Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pore structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
EN
In recent years, many important discoveries have been made in global deep oil and gas exploration, which indicates that deep exploration has gradually become one of the most important areas in current and future hydrocarbon exploration. However, the prediction of deep reservoirs is very challenging due to their low porosity and complex pore structure characteristics caused by the burial depth and diagenesis. Rock physics provides a link between the geologic reservoir parameters and seismic elastic properties and has evolved to become a key tool of quantitative seismic interpretation. Based on the mineral component and pore structure analysis of studied rocks, we propose an improved rock-physics model by introducing a third feldspar-related pore for deep-buried sandstone reservoirs to the traditional Xu–White model. This modelling process consists of three steps: first, rock matrix modelling using time-average equations; second, dry rock modelling using a multipore analytical approximation; and third, fluid-saturated rock modelling using a patchy distribution. It has been used in total porosity estimation, S-wave velocity prediction and rock-physics template establishment. The applicability of the improved rock-physics model is verified by a theoretical quartz-water model test and a real data total porosity estimation compared with the traditional Xu–White model and the density method. Then, a rock-physics template is generated by the improved rock-physics model for porosity and gas saturation prediction using seismic data. This template is carefully calibrated and validated by well-log data at both the well-log scale and seismic scale. Finally, the feasibility of the established rock-physics template for porosity and gas saturation prediction is validated by a deep-buried sandstone reservoir application in the East China Sea.
PL
W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycznym, chemicznym a także wykonano analizy rentgenograficzne (XRD). Zaprawy murarskie okazały się mniej porowate i szczelniejsze w porównaniu z cegłami. Analizy chemiczne wykazały powstawanie siarczanów i węglanów mających swoje główne źródło w nowych zaprawach spajających wbudowane cegły. W celu sprawdzenia skuteczności zabiegów ochronnych dla tynków zwrócono uwagę na ich właściwości kapilarne na tle wybranych materiałów referencyjnych. Badania wykazały ich odporność mimo znacznych różnic w strukturze w stosunku do typowego makroporowatego tynku renowacyjnego.
EN
Complex modernization of building works were carried out in industrial building of unemployed coal mine. Some problems with salt efflorescsnces took place after putting new elevation materials and internal wall plasters. In order to find the reasons of the efflorescences, samples of bricks and mortars were taken and subjected to physical and chemical examinations. Additionally X-ray diffraction analyses were made. Masonry mortars appeared to be less porous and tighter in comparison to bricks. Chemical analyses proved the formation of sulphates and carbonates, having their main source in new mortars sticking new bricks built into. In order to control the efficiency of protective operations of plasters attention were focused into capillary properties among of selected reference materials. The tests proved their resistance in spite of substantial differences in theirs structure in comparison to typical large porous renovation plasters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań próbek pianobetonów z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikrotomografii rentgenowskiej. Scharakteryzowano porowatość oraz właściwości matrycy cementowej betonów po różnych czasach dojrzewania. Gęstość decyduje w pierwszej kolejności o mikrostrukturze matrycy cementowej, a co za tym idzie właściwości pianobetonów. Jak można się było spodziewać, matryca cementowa jest bardziej zwarta w pianobetonach o większej gęstości i dojrzewających przez dłuższy okres. Średnica porów zmniejsza się, wraz ze zwiększaniem się gęstości betonów i jest bardziej stabilna w późniejszych okresach.
EN
In this paper a set of foamed concrete specimens with different densities was prepared, and microscopic techniques such as scanning electron microscopy and X-ray micro-computed tomography were used to characterize the specimens. The pore and solid characteristics of the foamed concrete at different ages were also examined to investigate the effect of aging on the materials. The microstructure of cement matrix and thus the properties of foamed concrete are strongly affected by the density of concrete. As it should be expected, the cement matrix is denser in concrete of higher density and concrete cured for longer period. The pore size distribution of the foamed concrete shows the tendency to be composed of smaller pores as the density of the specimens is increasing and to became more stable after longer curing period.
EN
The article presents the results of a multi-faceted research on the impact of chloride salts on the texture of bricks, and the effects of these interactions. The change of pore structure was determined using mercury intrusion porosimetry. The dominant category pores for process of accumulation of salts was determine too. In addition, observations of the microstructure of bricks exposed in NaCl, KCl and MgCl2 solution were made. For comparison, the observation of the microstructure of samples taken from the bricks existing facilities exposed in real sea water are presented, too. The presence of chloride salts also has a significant impact on the process of drying ceramic masonry but the studies have shown no significant differences in drying bricks, depending on the type of cation. The article results systematize and organize information on the durability of bricks in an environment of chloride salts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowych badań dotyczących wpływu soli chlorkowych NaCl, KCl i MgCl2 na teksturę cegieł oraz wybrane właściwości, w tym proces suszenia. Celem badań było określenie zmian zachodzących w teksturze cegieł pod wpływem roztworów soli chlorkowych. W tym celu wykonano badanie struktury porowatości metodą porozymetrii rtęciowej, obserwacje w mikroskopie skaningowym, badanie składu fazowego metodą XRD oraz zmiany masy metodą termograwimetryczną. Badanie struktury porowatości pozwoliło na określenie kategorii porów będących priorytetowym miejscem kumulacji krystalizujących soli. W badaniach wykazano, że obecność soli spowoduje istotne zmiany w procesie suszenia badanych cegieł w odniesieniu do materiału czystego, jednakże nie zaobserwowano istotnych różnic w zależności od rodzaju kationu. W artykule przedstawiono również obserwacje mikroskopowe cegieł poddanych działaniu naturalnej wody morskiej.
PL
W artykule poddano analizie wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wytrzymałość i strukturę porów normowej zaprawy cementowej. Jako domieszkę stosowano ogólnie dostępny na rynku SAP będący usieciowanym poliakrylanem potasu powstałym w wyniku polimeryzacji blokowej i rozdrobnionym na proszek o wymiarze ziaren 10 ÷ 800 µm. Wyniki badań wykazały, że domieszka ta ma istotny wpływ na badane cechy zaprawy. Stwierdzono efekt tzw. wewnętrznej pielęgnacji oraz wpływ na strukturę porów powietrznych w zaprawie.
EN
In the paper the impact of the superabsorbent polymer (SAP) on the basic strength properties and pore structure of standard cement mortar was analyzed. As an admixture, commercially available SAP is a crosslinked potassium polyacrylate produced by block polymerization and ground to a powder size of about 10 to 800 µm. The results show that this admixture has a significant effect on the tested mortar characteristics. The effect of the so-called internal curing was observed and its effect on the pore structure in the mortar was specified.
7
Content available remote Wpływ dodatku metakaolinitu na wybrane właściwości kompozytów cementowych
PL
W ostatnich latach odnotowuje się coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem kalcynowanej gliny w postaci metakaolinitu (ang. metakaolin) jako pucolanowego dodatku do zapraw i betonów, który pozwala na poprawę parametrów mechanicznych i trwałości kompozytów cementowych. W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw, w których cement częściowo zastępowano metakaolinitem. We wszystkich badanych kompozytach zastosowano stały współczynnik w/s = 0,4. Do oceny struktury porowatości zaczynów wykorzystano porozymetrię rtęciową.
EN
The utilization of calcined clay in the form of metakaolin, as a pozzolanic addition for mortars and concretes has received considerable attention in recent years. It enhances mechanical performance and exhibits considerable improvement of durability properties. This paper presents the experimental results of properties of cement pastes and mortars. Cement was partially replaced by metakaolin. The constant water: binder ratio w/b = 0.4 was applied in all tested compositions. Mercury intrusion porosimetry was used for evaluation of paste microstructure.
EN
Pore structure and mineral matrix elastic moduli are indispensable in rock physics models. We propose an estimation method of pore structure and mineral moduli based on Kuster-Toksöz model and Biot’s coefficient. In this technique, pore aspect ratios of five different scales from 100 to 10-4 are considered, Biot’s coefficient is used to determine bounds of mineral moduli, and an estimation procedure combined with simulated annealing (SA) algorithm to handle real logs or laboratory measurements is developed. The proposed method is applied to parameter estimations on 28 sandstone samples, the properties of which have been measured in lab. The water saturated data are used for estimating pore structure and mineral moduli, and the oil saturated data are used for testing these estimated parameters through fluid substitution in Kuster–Toksöz model. We then compare fluid substitution results with lab measurements and find that relative errors of P-wave and S-wave velocities are all less than 5%, which indicates that the estimation results are accurate.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące uszkodzeń mrozowych elementów o kapilarnoporowatej strukturze, tworzących konstrukcję murową wybranych obiektów budowlanych. Zniszczenia mrozowe to uszkodzenia, które powodują częściową utratę właściwości użytkowych, jakie zostały określone dla normalnych, czyli założonych przy projektowaniu, warunków eksploatacji.
EN
The present work presents the issues related to the frost damage of capillary-porous elements that are used to create wall structures of the selected buildings. Frost damage should be treated as damage, which is partially a cause for loss of usability properties that have been defined for normal conditions – designed conditions of use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy niskociśnieniowej adsorpcji gazowej węgli pochodzących z 13 kopalń węgla kamiennego rozmieszczonych na terenie Polski i Czech. Pomiary polegały na określeniu pojemności sorpcyjnej względem ditlenku węgla (CO2) w temperaturze 258K (–15°C) w zakresie ciśnienia absolutnego od 0 bar do 1 bar, która stała się punktem wyjścia do scharakteryzowania tekstury porowatej tych materiałów przy wykorzystaniu modeli teoretycznych obszaru powierzchni Langmuir i BET (Brunauera-Emmeta-Tellera) oraz klasycznych modeli rozkładu mikroporów HK (Horvath-Kawazoe) i DA (Dubinin-Astakhov). Określono powierzchnię właściwą, której wartości zawierały się w zakresie 94-152 m2/g (Langmuir) i zmieniały się proporcjonalnie do zawartości witrynitu w poszczególnych próbkach węglowych. Średnia szerokość porów wszystkich badanych próbek wyniosła 0,69-0,74 nm, natomiast maksymalna objętość ich porów od 26,4 ·10-3 cm3/g do 48,1·10-3 cm3/g. Z uwagi na specyfi kę energetyczną przestrzeni sorpcyjnej określono charakterystyczną energię adsorpcji, która wykazała najwyższe wartości (22,4 kJ/mol) w węglu o najmniejszej średniej szerokości porów, przy założeniu ich szczelinowego kształtu.
EN
This article presents effects of low-pressure gas adsorption analysis of coal coming from 13 coal mines on the territory of Poland and The Czech Republic. The measurements consisted in specifying the sorption capacity against carbon dioxide (CO2) in the temperature of 258K (–15°C) and in the absolute pressure range from 0 bar to 1 bar, which became the starting point to characterise the pore structure of those materials using BET method and Langmuir theoretical models of the surface area as well as classical models of the micropore distribution of Horvath–Kawazoe (HK) and Dubinina-Astachowa (DA). The values of the specifi ed surface area ranged between 94 m2/g and 152 m2/g (Langmuir) and varied proportionally to the content of vitrinite in particular coal samples. The average pore size of all the tested samples was 0,69-0,74 nm and the maximum size of the pores was from 26,4 ·10-3 cm3/g to 48,1·10-3 cm3/g. Due to the energetic specifi city of the sorption area the characteristic energy of adsorption was determined. It reached the highest values (22,4 kJ/mol) in the coal of slit-shaped pores and the smallest average pore size.
11
Content available remote Wpływ struktury na parametry wilgotnościowe wybranych zapraw budowlanych
PL
Struktura zapraw budowlanych odgrywa istotną rolę w transporcie wilgoci w konstrukcjach murowych. Wprowadzane dodatki do zapraw w postaci wapna i plastyfikatorów modyfikują rozkład i wielkość porów. Tradycyjne badania makroskopowe nie pozwalają na dokładne określenie tego typu zmian. W artykule zaprezentowano wyniki badań porozymetrycznych wybranych zapraw budowlanych. Przeanalizowano zmiany struktury wynikające z wprowadzenia dodatków do zapraw i określono ich wpływ na właściwości wilgotnościowe.
EN
Structure of construction mortars plays essential role in humidity transport in wall construction. Addition of lime and plasticizers modify displacement and size of pores. Traditional macroscopic examinations do not allow to define these changes precisely. In the work there are presented results of porosimetric tests of selected mortars. Changes of structure were analyzed resulting from introduction of additions tomortars and their impact were defined on humidity properties.
EN
Drainage of the rock mass is a key component affecting the safety of mining operations and is associated with the removal of the overburden, dumping and excavation of useful minerals. The primary method of drainage in lignite coal mines are bored wells. The efficiency of drainage of rock mass depends on their accurate positioning and quality of workmanship. The paper presents the current state of knowledge concerning the distribution of the components of drawdown (1) in pumping well (Walton, 1955; Bruin & Hudson, 1961; Kruseman & de Ridder, 1991; Avci, 1992; Atkinson, 1994; Helweg, 1994; Kawecki, 1995; Singh, 2002; Dufresne, 2011) and their dependence on the hydrogeological parameters of the drained aquifer (Fig. 2). The results of pumping tests conducted in drainage wells operating in lignite mines are also presented. The subject of analysis was the geohydraulic resistance coefficient B, describing the resistance of the aquifer under laminar flow. This coefficient also takes the hydrogeological parameters into account which determines the dynamics and range of influence of drainage (12, 13). The value of the parameter and its spatial variability can be used for planning, designing and evaluating the effectiveness of wells drainage In view of the results of the pumping tests, classification of aquifer susceptibility to drainage was proposed, which can be used to support decision-making in the scope of expansion of the drainage system, the necessary timing and dynamics of pumping water. The classification is preliminary and is the starting point for the development of methods to rationalize functioning costs of the drainage systems.
PL
Zadaniem studni odwadniających jest obniżenie zwierciadła wody podziemnej możliwie w jak najkrótszym czasie. W zależności od przeznaczenia studni oraz wymagań technicznych ich czas „życia” jest zróżnicowany. Studnie zlokalizowane w obrębie wyrobiska, tj. studnie nadkładowe i podłożowe (pomocnicze), mają z założenia względnie krótki czas pracy, gdyż są likwidowane wraz z postępem robót górniczych odkrywkowych. Studnie w barierach zewnętrznych oraz wewnętrznych utrzymywane są niekiedy przez kilkadziesiąt lat. Z upływem czasu w pompowanych otworach obserwuje się przyrost depresji roboczego zwierciadła wody oraz spadek wydajności. Mniejsza wydajność studni spowodowana jest zmniejszoną wydajnością warstwy wodonośnej wskutek słabnącej przewodności hydraulicznej, co wynika z obniżenia zwierciadła wody, a także w wyniku zmian w dopływie wody spowodowanych procesami starzenia otworów studziennych. Za niekorzystne zmiany parametrów eksploatacyjnych studni odpowiedzialne są m.in. procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w bezpośrednim sąsiedztwie studni np. procesy korozji, powstawania powłok zabezpieczeniowych oraz powłok śluzowych, ochry, wytrącania się osadów związków chemicznych oraz kolmatacji. Kolmatacja jest zjawiskiem złożonym, wywołanym przez procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne, który towarzyszy przepływowi przez ośrodki porowe i szczelinowe. Straty ciśnienia wynikające z przepływu wody w warstwie wodonośnej, czyli kształtowane przez własności hydrogeologiczne warstwy wodonośnej są określane mianem depresji rzeczywistej, która uwidacznia się pomiędzy poziomem piezometrycznym i depresją w strefie przyotworowej. Straty te oznaczane są jako BQ, gdzie: B oznacza oporność hydrauliczną ośrodka wodonośnego przy przepływie laminarnym. Z kolei straty ciśnienia wywołane przepływem wody przez filtr turbulencją przepływu wody w strefie otworowej i przyotworowej określane są mianem zeskoku hydraulicznego CQn, gdzie C oznacza oporność hydrauliczną strefy przyotworowej, natomiast n – wykładnik potęgowy charakteryzujący rodzaj przepływu. Określenie własności filtracyjnych warstwy wodonośnej wyrażanych przez przewodność hydrauliczną T oraz współczynnik zasobności sprężystej S, pozwala na wyznaczenie najbardziej korzystnych warunków eksploatacji studni. Wspomniane parametry hydrogeologiczne są składowymi równania opisującego hydrauliczną oporność ośrodka wodonośnego (12). Uogólniając, parametr B, może być kryterium wykorzystanym przy planowaniu i projektowaniu systemu odwodnienia studziennego, a także bieżącej oceny skuteczności współpracy systemu. Na rysunku 3. przedstawiono ideowo metodykę oznaczania tego parametru, za pomocą testu próbnego pompowania. Dotychczas interpretacja wyników próbnych pompowań koncentrowała się na ocenie technicznych warunków pracy otworów studziennych. W tym celu wykorzystywano współczynnik C występujący we wzorze Jacoba, który stanowił kryterium odbioru studni od wykonawcy. Zdaniem autorów niniejszej pracy wyniki próbnych pompowań należy interpretować w szerszym ujęciu, zwracając uwagę na parametr B, opisujący oporność hydrauliczną przy przepływie laminarnym wody w ośrodku wodonośnym. Analiza rozkładu przestrzennego zmian tego parametru pozwala na racjonalizację systemu odwodnienia studziennego w tym ocenę niezbędnych wyprzedzeń w zakresie wykonawstwa studni. W praktyce, ocenę geohydraulicznych warunków prowadzonego odwodnienia przeprowadzono przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody próbnych pompowań wielostopniowych opracowanych przez Klicha (1997). W pracy niniejszej przedstawiono wyniki próbnych pompowań w 27 studniach pracujących w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Na rysunkach 5-9 przedstawiono wyniki oceny parametru B dla podstawowych kompleksów wodonośnych, dla których wykonano próbne pompowania badawcze. Podział wykresów wynika z przeznaczenia studni, co odpowiada podziałowi przedstawionemu na rysunku 4. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wstępnych uogólnień. W tabeli 1. zaproponowano wstępną klasyfikację podatności ośrodka wodonośnego na prowadzone odwodnienie. Klasyfikacja może być wykorzystana do celów planowania, projektowania oraz bieżącej oceny skuteczności odwadniania studziennego. Wyniki oceny parametru B wskazują na zmienne warunki hydrogeologiczne w badanych kompleksach wodonośnych. W utworach wodonośnych o strukturze porowej oporność hydrauliczna B wykazuje stosunkowo małą zmienność (Rys. 7 i 8). Natomiast dużą zmienność własności wykazują utwory szczelinowo-krasowego kompleksu mezozoicznego. Odwodnienie prowadzone przez system studzienny może zatem charakteryzować się zmienną efektywnością w poszczególnych rejonach kopalni odkrywkowej (Rys. 5 i 6).
EN
Porous Ti with controlled pore structure was fabricated by thermal decomposition and sintering process using TiH2 powders and Polymethylmethacrylates (PMMA) beads as pore forming agent. The beads sizes of 8 and 50 μm were used as a template for fabricating the porous Ti. The TiH2 powder compacts with 20 and 70 vol% PMMA were prepared by uniaxial pressing and sintered for 2 h at 1100°C. TGA analysis revealed that the PMMA and TiH2 were thermally decomposed at about 400°C forming pores and at about 600°C into metallic Ti phase. The porosity increased with increase in the amount of PMMA addition. Also, the microstructure observation showed that the pore size and shape were strongly dependent on the PMMA shapes.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie przepuszczalności konstrukcyjnych betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym. Badaniom poddano osiem betonów lekkich o zróżnicowanych poziomach wytrzymałości i gęstości. Oznaczenie przepuszczalności przeprowadzono metodą RILEM – Cembureau przy przepływie azotu. Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że pomimo zastosowania kruszywa o znacznej porowatości, możliwe jest uzyskanie konstrukcyjnych betonów lekkich charakteryzujących się relatywnie niską przepuszczalnością gazu. Warunkiem bardziej szczelnej mikrostruktury tych betonów był przede wszystkim odpowiednio niski współczynnik wodno-cementowy. Istotne znaczenie miała również technologia wykonania betonu.
EN
The paper presents the problem of gas permeability of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate. Eight lightweight concretes of different strength and density were tested. Permeability test was carried out by RILEM – Cembureau method using nitrogen flow. The analysis of obtained research results shows that, despite application of aggregate of high porosity, it is possible to make structural lightweight concrete of relatively low gas permeability. The primary factor determining tighter microstructure of lightweight concrete is the respectively low water-cement ratio. Technology of concrete making is also of great importance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wybranych właściwości tekstury zaprawy pobranej z komina murowanego. Długoletnia eksploatacja komina sprzyja kumulacji zarówno w cegle ceramicznej, jak i zwłaszcza w zaprawie, składników spalin i produktów korozji. Ich obecność zmienia teksturę, mikrostrukturę i strukturę porowatości zapraw. Celem wykonanych badań było określenie kategorii porów, które stanowią priorytetowe miejsce kumulacji produktów korozji. Ponadto wykonano badania mikrostrukturalne, w których przedstawiono rozkłady powierzchniowe wybranych pierwiastków. Uzyskane mappingi są odzwierciedleniem stopnia skażenia badanej zaprawy.
EN
The article presents the results of research on selected properties of mortar taken from a masonry chimney. Long-term operation is conducive to the accumulation in ceramic brick and mortar, especially in exhaust components and corrosive products. Their presence changes the texture, microstructure and pore structure of mortars. The aim of the study was to determine pore diameter, which are the primary place, accumulation of corrosive products. Moreover, in the studies mapping of selected elements was performed. The resulting mappings are a reflection of the degree of contamination in the test mortar.
PL
Przedmiotem badań były mikrosfery pochodzące z elektrowni „Dolna Odra”. Do sporządzenia betonu wykorzystano surowce: cement portlandzki CEM I 32,5 R oraz kruszywo o frakcjach: 0/2, 2/8 i 8/16 mm. Przyjęto trzy poziomy dozowania mikrosfer (15, 25, 40%masy cementu) o współczynniku w/s = 0,52. W ramach badań betonu oznaczono charakterystykę struktury i rozkład porów powietrznych oraz 2, 28, 56, 90, 180 i 360-dniową wytrzymałość na ściskanie. Obecność mikrosfer obniża wytrzymałość betonu poprzez zwiększenie jego porowatości. Udział porów powietrznych w strukturze betonu z udziałem mikrosfer, po 28 dniach, mieści się w zakresie od 9,7% do 24,3%. Z upływem czasu mikrosfery w środowisku cementu ze względu na swoją niską powierzchnię właściwą (< 500 cm2/g) ulegają powolnej reakcji z wodorotlenkiem wapnia, tworząc żel w postaci uwodnionych krzemianów wapnia oraz glinu.
EN
In this study, the microspheres samples were collected from national power station „Dolna Odra”. In this study, the following materials were used: Portland cement class 32,5R and aggregates of 2-8 and 8-16 fractions and natural sand with a maximum grain size of 2 mm and water. Concrete mixtures were made with microspheres additions of 15%, 25% and 40%. Aconstant water to binder ratio (w/b) of 0,52 was used throughout the investigation. For each mixture, the distribution of air voids as well as the compressive strength (measured in 2, 28, 56, 90, 180 and 360 day of experiment). In general, the increase in porosity of the concrete with microspheres reduces the compressive strength. The air void content, measured after 28 days, range from 9,7% to 24,3%. With time the microspheres in the environment of cement due to their low surface area (< 500 cm2/g) are slowly reacted with calciumhydroxide to form a gel in the form of hydrated calcium and aluminum silicates.
PL
Zbadano i porównano właściwości zapraw z dwóch cementów: CEM I 32,5 R i CEM II/B-V, z 33% dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego. Odkształcenia objętościowe (OW) podczas pierwszego cyklu zamrażania zależą od stosunku w/c tych zapraw. W przypadku w/c = 0,30 były one mniejsze od 6%, a wzrastały do 39% w przypadku próbek o w/c = 0,45, dla cementu CEM II/B-V. Powodowało to równocześnie zjawisko wzrostu wody zamarzającej w stosunku do niezamarzającej podczas trzech początkowych cykli (bez dostępu wody z zewnątrz), co jest związane ze zmianami mikrostruktury matryc cementowych. Żel cementowy ulega zagęszczeniu i powstają nowe wolne objętości. Porównanie cementu CEM I z cementem CEM II/B-V dostarczyło kilku ważnych informacji: z reguły stwierdzono większe wartości wskaźnika OW oraz niekorzystne zmiany mikrostruktury matrycy, spowodowane cyklicznym zamrażaniem i rozmrażaniem. Można stwierdzić, że odporność cementu CEM II/B-V na działanie mrozu jest gorsza niż cementu CEM I.
EN
The properties of the mortars of two Portland cements: CEM I 32.5 R and CEM II/B-V 32.5 R, with 33% of siliceous fly ash were experimentally determined and compared. The mortars volume deformability (VSE) during the first freezing cycle depends of the w/c ratio of these mortars. In the case of w/c = 0.30 it was lower than 6% and was increased to 39% for the samples with w/c = 0.45, in the case of mortar from CEM II/B-V. It caused simultaneously the phenomenon of the increase of freezable water content in relation to the non-freezable during three freeze cycles (without external water access), which is linked with cement matrices microstructure modification. Cement gel is compacted and some new free spaces are formed. The comparison of the ordinary Portland cement (CEM I) with cement containing 33% of siliceous fly ash (CEM II/B-V) provided some significant information: - as a rule, except for w/c = 0.30, higher values of the VSE index were found in the mortars containing fly ash, and also a generally higher susceptibility to unfavourable microstructure transformations, owing to cyclic freezing and thawing were observed. It can be stated that CEM II/B-V resistance to freezing and thawing cycles were less favourable as compared to the mortars of CEM I.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne metody, zasadę działania systemu micro-CT oraz przykładowe wyniki wizualizacji i przestrzennego rozmieszczenia porów w badaniu próbek skał reprezentujących zarówno złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa to nieinwazyjna technika badawcza, która posiada unikalną zdolność obrazowania budowy wewnętrznej skał i daje możliwość trójwymiarowej rekonstrukcji przestrzeni porowej próbek skalnych z mikrometryczną rozdzielczością. Jednym z najważniejszych jej zastosowań w geologii naftowej jest badanie porowatości skał w aspekcie ich własności kolektorskich i drożności przestrzeni porowej warunkującej migrację mediów. Mikrotomografta rentgenowska jest nowoczesną metodą badawczą umożliwiającą „prześwietlenie" badanego obiektu promieniami rentgenowskimi i pozwalającą na trójwymiarowe przedstawienie obrazu przestrzeni porowej wewnątrz badanej próbki skały. Przetworzenie tego trójwymiarowego obrazu umożliwia uzyskanie różnego rodzaju informacji dotyczących porowatości, liczby i długości kanalików porowych, ich połączeń, kierunków i struktury sieci porów oraz wpływ tych cech na przepuszczalność skał. Konwencjonalna mikroskopia optyczna lub elektronowa ma możliwość wizualizacji dwuwymiarowych obrazów powierzchni próbki lub cienkich warstw. Jednak w większości przypadków nie można wnioskować o pierwotnej trójwymiarowej strukturze obiektu na podstawie informacji dwuwymiarowych. Za pomocą tych metod możliwe jest uzyskanie trójwymiarowej informacji o strukturach obiektu poprzez cięcie go na bardzo cienkie plastry i interpolowanie dwuwymiarowych informacji, które można następnie wizualizować jako trójwymiarowy model struktury. Ta metoda jest jednak nie tylko bardzo uciążliwa, ale również niezbyt wiarygodna, ponieważ sama struktura obiektu może wskutek techniki przygotowania ulegać zmianie; także odległość pomiędzy przekrojami jest zazwyczaj zbyt duża, aby uniknąć utraty informacji 3D.
EN
X-ray computer microtomography is a non-invasive testing method, featuring unique ability of internal rock structures visualisation, and enables the three-dimensional reconstruction of rock sample pore space with micrometer resolution. One of its most important uses in petroleum geology is examination of rock porosities for their reservoir properties and pore space connectivity, conditioning migration of the media. The work presents theoretical background of the method, operating principle of micro-CT system, as well as example results of visualisation and spatial distribution of pores in testing the rock samples, representing both conventional and unconventional resources.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.