Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powódź
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
3
Content available remote Zagrożenia w strefie przygranicznej na przykładzie Zgorzelca i Goerlitz
PL
Zagrożenia pojawiające się w strefach przygranicznych, swoją specyfikę przejawiają pod aspektem sposobów reagowania i współpracy a także częstotliwością ich występowania. Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć można po-wodzie, ponieważ żywioł w swojej istocie nie zna granic, a także epidemie które stają się coraz powszechniejszym niewidzialnym wrogiem człowieka. Swobodny przepływ pomiędzy państwami jest czynnikiem determinującym zachowania o charakterze przestępczym.
EN
Threats appearing in border areas, show their specificity in the aspect of ways of reacting and cooperation, as well as the frequency of their occurrence. A characteristic example of treat that, in essence konws no borders is flood, as well as epidemics which are more popular and invisible enemy of man. Free movement between states is a determining factor organised crime.
PL
Efektywne planowanie przestrzenne i właściwa eksploatacja miejskich wód opadowych oraz systemów odwadniających w środowisku miejskim może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powodziowego. Dodatkowo może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W tego typu działaniach ma pomóc projekt NOAH, do którego przystąpiły miasta i uniwersytety zlokalizowane wokół Morza Bałtyckiego.
5
Content available remote Wygrać z wielką wodą się nie da…można ją za to oszukać
PL
W historii Polski to powodzie są jednymi z najgroźniejszych katastrof. Wielu z nas w pamięci ma choćby wydarzenia z 1997 r. na południu kraju, kiedy to zniszczone lub uszkodzone zostały dziesiątki tysięcy domów, mieszkań, dróg czy mostów, a zginęło 55 osób. Zadania w ramach szeroko pojętej gospodarki wodnej w naszym kraju realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Do głównych priorytetów Gospodarstwa należy właśnie ochrona przeciwpowodziowa. Jakie prowadzi inwestycje?
6
Content available remote Racibórz Dolny : zbiornik na wielkie powodzie
PL
Pomysły na budowę przeciwpowodziowego zbiornika pod Raciborzem pojawiły się jeszcze w XIX w. W czasach PRL i po transformacji ustrojowej zmieniały się koncepcje i projekty. Ostatecznie obiekt oddano do 30 czerwca 2020 r. To największa w Polsce inwestycja hydrotechniczna.
EN
This study was conducted to prepare a food susceptibility map in northwest of Hamadan Province, Iran. For this purpose, six criteria related to food (i.e., distance to discharge channel, slope (%), elevation, soil texture and land use, topographic wet index, and check dams) were chosen. Then, based on the role of these criteria on degree of food susceptibility, were weighted both in the context of inter-weighting (fuzzy logic) and outer-criteria (Interval Rough Analytic Hierarchy Process). Finally, by combining these primary weights by weight overlay method in GIS, the food susceptibility mapping was prepared in the study area. The resulted map based on K-means clustering and Silhouette function was divided into 9 clusters, whereas the lower clusters show low susceptibility to food and vice versa. To assess the accuracy of the produced map, 102 food observation points were overlaid on the clustered food susceptibility map. The results showed that among these 102 food points, 66 points are located in the clusters 8 and 9 and 3 points are located on cluster 7. These values show that the produced food susceptibility mapping has a high accuracy.
EN
Flood is becoming an intensive hydro-climatic issue at the Kelantan River basin in Malaysia. Univariate frequency analysis would be unreliable due to multidimensional behaviour of food, which often demands multivariate fow exceedance probabilities. The joint distribution analysis of multiple interacting food characteristics, i.e. food peak, volume and duration, is very useful for understanding critical hydrologic behaviour at a river basin scale. In this paper, a copula-based methodology is incorporated for multivariate food frequency analysis for the 50-year annual basis food characteristics of Kelantan River basin at Guillemard bridge station in Malaysia. Investigation reveals that the Lognormal (2P), Johnson SB-4P and Gamma-3P are selected as marginal distributions for the food peak fow, volume and duration series. Several bivariate families such as mono-parametric, bi-parametric (i.e. mixed version) and rotated version of Archimedean copulas and also the elliptical copula are introduced to cover a large dependence pattern of food characteristics. The dependence parameter of bivariate copulas is estimated by the method of moments (MOM) based on the inversion of Kendall’s tau and maximum pseudo-likelihood estimator. To analytically validate and recognize most parsimonious copulas, GOF test and Cramer–von Mises distance statistics (Sn) with the parametric bootstrap method are employed. The Gaussian copula is identifed as the most justifable model for joint modelling of the food peak–volume and peak–duration combination for MOM-based parameter estimation procedure. Similarly, the Frank copula is selected as the best-ftted structure for modelling peak–duration combination based on MPL estimators, but the MOM estimator recognized Gaussian copula as most suitable for peak–volume pair. Furthermore, the best-ftted copulas are used for obtaining the joint and conditional return periods of the food characteristics
PL
Wody, które miały kontakt w wyniku powodzi z glebami z terenu zlewni, ze ściekami bytowogospodarczymi czy odpadami komunalnymi, mogą być źródłem mikroorganizmów chorobotwórczych. Celem badań prezentowanych w pracy była ocena stanu sanitarnego wody z Wisły w rejonie dzielnicy Nowodwory w Warszawie po ustąpieniu drugiej fali powodziowej w czerwcu 2010 r. oraz w lipcu i sierpniu. Próby wody pobierano zgodnie z normą PN-ISO 5567 bezpośrednio z nurtu rzeki, w odległości ok. 40 m od deptaka spacerowego, w trzech punktach. Badaniami objęto następujące grupy mikroorganizmów: bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe, bakterie psychro- i mezofilne, bakterie proteolityczne, bakterie redukujące siarczany. Ocena stanu sanitarnego wody polegała na wykryciu i oznaczeniu ilościowym organizmów wskaźnikowych wg obowiązujących norm prawnych. Badania wykazały, że stan sanitarny rzeki Wisły po opadnięciu fali powodziowej charakteryzował się dużą zmiennością. Liczebność badanych grup fizjologicznych drobnoustrojów zależała od terminu badań i miejsca poboru prób. Indeks bakterii grupy coli oraz indeks bakterii grupy coli typu kałowego przekroczył w czerwcu wartości normatywne.
EN
Waters that have been contact with floods from the catchment area, domestic and commercial wastewater, municipal waste and various types of waste (spoiled food products) can be a source of pathogenic microorganisms. The aim of the study was to assess the hazards of selected pathogens on the health of the residents of the Nowodwory district in Warsaw immediately after the second flood wave ceased in June 2010 and in July and August. The microbiological tests of flood water from the Vistula River were taken in accordance with the PN-ISO 5567 standard were collected at three research points – walking with the river current, at a distance of about 40 m from the pedestrian promenade. The study involved the following groups of microorganisms: the index of coli group bacteria, the index of faecal coliforms, psychro- and mesophilic bacteria, proteolytic sulphate-reducing bacteria. The assessment of the sanitary state of water consisted in the detection and quantification of indicator organisms in accordance with applicable legal norms. Our results showed that the sanitary condition of the Vistula River after the flood wave subsided was characterized by high variability. The number of respondents physiological groups of microorganisms depend on the date of the study and places of sampling. The index of coli group bacteria, the index of faecal coliforms exceeded the normative values in the month of June.
PL
W artykule omówiono temat powodzi, jednego z najbardziej niebezpiecznych zjawisk naturalnych. Powódź powoduje ogromne straty materialne, zagraża życiu i zdrowiu ludzi, dlatego tak ważne jest monitorowanie sytuacji hydrologicznej. Dotyczy to szczególnie rejonów o podwyższonym ryzyku powodzi. Ich wyznaczeniem zajmuje się aktualnie Informatyczny System Osłony Kraju (w skrócie ISOK) i tworzy mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Utworzone mapy stanowią podstawę wyznaczania stref osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego przed skutkami powodzi. Część badawcza pracy dotyczy analizy stanu napełnienia Zbiornika Goczałkowice oraz Zbiornika Dzierżno Duże. Zbiory danych poddano wnikliwej analizie statystycznej służącej zbadaniu podstawowych cech danych, w wyniku których określono obserwacje odstające i oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej wyznaczono prognozy ostrzegawcze.
EN
The article discusses the topic of flooding, one of the most dangerous natural phenomena. Flooding causes huge material losses, it threatens the life and health of people, which is why monitoring the hydrological situation is so important. This is particularly true for regions with an increased risk of flooding. This regions are currently analyzed by ISOK, which creates flood hazard maps and flood risk maps. The maps created serve to shield society, the economy and the environment from the effects of floods. The research part of the work concerns the analysis of the filling level of the Goczałkowice Reservoir and the Dzierżno Duże Reservoir. The data sets were subjected to a thorough statistical analysis to examine the basic properties, as a result of which outlier findings were determined and the probability of floods was estimated. As a result of the statistical analysis, warning forecasts have been done.
EN
Flood modelling is an effective way to manage the stormwater network in cities. It aims to understand and predict the behaviour of stormwater network so that it can test and evaluate effective solutions to structural and operational problems. So simulation modelling stays a preoccupation for building a successful hydraulic modelling in urban areas. This study investigates the impact of the design rainfall on the hydraulic modelling results for the Azzaba stormwater network located in the North-East of Algeria by using the Storm Water Management Model (SWMM). Four scenarios of design rainfall events were compared for 10, 25 and 50-year return periods, where we used double triangle and composite curves for the design rainfall event definition. The results show the impact of the choice of design rainfall on the behaviour of the stormwater network, from which the results of simulation by the double triangle method for the short durations represents a great risk on the probability that the stromwater network can overflow and flood the city, with a difference in peak discharge estimated at 62.97% and 58.94% for 2 h and 3 h events compared to the peak discharge simulated by the composite rainfall method.
PL
Modelowanie jest skuteczną metodą zarządzania siecią kanalizacji deszczowej w miastach. Umożliwia sprawdzenie działania oraz prognozę funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej, testując i oceniając skuteczność przyjętych rozwiązań. Dlatego modelowanie symulacyjne stanowi wstępny etap konstruowania modeli hydraulicznych dla obszarów miejskich. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ projektowanego opadu na wyniki modelowania hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej Azzaba w północnowschodniej Algierii z zastosowaniem modelu zarządzania wodami burzowymi (SWMM). Porównano trzy scenariusze zdarzeń opadowych dla okresów powtarzalności 10, 25 i 50 lat. Kształty hietogramu opadu, opisano przy pomocy metody podwójnych trójkątów oraz krzywych syntetycznych. Stwierdzono wpływ doboru projektowanego opadu na wyniki symulacji sieci kanalizacji deszczowej. Wyniki modelowania wskazują, że w przypadku metody podwójnych trójkątów dla krótkotrwałych epizodów opadowych występuje ryzyko przepełnienia sieci kanalizacyjnej i zalania miasta. Różnica pomiędzy maksymalnymi odpływami obliczonymi dla deszczy dwu- i trzygodzinnych modelowanych metodą podwójnych trójkątów oraz metodą krzywych syntetycznych wynosiła odpowiednio 62,97% i 58,94%.
PL
W ostatnich latach miasto Bechar w Algierii doświadczyło kilku ekstremalnych zjawisk powodziowych, np. w 2008 r. z przepływem 830 m3∙s–1 (hwody = 4 m, b = 200 m) po wyjątkowo dużych opadach deszczu. Podobne powodzie wystąpiły w latach 2012 i 2014. Problemem jest fakt, że miasto Bechar rozciąga się do brzegów Wadi Bechar, co stwarza poważne zagrożenie dla życia mieszkańców regionu. W niniejszej pracy oszacowano zagrożenie powodzią poprzez mapowanie ryzyka. Ta metoda polega na określeniu wartości przepływu z okresem powtarzalności 25 lat (Q25 = 388,6 m3∙s–1, hwody = 3,5 m, b = 200 m, Szagr. = 55,35 ha), 50 lat (Q50 = 478,3 m3∙s–1wody = 5 m, b = 200 m, Szagr. = 66,48 ha) i 100 lat (Q100 = 567,3 m3∙s–1, hwody = 7 m, b = 200 m, Szagr. = 133 ha). Do mapowania zjawiska należy dostosować wartości przepływów z wykorzystaniem prawa Gumbela za pomocą programów komputerowych HEC-RAS, HEC-GeoRAS i ArcGIS. Niniejsza praca umożliwia określenie stref narażonych na ryzyko powodzi i ich klasyfikację w zależności od wysokości fali powodziowej.
EN
During the last few years, the City of Bechar in Algeria has witnessed some extreme events, such as the great flood of the year 2008 in which an exceptional amount of rain was recorded with a flow rate of 830 m3∙s–1 (hwater = 4 m, b = 200 m); similar flooding also occurred in 2012 and 2014. The problem is that most of the City of Bechar has an urban sprawl that extends to the banks of Wadi Bechar, which represents a huge risk for the lives of the inhabitants of the region. The present work aims to assess the flood risk through flood hazard mapping. This method consists in determining the flow rates for the return periods of 25 years (Q25 = 388.6 m3∙s–1, hwater = 3.5 m, b = 200 m, Sspot = 55.35 ha), 50 years (Q50 = 478.3 m3∙s–1, hwater = 5 m, b = 200 m, Sspot = 66.48 ha) and 100 years (Q100 = 567.3 m3∙s–1, hwater = 7 m, b = 200 m, Sspot = 133 ha). For this, it is necessary to adjust the flow rates using Gumbel law along with some computer supports such as HEC-RAS, HEC- -GeoRAS and ArcGis for mapping the event. Finally, this work enables us to determine the zones exposed to risk of flooding and to classify them according to the flood water height.
PL
W artykule przedstawiono szczególną rolę środków nietechnicznych w systemie bezpieczeństwa powodziowego, z uwzględnieniem scenariuszy sformułowanych w Programie Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Na przykładzie sytuacji po powodzi w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej pokazano kontrowersje towarzyszące ochronie przeciwpowodziowej i szanse jej realizacji przy wykorzystaniu środków nietechnicznych.
EN
This article presents the special role of non technical measures in flood safety system considering different scenarios proposed in Flood Safety System in Middle Vistula Water Area. Taking flood in Iłowsko-Dobrzykowskiej Valley as an example we show some controversy related to flood protection and chances for the realization with the use of non technical measures.
PL
W artykule wykorzystano dostępne informacje o aktywności słonecznej wykazującej ok. 11-letnią cykliczność i powiązano ją z czasem wystąpienia powodzi i susz w dorzeczu Odry w ostatnich 50 latach. Zachodzi wyraźna zbieżność największych wezbrań opadowych z okresami niższej aktywności słonecznej oraz występowania susz w okresach po wystąpieniu maksimum tej aktywności. Pokazuje to, że aktywność słoneczna może być istotnym czynnikiem wspomagającym długoterminowe przewidywanie (ryzyka) wystąpienia powodzi na południu Polski. Ta korelacja wskazuje na podwyższone ryzyko wystąpienia niebezpiecznych powodzi w dorzeczu Odry i/lub Wisły w perspektywie 1-3 lat (do 2021 r.).
EN
The article is based on the available information concerning the solar activity indicating its 11-years’ periodicity and linking it to the pattern of occurrence of floods and droughts in the Oder River basin in the last 50 years. There is an evident convergence between the largest rainfall floods and the periods of lower activity of the sun, as well as the occurrence of floods following the activity peaks. It indicates that the solar activity may be an important factor used for long-term forecast of (the risk of) floods in the southern part of Poland. This correlation shows higher risk of the occurrence of dangerous floods in the Oder and/or Vistula basin in 1-3 years’ perspective (until 2021).
16
Content available remote Models and algorithms for natural disaster evacuation problems
EN
We deal here, in the context of a H2020 project, with the design of evacuation plans in face of natural disasters: wildfire, flooding… People and goods have to been transferred from endangered places to safe places. So we schedule evacuee moves along pre-computed paths while respecting arc capacities and deadlines. We model this scheduling problem as a kind of multi-mode Resource Constrained Project Scheduling problem (RCPSP) and handle it through network flow techniques.
EN
The studies pertaining to urban storm water drainage system have picked up importance lately in light of pluvial flooding. The flooding is mostly due to urban expansion, reduction in infiltration rate and environmental change. In order to minimize flooding, hydrologists are using conceptual rainfall–runoff models as a tool for predicting surface runoff and flood forecasting. Manual calibration is often a tedious process because of the involved subjectivity, which makes the automatic approach more preferable. In this study, three evolutionary algorithms (EAs), namely SFLA, GA and PSO, were used to calibrate SWMM parameters for the two study areas of the highly urbanized catchments of Delhi, India. The work incorporates auto-tuning of a widely used SWMM, via internal coupling of SWMM with all three EAs in MATLAB environment separately. Results were tested using statistical parameters, i.e., Nash–Sutcliffe efficiency (NSE), Percent Bias (PBIAS) and root-mean-square error–observations standard deviation ratio (RSR). GA results were in good agreement with the observed data in both the study area with NSE and PBIAS values lying between 0.60 and 0.91, and 1.29 and 7.41%, respectively. Also, RSR value was near zero, indicating reasonably good model performance. Subsequently, the model reasonably predicted the flooding hotspots that should be controlled to prevent any possible inundation of the surrounding areas. SFLA results were also promising, but better than PSO. Thus, the approach has demonstrated the potential use and combination of single-objective optimization algorithms and hydrodynamic models for assessing the risk in urban storm water drainage systems, providing valuable information for decision-makers.
EN
Flood is one of the major natural disasters which cause enormous casualties and damages particularly in urban areas. In urban areas, studies on food hazards have been accompanied by tensions for various reasons, including complexity of urban levels, diferent spatial modeling indices, lack of accurate hydrological data, and precise modeling of land surface simulations. This paper used a Constrained Delaunay Triangular Irregular Network to model fne urban surfaces (based on the detailed ground sampling data), and subsequently discusses fve indicators regarding the dangers of food, namely (1) elevation, (2) slope, (3) distance to discharge channels, (4) index of development and persistence of the drainage network (IDPR), and (5) infiltration rate. In the next step for food hazard mapping, the combination of geographical information systems and the entropy weight method as the multi-criteria decision analysis was used to combine the indicators. The proposed methodology was used for Hamadan city that is located in the central part of Hamadan Province in Iran where several foods occur annually. The food hazard mapping indicates that approximately 15.83% of the total study area is classifed as very highly hazardous, 31.72% as hazardous, 20.11% as moderate, 16.02% as minor, and 16.32% as the least hazardous. Finally, superimposition and receiver operating characteristic (ROC) curve methods were used to verify the accuracy of the obtained food hazard map. In terms of superimposition and ROC curve, the accuracy of the model was approximately 70% and 73%, respectively.
PL
Zwykło się uważać, że państwo jest odpowiedzialne za ograniczanie ryzyka powodziowego. Jednak doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie w demokratycznym państwie nie jest skuteczne, a proponowane rozwiązania nie gwarantują bezpieczeństwa powodziowego.
PL
Występujące w ostatnich latach na terenie kraju zjawiska powodziowe niosą ze sobą duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powodują duże straty materialne, w tym niejednokrotnie niemożliwe do odtworzenia, dotyczy to dóbr kultury narodowej lub stanowiących dziedzictwo światowe. Powodzie mogą dotyczyć wielkich obszarów, bądź też mogą mieć charakter lokalny powodowany wezbraniem niewielkich cieków wodnych, w tym również systemów melioracyjnych. Biorąc pod uwagę stałe zagrożenie powodzią szczególnie w okresie wiosny i jesieni, a także związane z tymi zjawiskami potrzeby Komendy Głównej Straży Pożarnej, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w ramach projektu pt.: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)” o akronimie ŻYWIOŁ opracował założenia konstrukcyjne demonstratora technologii w postaci wyspecjalizowanego zestawu przeciwpowodziowego (WZP), składającego się z rękawów przeciwpowodziowych mobilnych poprzez rozłączne połączenie go ze specjalistycznym środkiem transportu - amfibią. Dodatkowo zestaw przeciwpowodziowy został powiększony o przyczepę dostosowaną do przewożenia zgromadzonego w projekcie sprzętu przeciwpowodziowego.
EN
Flood phenomena occurring country-wide in the last years cause a great threat to human life and health, high material losses, often impossible to reproduce. This applies to national cultural goods or constituting world heritage. Floods may affect large areas, or they may be local, caused by raised level of small watercourses, including drainage systems. In view of the recurring threat of flooding, especially in spring and autumn, as well as the needs of the National Headquarters of the State Fire Service related to those phenomena, The Institute of Security Technologies MORATEX” has developed under the project „Optimization of procedures, bases dislocation and improvement of technical solutions for equipment in use among Polish emergency services when dealing with natural hazards, especially flooding (the anti-flood sleeves)”, acronym ZYWIOL (eng. ELEMENT) the structural guidelines for the technology demonstrator in the form of a Specialised Anti-Flood Set, consisting of the mobile rescue equipment including the anti-flood sleeves by combining them in a separable manner with the specialised transportation mean - the amphibious vehicle. In addition, the Anti-flood Set was extended with a trailer adapted to carry the anti-flood equipment collected within the project.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.