Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka porowata
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W artykule opisano metody intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła stosowanych w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Szczególną uwagę zwrócono na procesy dwufazowe i wpływ ich struktury na intensywność procesu przejmowanie ciepła przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, Oceniono wpływ modyfikacji powierzchni przekazywania ciepła na temperaturę wrzenia i skraplania oraz opory przepływu czynników przez wymienniki ciepła.
EN
The article describes methods of process intensification in heat exchangers used in refrigeration equipment and heat pumps. Particular attention has been paid to two-phase processes and the influence of their structure on the intensity of the process of heat transfer at boiling and condensation of refrigerants. The influence of modification of heat transfer surfaces on the boiling and condensation temperature and resistance of the factors flowing through heat exchangers has been evaluated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania, dotyczące możliwości zmniejszenia oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego, poprzez pokrycie wybranych elementów nadwozia materiałem o strukturze porowatej. W pracy przybliżono zjawiska zachodzące w warstwie przyściennej w trakcie opływu powierzchni wyposażonej we wgłębienia. Ponadto, przedstawiono koncepcyjną modyfikację wybranych stref karoserii autobusu miejskiego, w celu ograniczenia oporu aerodynamicznego.
EN
This paper discusses the possibility of reducing the aerodynamic drag of a city bus by covering the selected body elements with a porous structure. The paper presents the phenomena occurring in the boundary layer during the flow of a surface equipped with dimples. In addition, a conceptual modification of selected city bus body elements was performed in aim to reduce aerodynamic drag.
PL
Elektrolityczne utlenianie plazmowe (POE) zastosowano do biomateriałów metalowych, takich jak niob i stop Ti-Nb-Zr (TNZ). Obróbkę prowadzono w elektrolicie kwasu H3PO4 z dodatkiem azotanu miedzi. Otrzymane porowate powłoki badano z użyciem SEM/EDX. Badania uzyskanych powłok wykazały, że są one wzbogacone w jony miedzi (ponad 3,5 %mas.), podczas gdy Cu/P oraz Cu/(P+osnowa) wynosiły odpowiednio 0,2 i 0,07. Taka charakterystyka sprzyja poprawie biokompatybilności badanego biomateriału.
EN
The Niobium and Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy biomaterials were treated by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in view of getting porous surface layers. For the PEO process, a special set up was built to perform the experiments in the electrolyte composed of concentrated H3PO4, with an addition of copper II nitrate. The surface layers were studied by means of SEM and EDS methods to reveal the effects of porosity and compositions. It was found one may create porous coatings on niobium and on TNZ alloy, enriched with copper ions. Over 3.5 wt% content of copper, with Cu/P and Cu/(P+Matrix) ratios equaling to 0.2 and 0.07, respectively, may assure a better biocompatibility of the biomaterials.
EN
Vapordynamic thermosyphon (VDT) is an efficient heat transfer device. The two-phase flow generation and dynamic interaction between the liquid slugs and vapor bubbles in the annular minichannel of the VDT condenser are the main features of such thermosyphon, which allowed to increase its thermodynamic efficiency. VDT can transfer heat in horizontal position over a long distance. The condenser is nearly isothermal with the length of tens of meters. The VDT evaporators may have different forms. Some practical applications of VDT are considered.
EN
The studies considered graphene-based biomaterials dedicated for cardiovascular therapy. Reduced graphene oxide flakes were introduced into the porous structure of the polyelectrolyte based coatings. TEM analysis showed the presence of graphene flakes arranged parallel to the substrate surface, firmly connected to the porous coating. Biomaterials were subjected to a comprehensive diagnosis of the biological and material properties. The material behavior was simulated using finite element method. The coatings were deposited using layer by layer method. Mechanical analysis was done using Berkovich indenter geometry. They confirmed theoretical FEA based calculations, it was observed the coating stiffness incensement under the influence of introduced particles of graphene. The endanger of the bacteriology film formation was verified based on the E-coli and Staphylo coccus bacteria. Blood–material interaction was examined in the dynamic flow conditions. Bacteriological analysis showed reduced presence of bacteria after contact with the surface with introduced graphene flakes. Dynamic analyzes on blood showed high activation of the coagulation, strong platelets consumption and a strong immune response. It is caused by sharp edge of the single plane of the graphene flake.
PL
Druga część artykułu poświęconego problematyce badań doświadczalnych procesu wrzenia wybranych cieczy roboczych na poziomym pęku rur gładkich i rur z powłoką porowatą. W jego części pierwszej („TCHK”, nr 1/2011, s. 5) podano parametry opisujące proces wrzenia na poziomym pęku rur, a następnie dokonano przeglądu wybranych wyników badań eksperymentalnych wielu autorów, dotyczących procesu wrzenia na pęku rur gładkich, rur o powierzchni rozwiniętej i rur pokrytych powłoką porowatą. Przedstawiono również zagadnienie modelowania wrzenia na pęku rur. Część druga artykułu zawiera opis stanowiska badawczego i zastosowanej metodyki opracowania wyników pomiarów. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań doświadczalnych prowadzonych przez autorów wraz z opracowanymi na ich podstawie korelacjami
EN
This is the second part of paper dealing with experimental investigations of pool boiling of selected fluids on horizontal bundles of plain tubes and porous coated tubes. In the first part ("TCHK", nr 1/2011, s. 5) the parameters of pool boiling on horizontal tube bundle have defines and selected published results of boiling tests on bundles of plain, enhanced and porous coated tubes have been presented. Models of pool boiling on horizontal tube bundle have been discussed. In the second part the test stand and investigation procesure are described. Original test results and own correlations are given
PL
Cele badań prowadzonych przez autorów było określenie wpływu powłoki porowatej na średni współczynnik przejmowania ciepła oraz spadek ciśnienia podczas wrzenia w przepływie wybranych czynników chłodniczych i ich mieszanin z olejem, a także opracowanie własnego równania korelacyjnego do obliczania tego współczynnika dla wrzenia w przepływie czystych czynników chłodniczych w rurkach z powłoką porowatą. W części pierwszej artykułu omówiono dotychczasowe wyniki badań wrzenia w kanałach z powłoką porowatą („TCHK”, nr 4/2011). W jego części drugiej zaprezentowano unikalne stanowisko badawcze wraz z zastosowaną procedurę pomiarową oraz uzyskane wyniki prowadzonych badań w zakresie oceny wpływu powłoki porowatej na proces przejmowania ciepła dla czystych i zaolejonych czynników R 22, R 134a i R 407C w rurce z powłoką porowatą. Podano równanie korelacyjne dla wrzących czystych czynników w rurce z powłoką porowatą
EN
The aim of the work was to identify the influence of porous coating on average heat transfer coefficient and pressure drop during flow boiling ti selected refrigerants and their mixtures with oil. The aim was also to determine own correlation for heat transfer coefficient during flow boiling of pure refrigerants inside porous coated tubes. In the first part published results of investigations of flow boiling inside porous coated tubes have been discussed ("TCHK', nr 4/2011). In the second part an original test stand and data reduction procedure are described. Test res, for the influence of porous coating on heat transfer during flow boiling of R 22, R 134a, R 407C and their mixtures with oil are presented. o.m correlation for heat transfer coefficient during flow boiling of pure refrigerants inside porous coated tubes is proposed
10
Content available remote Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVC
PL
Wytłaczanie tworzyw porowatych różni się od wytłaczania tworzyw litych tym, że wytworowi w wyniku procesu przetwórczego, nadaje się strukturę dwufazową tworzywo-gaz o możliwie małych i równomiernie rozmieszczonych pęcherzykach gazu. Właściwości wytłoczyny porowatej zależą nie tylko od rodzaju tworzywa, rodzaju i zawartości poroforu, rozmiarów, liczby i charakterystyki geometrycznej powstałych w procesie porowania porów, ale również od stosowanej metody oraz warunków procesu wytłaczania. W badaniach, relacjonowanych w artykule, zastosowano układ porujący o endotermicznej charakterystyce rozkładu oraz o egzotermicznej charakterystyce rozkładu, występujący pod postacią granulatu. W przedstawionych badaniach stosowano układ porujący dozowany w zakresie od 0,4 % do 0,8 % masowych w stosunku do masy przetwarzanego PVC.
EN
The extrusion of cellular plastics differs from the extrusion of solid plastics in that the former process gives the product a diphase plastic-gas structure with the smallest possible and most evenly distributed gas bubbles. The properties of a cellular extrudate not only depend on the type of plastic, porophor kind and content, dimensions, number and geometric characteristics of pores formed in the process, but also on the applied method and conditions of the extrusion process. In the research described in this paper, a blowing system was used with an endothermic decomposition characteristic and egzothermic decomposition characteristic, occurring in granulated. In the research described, a blowing system was used, dosed within the range between 0.4 and 0.8 percent by mass.
PL
W artykule omówiono kolejny wariant możliwości zastosowania elementów powierzchniowych o strukturze porowatej w budowie dachu wagonu kolejowego. Zaproponowano wprowadzenie powłoki porowatej o większej grubości, ograniczając udział dotychczasowego szkieletu stalowego. Przeprowadzono analizę wytrzymałości tak zaprojektowanego fragmentu dachu. W artykule zestawiono porównanie wyników z rezultatami analiz klasycznego rozwiązania konstrukcji dachu.
EN
In this article the next variant of the application possibility of the surface elements with the porous structure in the construction of the railway wagon roof is discussed. Introduction of the porous coating with the bigger thickness limiting the participation of the hitherto steel shell is proposed. The strength analysis of such a designed fragment of the roof was made. In this article the comparison of the results with the results of the analysis of the classical solution of the roof construction is drawn up.
EN
Results of heat transfer and pressure drop investigation during flow boiling of R22, RI34a and R407C inside porous tube are presented. The experiments have been conducted for average saturation temperature 0°C, inlel vapour was set 0 and outlet 0.7. Mass flux density varied from about 250 to 650 kg/m2s. The stand and experimental procedure are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.