Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potato starch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zmiany parametrów reologicznych modelowych układów spożywczych zawierających gumę guar i gumę ksantanową, z dodatkiem skrobi ziemniaczanej w różnych stężeniach podczas mieszania w warunkach zmiennej liczby obrotów mieszadła. Wykorzystano stanowisko przemysłowe w skali ćwierćtechnicznej, wyposażone w mieszadło wstęgowe. Rezultaty badań opisano za pomocą parametrów równania Ostwalda-de Waele. Wykazano znaczący wpływ stężenia skrobi na kształtowanie się charakteru reologicznego układów oraz zmiany parametrów reologicznych w funkcji czasu.
EN
The article presents rheological parameters changes of model food fluids included guar and xanthan gum with addition of potato starch in diffrerent concentrations during stirring in rotational speed changes conditions. A quarter-technical research stand was used. Experimental data was described by Power Law parameters. A significant effect of starch concentration on the formation of rheological character of systems and changes in rheological parameters as a function of time has been demonstrated.
EN
Typical textile waste water contains a high concentration of spent dye that can pose serious destructive impact on aquatic environment. Therefore, treatment of textile industry effluents is strictly imposed by the relevant government authorities and environmental protection agencies. During present studies, spent dye was removed using potato starch, an environmental friendly, biodegradable and cost effective coagulant, through coagulation/flocculation process. Analysis of variance (ANOVA) was performed that indicated the interaction of process parameters. It was observed that the interaction of temperature, pH and coagulant dosage were the most significant parameters that can affect the coagulation/flocculation process. So, temperature, pH and coagulant dosage were optimized by Taguchi optimization technique. The results indicated that maximum dye (about 27%) was removed when temperature, pH and coagulant dosage were kept at 55°C, 10 and 0.5% (w/v), respectively.
PL
W pracy opisano otrzymanie kopolimerów skrobia-g-poli(akryloamid-co-kwas akrylowy) metodą reaktywnego wytłaczania przy stałej prędkości obrotowej ślimaków - 90 obr./min. Jako inicjator reakcji zastosowano AAPH [dichlorowodorek 2,2’-azodi(2-amidyniopropanu] oraz trzy środki sieciujące: N,N’-metylenobisakryloamid (MBA), mieszaninę tri- i tetraakrylanu pentaerytrytu (PETIA ) oraz akrylowy związek wielofunkcyjny o nazwie handlowej EBECRYL 40. Przedstawiono parametry pracy wytłaczarki oraz wpływ użytych środków sieciujących na wodochłonność wytłoczy i ich wygląd. Charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych kopolimerów szczepionych skrobi przeprowadzono metodą spektroskopii w podczerwieni i skaningowej kalorymetrii różnicowej. Otrzymane kopolimery szczepione skrobi posiadają zdolność absorbowania wody; zdolne są do 10-krotnego powiększenia swojej masy w porównaniu do masy wyjściowej absorbenta. Najlepszym środkiem sieciującym dla testowanych akrylowych kopolimerów skrobi okazała się PETIA.
EN
The work describes starch-g-poly(acrylamide-co-acrylic acid) copolymers obtained during the reactive extrusion processes with constant extrusion screw speed rotation - 90 rpm. 2.2’-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) was used as a reaction initiator and three crosslinking agents were applied: N’N-methylenebisacrylamide (MBA), mixture of pentaerythritol tetracrylate and pentaerythritol triacrylate (PETIA ) and acrylic multifunctional compound trade name EBECRYL 40. The parameters of the extruder during reaction and the impact of used crosslinking agents for water absorption of starch copolymers and their appearance have been shown. Physicochemical characteristics of the starch graft copolymer have been done by infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry. The starch grafted copolymers have the ability to absorb water; they are capable of a 10-fold increase their weight compared to the initial absorbent mass. The best crosslinking agent for the tested starch graft acrylate copolymers has been proved PETIA.
4
PL
Badania aglomeracji mączki wapiennej przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Każda próba granulacji była realizowana podczas nawilżania złoża. Jako ciecz nawilżającą stosowano wodę lub wodny roztwór skrobi ziemniaczanej, które podawano przez 1-12 min. Stężenie roztworu zmieniano w zakresie 3-6%. Podczas badań mierzono skład granulometryczny złoża dla poszczególnych czasów prowadzenia procesu i wilgotność poszczególnych frakcji rozmiarowych. Na podstawie analizy bilansu masy oraz oceny skali migracji cieczy pomiędzy frakcjami ustalano masę materiału zgranulowanego, która przenosiła się z frakcji zarodków do innych frakcji rozmiarowych. Pozwoliło to na określenie, które mechanizmy granulacji dominowały w kolejnych etapach procesu. Ustalono również wpływ stężenia cieczy nawilżającej na te zjawiska.
EN
Fine granular chalk was granulated in a lab. plate granulator (diam. of 0.5 m) after addn. of wetting liq. to the tumbling bed for 1-12 min to study the nuclei mass transfer. Aq. solns. of potato starch at concns. of 3-6% as well as a H₂O were sep. dosed at a const. flow rate as nozzle-generated droplets with a size of approx. 5-6 mm. The sieve anal. and mass balance were used to det. changes in the mass of nuclei and mass transfer.
EN
In this work extrusion process were used to create thermoplastic starch and to mix obtained starch with linen, quince and apple pomace at the same time. Obtained starch beads were formed in shapes. In experimental material was determined thermal conductivity, water absorption and the solubility in water. It is possible to get the biodegradable material produced from thermoplastic starch with an addition of fruit pomace. Adding pomace and glycerine to the biodegradable material made from starch change of susceptibility on water action. In the case of materials containing pomace, glycerine addition decreases the susceptibility on water action compared to the material manufactured with pomace addition but without glycerine. In the material containing pomace, glycerine addition caused the increase of the thermal insulation time compared to the material with pomace but no glycerine in it.
EN
Air dry potato starch (84.9% d.s.) was subjected to pressurizing under the pressure of 50, 100, 250, 500, 750, 1000 and 2000 MPa for 1 h. The physical properties of pressurized starch, such as morphology, surface and crystalline structure, gelatinization parameters, were studied by means of scanning and atomic force microscopy (SEM/AFM), X-ray diffraction (X-ray), differential scanning calorimetry (DSC). The susceptibility to the amylolytic enzyme (α-amylase) was also measured. Application of pressure in the range of 50–2000 MPa results in an increase in the compressed potato starch bulk density, change in the contours of the granules from oval to polyhedral, increase in the roughness of the granule surface, vanishing of the X-ray reflexes generated by the orthogonal structure and weakening of the reflexes generated by the hexagonal structure, lowering of the enthalpy of starch gelatinization, and the enhancement of hydrolytic susceptibility of starch granules to the amylolytic enzyme.
PL
Skrobię ziemniaczaną oraz jej mieszaninę z chitozanem poddano ekstruzji w jednoślimakowym ekstruderze laboratoryjnym. Wytworzone ekstrudaty umieszczano w roztworach jonów miedzi, ołowiu oraz cynku o stężeniu 1 mg/dm3 i przetrzymywano przez 1, 3, 5 i 10 dni. Następnie oznaczano zawartość metali ciężkich w ekstrudatach po ich wcześniejszym spopieleniu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest wytworzenie ekstrudatów z 10-proc. Dodatkiem chitozanu, które charakteryzują się znacznie większą adsorpcją badanych jonów metali w porównaniu z ekstrudatami wytworzonymi z czystej skrobi ziemniaczanej.
EN
Potato starch and its mixt. with chitosan (10% by mass) were extruded in a single screw lab. extruder. The extrudates were stored in Cu, Pb and Zn ion solns. For 1–10 days and then mineralized and studied for content of the metals. The addn. of chitosan to starch resulted in an increase in sorption power of starch (by 49% for Cu and only by 8% for Zn).
EN
The study was aimed at determination of time of heat transition through the layer of quince, apple, linen, rose pomace and potato pulp, as well as layer of potato starch and potato starch extruded with addition of above mentioned by-products. Additionally the attempt of creation a heat insulating barrier from researched raw material was made. The heat conductivity of researched materials was dependent on the type of material and its humidity. Extruded potato starch is characterized by smaller heat conductivity than potato starch extruded with addition of pomace. The obtained rigid extruded starch moulders were characterized by higher heat insulating properties than the loose beads. It is possible to use starch and by-products of food industry for production of heat insulating materials
PL
W prezentowanym artykule wyznaczono izotermy adsorpcji i desorpcji wody wybranych skrobi (ziemniaczanej natywnej oraz skrobi modyfikowanych: kukurydzianej, z kukurydzy woskowej i z tapioki) w temperaturze 25oC, w zakresie aktywności wody od 0,113 do 0,903. Stwierdzono, że izotermy dla badanych skrobi miały przebieg sigmoidalny i należały do II typu izoterm zgodnie z klasyfikacją Brunauera i współpracowników. Wszystkie izotermy wykazały pętlę histerezy, przy czym największą pętlą histerezy charakteryzowała się skrobia ziemniaczana bez modyfikacji. Pętle histerezy pozostałych skrobi modyfikowanych były do siebie podobne. Model Pelega najlepiej opisywał otrzymane izotermy adsorpcji i desorpcji wody.
EN
In the paper water adsorption and desorption isotherms of selected starches (native potato starch, modified starches: maize, waxy maize and tapioca) were determined at 25oC over a range of water activity from 0,113 to 0,903. The water adsorption and desorption isotherms had a compatible course with II type isotherms according to BET classification. All isotherms exhibited histeresis loop but the highest histeresis loop had a native potato starch. The histeresis loops of modified starch were similar in the size and shape. The Peleg model gave the best fit to the experimental adsorption and desorption data for all material tested.
EN
The study was aimed on the determination of biodegradation rate of extruded starch carriers, with or without immobilized microorganisms in diversified storage conditions. The research was conducted on potato starch, in which Saccharomyces cerevisiae yeast cells were immobilized. Preparations with and without yeasts were than placed for 84 days in the environments of: light soil, heavy soil, compost, water and activated sludge. After 0, 7, 14, 21, 49 and 84 days of storage the preparations were perfused with water and analyzed. In the recovered samples the following tests were carried out: the force causing fracture, the elongation caused by the mentioned force, the mass and the diameter of the carrier. Due to the degradation the size and the mechanical properties of the samples were decreased. The rate of the degradation was strongly dependent on the environment of the storage. The fastest degradation of the carriers were observed for compost and heavy soil, while the slowest biodegradation was observed for the samples placed in the water environment. The rate of biodegradation was also influenced by the Saccharomyces cerevisiae yeasts. The rate of biodegradation was faster in the samples containing yeast cells, than in the extrudates without the microorganisms.
EN
Studies on the amylolytic activity were carried out with used ten (10) Bacillus strains (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides and B. subtilis), isolated from soil samples and water of Turawa Lake. The amylolytic activity was estimated on the basis of reduction in the intensity of the blue colour resulting from enzymatic hydrolysis of starch, in depending on the carbon sources and their concentration. The cultures were maintained at 30ºC with the following substrates as carbon sources: potato starch, corn starch, maltose and glucose. Conducted research indicate, that among an analyzed strains the most active appear the B. mycoides G3 and B. subtilis G2. They preferred the maltose as the source of the carbon. Moreover, in comparison with all examined strains, B. subtilis G2 showed the amylolytic activity on all tested media.
PL
Celem badań była ocena aktywności amylolitycznej 10 szczepów Bacillus sp. (B. pumilus, B. cereus, B. mycoides i B. subtilis) wyizolowanych z gleby i wody z jeziora Turawa. Na podstawie stopnia zmniejszenia się zabarwienia z jodem oznaczono ilość rozłożonej skrobi, w zależności od źródła węgla i jego koncentracji. Hodowle prowadzono w temperaturze 30ºC z zastosowaniem następujących źródeł węgla: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, maltoza oraz glukoza. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż spośród badanych szczepów Bacillus sp. najbardziej aktywnymi okazały się B. mycoides G3 i B. subtilis G2, które preferowały maltozę jako źródło węgla. Ponadto, w porównaniu do wszystkich szczepów, Bacillus subtilis G2 wykazał największą aktywność na wszystkich testowanych podłożach.
PL
Obecnie w diecie konsumentów często występuje nadmiar tłuszczu, co prowadzi do problemów żywieniowych i zdrowotnych. Dlatego ważne jest ograniczenie jego ilości w produktach spożywczych. Celem przeprowadzonej pracy badawczej było określenie wpływu rodzaju zastosowanego dodatku skrobi na jakość smażonych makaronów instant. W pracy zastosowano dwa rodzaje mąki: Triticum vulgare i Triticum durum oraz 5-cio procentowe (5%) dodatki następujących skrobi: ziemniaczanej, kukurydzianej, pszennej oraz maltodekstryny ziemniaczanej. Otrzymane laboratoryjnie makarony instant porównano z dwoma popularnymi produktami handlowymi. Oznaczono w nich barwę oraz zawartość tłuszczu i wody. Najlepsze pod względem badanych parametrów okazały się makarony otrzymane z mąki Triticum durum z 5% dodatkami skrobi ziemniaczanej oraz maltodekstryny ziemniaczanej. Stwierdzono, że 5-cio procentowy (5%) dodatek maltodekstryny ziemniaczanej, może być z powodzeniem stosowany w tego typu produktach w celu obniżenia w nich zawartości tłuszczu. Typowe handlowe makarony instant nie różniły się, pod względem zawartości wody, od wyrobów laboratoryjnych. Ponadto produkty otrzymane w pracy, pod względem zawartości frakcji lipidowej, były zbliżone do makaronów handlowych, o niższej ilości tłuszczu
EN
At present an excess of fat often appears in the diet of consumers what is leading to nutrition and health problems. Therefore reducing its amount in food products is very important. The aim of the work presented in the article was to determine the effect of starch addition on the quality of fried instant noodles. Two types of flour were used and applied 5% addition of different types of starch as follows: corn, wheat, potato and potato maltodextrine. The following analysis of produced instant noodles have been done: the measurement of amount of water, fat, and color intensity, and compared with two selected commercial products available on the Polish market. The best instant noodles produced within the framework in terms of analysing parameters were obtained from the Triticum durum flour with 5% addition of potato starch and 5% addition of potato maltodextrine. It was noticed that 5% addition of potato maltodextrine, can successfully be applied in products of this type in order to lower in them the fat contents. Typical commercial instant noodles did not differ, in terms of the water content, from laboratory products. Moreover products received during research, in terms of the content of lipid fraction, were close to commercial noodles, about the lowest amount of fat.
PL
Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksyme- tylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetyloce- lulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Jednocześnie potwierdzono sugestie literaturowe, że wielkość zmian właściwości Teologicznych roztworów mieszanin różnych substancji ze skrobią w głównej mierze zależy od charakterystyki roztworu skrobi ziemniaczanej, natomiast efekt dodatków jest słabszy, co objawia się w zachowaniu wartości charakterystycznego wskaźnika płynięcia dla roztworów skrobi oraz skrobi z dodatkiem polielektrolitu.
EN
A purpose of this work was to estimate the effect of carboxymethylcellulose sodium salt (NaCMC) on rheological properties of potato starch solutions. It was shown that aqueous solutions of carboxymethylcellulose sodium salt, potato starch and their mixtures behaved like non-Newtonian shear thinning fluids. The literature suggestions, that rheological properties changes of mixed solutions are stronger dependent on the potato starch solution characteristics than on polyelectrolyte additive, was confirmed. The flow index values of potato starch solutions and their mixtures with polyelectrolyte were identical.
14
Content available remote Właściwości reologiczne roztworów skrobi ziemniaczanej
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości Teologicznych wodnych roztworów skrobi ziemniaczanej ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia preparatu skrobiowego. Wykazano występowanie krytycznego stężenia C , powyżej którego lepkość nienewtonowska znacząco wzrasta. W przypadku zastosowania preparatu skrobiowego Superior Standard wartość krytycznego stężenia wynosi Cp=0,04 [kg/kg]
EN
Experimental results dealing with rheological properties of potato starch are presented in the paper. The aim of this experiment was to analyze the effect of concentration of potato starch solutions on viscosity and flow curves. It was proved the existence of critical solution concentration, C , over which the significant increase in non-Newtonian viscosity was observed. For the potato starch used (Superior Standard) critical solution concentration is approximately equal to Cp=0,04 [kg/kg]
PL
Przedstawiono zależność rezystancji elektrycznej skrobi ziemniaczanej od wilgotności. Wyniki opracowano w postaci wykresów prostej i krzywej regresji oraz równań korelacyjnych. Między rezystancją elektryczną, a wilgotnością istnieje bardzo silny związek korelacyjny. Wyznaczono odchylenia standardowe, efekt liniowy i nieliniowy modeli regresyjnych. Metoda rezystancyjna nie jest dotąd stosowana do pomiaru wilgotności skrobi ziemniaczanej w warunkach przemysłowych. Pomiar wilgotności jest natychmiastowy.
EN
The paper presents a dependence of effective resistance of potato starch on moisture content at the outlet of a pneumatic drier. Results were presented in the form of plotted regression lines (Fig. 1) and regression curves (Fig. 2) an in the form of correlation equations (1) and (2). Very strong correlations (0.9846, 0.9997) were found between resistance and moisture content of potato starch. It results from available literature that there are no data on similar studies. To date only preliminary laboratory analyses have been conducted on the applicability of electric properties in measurements of moisture content in dried potatoes [4,5], dried carrots [6], dried vegetables [7] and other foodstuffs [8]. A novelty presented in this paper is the fact that the effective resistance method used in industrial practice facilitates rapid moisture content measurement in potato starch in the course of drying, which will contribute to an improvement of starch quality. The time of sample preparation for moisture content measurement is approx. 90 s and the measurement itself is instantaneous. Material for analyses comprised samples of potato starch with moisture content ranging from 15.2 to 24.7%. Starch drying was run in an experimental pneumatic drier. Effective resistance between sensor electrodes was a measure of moisture content in a given sample. Electric measurements were taken using a digital multimeter adapted to resistance measurements. Moisture content in starch samples was determined by gravimetry.
EN
The formation of gels in the blending of cassava, corn, oat and potato starches with κ-carrageenan, guar and xanthan gums and some of their selected properties have been studied. 0.2 % admixture of xanthan gum, significantly decreased the spin-lattice T1 relaxation time, whereas similar admixtures of guar gum and k-carrageenan had a relatively weak influence upon starch gelatinization providing, however, a slight increase in T1 with an increase in temperature. The two latter hydrocolloids decreased gelatinization onset temperature by approximately 5 °C and made gelatinization more diffuse in time. The presence of hydrocolloids influenced also spin-spin T2 relaxation times. Initially, up to the onset gelatinization temperature, T2 was most effectively suppressed by xanthan gum. On cooling, T2 varied inconsistently. As a rule, T2 in binary gels was higher than in those of plain starch. In all the studied blends both relaxation times monotonously declined with temperature. The activation energy of water molecules in binary gels on cooling was estimated.
PL
Badano powstawanie dwuskładnikowych żeli w wyniku mieszania skrobi kukurydzianej, owsianej, tapiokowej bądź ziemniaczanej z κ-karagenem, gumą guarową lub ksantanową oraz określano wybrane właściwości tych żeli. 0,2-proc. dodatek gumy ksantanowej wyraźnie skracał czas relaksacji spinowo-sieciowej, T1, podczas gdy dodatek takiej ilości gumy guarowej lub k-karagenu miał niewielki wpływ na żelowanie skrobi, powodując jednak wraz z rosnącą temperaturą niewielki wzrost T1. Oba te hydrokoloidy obniżały jedynie, o ok. 5 °C temperaturę początku żelowania, a samo żelowanie było rozciągnięte w czasie. Hydrokoloidy wpływały także na czasy relaksacji spinowo-spinowej, T2. Początkowo, aż do rozpoczęcia żelowania, czas T2 ulegał skróceniu, najwyraźniej w układzie z gumą ksantanową (rys. 1, 3, 5, 7). W trakcie chłodzenia wartość T2 zmieniała się nieregularnie. Na ogół w żelach podwójnych czasy T2 były dłuższe niż w żelach ze skrobi bez dodatków, a we wszystkich badanych żelach dwuskładnikowych czasy relaksacji jednostajnie się zmniejszały wraz ze spadkiem temperatury (rys. 2, 4, 6, 8). Wyznaczono także energie aktywacji cząsteczek wody w czasie chłodzenia żeli (tabela 1).
18
Content available remote Mixed pastes of starches with guar gum
EN
Gelation characteristics (Brabender viscograph) and flow curves (Haake rheometer) were taken for corn, oat, potato and tapioca starch - guar gum 3 wt. % aqueous, binary blends at following ratios: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4,5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9, and 0:10. It was concluded, that increasing amount of guar gum added to the starches increased the Brabender viscosity of the composites, and this phenomenon was more pronounced in tuber starches. An addition of guar gum also increased the set back viscosity, hysteresis loop areas and shear thinning (pseudoplasticity) of the composites. Blends of both tuber and cereal starches with guar gum provided negative synergistic effects at elevated temperatures, whereas the cooling of cereal starches - guar gum systems led to weak but noticeable positive synergistic effects. The water deficiency in the starch granule environment caused by guar gum perturbed the course of gelation. Thermodynamic incompatibility of guar gum and starches in blends complicated the pattern of the gelation characteristics.
PL
Wyznaczono charakterystyki kiełkowania (za pomocą wiskografu Brabendera) oraz krzywe płynięcia (reometrem Haakego) 3-proc. mas. wodnych kleików ze skrobi roślin bulwiastych lub zbożowych: kukurydzianej (CS), owsianej (OS), tapiokowej (TS) lub ziemniaczanej (PS) z gumą guarową (GG), zmieszanych w stosunku skrobia:guma guarowa 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8,1:9 i 0:10 (tabela l, 2, rys. l, 2). Stwierdzono, że wraz ze zwiększającym się udziałem gumy guarowej w kleiku rosła ich lepkość a obserwowany efekt był wyraźniejszy w przypadku mieszanin ze skrobiami bulwiastymi (PS i TS). Dodatek gumy guarowej zwiększał lepkość skrobi również po oziębieniu do 25 ° C, obszar pętli histerezy a także efekt rozrzedzania ścinaniem (pseudoplastyczność) mieszanych kleików. Mieszaniny wszystkich rodzajów skrobi z gumą guarową, w podwyższonej temperaturze wykazywały ujemne efekty synergistyczne, podczas gdy ochłodzone układy skrobi zbożowych zGG charakteryzowała słaby, lecz znamienny dodatni efekt synergistyczny (tabela 3). Obecność gumy guarowej powodowała niedobór wody wokół ziaren skrobiowych, co zaburzało przebieg kiełkowania. Przebieg brabenderowskiej charakterystyki kiełkowania zaburzał brak termodynamicznej kompatybilności skrobi i GG w badanych kleikach.
19
Content available remote Investigation of the possibility of forming nanofibres with potato starch
EN
In this paper nanofibres were formed from PVA solution with potato starch and a small amount of ethanol. Due to the previous study, it was determined that with the addition of ethanol (30 wt.%) in the solution, it is possible to form bicomponent PVA/cationic starch (75/25 wt.%) nanofibres. Preparation of a procedure using cationic starch was quite difficult, and therefore a high quantity of ethanol was also not desirable. In this study the influence of simple potato starch (which is used in the food industry) and a low quantity of ethanol on the formation of nanofibres was analysed. The results showed that with a 5 wt.% amount of potato starch it is impossible to form nanofibres by the electrospinning process. However, when a 5 wt.% amount of ethanol is added to the PVA solution, it was possible to form nonwoven material from nanofibres. It was confirmed that even a small amount of ethanol has a significant positive influence on the electrospinning process but not a positive influence on the nanofibres and web structure.
PL
Formowano nanowłókna z roztworu polialkoholu winylowego (PVA) z dodatkiem skrobi ziemniaczanej i małej ilości etanolu. Na podstawie wcześniejszych badań było wiadomo, że po dodaniu etanolu (30 wt.%) do roztworu jest możliwe formowanie nanowłókien dwuskładnikowych PVA/skrobia kationowa (75/25 wt.%). Opracowanie procedury używania skrobi kationowej było dość trudne, stwierdzono również że dla wytworzenia włókien niepożądana jest większa ilość etanolu. W pracy badano wpływ zwykłej skrobi ziemniaczanej, używanej w przemyśle spożywczym, oraz małej ilości etanolu na formowanie nanowłókien. Wyniki pokazują, że przy 5 wt.% skrobi ziemniaczanej formowanie nanowłókien metodą elektroprzędzenia jest niemożliwe. Jednakże jeśli zostanie dodane 5 wt.% etanolu do roztworu PVA staje się możliwe wytworzenie włókniny z tych nanowłókien. Potwierdzono, że nawet niewielka ilość etanolu ma znaczący pozytywny wpływ na proces elektroprzędzenia, ale nie wpływa pozytywnie na nanawłókna i strukturę wyrobu.
PL
Celem pracy była ocena wpływu zamiany części tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych różnie modyfikowaną fizycznie skrobią ziemniaczaną na jakość wędlin modelowych wyprodukowanych w skali półtechnicznej. W wędlinach 15% tłuszczu wymieniono trzema różnie modyfikowanymi skrobiami ziemniaczanymi (prażona - A, aglomerowana, — B, alkalizowana C) i poddano analizom fizyko-chemicznym i sensorycznym. Substytucja tłuszczu w wędlinach drobno rozdrobnionych skrobią ziemniaczaną modyfikowaną fizycznie na poziomie 15% obniżyła w nich zawartość tłuszczu o około 11,0% w porównaniu z wędliną kontrolną. Udział skrobi w wędlinach polepszył większość parametrów tekstury wędlin, i wpłynął korzystnie na stopień pożądalności konsumenckiej w porównaniu z wędliną kontrolną.
EN
The aim of the study was to assess the effect of substitution of some fat in finely comminuted sausages with potato starch subjected to different physical modifications on the quality of model sausages produced on a semi-commercial scale. In these sausages 15% fat was replaced with three variously modified potato starch preparations (torrefacted — A, agglomerated — B, alkalized — C) and sausages were subjected to physico-chemical analyses and sensory examinations. A 15% fat substitution in finely comminuted sausages using physically modified potato starch reduced their fat content by approx. 11.0% in comparison to the control. Starch content in sausages improved most texture parameters of sausages and had an advantageous effect on the degree of consumer desirability in comparison to the control sausage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.