Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powder morphology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, the effect of gas pressure on the shape and size of the AZ91 alloy powder produced by using the gas atomization method was investigated experimentally. Experiments were carried out at 820°C constant temperature in 2-mm nozzle diameter and by applying 4 different gas pressures (0.5, 1.5, 2.5 and 3.5 MPa). Argon gas was used to atomize the melt. Scanning electron microscope (SEM) to determine the shape of produced AZ91 powders, XRD, XRF and SEM-EDX analysis to determine the phases forming in the internal structures of the produced powders and the percentages of these phases and a laser measuring device for powder size analysis were used. Hardness tests were carried out to determine the mechanical properties of the produced powders. The general appearances of AZ91 alloy powders produced had general appearances of ligament, acicular, droplet, flake and spherical shape, but depending on the increase in gas pressure, the shape of the powders is seen to change mostly towards flake and spherical. It is determined that the finest powder was obtained at 820°C with 2 mm nozzle diameter at 3.5 MPa gas pressure and the powders had complex shapes in general.
EN
High purity, fine crystalline, degradation-free at low temperature powders have attracted special interest in CAD/CAM prosthetic dentistry full ceramic restorations. This study reports the preparation and characterisation of zirconia-ceria (0.9ZrO20.1CeO2) powders. Materials were obtained from zirconium-n-alkoxide and cerium nitrate hexahydrate in the pH 2–4 and 8–10. Methods: Zirconia-ceria powders were obtained with the sol-gel method in a humid-free environment. Thermal analysis (TGA/DTA) of the as-prepared materials was made for an assessment of its behaviour at elevated temperatures. Specimens were dried at 80°C and calcinated in two stages: at 300°C with soaking time 2.5 h and 850°C with holding time 2.5 h, in order to evaluate the phase transformations. Thermal analyses of the as-dried powders were made for an assessment of its thermal behaviour during heat treatment up to 1000 °C. By X-ray diffraction (XRD), polymorphs of ZrO2 were identified. Additionally, scanning electron microscopy (SEM) and laser particle size distribution (PSD) were involved for characterisation of morphology of the powders. Results: We found a correlation between the pH of the colloidal system and the morphology of the as-obtained powders. Based on analysis (SEM,PSD), structures were identified known as soft and hard agglomerates. Conclusions: In summary, it can be stated differences were found between powder morphology depending on the used pH, which can be crucial for powder densification during sintering and compacting green bodies which, as a consequence, may be crucial for the lifetime of zirconia prostheses. Correlations between phase composition and pH are difficult to grasp, and require further more sophisticated studies.
PL
Proszki azotku glinu można wytwarzać na drodze samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS) z udziałem glinu i azotu, ale wysoka temperatura tej reakcji powoduje topnienie i/lub odparowanie części metalu, a w konsekwencji niską wydajnością procesu. Obecność łatwo rozkładającej się soli nieorganicznej w wyjściowej mieszaninie może zmniejszyć temperaturę układu utrudniając topienie i koalescencję ziaren glinu, a także ułatwić wnikanie azotu do wnętrza złoża proszkowego. Mieszaniny proszku glinu z różnymi ilościami prostych soli amonowych: chlorku, węglanu i azotanu poddano reakcji SHS pod ciśnieniem azotu równym 0,1 MPa lub 1 MPa. Proszki po reakcji składały się z azotku glinu, nieprzereagowanego glinu, a w niektórych przypadkach tlenoazotku glinu i korundu. Na optymalne warunki syntezy azotku glinu wpływają takie czynniki jak ilość soli - jej wzrost prowadzi do spadku temperatury układu, ciśnienie azotu - wyższe ciśnienie prowadzi do wzrostu temperatury reakcji, a także obecność tlenu w układzie.
EN
Powders of aluminium nitride can be prepared by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) between aluminium and nitrogen but its high exothermic effect causes melting and/or evaporation of aluminium and low efficiency of such reaction. A presence of inorganic salt in the starting powder mixture can decreases a heat evolved in the SHS reaction, hinders melting and coalescence of aluminium, and helps penetration of nitrogen into interior of a powder bed. Mixtures of alumina powder and different amounts of some easy decompose ammonium salts were subjected to the SHS reaction under 0.1 or 1 MPa nitrogen. The powders were composed of aluminium nitride, unreacted aluminium and in some cases aluminium oxynitride and corundum. Different factors influence an optimum conditions for the AlN synthesis: the amount of salt, which increase leads to a decrease temperature of the system, the nitrogen pressure, the higher the pressure the higher the reaction temperature, and the presence of oxygen in the system.
EN
The aim of the presented work was to study the influence of processing conditions on the morphology of magnesium aluminate spinel precursor powders, co-precipitated using ammonium hydrogen carbonate at temperatures ranging from 10 to 70°C. XRD showed the same phase composition of precursor powders independent of precipitation temperature ((NH4Al(OH)2CO3źH2O and Mg6Al2(CO3)(OH)16ź4H2O)). However, a strong difference in powder morphologies was found. The precursor prepared at 10°C consisted of round particles, while increasing the co-precipitation temperature resulted in rod-like grains. Magnesium aluminate precursors were calcined in air and then pressure-free vacuum sintered (1750°C/2h) without any powder pre-treatment or sintering additives. The best relative density of 98.9 % was obtained for ceramics prepared from the powder obtained at the lowest co-precipitation temperature.
PL
Celem prezentowanej pracy były badania nad wpływem warunków wytwarzania na morfologię proszków prekursora spinelu magnezowo-glinowego, współstrąconych za pomocą wodorowęglanu amonowego w temperaturach z przedziału 10 do 70°C. Badania XRD pokazały ten sam skład fazowy proszków prekursora niezależnie od temperatury strącania: (NH4Al(OH)2CO3źH2O i Mg6Al2(CO3)(OH)16ź4H2O). Jednakże, stwierdzono mocną różnicę w morfologii proszków. Prekursor przygotowany w 10°C składał się z okrągłych cząstek, podczas gdy zwiększanie temperatury współstrącania prowadziło do cząstek o kształcie prętów. Prekursory glinianu magnezowego kalcynowano w powietrzu, a następnie spiekano swobodnie w (1750°C/2h) bez żadnej obróbki wstępnej ani dodatków do spiekania. Największą gęstość wynoszącą 98.9 % uzyskano w przypadku ceramiki wytworzonej z proszku otrzymanego w najniższej temperaturze współstrącania.
PL
Przeprowadzono badania procesu rozdrabniania struktury ferrytów baru w trakcie ich długotrwałego mechanicznego mielenia w młynie kulowym. Stwierdzono, że wielkość cząstek proszku zmniejsza się od wartości 340 nm dla materiału wyjściowego do 50 nm dla czasów mielenia dłuższych niż 100 h, po czym pozostaje stała. Wielkość krystalitów jest zbliżona do wielkości cząstek proszku. Jednak dla długich czasów przemiału, rzędu 200 h, zaczyna odbiegać od wielkości cząstek, a struktura ulega zdefektowaniu, co przejawia się w utracie własności typowych dla materiału magnetycznie twardego i w zdolności cząstek do orientacji w polu magnetycznym.
EN
Studies of structure refinement, in the course of high-energy ball milling, were performed for barium ferrite material. It has been found that the powder particle size decreases from 340 nm, for the as supplied powder, down to 50 nm for milling times longer than 100 h, thereafter settles down at the level of 50 nm. The crystallite size follows the particle size, however, for milling times longer than 200 h the gap between these two parameters becomes wider. This leads to the loss of permanent magnet properties as well as the ability of particle alignment in a magnetic field.
PL
W artykule przedstawiono i potwierdzono koncepcję materiałową i technologiczną otrzymywania kompozytowych proszków i powłok FeAl-TiAl-Al2O3, FeAl-TiC-Al2O3 przeznaczonych do natryskiwania cieplnego. Określono skład fazowy i morfologię proszków otrzymanych w wariantach samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej o zmiennym składzie chemicznym substratów. Przedstawiono procedurę technologiczną otrzymania proszków przeznaczonych dla natryskiwania cieplnego powłok. Określono mikrostrukturę i skład fazowy powłok w badaniach na mikroskopie świetlnym, skaningowym, oraz metodą EDX i rentgenograficznej analizy fazowej. Wyniki przedstawionych testów abrazyjnych i erozyjnych przy różnych kątach padania ścierniwa potwierdziły wysoką odporność na zużycie badanych powłok. Powłoki są przeznaczone do zwiększania odporności metalicznych powierzchni w złożonych warunkach zużycia erozyjno-korozyjnego w podwyższonych temperaturach.
EN
The article presents and confirms the material and technological conceptions of obtaining composite powders FeAl-TiAl-Al2O3, FeAl-TiC-Al2O3 and coatings intended for thermal spraying. The phase composition and morphology of powders obtained in variants of self-propagating high temperature synthesis of variable chemical composition of substrates. Technological procedure of production of powders for thermally sprayed coatings was presented. Light and scanning microscopes and EDX and X-ray phase analysis determined a microstructure and phase composition of coatings. The results of presented abrasion and erosion tests at different angels of abrasive impact, confirmed high wear resistance of tested for increasing the metallic surface resistance in complex erosion-corrosion wear condition at elevated temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.