Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z podstawowych elementów służących do określenia i późniejszej oceny skuteczności zastosowanej ochrony katodowej, są elektrody symulujące. Elektrody symulujące są narzędziem służącym do pomiarów potencjału konstrukcji wolnego od składowej IR, podziemnej stalowej infrastruktury zakopanej w ziemi lub zanurzonych w wodzie. Pomiary elektrod symulujących dają obraz stopnia zagrożenia konstrukcji chronionej katodowo, pozwalają na ustalenie przyczyn korozji oraz pomagają w wyborze środków ochrony.
EN
One of the basic elements used to determine and later assess the effectiveness of cathodic protection applied are simulating electrodes. Simulating electrodes are a tool for measuring the potential of a structure free of IR component, underground steel infrastructure buried in the ground or submerged in water. Measurements of simulating electrodes give a picture of the degree of danger of the cathodic protected structure, allow to determine the causes of corrosion and help in choosing protection measures.
PL
Coraz bardziej surowe przepisy w zakresie ograniczania szkodliwych składników spalin emitowanych przez silniki spalinowe wymuszają konieczność stosowania na coraz szerszą skalę paliw alternatywnych. Biorąc pod uwagę te wymagania, alkohole stanowią atrakcyjną alternatywę jako komercyjnie wykorzystywane paliwa, w tym zarówno jako paliwa samoistne, jak i w mieszankach z benzyną lub olejem napędowym. Stosowanie paliw alkoholowych może być jednym z istotnych czynników przyczyniających się do ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery – pod warunkiem dobrej znajomości właściwości paliw i ich optymalnego wykorzystania. Etanol i butanol są alkoholami uważanymi za najbardziej perspektywiczne biokomponenty do obecnie stosowanych paliw konwencjonalnych. Odznaczają się one korzystnymi właściwościami użytkowo-eksploatacyjnymi i proekologicznymi, pozwalającymi zmniejszyć udział paliw węglowodorowych do zasilania silników, jak i ograniczyć emisję składników szkodliwych do atmosfery, w tym CO2. Dotychczas zdecydowanie większe zastosowanie znalazł etanol, mieszany w różnych proporcjach z benzyną i w wielu krajach powszechnie stosowany do zasilania silników ZI. Wynika to prawdopodobnie ze znacznie większej liczby prac badawczych o znaczeniu poznawczym oraz utylitarnym, które pozwoliły na wcześniejsze i szersze wykorzystanie etanolu jako samodzielnego paliwa lub domieszki do paliwa. Jednak w mieszaninach z benzyną, stosowanych jako paliwa do silników ZI, butanol wykazuje kilka istotnych zalet w porównaniu z etanolem. Butanol jest znacznie mniej higroskopijny, lepiej mieszalny z benzyną i ma większą wartość opałową, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Gdy butanol jest mieszany z benzyną, jego blendingowa prężność par jest mniejsza niż w przypadku etanolu, co ułatwia spełnienie wymagań normy EN 228. Największe wady butanolu w stosunku do etanolu w zastosowaniu do paliw stanowiących mieszanki z benzyną to mniejsza wartość liczby oktanowej i mniejsze ciepło parowania oraz większa gęstość i lepkość, co może przyczyniać się do większej względem etanolu skłonności do tworzenia szkodliwych osadów, zarówno w obszarze układu wtrysku paliwa, jak i silnika. W sumie butanol ma większy potencjał w porównaniu do etanolu w zakresie właściwości użytkowo-eksploatacyjnych w zastosowaniu do mieszanek paliw benzynowoalkoholowych do silników ZI.
EN
Increasingly stricter rules apply to the protection of the environment, including reduction of emissions of noxious car engine exhaust fumes, enforce necessary the use of alternative fuels on an increasingly wider scale. Taking into account these requirements alcohols constitute an attractive alternative as a commercially used fuels including both as selfcontained fuels as well as in blends with petrol or diesel oil. Application of the alcohol fuels may be an important factor that will help to cut emissions from the transport sector, provided good knowledge of fuel performances and optimal use of them. Ethanol and butanol are the alcohols which are considered to be the most promising biocomponents to the currently used conventional fuels. They have many varied and positive exploitation properties as well as proecological which allow to reduce share of hydrocarbon fuels to power IC engines and reduce harmful emissions as well greenhouse gases into the atmosphere. So far, ethanol was applied more widespread, mixed with petrol in variable proportions and in many countries used to power the SI engines. This is probably due to the substantially more quantities of research of cognitive and utilitarian meaning which allowed earlier and wider utilization of the ethanol as a selfcontained fuel or blending component. However in blends with petrol, used as a fuels for SI engines, butanol shows a few significant advantages in comparison with ethanol. Butanol is significantly less hygroscopic, better miscible with petrol and characterised with higher calorific value which contributes to lower fuel consumption. Once the butanol is mixed with petrol its blending vapour pressure is lower than that of the ethanol making easier conformity with the standard EN 228. The most significant disadvantageous of the butanol in comparison with ethanol in application to fuels designed as a petrol blends is lower octane number and lower heat of vaporization as well as higher density and viscosity which, in turn, may lead to higher against ethanol tendencies to create harmful deposits both in the area of engine as well as in the fuel injection system. In brief butanol has greater potential against ethanol as regards the performance characteristics in the case of petrol-alcohol blends designed for SI car engines.
3
Content available remote Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zalety instalacji dachów zielonych. Omówiono podstawowe funkcje współczesnych dachów w dużych miastach.
EN
The paper presents major benefits of green roofs installation. It describes the essential functions of modern roof systems in large urban areas.
PL
Praca zawiera metryzowalną propozycję systemowej oceny stanu wykształcenia, reprezentującej pojęcie potencjału edukacyjnego studenta w uczelniach dowolnego typu. Potencjał edukacyjny studenta opisuje wektor, którego składowe stanowią dominujące czynniki w procesie edukacji. Są to: standardy akademickie, efektywność ekonomiczna i przydatność zatrudnienia. Praca zawiera metodologiczne wskazówki konstruowania algorytmów obliczeń parametrów wektora potencjału. Pokazana nowa metryzowalna propozycja oceny zasobu efektów kształcenia i wychowania sprzyja nowym wyzwaniom w zmiennym świecie gospodarki.  
EN
The paper contains a metrisable proposal of education state systemic assessment, representing the notion of student’s educational potential at any type of university. Student’s educational potential is described by a vector, which components are the dominating factors in the process of education. They are: academic standards, economic efficiency, and usefulness of employment. The paper contains methodological guidelines on designing calculation algorithms for parameters of the potential vector. The presented new metrisable proposal for the assessment of education and upbringing effects resource favours new challenges in the varying world of economy.
EN
For years, management of companies has been turning to proven techniques and tools to achieve even higher productivity. They hope for, if possible, all-inclusive, easy and efficient procedures to manage their production systems. In principle, this applies to all organizations, regardless of the sector or the company focus. Especially in industrial enterprises with different machines and equipment for production processes, the quantitative indicator „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) has been used in recent years as a key indicator to monitor their efficiency and process performance. This indicator provides relatively simple information about the possibilities and utilization of machines and equipment as well as the quality achieved in the production processes. If the OEE indicator is determined correctly, based on the available and correct data in a system, processes can be better controlled, managed and improved. However, it is important to properly monitor (decode) the data and to understand them. The paper presents the potential but also the limits (obstacles) of Overall Equipment Effectiveness (OEE) on case studies in selected domestic enterprises in the Moravian-Silesian region.
6
Content available Analiza rynku meblarskiego
PL
Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ukierunkować swoje działania. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie danych GUS i zawiera analizę uwarunkowań branżowych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Analizie poddano m.in. wielkość eksportu, wielkość produkcji mebli w Polsce, przychód netto itd.
EN
The company's structure is shaped by the environment in which it operates. Market analysis allows to verify the potential inherent in a given segment. Moreover, it helps to gain the advantage over the competition and to strengthen the current position on the market. Thank to that, the company can properly focus on its activities. The article has been prepared on the basis of data provided by the Central Statistical Office and of the Internet data sources. It provides the analysis of industry conditions for furniture manufacturing companies. The analysis included exportation volume, the volume of furniture production in Poland, and net income among others.
PL
W referacie przedstawiono ogólną informację o Organizacji i państwach trójkąta weimarskiego jak również poddano analizie akty prawne dotyczące współpracy w ramach tej Organizacji. W kolejnych podrozdziałach autor dokonał analizy potencjału sił okrętowych w Polsce, Niemczech i we Francji.
EN
In the paper shows general information about the Organization and the Weimar Triangle States as well as analysed legislation on cooperation within the framework of this organization. In the following subsections, the author has analyzed the potential of marine forces in Poland, Germany and France.
PL
W artykule omówiono wyniki uzyskane podczas badań laboratoryjnych i terenowych zjawiska odspajania katodowego powłoki pod wpływem nadmiernej polaryzacji katodowej. Zjawisko to podczas nadmiernej polaryzacji gazociągów może być przyczyną naruszenia integralności gazociągu. W wyniku odspajania powłoki w miejscu defektu pod powierzchnię powłokową dostaje się elektrolit, który w wyniku niekorzystnego nadmiernego oddziaływania ochrony katodowej w miejscu defektu powłoki ułatwia dalsze niekontrolowane jej odspajanie. Prąd ochrony katodowej w wyniku powiększania się powierzchni defektu pod powłoką ma utrudniony dostęp, przez co w miejscu defektu nie może być zapewniona skuteczna ochrona. Do badań wybrano 6 powłok wytwarzanych w kraju, które najczęściej stosuje się w czasie eksploatacji w różnych warunkach terenowych. W celu przeprowadzenia badań na terenie Instytutu Nafty i Gazu wykonano stanowisko terenowe, na którym zainstalowano 42 próbki do badań, które podłączono do instalacji ochrony katodowej. Do wykonania badań laboratoryjnych zaprojektowano i wykonano stanowisko, które wyposażono w odpowiedni sprzęt badawczy. Opracowano harmonogram badań, który obejmował przeprowadzenie badań w czasie 24 miesięcy w latach 2016 do 2018. Podczas badań na stanowisku terenowym i laboratoryjnym regularnie kontrolowano parametry polaryzacji. W czasie 24 miesięcy badań zgodnie z harmonogramem próbki do badań były wyciągane z ziemi i poddawane szczegółowym oględzinom. Następnie próbki badano na wielkość odspojenia katodowego, a uzyskane wyniki badań wstępnie analizowano i archiwizowano. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami badań terenowych. Przedstawiono analizę i omówiono otrzymane wyniki badań. Z analizy wyników badań wyciągnięto wnioski. W artykule zawarto wniosek, że zjawisko odspajania katodowego jest silnie związane z rodzajem powłoki oraz jakością przygotowania powierzchni stalowej rury przed nałożeniem powłoki.
EN
The article discusses the results of tests obtained during laboratory and field tests of cathodic disbondment under the influence of excessive cathodic polarization. This phenomenon, during over-polarization of gas pipelines, may be a reason to breach the integrity of the gas pipeline. As a result of disbondment of the coating in the place of the defect, an electrolyte gets underneath the surface of the coating, which due to the unfavorable excessive influence of cathodic protection in the place of the defect of the coating facilitates further uncontrolled detachment. The cathodic protection current, as a result of the enlargement of the defect surface under the coating, has difficult access, which means that its effective protection cannot be ensured in the place of the defect. Six coatings manufactured in the country were selected for the tests, which are most often used during operation in various field conditions. In order to carry out the tests, a field station was made on which 42 test samples were installed, which were connected to the cathodic protection installation. A station was designed and constructed to perform laboratory tests, which were equipped with appropriate research equipment. A research schedule was prepared, which included testing within 24 months in 2016 to 2018. During field and laboratory tests, polarization parameters were regularly monitored. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. During the 24 months of testing according to the schedule, the test samples were taken out of the ground and subjected for detailed inspection. The samples were then tested for cathodic disbondment, and the obtained test results were initially analyzed and archived. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. The analysis was presented and the obtained test results were discussed. The analysis of the research results drew conclusions. The paper concludes that the phenomenon of cathodic disbondment is strongly associated with the type of coating and the quality of surface preparation of the steel pipe before applying the coating.
PL
„Po dekadzie prób i błędów władze miast zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że strategie inteligentnego miasta zaczynają się od ludzi, a nie technologii. Idea smartness to nie tylko implementacja cyfrowych interfejsów w obrębie dotychczasowej infrastruktury czy usprawnianie operacji w mieście. Chodzi również o celowe wykorzystanie technologii i danych, służących podejmowaniu lepszych decyzji i zapewnieniu poprawy życia mieszkańców”.
PL
W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne i stale wzrasta pomimo zainteresowania energooszczędnością procesów technologicznych. Aby zaspokoić potrzeby użytkowników uruchamiane są coraz to nowe bloki elektrowni węglowych. Powoduje to przedostawanie się do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla oraz innych związków szkodzących środowisku. Aby ograniczyć ten proces należy zacząć w jak największym stopniu korzystać ze źródeł energii odnawialnej, takiej jak energia wiatru, promieniowania słonecznego, nurtu rzek, energii geotermalnej i tym podobnych. Celem pracy była analiza potencjału województwa lubelskiego do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono dane takie jak średnie promieniowanie słoneczne, prędkość wiatru czy przepływ wód rzecznych Lubelszczyzny. Na ich podstawie dokonano obliczeń teoretycznej mocy jaką można by uzyskać z tych źródeł. Wyniki jakie uzyskano obrazują, jak niewielką powierzchnię w stosunku co całego województwa lubelskiego należałoby wykorzystać do budowy elektrowni korzystających ze źródeł odnawialnych aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną.
EN
Nowadays, the demand for electricity is increasing despite common interest in energy efficient solutions. To meet the users’ needs, more and more new coal-fired power plant units are being launched. This causes the release of significant amounts of carbon dioxide and other environmental-damaging compounds into the atmosphere. To limit this practice, we need to start using as much as possible renewable energy sources such as wind, solar radiation, midland water energy, geothermal energy etc. The purpose of the work was to analyze the potential of the Lublin Province for the production of electricity from renewable sources. This work presents the data such as average solar radiation, wind speed or river water flow in the region of Lublin. Based on this information’s, calculations of theoretical power that could be obtained from these sources. The results obtained show how a small area in relation to the entire Lubelskie Voivodeship could be used to build power plants using renewable sources to meet the demand for electricity.
EN
The flashover of pollution, observed on the insulators used in high voltage transmission, is one of the most important power transmission stakes. It is a very complex problem due to several factors including the modelling difficulties of complex shapes of insulators, different pollution densities at different regions, non-homogeneous pollution distribution on the insulator surface and unknown effect of humidity on the pollution. In the literature, some static and dynamic models have been developed by making some assumptions and omissions to predict the flashover voltages of polluted insulators. This paper aims to experimentally analyse the flashover process and simulation of the distributions of the potential and the electric field under 50 Hz applied voltage on a real model simulating the 175CTV outdoor insulators largely used by the Algerian Company of Electricity and Gas (SONELGAZ). This real model is studied under non-polluted (distilled water), and polluted (distilled water and sand) environments. The simulations were carried out by using the COMSOL multiphysics software. This program uses the finite element method to solve the partial differential equations that describe the field. Experimental results made in the laboratory and simulation results are original and found to be congruent.
PL
Rozwijanie potencjału organizacji publicznej w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na talenty urzędników odgrywa zasadniczą rolę. Kadrze zarządzającej zależy bowiem na urzędnikach z odpowiednim doświadczeniem, systemem wartości, o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, z fachową wiedzą, potencjałem, czyli cechach warunkujących efektywne wyniki pracy. Kompleksowe zarządzanie talentami urzędników wiąże się z przyjęciem konkretnej strategii organizacji publicznej zorientowanej na rozwój kadry, współpracę i osiąganie rezultatów zgodnych z ważnymi wartościami. Celem artykułu jest omówienie potencjału organizacji publicznej w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej z uwzględnieniem istoty talentu urzędników, ich cech osobowościowych i umiejętności, oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych z tym związanych.
EN
The development of the potential of a public organization in the aspect of human resources management oriented to talent of officials plays a fundamental role. The management staff depends on officials with relevant experience, a system of values, with high qualifications and skills, with specialist knowledge, potential, or features that determine effective work results. Comprehensive talent management of officials is connected with the adoption of a specific public organization strategy oriented to staff development, cooperation and achieving results consistent with important values. The aim of the article is to discuss the potential of public organization in the context of human resources management in public administration, taking into account the essence of officials' talent, their personality traits and skills, and to present the results of pilot studies related to this.
PL
Pojęcie potencjału wywodzi się z fizyki, jednak ma zastosowanie także w naukach ekonomicznych. W ekonomii, ekonometrii przestrzennej, rozważa się, między innymi, potencjał ludności, dochodu, analizuje się intensywność oddziaływania jednostek terytorialnych danego systemu na siebie nawzajem. Wartość potencjału zależy od elementów macierzy odległości pomiędzy jednostkami. Celem artykułu jest pokazanie sposobu obliczania potencjału ekonomicznego jednostek terytorialnych oraz zastosowanie analizowanej metodyki do pomiaru potencjału ekonomicznego organizacji. Artykuł składa się z dwóch części zasadniczych; w pierwszej omówiono metodykę badań, druga część zawiera wyniki analiz empirycznych.
EN
The idea of potential derives from physics, however, it is also applied in economic sciences. In economics, spatial econometrics, among others, considered is the population's potential, income potential and analyzed is the intensity of mutual influence of territorial units of a given system. The value of the potential is dependent on the matrix of the distance between units. The aim of the article is to present the way of calculating the economic potential of territorial units as well as the application of the analyzed methodology in the measurement of economic potential of organizations. The article consists of two basic parts; the first one discusses research methodology, the second part includes the results of empirical analyses.
PL
W artykule omówiono zagrożenia wynikające z istnienia na obiekcie konstrukcji żelbetowych i taśmy uziemiającej. Przedstawiono problem występowania ogniw korozyjnych, mających wpływ na poprawne działanie ochrony katodowej chronionego obiektu. Ponadto omówiono sposoby koordynacji ochrony katodowej z ochroną przeciwporażeniową i ochroną odgromową. Pokrótce przedstawiono rozwiązania instalacji ochrony katodowej na obiektach złożonych.
EN
This article discusses the dangers arising from the existence of reinforced concrete structures and earthing tapes on the site. The problem of the occurrence of corrosive cells affecting the proper operation of the cathodic protection of the protected object is presented. In addition, methods of coordinating cathodic protection with shock protection and lightning protection are discussed. The solutions for cathodic protection installation on complex objects are briefly presented.
EN
This study was performed to elucidate the role of ovalbumin (OVA) on the hydrophobicity and potential response of galena in the presence of dithiophosphinate (DTPI). OVA was tested as environmentally friendly depressing agent due to its electrochemically active behavior in aqueous medium. Contact angle measurements were performed in a three-electrode system electrochemical cell in pH 9.2 tetraborate buffer solution. Experimental works revealed that galena exhibited certain degree of natural hydrophobicity. DTPI significantly improved galena hydrophobicity especially by the extended conditioning. In contrast, OVA reduced contact angle, even overcame the hydrophobicity impact of DTPI on galena. Potential measurements indicated that adsorption of both OVA and DTPI on galena was electrochemical process. They reduced potential response of galena electrode.
PL
Badanie to zostało przeprowadzone w celu wyjaśnienia wpływu owalbuminy – albuminy jaja kurzego (OVA) na hydrofobowość i flotowalność galeny w obecność ditiofosfonianu (DTPI). OVA został przetestowany jako przyjazny dla środowiska środek depresyjny ze względu na właściwości elektrochemiczne i zachowanie w środowisku wodnym. Pomiary kąta zwilżania przeprowadzono w ogniwie elektrochemicznym z trzema elektrodami w roztworze buforowym tetraboranu o pH 9,2. Prace eksperymentalne wykazały, że galena wykazuje pewien stopień naturalnej hydrofobowości. DTPI znacznie poprawiło hydrofobowość galeny, zwłaszcza przez przedłużenie czasu kondycjonowania. Przeciwnie, dodatek OVA zmniejszył kąt zwilżania, nawet przezwyciężył wpływ hydrofobowości DTPI na galenę. Pomiary potencjału wykazały, że adsorpcja obu odczynników OVA i DTPI na galenę jest procesem elektrochemicznym. Zmniejszyły one wartość potencjału elektrokinetycznego galeny.
PL
Biorąc pod uwagę poziom gazyfikacji Polski, szacowanie zadań inwestycyjnych i ich wybór do realizacji jest zagadnieniem istotnym dla przedsiębiorstwa energetycznego. Wiele z nowych inwestycji przeznaczonych do realizacji, planowane jest z wykorzystaniem technologii LNG oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych. Z uwagi na wiele ryzyk związanych z szacowaniem zadań inwestycyjnych, kluczowe dla przedsiębiorstwa energetycznego jest wybieranie takich inwestycji, które gwarantują oczekiwane wskaźniki efektywności ekonomicznej. Dodatkowo szacowanie inwestycji, poprzez wywiady i bezpośrednia analizę danej lokalizacji, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy można, przynajmniej wstępnie, przy pomocy relatywnie prostych metod, np. przy wykorzystaniu analizy statystycznej dotychczasowych zadań inwestycyjnych, wskazać metodę na wstępną selekcję zadań inwestycyjnych, które będą opłacalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego. Korzyścią z takiego podejścia będzie to, iż szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć zostałoby ograniczone do wstępnie zweryfikowanych zadań inwestycyjnych.
EN
Taking into account the level of gasification in Poland, the estimation of investment tasks and their selection for implementation is an important issue for an energy company. Many of the new investments planned for implementation are planned using LNG technology and separated distribution networks. Due to many risks associated with the estimation of investment tasks, it is crucial for an energy company to choose investments that guarantee the expected economic efficiency indicators. In addition, estimating investments through interviews and direct analysis for a particular location is a time-consuming and costly process. This article is an attempt to find the answer to the question whether it is possible, at least initially, using relatively simple methods, eg. using statistical analysis of current investment tasks, to indicate a method for initial selection of investment tasks which will be profitable from the energy company's point of view. The benefit of this approach will be that the detailed technical and economic analysis of the investment projects would be limited to pre-verified investment tasks.
17
Content available remote Utracona szansa miejskości – teren powojskowy „Nowego Miasta” w Krakowie
PL
Celem artykułu jest analiza potencjału oraz podjętych decyzji urbanistycznych i projektowych, dotyczących obszaru pomiędzy ul. Rakowicką i Wita Stwosza w Krakowie. Artykuł osadzono w kontekście wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących przestrzeni publicznych i ich związków z miejskością oraz dziedzictwem i jego potencjałem. Istotnym zagadnieniem jest analiza wpływu bliskości Dworca Głównego na potencjalne zagospodarowanie obszaru. Artykuł rozpatruje sposób wpięcia terenu w sieć przestrzeni publicznych miasta i sformułowania programu użytkowego oraz możliwość stworzenia nowego węzła miejskości.
EN
The aim of the article is to analyze the potential and urban/ design decisions concerning the area between Rakowicka Street and Wita Stwosza Street in Cracow. The article is embedded in the context of knowledge related to public spaces and their relations with urbanity as well as cultural heritage and its potential. An important issue was to analyze the impact of the proximity of the Main Railway Station on the potential development of the area. The article examines the way in which the area was connected to the city’s public space network, the formulation of the space-use program and the possibility of creating a new urban node.
EN
Management innovation is a research area which can contribute at the policy and strategic levels to innovate management models and principles. To initiate and implement a management innovation requires multiple capabilities. Entrepreneurship and leadership theories discuss various capabilities for innovation, however capabilities for management innovation are not defined, moreover capabilities discussed in these theories overlap. Understanding the capabilities can enable managers to implement a management innovation. The purpose of this article is to show capabilities to initiate and implement a management innovation using driving, developing and deploying framework, with empirical evidence from a large rail organisation in Australia.
PL
Innowacje w zakresie zarządzania to obszar badań, który może przyczynić się do rozwoju modeli zarządzania na poziomie strategicznym i taktycznym. Inicjowanie i wdrażanie innowacji w zakresie zarządzania wymaga wielu możliwości. Teorie przedsiębiorczości i przywództwa omawiają różne możliwości innowacji, jednak możliwości innowacji w zakresie zarządzania nie są zdefiniowane, ponadto możliwości omówione w tych teoriach pokrywają się. Zrozumienie możliwości może umożliwić menedżerom wdrożenie innowacji w zakresie zarządzania. Celem tego artykułu jest pokazanie możliwości zainicjowania i wdrożenia innowacji w zarządzaniu za pomocą kierowania, rozwoju i wdrażania systemu, popartymi empirycznymi dowodami z przedsiębiorstwa transportu kolejowego w Australii.
PL
W artykule omówiono zjawisko odspojenia katodowego powłoki izolacyjnej nałożonej na konstrukcję stalowego gazociągu. Dokonano przeglądu badań laboratoryjnych tego zjawiska wykonywanych na powłokach izolacyjnych stosowanych w polskim przemyśle. Przedstawiono szczegółowo czynniki, które mogą mieć wpływ na szybkość korozji na badanej powierzchni rurociągu.
EN
The article discusses the phenomenon of cathodic disbonding insulating coating applied to the design of the steel pipeline. Laboratory research of this phenomenon was carried out on insulating coatings used in the Polish industry. The factors that can influence the rate of corrosion on the test surface of the pipeline are described in detail.
20
Content available Biogas production from corn silage and apple pomace
EN
The objective of the paper was to determine the amount and quality of the obtained biogas on the fermentation medium from the selected substrates of agri-food industry. The need to reduce the use of traditional energy and the growth of interest in RES is related to searching for alternative energy sources. To some extent they are to secure the national energy economy. Biogas installations are the only solution which may be used mainly due to possibilities related to resources. The use of various fermentation media will provide an opportunity to increase energy production and at the same time will give a chance to reduce waste from industry, which may be used as a medium for the process. Results of analysis for the set up fermentation medium (corn silage and apple pomace) prove that the highest generation of methane was 61% and the highest daily biogas yield from the chamber took place on the ninth day of the process.
PL
Celem pracy było określenie ilości oraz jakości biogazu uzyskanego na podłożu fermentacyjnym z wybranych substratów przemysłu rolno-spożywczego. Z konieczności ograniczenia wykorzystywania energii konwencjonalnej a zarazem wzrostem zainteresowanie OZE prowadzone są poszukiwania alternatywnych źródeł. Mają one w pewnym stopniu zabezpieczyć krajową gospodarkę energetyczną. Instalacje biogazowe są jednym z rozwiązań, jakie można wykorzystać przede wszystkim z uwagi na możliwości surowcowe. Wykorzystywanie różnorodnego podłoża fermentacyjnego da możliwość zwiększenia produkcji energii a zarazem da możliwość zredukowania odpadów z przemysłu, który może zostać wykorzystany jako substrat do procesu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.