Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present the results of comparative research of the strategy of the city and port of Szczecin in the field of spatial development. As a result of the comparison, it is possible to determine to what extend the city and port are focused on cooperation to create favorable conditions for the development of port areas.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań porównawczych strategii miasta i portu w Szczecinie w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W wyniku porównania można określić, w jakim stopniu miasto i port są ukierunkowane na współdziałanie, aby tworzyć korzystne warunki do rozwoju obszarów portowych.
2
PL
Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafiającymi tu rocznie ponad 63 mln kontenerów (TEU), oraz licznymi lotniskami wokół zatoki, obsługującymi 140 mln pasażerów.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane instalacji elektrycznej stosowanej na nabrzeżach jachtowych w aspekcie wymagań normy PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje [1]. W tekście opisane zostały sposoby prowadzenia takiej instalacji, sposoby zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przez zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Opisano również wymagania stawiane elementom instalacji ze względu na zwiększone ryzyko zniszczenia mechanicznego oraz ciągłą obecność wody.
EN
The article describes the requirements for electrical installations used on harbours in the aspect of the requirements of the PN-HD-60364-7-709:2010 Low-voltage electrical installations. Part 7-709 Requirements for special installations or locations. Harbours, marinas and similar locations [1]. The text describes how to run such an installation, how to protect it from electric shock by using separation transformers and residual current devices. The requirements for the elements of the installation have also been described due to the increased risk of mechanical damage and due to the continuous presence of water.
EN
To give full play to the circulation function of the port container logistics park, it is urgent to study the development intensity of the land in the port container logistics park and to guide the scientific development of the port logistics park with reasonable development intensity control index. The current situation of land development intensity control index of container logistics park at home and abroad is analysed, the PENT (politics, economy, society and technology) analysis method is used to analyse the factors influencing the land development intensity control index of container logistics park, and the index system structure of influencing factors is constructed. Finally, index value is obtained quantitatively with the proposed calculation method of the land development intensity index of the port container logistics park. Its practicability is verified in case analysis.
EN
The paper is devoted the optimization of operation process and minimization of operation cost for Baltic Port and Shipping Critical Infrastructure Network (BPSCIN) at variable operation conditions related to the climateweather change. For this network, the optimal transient probabilities that minimize the mean value of the total operation costs are found. Finally, cost analysis of BPSCIN operation impacted by climate-weather change is presented in case the BPSCIN is non-repairable and in case it is repairable after exceeding its critical safety state.
EN
The paper is devoted the optimization of operation process and maximization of safety lifetimes for Baltic Port and Shipping Critical Infrastructure Network (BPSCIN) at variable operation conditions related to the climateweather change. For this network, the optimal transient probabilities of BPSCIN operation process at operation states related to climate-weather change that maximize the mean value of BPSCIN safety lifetimes are found. Finally, the optimal safety and resilience indicators of considered network are presented.
PL
Infrastruktura transportu a zwłaszcza infrastruktura punktowa transportu morskiego istotnie warunkuje życie społeczno-gospodarcze wszystkich państw na świecie. Zaspokaja ona, bowiem naturalne potrzeby ludzkie, takie jak konieczność przemieszczania osób i dóbr materialnych. Ten rodzaj transportu jest nieoceniony, jeśli chodzi o przewóz jak największej i masy ładunków, bez wymuszonej restrykcji czasowej. Rozwijające się rynki oraz postępująca konkurencja wymusza konieczność podjęcia inwestycji rozwojowych a także modernizacyjnych, które istotnie poprawiłyby dostępności infrastruktury punktowej transportu morskiego, a jednocześnie skupiałyby się na samym porcie i jego przepustowości.
EN
Transport infrastructure, in particular the point infrastructure of maritime transport, significantly shapes the socio-economic life of all countries in the world. It satisfies natural human needs, such as the movement of persons and material goods. This type of transport is the most popular when it comes to transporting as much freight as possible, without a time limit. Developing markets and progressive competition require development investments and modernizations that would significantly improve the point infrastructure of maritime transport , and would focus on the port itself and its capacity.
EN
Create as part of the concession agreement signed by the Container Terminal 28 June 2004 with the port of Douala international terminal (DIT) Company aims to manage, operate and develop the Port’s container handling activity in Douala. This paper investigates the main factors explaining long container dwell times in Douala Port. Using original and extensive data on container imports in the Port of Douala, it seeks to provide a basic understanding of why containers stay on average more than two weeks in port space while long dwell times are widely recognized as a critical hindrance to economic development. It also demonstrates the interrelationships that exist between logistics performance of consignees, operational performance of port operators and efficiency of customs clearance operations. Shipment level analysis is used to identify the main determinants of long cargo dwell times and the impact of shipment characteristics such as fiscal regime, density of value, bulking and packaging type, last port of call, and region of origin or commodity group on cargo dwell time in ports is tested. External factors, such as performance of clearing and forwarding agents, shippers and shipping line strategies, also play an important role in the determination of long dwell times.
EN
The main aim of the paper is the adaptation of the known methods for safety modelling related to the operation process for Baltic Port and Shipping Critical Infrastructure Network. To realize this goal, the description of the four critical infrastructure networks, i.e. Baltic Port, Shipping, Ship traffic and port operation, and finally Baltic Port and Shipping are provided. The basic notations for operation process and multi-state CIN safety analysis for them are introduced. Furthermore, the Baltic Port and Shipping Critical Infrastructure Network safety function and its risk function are proposed. The practically significant critical infrastructure network safety indices like mean lifetime up to the exceeding a critical safety state, the moment when the risk function value exceeds the acceptable safety level, the component and critical infrastructure network intensities of ageing/degradation and the coefficients of operation impact on component and critical infrastructure network intensities of ageing are presented for four CIs considered in the paper.
PL
Gdyński port znajduje się nad Zatoką Gdańską w województwie pomorskim na Pobrzeżu Kaszubskim i lokuje się na trzecim miejscu (po Gdańsku i Szczecinie) pod względem wielkości portów morskich w Polsce. Jest on bardzo nowoczesnym wielofunkcyjnym portem. Wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska morskiego, powoduje wiele niekorzystnych skutków: niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, szkodliwość dla żywych zasobów. Szkodliwe substancje stanowią przeszkodę w przemysłowym użytkowaniu morza. Zanieczyszczenia wydostające się poza granice portu obniżają jakość użytkową wody morskiej i zmniejszają walory estetyczne kąpielisk.
EN
Gdynia harbor is located in the Gdansk Bay in the Pomeranian Voivodeship at the Kashubian Seashore and is placed on third place (after Gdansk and Szczecin) in terms of the size of sea ports in Poland. It is a very modern multifunctional port. The inflow of pollution into the marine environment causes many adverse effects: threats to human health, harm to the living resources. Hazardous substances impede the industrial use of the sea. Pollution that are emerging the port borders cause lower quality of sea water and reduces the aesthetic qualities of bathing water.
11
PL
W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę analizy strategicznej SWOT/M do oceny zdolności operacyjnych portu w Elblągu, jako głównego portu morsko-rzecznego na Zalewie Wiślanym. Badania prowadzono pod kątem planowanego przekopu Mierzei Wiślanej ukierunkowanego w dużej mierze na podniesienie rangi i potencjału morskiego portu Elbląg oraz stymulowanie jego rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę nawigacyjno-eksploatacyjną portu Elbląg, w drugiej zarysowano podstawowe założenia metodologiczne analizy SWOT i zakres jej modernizacji. Wyniki przeprowadzonych badań zobrazowano za pomocą analitycznych wskaźników i wektorowego wykresu.
EN
The paper uses the modified SWOT/M strategic analysis methodology to assess the operational capacity of the Elblag port as the main sea-river port in the Vistula Lagoon. The study was conducted with a view to the planned spillway of the Vistula Spit directed to a large extent to increase the rank and potential of the Elblag maritime port and to stimulate its socio-economic development. The first part presents the navigation and operating characteristics of the port of Elbląg. The second part outlines the basic methodological assumptions of the SWOT analysis and the scope of its modernization. The results of the studies were illustrated by means of analytical indicators and a vector plot.
12
Content available remote Cała naprzód dla polskiego programu Port Community System
PL
W pracy przedstawiono podstawowe założenia koncepcyjno-wdrożeniowe funkcjonowania portowo-morskiej platformy informacyjnej Port Community System i szacowane efekty jej użytkowania. Szczegółowo oceniono wymagania techniczno-organizacyjne platformy PCS, które zobrazowano na przykładzie portu Hamburg. W dalszej części scharakteryzowano polskie środowisko portowo-morskie i jego niską gotowość do wdrożenia systemu PCS. Większą uwagę skupiono na ostatnich inicjatywach i projektach budowy polskiego PCS, zgłaszanych przez różne instytucje branżowe, ośrodki naukowo-badawcze i podmioty komercyjne.
EN
The paper presents the basic conceptual and implementation concepts of the Port Community System port and sea operation and the estimated effects of its use. The technical and organizational requirements of the PCS platform have been assessed in detail, as illustrated by the Hamburg port. The Polish port-marine environment and its low readiness to implement the PCS system are further described. More attention was paid to recent initiatives and projects for the construction of Polish PCS, reported by various industry institutions, research centers and commercial entities.
PL
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania badan symulacyjnych przy ocenie założeń projektowych dla terminalu promowego, wyposażonego w urządzenia cumownicze i odbojnice. Zastosowanie symulatora Navi-Trainer 5000 Professional do przeprowadzenia manewrów podchodzenia i cumowania statków pozwala ocenić dobór parametrów urządzeń będących na wyposażeniu terminala promowego.
EN
Paper presents the possibilities of using simulation process for assessment of the project the new passenger’s terminal, equipped with special mooring arrangements. Navi-Trainer 5000 Professional is using as tool for simulation ship’s approaching and mooring operations and also as a tools for the assessment of the special mooring equipment parameters.
PL
W pracy dokonano analizy wykorzystania funduszy unijnych w zakresie rozwoju polskich portów morskich w okresie minionych 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy zostały objęte dwa programy pomocowe: Sektorowy Program Operacyjny – Transport (SPO-T-2004-2006), oraz będący jego kontynuacją w latach 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ-2007-2013). Wykorzystanie tych programów zostało przeanalizowane na przykładzie 4 głównych portów morskich: Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście, w których zostały pomyślnie zakończone znaczące inwestycje dla ich dalszego funkcjonowania na światowych rynkach żeglugowych.
EN
The study analyzed the use of EU funds for the development of Polish sea ports over the past 10 years of Polish membership in the European Union. The analysis covered by the two aid programs: Sectoral Operational Programme - Transport ( SOP-T-2004-2006) , and which is the continuation of the 2007-2013 Operational Programme Infrastructure and Environment (OPIE-2007-2013). The use of these programs has been analyzed on the example of 4 major seaports : Gdańsk , Gdynia and Szczecin and Świnoujście, which were successfully concluded a significant investment for their continued functioning of the global shipping markets.
15
Content available remote Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim w 2015 roku
PL
Już pod koniec 2014 roku było wiadomo, że rok 2015 będzie okresem wstrząsów. Ilość inwestycji w polskich portach, spadające stawki frachtowe z Dalekiego Wschodu i hegemonia dwóch aliansów G6 i M2, stały się znakiem rozpoznawczym tego roku i wyznaczyły trend na kolejne lata. W artykule dokonano analizy i podsumowania wyników obrotów kontenerowych wybranych portów Morza Bałtyckiego w 2015 roku.
EN
At the end of 2014 it was clear that 2015 will be a period of shock . The amount of investment in Polish ports, falling freight rates from the Far East and the hegemony of the two alliances G6 and M2, have become a hallmark of this year and have set the trend for the coming years. The article analyzes and summarizes the results of container turnover selected ports of the Baltic Sea in 2015.
16
Content available remote Składane kontenery
PL
Niezrównoważony przepływ towarów między krajami, takimi jak państwa Azji Wschodniej i zachodniego świata, podniosły znacznie koszt rozmieszczenia pustych kontenerów. Potrzeba szybkiej i efektywnej relokacji pustych kontenerów powoduje wysokie koszty i często stanowi przeszkodę wpływającą na efektywność terminali kontenerowych portu i przewoźników śródlądowych. Linie żeglugowe starają się zmniejszyć koszty przemieszczania pustych kontenerów na tyle, na ile jest to możliwe. Większość strategii skupia się na poprawie instrumentów, aby dopasować ładunki pustych kontenerów. Ten artykuł analizuje możliwość zwiększenia efektywności kosztowej w branży logistycznej i kwestie poprawy relokacji pustych kontenerów w portach morskich poprzez wykorzystanie składanych kontenerów. Wśród wielu rozwiązań, koncepcja „Składanych kontenerów” wydaje się być obiecująca i skuteczna w redukcji kosztów repozycjonowania, przechowywania i transportu pustych kontenerów.
EN
Carrying of empty containers, which arises from the need to reposition containers, is an expensive expenditure. This holds in primarily for shipping lines, who are usually responsible for container relocation and need to bear these container managing charges. Shipping lines are forced to search for various strategies to reduce these costs of empty movement as much as they can. This article analyzes the possibility to boost the cost efficiency of the the logistic branch and improve issue of space allocation at seaports through the use of foldable containers. Among many solutions, the conception of ‘Foldable Container’ is promising and effective in handling reduction, storage and transportation costs of empty containers.
PL
W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN
The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
EN
AIS (Automatic Identification System) data have proven to be a valuable source to investigate vessel behavior. The analysis of AIS data provides a possibility to recognize vessel behavior patterns in a waterway area. Furthermore, AIS data can be used to classify vessel behavior into several categories. The analysis results would help the port authority and other equivalent parties in port design and optimization or marine traffic management. For researchers, it provides a systematic way to understand, simulate and predict vessel behavior. This paper focuses on vessel classification in the Botlek area, Rotterdam from the perspective of vessel behavior. In this paper, the vessel properties, including vessel type, GT (Gross Tonnage), length and beam, have been analyzed to investigate the vessel behavior, which is described by four factors including heading, COG (Course over Ground), SOG (Speed over Ground), and position. In order to discover the behavior patterns in normal situations, several thresholds are set in order to filter the collected AIS data to define such situations. By plotting the AIS data, behavioral changes with the changes of properties have been observed. Hence, the correlations between vessel behavior and different vessel properties are investigated. The results reveal that a vessel’s sailing position and COG are both strongly determined by beam, while SOG is affected by GT. For the heading of a vessel, no obvious correlation with any vessel property is found. Each behavioral factor is clustered according to the correlated vessel property. This way, the criteria to classify the vessels are determined. The vessel classification results based on their behavior would likely to lead to more consistency in the analysis, simulation and prediction of the vessel behavior. The reason is that the development of such a simulation model is based on a systematic recognition of the vessel behavior patterns.
PL
Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z transportem towarowym w obszarach przyportowych, które często należą do silnie zurbanizowanych części miast. Analizie poddane zostały istniejące zastosowania telematyczne dla transportu miejskiego w Trójmieście oraz możliwości ich wykorzystania dla rozładowania stref przyportowych od transportu towarowego. Omówiono europejski projekt Smartfreight oraz wskazano rozwiązania, mające na celu ograniczenie kongestii.
EN
The aim of the study is to discuss issues related to the freight transport in harbor neighboring areas, which often belongs to highly urbanized parts of cities. Current telematics devices for urban transport in Tri-city have been analyzed. Is it possible to use them to improve freight transport on this area? The European project Smartfreight has been discussed and the solutions to reduce congestion have been presented.
EN
The article analysis specific fields of procedures for ship arrival and acceptance in the port, that are predefined by the Directive 2010/65/EU. The directive poses the framework for the Maritime Single Window (MSW) development in EU. The article brings original and scientific contribution, as it presents the model for Slovenian MSW (SI MSW). The model covers the need of different groups of stakeholder from the local port community. The proposed MSW architecture unifies communication channels and reduces interfaces in business to port (B2P) and business to administration (B2A) operational processes for ship formalities. Consequently, the business to customer (B2C) relationship benefits from lean operation procedures. The focus is also on information exchange standardization. The paper presents principal benefits of the model implementation in the Slovenian port community. The SI MSW model might be adopted also in other port communities in the Adriatic region or to be used as the main platform for further local improvement.
PL
W artykule przeanalizowane zostały poszczególne aspekty procedur przybycia statku i przyjęcia go w porcie, które są predefiniowane przez Dyrektywę 2010/65/EU. Wspomniana Dyrektywa stwarza ramy dla rozwoju systemu Maritime Single Window (MSW) w Unii Europejskiej. Artykuł zawiera oryginalny i naukowy wkład – co zostało przedstawione na przykładzie modelu słoweńskiego MSW (SI MSW). Model obejmuje potrzeby różnych grup interesariuszy ze społeczności lokalnej portu. Proponowana architektura MSW łączy kanały komunikacji i redukuje formalności zarówno na płaszczyźnie biznes-port (B2P), jak i biznes-administracja (B2A). W związku z tym relacja „biznes do klienta” (B2C) przynosi korzyści z racji uproszczonych procedur operacyjnych. Koncentruje się również na standaryzacji wymiany informacji. W artykule przedstawione zostały główne korzyści wdrożenia modelu w słoweńskiej społeczności portowej. Model SI MSW może zostać wdrożony również w innych wspólnot portowych w rejonie Adriatyku lub posłużyć jako główna platforma dla dalszych usprawnień lokalnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.