Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posucha
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę zmian sum opadów atmosferycznych, ich struktury i czasu trwania oraz ich wpływu na dynamikę odpływu wody ze zlewni beskidzkiego cieku Bystrzanka. Przeprowadzono ją na podstawie 40-letnich (1971-2010) obserwacji opadów oraz 16-letnich pomiarów odpływu ze zlewni cieku. Zaobserwowano niepokojące zmiany, ujawnione po analizie trendów. W okresie wegetacji roślin występowały niedobory wody, spowodowane zmniejszaniem się liczby dni z opadami przeciętnymi, kształtującymi średnie przepływy w korycie cieku i równocześnie zapewniającymi zapas wody w zlewni, niezbędny dla procesów życiowych organizmów. W ciepłym okresie roku zwiększa się udział opadów o dobowych sumach przekraczających 20 mm i dużym natężeniu, które powierzchniowo spływają do cieków. Następstwem tego są coraz częstsze susze atmosferyczne i przepływy niżówkowe w korycie, obserwowane głównie w drugiej połowie lata i jesienią. Dalszą konsekwencją są niedobory wody na potrzeby gospodarcze w okresie zimy.
EN
The article presents an analysis of changes of precipitation sums, their structure, duration and impact on the dynamics of water outflow from the Bystrzanka Stream basin. The analysis was done for 40-year period (1971-2010) of precipitation measurements and for 16-year period of outflow records from the basin. Trend analyses revealed some worrying changes. Water deficits were observed in the vegetation periods caused by the decreasing number of days with average precipitation which generated average discharge and ensured water supply in the basin essential for life processes. The share of rainfalls above 20 mm a day and those of high intensity which directly flow down the slopes to streams increased in the warmer season. Consequently, frequent atmospheric droughts and low flows in the channel were observed mainly in late summer and autumn. Another result of such situation is the deficit of water for economic purposes in winter.
PL
Do oceny okresów posusznych na obszarze Nizin Środkowopolskich w okresie wegetacyjnym wykorzystano metodę ciągów dni bezopadowych Koźmińskiego. W okresie 1954-2000 występowały w roku średnio 1-2 posuchy 11-15-dniowe i jedna posucha 16-20-dniowa. Średnio co dwa lata zdarzały się okresy bezopadowe dłuższe niż 20 dni. Najdłuższy okres bezopadowy trwał 38 dni, a średnio 18-20 dni. Co roku może wystąpić 40-50 dni z posuchą atmosferyczną. Okresy posuszne mogą wystąpić w każdym miesiącu okresu wegetacyjnego.
EN
The Koźmiński method of sequences of days without precipitation has been used for the evalu-ation of dry periods in the region of Central Polish Lowlands. In the period 1954-2000 averagely 1-2 dry periods lasting from 11 to 15 days occurred. In the same period also a dry period lasting 16-20 days happened . On average every two years dry periods that lasted longer than 20 days have been reported. The longest period without precipitation lasted 38 days and the average dry one -18 to 20 days. It is probable that each year 40 to 50 days without precipitation can occur. Dry periods can occur in any month of the growing season.
3
Content available remote Niedobór i rozkład opadów w Siedlcach w latach 1971-2005
EN
Meteorological data from 1971-2005 from a meteorological station situated in Siedlce coma from the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW). In the present paper, the number of days with recorded precipitation was determined applying the criterion of Olechowicz-Bobrowska. In order to examine moisture excess and shortage a (P-ETR) index (climatic water balance) was calculated. Dry and wet months were determined following the Kaczorowska method. Sequences of days without rain were determined on the basis of Koźmiński criterion (1986). An average number of days with recorded precipitation (≥ 0.1 mm) during the growing season amounted to 83 days. The periods without rain over the growing seasons most and least frequently occurred in April, August and October, and in June respectively. The highest water shortages in the analysed multi-year period were recorded in May and August. The positive balance between precipitation and evaporation was observed only in the autumn months (September, October).
PL
W pracy dokonano syntetycznej analizy wyników wieloletnich (1987-2003) ścisłych eksperymentów polowych z deszczowaniem jęczmienia jarego na luźnej glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Badania na glebie o małej retencji wodnej i braku możliwości podsiąku umożliwiły bezpośrednią identyfikację skutków występowania posuchy na podstawie spadków plonowania jęczmienia jarego, którego zapotrzebowanie na wodę było pokrywane niemal wyłącznie przez bieżące opady atmosferyczne. Oceniono również możliwość eliminowania skutków występowania okresów posusznych w wyniku stosowania nawodnień deszczownianych. Uzyskane bardzo duże efekty deszczowania, które zależały w istotny sposób od nasilenia posuchy, powinny być brane pod uwagę w programowaniu nawodnień, ze względu na ich znaczenie dla poprawy wskaźników wydajności, jakości i stabilności produkcji roślinnej na glebach lekkich i bardzo lekkich.
EN
A synthetic analysis of results from long-term field trials (1987-2003) on sprinkler irrigation of spring barley on a loose sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz was made in the paper. Realization of experiments on the soil of characterized by low water retention and the lack of infiltration afforded possibilities for direct identification of the results of drought occurrence on the basis of decreases in yields of spring barley which water requirements were covered almost only by current rainfall. Possibility for elimination of the results of drought occurrence due to sprinkler irrigation. Very large results of sprinkler irrigation which were significantly dependent on the degree of drought intensity, can be taken into consideration in irrigation programming because of their importance for improvement of productivity indices, quality and stability of plant production on the light soils and the very light soils.
5
Content available Okresy posuszne w rejonie Bydgoszczy
PL
Do oceny okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym wykorzystano: metodę ciągów dni bezopadowych, klasyfikację opadów Kaczorowskiej na podstawie wskaźnika względnego opadu i klasyfikację Marcilonka na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa opadu. W rejonie Bydgoszczy opady atmosferyczne są małe i często występują okresy posuszne. W latach 1972-2001 w ciągu okresu wegetacyjnego notowano średnio dwa okresy posuszne trwające 11-15 dni i jeden trwający 15-20 dni. Co drugi rok występował okres posuszny trwający ponad 20 dni. Najdłuższy okres bezopadowy trwał 38 dni, a średnio w badanym wieloleciu 21-22 dni. Co roku można spodziewać się około 50-60 dni z posuchą atmosferyczną. W każdym miesiącu istnieje możliwość wystąpienia posuchy. Na podstawie klasyfikacji według Kaczorowskiej i Marcilonka kwiecień, maj, czerwiec oraz wrzesień najczęściej były miesiącami suchymi. Były one bardziej suche niż przeciętne w ponad 40% przypadków. Ze względu na to, że w klasyfikacji Kaczorowskiej i Marcilonka najkrótszym okresem oceny warunków opadowych jest miesiąc, nie są one przydatne do operacyjnego monitorowania suszy. Do tego celu przydatna może być metoda ciągów bezopadowych, pod warunkiem ustalenia miarodajnego opadu przerywającego okres posuszny.
EN
Three methods were used to evaluate dry periods in the Bydgoszcz region in the growing season: sequences of the days without precipitation, the relative precipitation index and the Kaczorowska's classification, the probability distribution of precipitation and the Marcilonek's classification. Low precipitation and dry periods are common in the Bydgoszcz region. In the growing season of the years 1972-2001 two dry periods of 11-15 days and one period lasting 15-20 days were noted on the average. The period lasting more then 20 days occurred every second year. The longest period without precipitation lasted 38 days and the long term mean duration was 21-22 days. About 50-60 days with atmospheric drought may be expected every year. Dry period may occur every month. According to the Kaczorowska's and Marcilonek's classifications April, May, June and September were the most often dry months with the frequency of over 40%. Because a month is the shortest period for evaluation of precipitation in the Kaczorowska's and Marcilonek's methods, they are not useful for operational monitoring of droughts. The method of sequences of days without precipitation can be useful for this purpose providing the reliable rainfall breaking a dry period is determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.