Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posturografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano stanowisko do wyznaczania położenia środka masy ciała człowieka. Konstrukcję stanowiska oparto na dźwigni jednostronnej. Metodę tę jako pierwszy zastosował i opisał Emil du Bois-Reymond. Stanowisko jest elementem wyposażenia laboratorium posturografii Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w której są prowadzone badania zdolności do utrzymania równowagi statycznej kandydatów na pilotów wojskowych. Informację ilościową określającą funkcjonowanie układu utrzymania równowagi można uzyskać przez badania posturograficzne. Obejmują one wyznaczenie położenia środka masy ciała badanej osoby, co jest niezbędne do oceny podstawowych parametrów opisujących równowagę człowieka w postawie stojącej. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie parametrów rozkładu statystycznego względnej wysokości środka masy ciała dla licznej grupy młodych mężczyzn i kilku kobiet. Grupa ta ma charakter specyficzny, gdyż są to osoby w podobnym wieku, których potencjalna przydatność do zawodu pilota została już wcześniej potwierdzona przez szczegółowe badanie stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychotechnicznej.
EN
The article describes the measuring device for determining the location of the center of human body mass, the construction of which is based on the properties of a one-sided lever. This device is a part of the posturograph laboratory of the Air Force Academy in Dęblin, where research is conducted on the ability to maintain static balance of candidates for military pilots. Quantitative information describing the functioning of the balance maintenance system can be obtained through posturographic research. It includes determination of the location of the center of body mass of the examined person. The measuring device was subjectedto the linear calibration process. The obtained results allowed to determine the parameters of the statistical distribution of the relative height of the body mass center for a large group of young men and a few women. This group is specific in nature, because they are people of similar age, whose potential fitness for the military pilot profession has already been confirmed by a detailed examination of the state of health, physical and psychotechnical skills.
PL
Jednym z wielu elementów określających predyspozycje kandydatów na pilotów wojskowych statków powietrznych jest ocena poprawności funkcjonowania ich systemu utrzymania równowagi, odpowiedzialnego (między innymi) za orientację przestrzenną w trakcie lotu. Podstawową wielkością kontrolowaną przez ten układ jest położenie środka masy ciała. W próbie quasi-statycznej punkt ten oscyluje wokół położenia równowagi. Ilościową informacją o tych oscylacjach jest trajektoria rzutu środka masy na płaszczyznę podparcia, którą można zarejestrować w badaniach posturograficznych, poprzedzonych wyznaczeniem położenia środka masy osoby badanej metodą dźwigni jednostronnej. Przebadano 58 kandydatów na pilotów samolotów odrzutowych, samolotów transportowych i śmigłowców (6 kobiet i 52 mężczyzn). Badane osoby to studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Opierając się na przeprowadzonych pomiarach, dokonano oceny poprawności funkcjonowania ich układu równowagi, przez analizę średniej długości radialnej pozycji wektora określającego położenie rzutu środka masy na płaszczyznę platformy posturograficznej. Tangens kąta odchylenia środka masy, rozumiany jako stosunek średniej długości radialnej pozycji wektora do wysokości położenia środka masy, jednoznacznie różnicuje wyniki uzyskane przez poszczególnych badanych. Wskaźnik selektywności metody, zdefiniowany jako iloraz rozstępu wyników pomiaru do ich wartości średniej, dla omawianych danych ma wysoką wartość, wynoszącą 0,92. W testach brali udział podchorążowie, którzy uzyskali najwyższą kategorię zdrowia, a mimo to zaznaczyły się wyraźne różnice w predyspozycji do utrzymania stabilnej postawy ciała. Informacje zgromadzone w utworzonej bazie danych pozwalają na wskazanie osób o najwyższej zdolności do utrzymania równowagi statycznej.
EN
One of many elements determining the predispositions of candidates for military pilots is the assessment of correct functioning of their balance system, which is responsible (among other things) for spatial orientation during the flight. The basic parameter controlled by this system is the location of the body mass center. In a quasi-static test, this point oscillates around the equilibrium position. Quantitative information about these oscillations is the trajectory of the projection of the mass center on the support plane, which can be recorded in posturographic studies. Fifty-eight candidates for military pilots (6 women and 52 men) were examined. The people who took part in the study are students of the Air Force Academy in Dęblin. Based on the measurements carried out, the correctness of the functioning of their balance system was evaluated by analyzing the average length of the radial position of the vector defining the position of the projection of the center of mass on the plane of the postugraphics platform. The tangent of the center of mass angle deflection, understood as the ratio of the average length of the radial position of the vector to the height of the mass center, uniquely differentiates the results obtained by the individual subjects. The tests were taken by cadets who obtained the highest category of health, and yet there are clear differences in the predisposition to maintain a stable posture. The information gathered in the created database allows to indicate people with the highest ability to maintain static balance.
EN
The aim of this study was to investigate whether a single bout of core stability exercises improves body balance immediately after the bout of exercise and during a retention test. Methods: The study involved 16 women (age 22–25 years, body weight 60.5 ± 5.2 kg, height 166 ± 5.4 cm). Postural stability was assessed in the mediolateral (ML) and anteroposterior (AP) planes separately on a force plate (Kistler 9286 AA) during quiet standing on a soft support surface with the eyes closed. Subjects were measured 4 times: just before (T0), 1 minutes after (T1 m), 30 minutes after (T30 m), and 24 hours after the workout (T24 h). Postural balance was evaluated by five parameters based on the center of pressure (COP) signal: variability (VAR), mean velocity (VEL), sample entropy (ENT), frequency (FRE), and fractal dimension (FRA). Results: We observed a decrease in VAR and VEL in the ML plane at T30 m and T24 h, compared to T0. The COP entropy significantly increased in the ML plane at T24 h, compared to T0. Conclusions: A single bout of core stability exercises improved the control of the mediolateral body balance. This effect was evident within 30 minutes after exercise, and remained for at least 24 hours. In addition, 24 hours after exercise we observed an increased automaticity in the strategy to maintain a stable upright stance.
4
EN
One of the many elements of the process of qualifying the candidates for military aircraft pilots is the assessment of the correct functioning of their body balance system, responsible, inter alia, for spatial orientation during a flight. That system continuously controls the spatial position of the center of body mass. To measure that value directly is a complex metrological task. That is why an equivalent measure is used in tests of standing posture stability, i.e. the position of a projection of the center of mass on a supporting plane. Quantitative information determining the characteristics of the body balance system may be obtained in posturographic tests, which include measurement, recording and assessment of the trajectory of a projection of the examined person's center of body mass. At the preliminary stage, examined were nineteen candidates for fighter pilots (one woman and 18 men), students of the Polish Air Force Academy in Dęblin. Based on the conducted measurements of the body mass center position and the stabilographic tests, the correctness of their balance system performance was assessed. The article discusses the examination methodology, presents measurement results and conclusions.
PL
Jednym z wielu elementów procesu kwalifikacji kandydatów na pilotów wojskowych statków powietrznych jest ocena poprawności funkcjonowania ich systemu utrzymania równowagi, odpowiedzialnego między innymi za orientację przestrzenną wr trakcie lotu. Układ ten w sposób ciągły kontroluje położenie przestrzenne środka masy ciała. Bezpośredni pomiar tej wielkości jest złożonym zadaniem metrologicznym. Z tego powodu, w badaniach stabilności postawy stojącej stosuje się miarę zastępczą, którą jest położenie rzutu środka masy na płaszczyźnie podparcia. Informację ilościową określającą właściwości układu utrzymania równowagi można uzyskać poprzez badania posturograficzne. które obejmują pomiar, rejestrację i ocenę trajektorii rzutu środka masy ciała osoby badanej. We wstępnym etapie przebadano dziewiętnastu kandydatów na pilotów samolotów odrzutowych (jedną kobietę i 18 mężczyzn) - studentów wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W oparciu o przeprowadzone pomiary położenia środka masy ciała oraz badania stabilograficzne dokonano oceny poprawności funkcjonowania ich układu równowagi. W artykule omówiono metodę badań, przedstawiono wyniki pomiarów: oraz wnioski.
PL
Ocena wpływu zaburzeń wizualnych na zdolność utrzymywania równowagi może stanowić niezwykle cenny aspekt w kontekście zastosowania Technologii Wirtualnej Rzeczywistości w procesie rehabilitacji. Artykuł porusza zagadnienia związane z metodyką określania wpływu zaburzeń wizualnych na zdolności utrzymania równowagi. W ramach badań wyznaczono wielkości stabilograficzne takie jak: długość ścieżki w osi strzałkowej oraz w osi poprzecznej, pole deltoidu wyznaczonego przez COP, a także stosunek przekątnej deltoidu w osi strzałkowej do przekątnej deltoidu w osi poprzecznej, podczas badań, gdy na osobę badaną nie działały żadne zaburzenia wizualne oraz gdy osoba badana była poddawana wybranym zaburzeniom. Wyniki pozwalają na przeprowadzenie dyskusji w zakresie oceny wpływy zadawanych bodźców wizualnych na wyznaczane wielkości.
EN
Determination of impact of visual disorders on stabilographic of human body make very important aspect according to using of Virtual Reality Technology in medicine. This article present results of determining of a impact of visual disturbances on stability of balance. During the study stabilographic parameters such as: path length in the sagittal axis and a transverse axis, the deltoid field defined by the COP as well as the diagonal point of the deltoid in the sagittal axis to the diagonal of the deltoid in the transverse axis were determined. The study was done with and without visual stimuli. The results allow for discussions on the assessment of the influence of visual stimuli on the determined values.
EN
The present study aims to explore relationships between footedness and posturographic assessment in children aged from 4 to 10. A real-time computerised device was used on a force plate for movement analysis. It requires a static posturography to assess postural control of children with the same handedness and footedness. Methods: Thirty eight right-handed and right-footed children organized in three age groups of 4 to 6 years old, 6 to 8 years old and 8 to 10 years old participated in the study. Two statical tests, the Unilateral Stance (US) and the Weight Bearing Squat (WBS) were performed, jointly with a dynamic balance examination (Limits of Stability (LOS)). All these tests were executed to explore the body capability of the right/left side. Results: The study demonstrated significant differences involving the right/left side among the three age groups. Better performance on the youngest children’s right part and on the oldest children’s left part was observed. Differences between the left and right sides of the body were noticeably revealed by posturographic assessments in right-handed and right-footed children. Conclusions: Age seemed to be a determinant for these outcomes. Maturation of the vestibular at the ages of 6 or 7 years might explain the observed differences between the youngest children and older-children.
EN
The article presents a number of posturographic methods enabling objective postural symmetry assessment in patients undergoing rehabilitation after total hip replacement surgery. The key goal of such rehabilitation is fast restoration of a proper body weight distribution. The postural symmetry measures proposed in the article enable generalized quantification of the CoP (Center of Pressure) trajectories measured during standard static posturography diagnostics and the so-called follow-up posturography examination. The follow-up posturography is a relatively new but promising method of physical rehabilitation. All of the herein discussed posturographic measures have been designed specifically to quantify postural symmetry either in a standing and relaxed upright position, in the absence of any deterministic external stimulation (static posturography) or in the presence of a visual biofeedback stimulation enforcing the coordinated slow swaying movements of the body (the follow-up posturography). The experimental results presented in this paper constitute the outcome of the long-term cooperation between the Institute of Electronics of the Silesian University of Technology and the Silesian Rheumatology and Rehabilitation Hospital. The usefulness of the proposed postural symmetry measures has been verified in a series of clinical trials carried out in a selected group of patients undergoing rehabilitation after total hip replacement surgery.
EN
The present article describes constructing a stabilographic platform which records a standing patient’s deflection from their point of balance. The constructed device is composed of a toughen glass slab propped with 4 force sensors. Power transducers are connected to the measurement system based on a 24-bit ADC transducer which acquires slight body movements of a patient. The data is then trans-ferred to the computer in real time and data analysis is conducted. The article explains the principle of operation as well as the algorithm of measurement uncertainty for the COP (Centre of Pressure) surface (x, y) .
PL
Celem pracy była ocena stabilności ciała i jej mechanicznej kontroli przy staniu swobodnym na boso i staniu w ortozach kończyn dolnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badaniami objęto 40 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) - pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiartii w Zagórzu koło Warszawy. Grupę badawczą podzielono na dwie podgrupy ze względu na postać kliniczną MPDz: 20 osób z niedowładem połowiczym i 20 osób z niedowładem obustronnym. Wiek badanych mieścił się w przedziale 2-15 lat. Do oceny stabilności ciała i jej mechanicznej kontroli wykorzystano metodę stabilograficzną przy użyciu sprzętu AMTI NetForce OR6-7-1000. Pomiar równowagi przeprowadzono w dwóch pozycjach: stojącej swobodnie na boso i stojącej swobodnie w ortozach kończyn dolnych. Wyniki badań wskazują, że do poprawy stabilności ciała w pozycji stojącej po założeniu ortoz kończyn dolnych dochodzi w obu grupach badawczych, co objawia się zmniejszeniem wartości parametrów stabilograficznych. Istotne zmiany wykazano jedynie w grupie dzieci z niedowładem połowiczym, w zakresie: przemieszczenia COP lewo-prawo, średniej prędkości oraz długości całkowitej stabilogramu.
EN
The aim of the work was the evaluation of differences in the postural stability and its mechanical control between free bare feet standing position and standing position in lower limbs’ orthoses of children suffering from cerebral palsy. The examination included 40 children with cerebral palsy from Mazowieckie Centre of Neuropsychiatry in Zagórze, near Warsaw. The research group was divided into two subgroups: 20 persons with hemiparesis and 20 with diparesis. The examined children were aged between 2-15. The examination of body stability and its mechanical control was carried on with the help of the stabilographic method by means of AMTI NetForce OR6-7-1000 equipment. Balance was measured in these two tests: free standing, bare feet and standing with orthotics of lower limbs. An improvement in terms of lowering the values of stabilographic parameters of the body stability in both research groups after using lower limbs’ orthotics, was stated. Significant changes were observed only in the group of children with hemiparesis in the range of: left-right COP movement, mean speed and length of stabilogram.
10
Content available remote Stabilografia nadążna w procesie przywracania symetrii postawy
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny i wspomagania rehabilitacji osób z zaburzonym stereotypem postawy, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji dolnej partii układu kostno-mięśniowego. Przedstawiana metoda wykorzystuje dwa zagadnienia. Po pierwsze, przedstawiono sposób obiektywnej oceny stanu pacjenta, który sprowadza się do odpowiedniej parametryzacji trajektorii stabilograficznej. Drugie zagadnienie wiąże się z opracowaniem i badaniem skuteczności nowej metody adaptacyjnej rehabilitacji, wykorzystującej platformę stabilograficzną z biologicznym sprzężeniem zwrotnym. W artykule przedstawiono również wyniki badań klinicznych.
EN
The examination and rehabilitations system for patients with disturbed stereotype of postures especially with dysfunction of lower part of musculoskeletal system is presented. The proposed method is based on two ideas. The method of objective assessment of condition of patient posture is proposed at first. The goal is achieved by posturographic trajectory analysis with the use of proposed methods. The second idea involves the development and evaluation of the new, adaptive rehabilitation method that uses posturographic platform with biofeedback. The results of clinical experiments are presented too.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowego systemu diagnostycznego choroby Parkinsona, zbudowanego na bazie opracowanego rigidometru stacjonarnego i mobilnego oraz systemu do badania stabilności postawy pacjenta (posturografu), zorientowanego na ocenę efektu sztywności kończyn i zaburzeń postawy. Szczególną uwagę zwrócono na implementację oprogramowania wraz z bazą danych.
EN
The aim of this article is to present the complex diagnostic system for Parkinson disease with the use of newly designed stationery and mobile rigidometer as well as system for patient posture stability assessment (posturograph), oriented on limb rigidity and posture instability assessment. The particular emphasis was put on software and data base implementation.
PL
Cel. Celem pracy jest ocena wpływu rehabilitacji metodą PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation - torowanie nerwowo-mięśniowe) na poprawę równowagi pacjentów po udarze mózgu oraz ocena równowagi w zależności od wieku, strony niedowładu, okresu od wystąpienia udaru na podstawie badań posturograficznych. Materiał i metody. Badaniem objęto 32 pacjentów po udarze mózgu poddanych 12-tygodniowej rehabilitacji metodą PNF w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Grupę badawczą stanowiło 8 kobiet i 24 mężczyzn w wieku od 25 do 73 lat. W celu oceny skuteczności terapii i jej wpływu na poprawę parametrów równowagi przeprowadzono dwukrotne badanie stabilności posturalnej na platformie posturograficznej: w pierwszym i ostatnim dniu terapii. Badanie wykonano przy oczach otwartych i zamkniętych oraz w warunkach sprzężenia zwrotnego. Zestaw badanych parametrów obejmował: średni promień wychyleń, pole powierzchni statokinezjogramu, długość drogi przebytej przez środek ciężkości oraz koordynację.Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono istotnie statystycznie zmiany wszystkich parametrów całej badanej grupy (poziom istotności p. 0,05). Porównując wyodrębnione grupy, można stwierdzić istotną statystycznie poprawę wybranych parametrów równowagi po terapii w grupie chorych do 59. roku życia, w grupie chorych do 12. miesiąca od udaru i w grupie z lewostronnym niedowładem. Wnioski. Fizjoterapia metodą PNF wpływa na poprawę równowagi w pozycji stojącej u pacjentów po udarze mózgu, co potwierdzają wyniki uzyskane w badaniu posturograficznym. Wydaje się, że posturografia pozwala na obiektywną ocenę postawy ciała pacjentów po udarze mózgu.
EN
Aim. The aim of this study was to evaluate the influence of the PNF method (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) on a balance improvement in a group of patients after the stroke, as well as to evaluate the influence of age, side of paresis and time elapsed from a stroke on balance disorders in this group. Material and methods. The examination of 32 stroke patients, who participated in a 12-week rehabilitation session with the PNF method, was carried out at the Rehabilitation Unit of University Hospital in Krakow. The group consisted of 8 women and 24 men, in the age of 25 to 73. In order to assess the therapy effectiveness, posturography measurements were performed before and after therapy course. The posturographic test was performed with open and closed eyes and with the feedback conditions. The examined parameters were: average radius of deflection, area of the statokinesiogram surface, lengths of the distance covered by the gravity center, as well as parameters of coordination. Results. Statistically significant (p . 0,05) change was observed in all tested parameters measured before and after therapy in an entire group of patients. The statistically significant improvement was noticed after therapy in the group of stroke patients younger than 59 years old, in a group under 12 months after stroke and also in a group with left hemiparesis. Conclusions. Physiotherapy conducted by PNF method improves the body balance in case of patients subjected to cerebral strokes, what was confirmed by posturographic examinations. It seems that the posturography allows for the objective assessment of the posture stability in stroke patients.
PL
Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neurologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypadkach przybiera postać znacznego inwalidztwa. Do naj-częstszych problemów osób z SM (multiple sclerosis) należą zaburzenie chodu i równowagi. Różnorodność i zmienność objawów oraz trudny do przewidzenia przebieg choroby powodują, że rehabilitacja chorych jest skomplikowanym zadaniem. Celem pracy było określenie wpływu ćwiczeń równoważnych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej (biofeedback) na stabilność postawy osób ze stwardnieniem rozsianym, zobrazowaną wielkością marginesu stabilności. Badaniami objęto 20 osób z SM w wieku od 22 do 67 lat. Efektem zastosowanych ćwiczeń było uzyskanie istotnie większego przedniego marginesu stabilności (p = 0,00004). Natomiast tylny margines stabilności uległ nieistotnej statystycznie zmianie. Uzyskany istotny wzrost parametru koordynacji wzrokowo--ruchowej (p = 0,0003) wskazuje na większą skuteczność świadomej autokorekcji postawy z zastosowaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego. Uzyskane wyniki dowodzą większej sprawności kon-troli postawy u osób chorych na SM po fizjoterapii.
EN
Progressive nature of the multiple sclerosis (SM) results in the increase of neurological defects and the intensification of disability which in some cases turns into notable invalidity. The most regnant symptoms of SM are gait disorders and impaired balance. Rehabilitation of patients suffering from SM is complicated due to the variability and changeability of symptoms and difficulties in predicting illness course. The aim of the study was to examine the influence of the stability training and visual-motor coordination exercises (biofeedback) on the body stability. 20 patients between 22 and 67 years of age were enrolled into this study. The result of exercises was significance improvement of front stability margin (p = 0,00004). However, back stability margin insignificantly changed insignificantly only. The significancet improvement of visual-motor coordination (p = 0,0003), was observed, it means the improvement of the effectiveness of self correction of posture based on a conscious visual control of own posture (biofeedback). This study has shown that physiotherapy resulted in better postural control of patients with SM.
PL
W artykule dokonano analizy przydatności geometrycznych oraz fraktalnych metod opisu trajektorii stabilograficznych osób badanych. Tytułem wstępu omówiono istotę badań stabilograficznych, budowę platformy. W zasadniczej części pracy zdefiniowano wykorzystywane we współczesnej posturografii parametry geometryczne, a także pokazano alternatywne podejście bazujące na oszacowaniu wartości wymiaru fraktalnego przetwarzanego sygnału.
EN
The paper examines the usefulness of the geometrical and fractal methods used for postrurography data analysis. In the introduction, the basic information of stabilography and of the platform construction are depicted. The main part of the paper presents the definition of the geometrical parameters used in the modern posturography. Moreover, an alternative approach, based on fractal dimension estimation is reviewed.
PL
Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób z układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi na podstawie obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Badaniom poddano 20 osób (17 kobiet, 3 mężczyzn), w wieku od 25 do 60 lat (50,61±16,12) z układowymi zawrotami głowy (vertigo). Do oceny stabilności ciała w pozycji stojącej wykorzystano platformę posturograficzną firmy Pro-Med. Badane osoby objęto postępowaniem usprawniającym, na które składały się ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej na platformie posturograficznej oraz ćwiczenia równoważne na stabilnym i niestabilnym podłożu. Pod wpływem zastosowanych ćwiczeń uzyskano istotne statystycznie skrócenie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej (L-P) przy oczach otwartych i przy świadomej kontroli wzrokowej. Uzyskany po fizjoterapii wzrost wskaźnika WCOP procentowy udział przemieszczeń położenia środka nacisku stóp COP (centre pressure) w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej był wynikiem wzrostu długości stabilogramu w płaszczyźnie strzałkowej (P-T). Zmiana obrazu stabilności strukturalnej osób zukładowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi po fizjoterapii dowodzi normalizacji wychwiań podczas utrzymywania równowagi ciała w pozycji stojącej.
EN
The aim of the study was to evaluate the structural stability in people with systemic vertigo and balance disturbances on the basis of body sway in frontal and sagittal plane. The examinations involved 20 subjects (17 females, 3 males) aged from 25 to 60 years (50.61±16.12) with systemic vertigo. The body stability in a standing position was evaluated on a posturographic platform manufactured by Pro-Med. The subjects underwent rehabilitation program including visual--movement coordination training on a posturographic platform and balance exercises on stable and unstable base. The applied exercise program resulted in a statistically significant shortening of the stabiologram in the frontal plane with eyes opened and intentional visual control. An increase in WCOP the percentage of COP (centre pressure) shifting in the segittal and frontal plane index obtained after physiotherapy program resulted from increased stabilogram length in the sagittal plane. The observed improvements instructural stability in subjects with systemic vertigo and imbalance after a physiotherapy program were stated.
EN
Predictability of 120s-long posturographic signals was investigated by the method of forecasting. We used signals from 32 young healthy participants registered with both open and closed eyes. Influence of the window width and the embedding dimension on predictability was studied. Our results indicate existence of a deterministic component in the posturographic signal. Predictability decreases with the increasing window width ranging from 0.24s to 3.84s. An increase of the embedding dimension, while keeping the window width constant and an adequate decrease of the lag is proposed as a method that could better estimate the saturation dimension of the medium- and high-dimensional signals. Moreover, we have found that the signals representing swaying in the anterio-posterior direction have a higher predictability than those representing lateral swinging and that closing the eyes deteriorates predictability of the posturographic signals.
PL
Celem pracy była analiza zmian w wartościach wybranych wielkości stabilogramu u pacjentów w trakcie procesu rehabilitacji. W badaniach uczestniczyło 15 dorosłych osób. Na podstawie zmian wielkości wybranych wielkości dokonano oceny postępów procesu regulacji równowagi ciała badanych osób. Dokonane podziały (ze względu na schorzenie i wiek badanych) pozwoliły na ocenę różnic stabilności posturalnej.
EN
The purpose of this work was to do assessment of progress of rehabilitation process for patients of Silesian Rehabilitation Centre. Assessment was carried out on the basis of analysis of two chosen parameters concerning human stability. There were 15 adult persons participated in this research.
18
Content available remote Uncorrelated center of pressure sway of human body
EN
Analysis of the human center of pressure (COP) trajectory allows quantification of the state of the postural controI system. In our consideration, as a model of COP sway, Langevin equation has been accepted. Using an analysis based on this equation, the friction coefficient and diffusion matrix have been obtained. The diffusion matrix is analysed using its trace, the angle, of rotation of the coordinate system making this matrix diagonal and the ratio nu of greater eigenvalue of this matrix to its trace. In the rotated coordinate system, with respect to the system defined by anteriorposterior and mediolateral directions, COP displacements, for time intervals shorter than 1 s, are uncorrelated. Eigenvalues of the diffusion matrix are diffusion coefficients in this coordinate system. For different populations, dependences between angle [...] and ratio nu have been found. The values of the diffusion coefficients in both directions of the rotated coordinate system were found to be closer one another, with the greater range of the variability of the angle of this rotation.
EN
A posture control model has been developed on the basis of the 2-dimensional feedback control theory. Human postural characteristics were investigated in 5 healthy participants. Tests were performed with eyes open and eyes closed. After 5 s of quiet standing, each participant was unexpectedly pulled forward by 30 mm at his pelvis height and then released. Postural sway was measured over 20 s at a rate of 100 per second. Transfer functions to represent the posture control characteristic were identified by the least squares' method. These showed good results of the model's fitness, predictability, and stability. The response of the eyes-closed condition to perturbation is more oscillatory than that of the eyes-open condition. It seems that the model identified could be applicable to ergonomics, sports, or clinical situations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.