przecieków. Następnie zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych, wskazując na istotne zjawiska zaobserwowane na stanowisku badawczym, występujące również w rzeczywistej przekładni montowanej w samochodach osobowych.
EN
In the paper, after introduction which justifies the necessity of searching for better solution of adjusting the axial position of the conical pulleys, the test bench is described with the discussion of different design and steering variants. It turned out that the key factor for controlling the system is the amount of the leakages through the sealing of hydraulic actuators. Then test results are presented with description and indication of the phenomena which occurs in the real transmission assembled in cars.
EN
The paper presents the results of measurements and simulation research of a city bus with electric drive. Elaborated model of electric drive uses a submodel of vehicle kinematics, which allows to reproduce the actual conditions of its performance. Computer model help to determine the power consumption of the bus early at the stage of design, thus enabling better fit of the chemical battery and also avoiding oversizing of which. Analysis of the simulation results contributes to decreasing the cost of the bus without compromising on its functionality.
EN
This paper presents an overview of techniques developed to improve energy efficiency of grid and cloud computing. Power consumption models and energy usage proles are presented together with energy efficiency measuring methods. Modeling of computing dynamics is discussed from the viewpoint of system identication theory, indicating basic experiment design problems and challenges. Novel approaches to cluster and network-wide energy usage optimization are surveyed, including multi-level power and software control systems, energy-aware task scheduling, resource allocation algorithms and frameworks for backbone networks management. Software-development techniques and tools are also presented as a new promising way to reduce power consumption at the computing node level. Finally, energy-aware control mechanisms are presented. In addition, this paper introduces the example of batch scheduler based on ETC matrix approach.
EN
This paper presents a novel fully differential high-speed and high-resolution Digital to Analog Converter (DAC) based on new reliable hybrid R-C technique. In the proposed idea the four LSB bits and eight MSB bits are implemented as a resistor string and new merged capacitor technique respectively. Applying the suggested method the SNDR and Effective Number of Bits (ENOB) of the proposed DAC achieve 70.22dB and 11.41 bit at the 1.25GS/s sampling rate correspondingly. In the proposed method the total capacitors of the 8 MSB bits are reduced up to 78% compared to the conventional one noticeably. As a result, the power consumption and speed of the suggested DAC are decreased and increased respectively. Moreover, the total power consumption of the proposed DAC is 2.27mW with the power supply of 1.8 volts as well. Meanwhile, for the correctness of the proposed 12bit DAC, 200 iterations in transient Monte-Carlo analysis (parasitic capacitance included ([symbol] mismatch = 1.2%)), and the SNDR simulation results versus different input frequency at fS=1.25GS/s sampling rate are applied too. The maximum Integral Nonlinearity (INL) and the maximum Differential Nonlinearity (DNL) are -0.47/+0.35LSB and -0.42/+0.29 LSB respectively. The proposed DAC structure is simulated in all process corners and performed using the HSPICE BSIM3 model of a 0.18μm CMOS technology.
EN
The study presents the results of an investigation into centrifugal mills with an energy-saving working body. Rational geometric parameters of the working body of the centrifugal mill, which grinds the solid residue from the pyrolysis of used tyres, have been justified on the criterion of the lowest specific energy consumption during the grinding process. A method to determine the dependence of the in-grinding power consumption on the basic parameters of the working body has been developed, while an analytical expression to determine the power consumption for grinding the solid residue from the pyrolysis of used tyres has been obtained. It has been found that the power consumption in the grinding process linearly depends on the rotational speed of the working body, which is to the 0.3 power on the average size of solid particles.
PL
Dynamiczny rozwój branży IT wymusza stosowanie coraz większych mocy obliczeniowych, a jednocześnie coraz mniejszych urządzeń. Powoduje to znaczne zwiększenie gęstości strumieni ciepła, wzrost poboru energii elektrycznej, i w konsekwencji wzrost generowanych zysków ciepła, a to implikuje konieczność stosowania coraz bardziej wydajnych systemów klimatyzacji, zatem kolejne koszty. W celu ich obniżenia wykorzystuje się m. innymi tzw. swobodne chłodzenie (free cooling). W jego części pierwszej przedstawiona została charakterystyka techniczno-użytkowa i cieplna przyjętej do analizy serwerowni oraz projekt koncepcyjny układu jej chłodzenia z opcją „free cooling” („TCHiK”, nr 8/2016, s. 276-282). W części drugiej publikacji prezentowane są wyniki analizy techniczno-ekonomicznej dla zaprojektowanego układu, opartej na metodzie LCC (Life Cycle Cost). Uwzględniono w niej zarówno koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne zaproponowanego rozwiązania w porównaniu do alternatywnego układu chłodzenia dla analizowanego obiektu.
EN
The dynamic development of the IT industry requires the use of more and more computing power, while smaller and smaller devices. This results in a significant increase in heat flux density, an increase in electricity consumption, and consequent increase profit generated heat, and this implies the need for more efficient air conditioning systems and therefore additional costs. In order to reduce the used m. Including what are known. free cooling (free cooling). In the first part presents the characteristics of technical and usable thermal adopted for the analysis of the server and the conceptual design of the cooling system with "free cooling" ( "TCHiK", No. 8/2016, pp. 276-282). In the second part of the publication presents the results of technical-economic analysis for the designed system based on the method of LCC (Life Cycle Cost). It takes into account both the investment costs and operating the proposed solution in comparison to the alternative cooling system for the analyzed object.
18
Content available remote Przykłady zastosowań systemu do pomiaru mocy zainstalowanego na tokarce CNC
PL
W artykule zaprezentowano system do pomiaru mocy zainstalowany na tokarce CNC. Przedstawiono przykłady aplikacji systemu oraz praktyczne wykorzystanie pozyskanych danych.
EN
This paper presents a power measurement system which allows recording the power consumption profile The system is based on computer processing of signals generated by current and voltage sensors connected to spindle and axis driving electric motors By using LabVIEW data acquisition system, it is possible to record total power consumption and its components during a typical machining operation.
19
PL
W artykule przedstawiono możliwości zmniejszenia energochłonności obróbki sekwencyjnej. Dokonano oceny efektywności energetycznej z uwzględnieniem wymaganej chropowatości powierzchni po dokładnym toczeniu i nagniataniu stali utwardzonej.
EN
The experimental study concerns the power consumption and surface roughness produced in a sequential machining process consisting of hard turning and ball burnishing operations under variable machining parameters. In particular, some machining routines including finish hard machining and both single and multi-pass ball burnishing of hard surfaces were performed and compared.
EN
This paper investigates and models the effects of wood species, feed rate, number of cutters and cutting depth on power consumption during the wood planing process. For this purpose, the samples were planed at a feed rate of 7 and 14 m/min, a cutting depth of 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 mm, and using 1, 2 and 4 cutters, with measurements taken during this process. According to the results, power consumption increased with increasing feed rate, cutting depth and number of cutters. In artificial neural network model, the mean absolute percentage error values between the actual and predicted values were 0.32% for the training data set and 1.15% for the testing data set. In addition, the values of R2 were found to be 0.99 and 0.97 in the training and testing data sets, respectively. It is evident from the results that the designed model may be used to optimize the effects of process parameters on power consumption during the planing process of different wood species. Thus, the findings of the current study can be effectively applied in the wood machining industry in order to reduce the time for further experimental investigations, to lower energy consumption and avoid high machining costs.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.