Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki wieloskładnikowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of work on the verification of the technological capabilities of the EB-Dual BEAM device in the field of complex coatings, including gradient coating Ti↑-Zr↓, multi-pattern coating Ti-Zr, and multi-layer coating Ti/Ti-Zr/Zr. The obtained coatings were subjected to an analysis of changes in the chemical composition by the EDS method as a function of distance from the surface and observations of brittle fracture using scanning microscopy in order to analysis their internal structure. It has been shown that the use of two independent electron guns provides the ability to differentiate the chemical composition of two-component coatings independently from the character of these changes, i.e. linear changes, and step changes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczące weryfikacji możliwości technologicznych urządzenia EB-Dual BEAM w zakresie wytwarzania powłok złożonych, w tym: gradientowych Ti↑-Zr↓, wieloskładnikowych Ti-Zr oraz wielowarstwowych Ti/Ti-Zr/Zr. Wytworzone powłoki poddano analizie zmian składu chemicznego metodą EDS w funkcji odległości od powierzchni oraz obserwacjom przełomów z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, w celu oceny ich budowy wewnętrznej. Wykazano, że wykorzystanie dwóch niezależnych dział elektronowych zapewnia możliwość różnicowania składu chemicznego powłok dwuskładnikowych niezależnie od charakteru tych zmian, tj. zmiany liniowe, zmiany skokowe.
EN
Nitride nanostructured coatings, which are based on high entropy alloys implanted with high doses of N + ions to 10X18 cm2 with an energy of 60 KeV were investigated. The coatings were deposited by vacuum circuit-arc method of cathode evaporation on steel samples when applying different potential on the steel substrate and the residual pressure in the chamber. The chamber was supplied by molecular nitrogen for nitride formation. Several methods such as SIMS, EDS, and XRD were used for elemental composition analysis of the coating. A scanning electron microscope with energy dispersive spectrometry was used in order to study the surface of the multi-component coatings and their elemental composition and distribution of elements on the surface coating. Nanohardness and elastic modulus were studies in dynamic mode at Triboindentor. Introduction of N atoms into the lattice led to the formation of solid solution. Nanostructured coatings obtained by vacuum-arc deposition with high micro-strain action show high hardness values (up to 32 GPa) due to the difference in atomic radius of the crystal lattices metal components. The coefficient of friction was in the range of 0.18 to 0.25. Deposited nanostructured films with the given mechanical properties may be used for wear resistant or protective coatings.
PL
Przebadano nanostrukturalne powłoki azotków o wysokiej entalpii, które wytworzono z wykorzystaniem implantacji jonami N+ przy zastosowaniu dużych gęstości jonów 10x18 cm2 i wysokiej energii 60 keV. Powłoki osadzano łukową metodą próżniową na próbkach ze stali, stosując zróżnicowany potencjał polaryzacji podłoża oraz zróżnicowane ciśnienie azotu w komorze. Do badań składu chemicznego powłoki zastosowano następujące metody: RBS, SIMS, EDS i XRD. Skaningowy mikroskop elektronowy z dyspersją energii zastosowano do badania powierzchni powłok wieloskładnikowych i ich składu chemicznego i rozmieszczenia pierwiastków na przekroju powłoki. Do badania nanotwardości i modułu sprężystości wykorzystano Triboindentor. Badania wykazały, że wprowadzenie atomów N do sieci krystalicznej powłoki prowadzi do tworzenia roztworu stałego. Po-włoka nanostrukturalna uzyskana łukową metodą próżniową charakteryzuje się wysoką twardością (do 32 GPa) ze względu na wysoki stan naprężeń wywołany różnicą średnic atomowych pierwiastków składowych powłoki. Współczynnik tarcia powłoki jest w zakresie od 0,18 do 0,25. Osadzone nanostrukturalne powłoki o dobrych właściwościach mechanicznych mogą być stosowane jako odporne na zużycie powłoki ochronne.
EN
The article presents an analysis of the possibilities of using modem surface engineering solutions to improve the durability of the tools used in the glass forming process. These tools are exposed to the simultaneous effects of several destructive factors in the operating process, i.e. cyclic thermal shocks, the corrosive effects of molten glass, and the friction caused by the presence of intensive sludge from molten glass remaining on the tool between the forming processes. The article presents the results of the materiał and tribological properties of selected multilayer coatings. The research methods presented in the article focused on the analysis of mechanical properties, surface topography, as well as the wear properties of selected coatings. The studies on mechanical properties included tests on hardness and Young modulus using the nanoindentation method, and tests on adhesion were conducted using the scratch-test method.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań inżynierii powierzchni w celu poprawy trwałości eksploatacyjnej narzędzi wykorzystywanych w procesie formowania elementów szklanych, narażonych na jednoczesne działanie kilku czynników niszczących w procesie eksploatacyjnym, tj. cyklicznych szoków cieplnych, korozyjnego działania masy szklanej oraz intesywnego tarcia spowodowanego obecnością osadów z masy szklanej pozostających na narzędziu pomiędzy procesami formowania. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości materiałowych oraz właściwości tribologicznych wybranych powłok wielowarstwowych. Metody badawcze zaprezentowane w artykule koncentrowały się na analizie właściwości mechanicznych, topografii powierzchni, jak również właściwości tribologicznych wybranych warstw hybrydowych. Analiza właściwości mechanicznych obejmowała badania twardości modułu Younga oraz badania adhezji metodą zarysowania.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowych powłok (Al, Cr, Ti)N osadzonych na podłożach ze stali WLV wieloźródłową techniką łukowo-próżniową. W ramach zrealizowanych badań określono zakres zmienności składu chemicznego w wytworzonych powłokach oraz wpływ zmian zwartości pierwiastków składowych materiału powłokowego na twardość, moduł Younga i adhezję powłok. Przeanalizowano również zmiany topografii powierzchni i chropowatości powłok wywołane zastosowaniem do realizacji procesów osadzania powłok układów katod o zróżnicowanym właściwościach (skład chemiczny, temperatura topnienia, przewodność cieplna).
EN
The paper presents experimental results for multi-component (Al, Cr, Ti)N coatings deposited on WLV steel substrates using the multi-cathodic arc-vacuum technique. The research included the changeability of the coating elemental composition, as well as the effect on the hardness, Young's modulus, and adhesion to the substrate of the content of particular elements in the coating materials. The study also contains the influence of the system of cathodes on various properties (elemental composition, melting point, and thermal conductivity) and on the change in the surface topography and roughness of the coating.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.