Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  porfir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of mechanical tests of three types of rocks from stone mines in Poland. Compression tests of cubic samples, three-point bending tests of beams, bending of beams with notch and testing of tensile strength using the quasi-Brazilian method were performed. Based on the tests, the compressive strength, tensile strength, Young's modulus, and Poisson's ratios were determined. The stress intensity factor and critical strain energy release rate in mode I were determined from the bending test of the notched beams. The determined values were used as parameters of computer models which are used to verify the authors’ method of predicting the crack propagation in the Abaqus FEA system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych trzech typów skał z kopalni kamienia w Polsce. Wykonano badanie ściskania kostek, badanie trójpunktowego zginania belek, zginania belek z nacięciem i badanie rozciągania przy rozłupywaniu metodą kwazi-Brazylijską. Na podstawie badań uzyskano wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i współczynnik Poissona. Współczynnik intensywności naprężenia i krytyczna energia pękania w modzie I zostały uzyskane z badań zginania belek z nacięciem. Uzyskane wyniki zostały użyte jako parametry do modeli komputerowych, które są używane do weryfikacji autorskiej metody przewidywania propagacji szczeliny w systemie Abaqus.
PL
Porfir z okolic Krakowa został wykorzystany w badaniach, podczas których oceniono wpływ sposobu rozdrabniania kruszywa na możliwości jego wykorzystania do produkcji betonów samozagęszczalnych. Analizowano, jak rozdrabnianie w kruszarkach oddziałuje na właściwości reologiczne świeżej mieszanki, jak i stwardniałego betonu.
PL
Wywiad z Danielem Kłosowskim, prezesem zarządu Kopalń Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. (KPiD) w Krzeszowicach.
EN
Dali copper-gold porphyry deposit is situated in margin of the Urmieh-Dokhtar magmatic belt and the Sanandaj-Sirjan zone, central Iran. In this paper, southern part of the Dali deposit has been investigated in order to prospect the potential copper and gold-bearing target areas. The survey layers consist of the lithologic units, alteration, geophysical and geochemical data, tectonics, and copper mineralization. As a correct decision can have a considerable effect on next exploration stages, so in this research efforts have been made to make use of new combination methods including weighting method of layers, fuzzy logic method, and the analytical hierarchy process. These three methods support and complement each other and have revealed highly potential copper and gold mineralization areas. According to these researching, Analytical Hierarchy Process is the better than others for combining the exploration data in this area. The investigations concluded field evidences of outcrops, mineralization and also sampling of 7 trenches carried out in the study area confirm this substance. Finally, an area (about 0.2 km2) has been suggested for next exploration stage and drilling.
PL
Złoże porfirów zawierających złoto i miedź leży na granicy pasa magmatycznego Urmieh-Dokhtar i strefy Sanadai-Sirian, w środkowym Iranie. Zbadano część południową złoża Dali w celu poszukiwania formacji złoto-miedzionośnych. Dane do badania obejmowały dane o warstwach i pokładów skał, alteracji, dane geofizyczne i geochemiczne, dane tektoniczne oraz informacje o mineralizacji miedzi. Ponieważ podjecie właściwych decyzji będzie mieć poważny wpływ na dalszy przebieg prac poszukiwawczych, badacze dołożyli wszelkich starań by odpowiednio zastosować nową metodę łączenia danych, obejmującą metody ważone, metody logiki rozmytej oraz podejście AHP (Analytic Hierarchy Process). Te trzy metody wzajemnie się uzupełniają i wykazały wysoką skuteczność w badaniu stref mineralizacji złota i miedzi. Wyniki badań wykazały, że podejście AHP jest korzystniejsze niż pozostałe, umożliwiając skuteczną kombinację danych poszukiwawczych. W końcowym etapie badań zaprezentowano wyniki polowe uzyskane dla wydobycia, mineralizacji, i próbkowania 7 wyrobisk. Wyniki te potwierdzają przyjęte założenia badawcze. Wskazano obszar o powierzchni 0.2 km2 dla prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych i wiertniczych.
PL
Jednym z charakterystycznych dla Krakowa surowców kamiennych jest fioletowo-różowej barwy porfir permskiego wieku. Surowiec ten stosowany był głównie jako material brukarski na nawierzchnie ulic, placów i chodników. Złoża tej skaty znajdują się w obrębie monokliny śląsko-krakowskiej w okolicy Krzeszowic, gdzie byty eksploatowane w rejonie Miękini i Zalasu od co najmniej XVIII wieku. Pozostałością tej eksploatacji są opuszczone kamieniołomy o dużej wartości dla historii górnictwa oraz o ciekawych i zróżnicowanych walorach geologicznych.
EN
The violet-pink porphyry of the Permian age is one of the characteristic building stones of Cracow, where the rock was used mainly as a paving material in streets, squares and pavements. The deposits of this porphyry are situated within the Silesia-Cracovian monocline close to Krzeszowice, where they have been worked in the area of Miękinia and Zalas at least since the 18th century. Abandoned quarries witness to those activities; they are interesting and diversified sites for geological observations and represent objects important for the history of mining.
EN
Research methods for geostatistical spatial analyses are presented on the example of the results of 3D modelling of deposit data. The variation in the parameters of the Rio Blanco porphyritic copper deposit in Peru was investigated. Copper and molybdenum grades, deposit thickness and copper accumulation averages Z* were estimated and quantity of the copper deposit.s reserves was calculated. Geostatistical methods, i.e. variogram and covariance functions and the ordinary (block) kriging technique, were used to estimate averages Z*. Spatial analyses drew from a large database (n = 5121 samples), containing values of coordinates X, Y and Z (depth ordinate) and Cu and Mo content and deposit thickness determinations for 104 boreholes distributed over the deposit area. In addition, databases with assumed three cut-off values of Cu content, i.e. 0.7% Cu (n = 1903 samples), 0.5% Cu (n = 2905 samples) and 0.3% Cu (n = 4011 samples), were used in the geostatistical studies. The isotropic empirical variograms and covariograms of the deposit.s parameters were computed. Then a 3D analysis of the directional empirical variograms and covariograms, computed along 4 regular directions in the reference plane and perpendicularly to this plane, was carried out. These variograms and covariograms were calculated for a slicing height of 7.97 m. Then, averages Z* and standard estimation deviation ók of the above parameters were estimated in 3D for the considered deposit series and the cut-off values of Cu content, taking into account different spatial copper ore specific weight. The estimation was based on the results of modelling empirical covariograms by means of theoretical functions. The estimated averages Z* of the deposit parameters were presented in the form of raster maps for selected deposit (porphyritic rocks) layers at depth levels: of 10, 15, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 65, 75 within the 1935-2685 m vertical profile interval. As a result of the spatial analyses, a 3D geostatistical model of the Rio Blanco porphyritic copper deposit.s parameter variation was obtained.
7
Content available remote Wyroby porfirowe kopalni "Zalas"
PL
Scharakteryzowano złoże porfiru i kopalnię "Zalas" oraz zastosowanie wytwarzanych przez nią wyrobów. Dokopano analizy popytu na wyroby porfirowe w ujęciu ilościowym. Określono zmienność sprzedawanych wyrobów w latach 1994-2005. Stopień zmienności badanych wskaźników określono poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość popytu na wyroby porfirowe określono trendem empirycznym.
EN
Porphyry deposit and the "Zalas" mine as well as application of produced by it products are characterized. A quantitative analysis of the porphyry product demand has been made. Variation of sold products in the years 1994-2005 has been determined. Degree of variation of the studied indexes has been determined by mean level, deviation from the mean value as well as variation factor. Seasonality of demand for porphyry products has been determined as empiric trend.
PL
Rejon krakowski obejmuje obszar odznaczający się skomplikowaną i bardzo urozmaiconą budową geologiczną Zbiegają się w nim różne ery i okresy geologiczne, z których każdy charakteryzuje się określonym typem skał i odmienną strukturą tektoniczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na okres permski, na który przypada nasilenie się zjawisk wulkanicznych. Ślady ich znajdujemy w wielu miejscowościach. Magma wydostawała się z głębi ziemi szczelinami i tworzyła wśród starszych skał intruzje różnego kształtu i rozmiaru. W postaci potoków lawowych wylewała się też bezpośrednio na powierzchnię. Skały wulkaniczne, takie jak tufy i tufity powstałe z popiołów wulkanicznych oraz porfiry kwarcowe, melafiry, diabazy znane są z terenów położonych na południe od Krzeszowic, a początki ich eksploatacji sięgają czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kruszywa łamane i granulowane produkowane w szerokim asortymencie z porfiru i diabazu znajdują zastosowanie w budownictwie kolejowym i drogowym. Wykorzystywane są jako składniki mieszanek SMA do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych. Znaczne zasoby przemysłowe porfiru – rzędu 43,1 mln ton i diabazu - 4,1 mln ton oraz stosowane technologie przeróbki dają możliwość produkcji również kruszyw do betonów.
PL
Wytrzymałość na rozciąganie materiałów kruchych, jakimi są ziarna mineralne, jest uwarunkowana obecnością wrodzonych mikroszczelin, których rozmiary i liczba są zmiennymi losowymi. W związku z tym również wytrzymałość na rozciąganie jest zmienną losową opisywaną najczęściej rozkładem Weibulla. Parametry tego rozkładu są związane z rodzajem mikroszczelin, rozkładem ich wielkość; oraz ich liczbą przypadającą na jednostkę objętości ziarna, jednostkę powierzchni ziarna lub jednostkę wymiaru liniowego ziarna w zależności od rodzaju mikroszczelin. W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru. Na podstawie tych wyników można powiedzieć, że destrukcja ziaren wapienia następuje na skutek aktywacji mikroszczelin krawędziowych natomiast ziaren porfiru na skutek aktywacji mikroszczelin powierzchniowych.
EN
The tensile strength of the brittle materials as mineral particles is conditioned by the pre-existing micro-cracks which number and size are the random variable. In this connexion tensile strength is also the random variable often determined by Weibull's distribution. The parameters of this distribution are related to the kind of micro-cracks, their size distribution and their number per volume of particle, unit area of particle or unit linear dimension of particle in dependence of the kind of micro-cracks. The paper presents the results of measurements of tensile strength of irregular mineral particle of limestone and porphyry. From these results it can be stated that fragmentation of limestone particles is caused by activation of edge micro-cracks whereas of porphyry particles by activation of surface micro-cracks.
PL
Teoretyczna wytrzymałość materiałów kruchych na rozciąganie jest [ ... ] razy większa od wytrzymałości rzeczywistej. Na wytrzymałość rzeczywistą, oprócz siły wiązań atomowych w idealnym krysztale, ma wpływ struktura ziarna. Jako podstawę przyjmuje się ziarno jednofazowe, ciągłe przestrzennie i jednorodne pod względem składu chemicznego. Wprowadzając w przestrzeń ziarna wrodzone mikroszczeliny i inne geometryczne i fizyczne wady wewnętrzne tworzy się ziarno rzeczywiste. Rozkład wielkości i liczba tych defektów, rzutujące na wytrzymałość ziarna, tworzą jego strukturę mechaniczną. Ponieważ zarówno liczba, jak i rozmiar wrodzonych mikroszczelin są zmiennymi losowymi, w związku z tym wytrzymałość ziarna na rozciąganie jest zmienną losową opisywaną rozkładem Weibulla. W pracy przeanalizowano wpływ struktury ziarna na jego wytrzymałość na rozciąganie z punktu widzenia teorii najsłabszego ogniwa oraz statystycznej teorii pękania. W obu przypadkach na rozkład wytrzymałości ziarna uzyskuje się rozkład Weibulla, którego parametry są związane z rozkładem długości mikroszczelin (wzory 5 i 15). W dalszej części przedstawiono wyniki badań empirycznych wytrzymałości na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru. Wyznaczono dystrybuanty rozkładu wytrzymałości (wzory 20-22 oraz rysunki 3-5) oraz wyliczono moduły Weibulla badanych próbek i średnią wytrzymałość ziarna. Średnia wytrzymałość ziarna na rozciąganie jest związana z wielkością ziarna jednym z wzorów (25) w zależności od tego, czy pęknięcie ziarna jest następstwem pobudzania mikroszczelin objętościowych, powierzchniowych czy krawędziowych. W przypadku wapienia (surowca jednoskładnikowego) pękanie ziarna jest spowodowane przez mikroszczeliny krawędziowe (wzór 27a), natomiast w przypadku porfiru (surowca wieloskładnikowego) przez mikroszczeliny powierzchniowe (wzór 27b). Zależność stopnia rozdrzbniania od wytrzymałości ziarna jest opisywana rosnącą funkcją potęgową (wzory 29-32). Wykładnik potęgi w tej zależności jest skorelowany z modułem Weibulla (wzór 33). Przedstawione wyniki dotyczą dwóch surowców. To czy uzyskane wyniki mają charakter powszechny, odnoszący się do wszystkich surowców - rozstrzygną dalsze badania.
EN
Theoretical tensile strenght of brittle materials is [ ... ] times larger than real strenght. The particle structure, apart from the force of atomic bonds in an ideal crystal, affects real strenght. A single-phase particle, spatially continuous and homogenous from the point of view of its chemical composition, is assumed to be the basis. A real particle is formed by means of introducing pre-existing microcraks and other geometrical and physical internal defects. The size distribution and number of these defects, affecting the particle strenght, form the mechanical structure of a particle. Since both the number and size of pre-existing microcraks are random variables, respectively the particle tensile strength is a random variable, described by Weibull's distribution. This paper has analysed the effect of particle structure on its tensile strenght from the point of view of the weakest link theory and the statistical theory of facture. In both cases for the distribution is obtained whose parameters are connected with the distribution of microcracks lengths (formulas 5 and 15). The next part of the paper shows the results of empirical tensile strenght tests of limestone and porphyry particles. The authors set distribution functions of tensile strenght (formulas 20-22 and figures 3-5) and calculated Weibull's moduli of the tested samples and the average particle strenght. The average particle tensile strenght is connected with the particle size by one of the formulas (25), depending on the fact whether particle fracture resulted from stimulating the volume, surface or edge microcracks. In case of limestone (one-component material) the particle fracture is caused by edge microcracks (formula 27a) while for porphyry (multi-component material) by surface microcracks (formula 27b). The dependence of crushing ratio on particle strenght is described by an increasing power function (formulas 29-32). The exponent in this dependence is correlated with Weibull's modulus (formula 33). The presented results concern two raw materials. Further investigations will decide whether the obtained results are general character, concerning all materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.