Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki lakiernicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powierzchnię próbek kompozytów wykonanych z impregnowanego włókna węglowego oczyszczono trzema środkami czyszczącymi (aceton, Priomat i Mould Cleaner), a następnie naniesiono na nie dwie warstwy lakieru poliuretanowego i suszono w 20°C. Ocenę właściwości mechanicznych powłok przeprowadzono, stosując test zarysowania diamentowym wgłębnikiem Rockwella. Badanie otrzymanych zarysowań przeprowadzono za pomocą mikroskopu optycznego i przez pomiar emisji akustycznej. Zastosowane 3 sposoby przygotowania powierzchni podłoża pozwoliły na uzyskanie podobnej odporności mechanicznej i adhezji powłki. Nieco lepsze wyniki uzyskano dla specjalistycznych środków czyszczących Priomat i Mould Cleaner niż dla acetonu.
EN
Me₂CO, a polyvinylbutyrate-based cleaner (Priomat) and a com. mold cleaner were used for cleaning the impregnated C fiber-reinforced composites, covered then with 2 layers of polyurethane varnish and dried at 20°C. The mech. properties of the coatings were assessed by a scratch test using a Rockwell diamond indenter. The obtained scratches were examd. by using an optical microscope and by measuring the acoustic emission. Slightly better results were obtained for the Priomat cleaner and mold cleaner than for Me₂CO.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
PL
W artykule dokonano analizy przyczyn destrukcji powłok lakierniczych nadwozi samochodów. Opisano wady powłok, powstające podczas procesu ich wytwarzania, w postaci: zarysowań, pęcherzy, kraterów, plam, zacieków farby, złuszczeń i odbarwień. Przeanalizowano także procesy destrukcji powłok lakierniczych zachodzące pod wpływem dominujących czynników eksploatacyjnych, w postaci: oddziaływań klimatycznych (promieniowania ultrafioletowego), mediów agresywnych oraz w wyniku oddziaływania wymuszeń mechanicznych, takich jak: uderzenia kamieni i gradu, a także ścieranie powłok szczotkami w myjniach automatycznych. Na skutek oddziaływania promieniowania ultrafioletowego na powłoki lakiernicze obserwowano generowanie szczególnego rodzaju destrukcji ich powierzchni, nazywanej pękaniem srebrzystym. Media agresywne adsorbowane na powierzchni powłok przyczyniły się do ich odbarwiania i utraty połysku. Natomiast media agresywne absorbowane do wnętrza powłok powodowały rozwój korozji podpowłokowej, a także przyczyniały się do pęcherzenia i pękania powłok. W przypadku oddziaływania na powłokę czynników erozyjnych, stwierdzono występowanie jej uszkodzeń w postaci: zarysowania, ścierania oraz wykruszania zmęczeniowego fragmentów powłoki, a także trwałego jej odkształcania, często wraz z podłożem.
EN
The paper concerns analyses of destruction reasons of lacquer coatings applied on car bodies. The defects are described in the form of: scratches, blisters, craters, stains, paint patches, flakes, and discolorations which originate during coating production process. Destruction processes of lacquer coatings are also analysed that occur under the influence of such dominating operational factors like climate impact (ultraviolet radiation), aggressive media as well as the effect of mechanical factors like stones and hail impacts, and also coatings abrading by brushes in car washes. Specific kind of polymer coating surface layer destruction, called silver cracking, was observed as the effect of UV radiation (of sun origin). Aggressive media absorbed inwards coatings caused development of under-coating corrosion and contribute to coating blistering and cracking. In the case of erosive factors influence on examined coatings the defects were revealed in the form of scratches, losses in a result of abrading and fatigue chipping as well as stable coating deformation, even together with the substrate.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości różnych materiałów lakierniczych dla przemysłu motoryzacyjnego, podstawowe wymagania kabin lakierniczych dla farb wodorozcieńczalnych oraz dopuszczalne wartości maksymalnych emisji LZO dla materiałów do odnawiania pojazdów.
EN
The paper presents a comparison of properties of different materials for the automotive paints, paint booths basic requirements for water-based paints and maximum limits for emissions of VOC for vehicle refinishing materials.
PL
W artykule opisano destrukcję powłok lakierniczych nadwozi samochodów, pod wpływem: mediów agresywnych, ciepła, promieniowania ultrafioletowego (UV), czynników erozyjnych. Media agresywne absorbowane przez powłoki lakiernicze powodują ich pęcznienie, pękanie, oraz zużycie korozyjne. Oddziaływanie ciepła skutkuje pękaniem powłok, a także utratą ich adhezji do podłoża. Wpływ promieniowania UV stymuluje powstawanie na powierzchni powłok pęknięć srebrzystych oraz zwiększa chropowatość powierzchni, co w efekcie wywołuje utratę połysku i zmianę barwy powłok. Uderzanie cząstek erozyjnych prowadzi do: ubytku fragmentów powłok, ścierania (zarysowania), bądź do odkształcenia powłoki i podłoża w miejscach kontaktu cząstek z powłoką. Największe obniżenie dekoracyjności powłok sprawia oddziaływanie promieniowania UV.
EN
The paper deals with a destruction of lacquer coatings on car bodies caused by aggressive media, heat, UV radiation and erosive factors. Aggressive media absorbed by lacquer coatings lead to their swelling, cracking and erosive wear. Heat action results in coating cracking as well as adhesion to the substrate loss. Influence of UV radiation stimulates silver cracking generation on coating surface and increases its roughness which causes gloss loss and colour change. Erosive particles impacts lead to coating fragments loss, scratching or coating and substrate deformation in places of their contact with particles. The greatest decorative properties decrease is produced by UV radiation action.
PL
Niniejszy artykuł zawiera informacje o systemach malarskich i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne. Przedstawia problem występującego w praktyce braku właściwego podejścia do tego rodzaju zabezpieczeń. Pokazuje jak grubość powłoki lakierniczej wpływa na ochronę antykorozyjną oraz względy ekonomiczne stosowania większych grubości warstw.
EN
This article contains information about paint’s systems and their influence over anticorrosion protection. It presents issue of improper approach to this kind of protective coatings. The article shows us also influence of the film thickness on anticorrosion protection and economical aspects of thick film applications.
PL
Otrzymano butoksylowaną żywicę melaminowo-formal-dehydową (BMF) oraz dwa typy oligomerów uretanowych z końcowymi grupami izocyjanianowymi (PUR-izo) na podstawie diizocyjanianu toluilenu i oligooksypropylenodiolu lub oligooksyalkilenotriolu. Zbadano właściwości fizykochemiczne tych produktów, a na podstawie widm IR i H NMR określono ich budowę chemiczną. Z BMF i PUR-izo uzyskano lakiernicze kompozycje polimerowe różniące się typem i zawartością (3-10% mas.) modyfikatorów oligouretanowych. Określono wpływ tych dwóch czynników na użytkowe właściwości powłok. Stwierdzono, że powłoki te charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i znaczną udarnością, a ich elastyczność i twardość jest znacznie lepsza od odpowiednich właściwości powłok z niemodyfikowanej żywicy BMF. Ustalono też, że usieciowane kompozycje BMF-PUR-izo mają dobrą odporność cieplną i doskonałą odporność chemiczną. Słowa kluczowe: butoksylowaną żywica melaminowo--formaldehydowa, prepolimery uretanowe z grupami izocyjanianowymi, modyfikacja chemiczna, powłoki lakiernicze, właściwości mechaniczne i cieplne, odporność chemiczna.
EN
Butoxylated melamine-formaldehyde resins (BMF) and two grades of urethane oligomers with isocyanate end-groups (PUR-izo) based on toluilene diisocyanate and oligooxypropylenediol or oligooxyalkylenetriol have been obtained. Physicochemical properties of these products were ermined (Tables 1, 2) and basing on the IR and H-1 NMR spectra their chemical structures were determined (Figs 1-6). Varnish coatings have been prepared from BMF and PUR-izo, differing with the type and the content (3-10 weight %) of the oligourethane modifiers. The effects of these two factors on the functional properties of coatings have been determined. It has been stated that the coatings showed very good adhesion to the substrate, high impact strength and their elasticity and hardness were much better than of unmodified BMF resin (Table 3). There was also found the cured BMF-PUR-izo compositions showed good thermal stability (Table 4) and excellent chemical resistance.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad chemiczną modyfikacją rezolowych żywic fenolowo-formaldehydowych za pomocą dwu- i trój funkcyjnych polieteroli typu "Rokopol" (tabela 1) albo wybranych glikoli: 1,2-etanodiolu, 2,2-oksydietanolu lub 1,4-butanodiolu. Określono warunki prowadzenia modyfikacji (tabela 2), oznaczono właściwości fizyko-chemiczne otrzymanych żywic (tabele 3 i 4), a na podstawie widm IR (rys. 1,2) scharakteryzowano ich budowę chemiczną. Stwierdzono m.in., że modyfikowane rezole charakteryzują się dużą zawartością suchej masy i małą zawartością wolnych substratów, w szczególności wolnego formaldehydu. Modyfikowane żywice zastosowano do otrzymywania powłok lakierniczych. Uzyskane powłoki mają dobrą przyczepność do podłoża, a ich elastyczność, odporność i twardość zależy od rodzaju modyfikatora (tabele 5 i 6); spośród zastosowanych modyfikatorów najskuteczniejszymi były dwufunkcyjne polieterole.
EN
Phenol-formaldehyde resols were modified with di- and tri-functional Rokopol-type polyetherols (Table 1) and with selected glycols: 1,2-ethanediol, 2,2-oxydiethanol or 1,4-butanediol. Modification conditions for, and physicochemical property data on the resulting resins were determined (Tables 3, 4) and IR spectra (Figs. 1, 2) were recorded to characterize the structure of the resins. In the modified resols, dry weight and free monomer contents were found to be respectively high and low. Varnish coatings were prepared from the modified resins. The coatings exhibited a very good adhesion to the substrate; their elasticity, impact strength and hardness were related to the modifier nature (Tables 5, 6). Difunctional polyetherols (e.g., Rokopol D2002) were best modifiers. The modified resins showed a high thermal resistance (Table 7) in terms of TGA data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.