Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popiół lotny wapienny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy dokonano oceny zdolności do klinkieryzacji czteroskładnikowego namiaru surowcowego (wapień, żużel stalowniczy, wapienny popiół lotny z węgla brunatnego, piasek kwarcowy) do wytwarzania klinkieru portlandzkiego. Stwierdzono, ocenę taką można z powodzeniem przeprowadzić, wykorzystując do tego celu wskaźnik Lafarge K 1450. Badania wykazały, że wzrost z 50 do 85% ekwiwalentu ciepła ze stałych paliw alternatywnych współspalanych z węglem kamiennym nie obniża w sposób istotny zdolności do klinkieryzacji analizowanego namiaru surowcowego. Spiekalność namiaru surowcowego jest uzależniona głównie od uziarnienia żużla stalowniczego i piasku kwarcowego. Zdolność do klinkieryzacji namiarów surowcowych określono w skali Lafarge K 1450 jako umiarkowaną. Wzrost zawartości „grubych” ziaren piasku i żużla obniżał zdolność do klinkieryzacji badanego namiaru surowcowego z umiarkowanej do słabej.
EN
This paper presents the assesment of clinkering ability of four-component raw material (limestone, steel slag, lime ash from lignite, quartz sand) for Portland Clinker production. It was found that this assesment could be successfully conducted using the Lafarge K 1450 indicator. Studies have shown that the increase from 50 to 85% of heat equivalent from solid alternative fuels co-fired with coal does not significantly lower the clinkering ability of analysed material. Sinterability of raw material is dependent only on steel slag and sand particle size. Clinkering ability of raw material is defined in Lafarge K 1450 scale as moderate. Increase of coarse sand and slag grain content lowered the clinkering ability of tested material from moderate to low.
PL
Celem badań prezentowanych w artykule było opracowanie modelu karbonatyzacji betonu z popiołem lotnym wapiennym, zgodnego z koncepcją traktowania karbonatyzacji jako procesu nieskończonego w czasie ale ograniczonego w przestrzeni betonu. Przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych rodziny betonów o stałym doborze składników i ich zmiennych proporcjach. Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła opracować oczekiwany model matematyczny karbonatyzacji i wykazać statystycznie jego adekwatność do wyników badań.
EN
The aim of the research presented in the article was to develop a model of carbonation of concrete with limestone fly ash, consistent with the concept of treating carbonation as a process of infinite time but limited in concrete space. The results of their own laboratory tests of the concrete family with constant selection of components and their variable proportions were presented. Statistical analysis of the obtained results allowed to develop the expected mathematical model of carbonation and to show statistically its adequacy to the research results.
PL
Znacznym ograniczeniem w zastosowaniu do produkcji materiaów budowlanych popiołów wapiennych, powstających w procesie spalania węgla brunatnego, jest powstanie odpadu, w którym odnotowano obecność cząstek niespalonego węgla. Poddając ten rodzaj odpadu odpowiednim zabiegom polepszającym ich właściwości, możliwe jest zastosowanie tych odpadów do produkcji różnego typu materiałów dla budownictwa. W artykule skupiono się nad poprawą właściwości popiołu lotnego jako dodatku do cementu. Przedstawiono również wyniki wstępnych badań nad możliwością wykorzystania wydzielonego węgla zawartego w popiołach lotnych, które powstają w procesie spalania węgla brunatnego. W toku przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki popiołu wapiennego pochodzącego z jednej z krajowych elektrowni opartej na spalaniu węgla brunatnego, posługując się metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wydzielenie niespalonych cząstek węgla z popiołów lotnych wapiennych stanowiło próbę poprawy niektórych właściwości tego rodzaju popiołów, aby umożliwić ich wykorzystanie jako dodatku do cementu. Niespalony węgiel został wydzielony jako frakcja powyżej 315 µm i poddany badaniom adsorpcyjnym określającym skuteczność jego adsorpcji względem jonów amonowych oraz związków rtęci. Stężenie rtęci w badanych próbach oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy długości fali 254 nm, natomiast zawartość jonów amonowych analizowano z wykorzystaniem metody chromatografii jonowej. Wstępne wyniki badań adsorpcyjnych wydzielonej z popiołów wysokowapiennych frakcji węglowej pozwalają przypuszczać, że znajdzie ona zastosowanie w ochronie środowiska.
EN
The significant limitation in the use of this waste type in the building materials industry is the presence of unburned carbon particles. Appropriate treatments to improve their properties, allow using them in the manufacture of various types of construction materials. The paper focuses on improvement of calcareous fly ash properties in order to use them as the cement additives as well as presents the results of preliminary research about the possibility of using coal included in fly ash produced during lignite combustion. The characteristic of calcareous ash from one of the national lignite-fired power plants was carried out by X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM) method. Separation of unburned carbon particles from calcareous fly ash was a properties improvement attempt of this ash type to enable their use as the cement additives. The unburned carbon was separated as a fraction above 315 µm and subjected to adsorption tests for its adsorption efficiency towards ammonium ions and mercury compounds. The mercury concentration in the test samples was determined by atomic absorption spectrometry at 254 nm, while the ammonium content was analyzed by ion chromatography method. The preliminary results of the adsorption experiments of carbon fraction isolated from the high-calcareous fly ash allow to suppose that this fraction is useful for environment protection.
EN
The results of studies of the phases composition of the different grain classes of calcareous fly ash were presented in this article. It was necessary to use three analytical methods: thermal, X-ray and microscopic to identify properly additional mineral phases in different grain classes of fly ash. These mineral phases were not determined during analysis of the sample which was not devided into grain classes. The minerals: quartz, anhydrite, calcite, bassanite, hannebahite hematite, magnetite, gehlenite, anorthite and CaO were identified. The thickest grain class of the tested ash characterized by a higher content of unburned fragments of coal. The presence of coal grains has negative influence at any further applications of the ash.
PL
Powstawanie popiołów lotnych jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej. W przeszłości jedyną formą ich utylizacji było deponowanie na składowiskach. Od szeregu lat podejmuje się próby wielokierunkowego zagospodarowania tych ubocznych produktów spalania węgla, dostosowanego do ich właściwości. Na szczególną uwagę zasługują popioły lotne wapienne powstałe w wyniku spalania węgla brunatnego. Pomimo niepodważalnych zalet tego surowca, a także bogatej literatury poświęconej jego właściwościom fizykochemicznym, problem wykorzystania tych popiołów wciąż zostaje otwarty. Przydatność popiołów lotnych wapiennych do celów utylizacyjnych zależy m.in. od ich składu fazowego. W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań jakościowego składu fazowego różnych klas ziarnowych popiołu wapiennego. Jednoczesne wykorzystanie badań termicznych, rentgenograficznych i mikroskopowych do identyfikacji różnych klas ziarnowych popiołu pozwoliło na ujawnienie dodatkowych minerałów obecnych w próbce, nie ujawnionych podczas analizy próbki surowej. Przeprowadzone badania wykazały, że każda z metod rozpatrywana osobno daje pewien obraz jakościowego składu fazowego badanej próbki popiołu, jednak nie daje jego pełnej charakterystyki. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła na stwierdzenie obecności w popiele następujących minerałów: kwarcu SiO2, anhydrytu CaSO4, kalcytu CaCO3, bassanitu CaSO4 • ½ H2O, hannebahitu CaSO3 • ½ H2O, hematytu α- Fe2O3, magnetytu Fe3O4, gehlenitu Ca2Al [(Si, Al)2O7], anortytu Ca [Al2 Si2O8 ] i tlenku wapnia CaO. Umożliwiło to pełniejszą charakterystykę jakościowego składu fazowego badanego popiołu, a tym samym pozwoli na znalezienie bardziej ekonomicznego sposobu jego utylizacji. Klasa najgrubsza badanego popiołu charakteryzowała się podwyższoną zawartością okruchów niespalonego węgla. Ich udział jest niekorzystny przy jakichkolwiek dalszych zastosowaniach tego popiołu.
PL
W artykule przedstawiono badania, które miały na celu określenie wpływu odpadowych pyłów mineralnych na odporność chemiczną kompozytów polimerowo-cementowych. Badanie przeprowadzono na próbkach kompozytów polimerowo-cementowych, w których część cementu zastępowano popiołem lotnym krzemionkowym, popiołem lotnym wapiennym oraz odpadowym pyłem perlitowym. Odporność chemiczną kompozytów modyfikowanych odpadami mineralnymi wyznaczono na podstawie wyników badań nasiąkliwości wodą próbek poddanych działaniu kwasu siarkowego (H2SO4) oraz zasady sodowej (NaOH).
EN
The paper presents the results of research of the impact of waste mineral powders on the chemical resistance of polymer-cement composites. The study was conducted using specimens of polymer-cement composites modified with siliceous and calcareous fly ash and waste perlite powder. Chemical resistance of modified composites was determined by the water absorption of specimens after exposure in sulfuric acid (H2SO4) and sodium hydroxide (NaOH) solutions.
6
Content available remote Wpływ zawartości wapiennego popiołu lotnego na przebieg karbonatyzacji betonu
PL
Idea zrównoważonego rozwoju w technologii betonu realizowana jest m.in. przez zmniejszanie w nim zawartości cementu i zastępowanie go dodatkami mineralnymi, np. popiołem lotnym. Szczególne wyzwanie stanowi ocena możliwości wykorzystywania popiołów, których charakterystyki przekraczają wymagania normowe wg PN EN 450-1 Popiół lotny do betonu. W tej grupie są popioły o dużej zawartości CaO (wapienne). W wielu ośrodkach naukowych w Polsce prowadzone są badania nad przydatnością tego typu popiołów do betonu, a ich publikowane wyniki są optymistyczne. Jednym z dyskusyjnych aspektów jest wpływ popiołów wapiennych na przebieg karbonatyzacji betonu, stanowiącej jedno z głównych zagrożeń trwałości konstrukcji żelbetowej. W artykule przedstawiono wyniki przyspieszonych badań przebiegu karbonatyzacji, prowadzonych w warunkach normowego wysokiego stężenia dwutlenku węgla (4%). Badania objęły betony o różnej zawartości popiołu wapiennego (20 ÷ 50% masy cementu), przy stałej wartości w/c = 0,45. Przebieg karbonatyzacji monitorowano do 90 dni ekspozycji w komorze normowej.
EN
The idea of sustainable development in concrete technology is implemented, among others, by reducing the cement content in concrete due to replacing it by the mineral additives, for example fly ash. A particular challenge is the assessment of the possibilities of using fly ash, the characteristics of which exceed the standard requirements according to PN-EN 450-1 Fly ash for concrete. In this group are also ashes with high CaO content (calcareous). In many research centers in Poland researches on the usefulness of this type of fly ash in concrete were done. Its reported results are optimistic. One of the aspects which are still under discussion is their impact on the carbonation of concrete, which is one of the main threats to the durability of the reinforced concrete structure. The article presents the results of accelerated carbonation investigation conducted under high concentrations of carbon dioxide (4%). The study included concretes of different calcareous ash content (20 to 50% by weight of cement), at a constant value w/c = 0,45. Carbonation was tested up to 90 days of exposure in the standardized chamber.
PL
W artykule przedstawiono badania mające na celu doświadczalne zweryfikowanie możliwości uzyskania betonów samozagęszczalnych w przypadku stosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku do betonu. Ponadto przedstawiono jakościowy i ilościowy wpływ popiołu PLW nieuzdatnionego i uzdatnionego przez przemiał na właściwości mieszanki i stwardniałego betonu samozagęszczalnego.
EN
This article presents an overview of the literature on the subject of using calcareous ash in concrete technology. The author discusses the state of normalization of calcareous fly ashes in Poland and selected countries in the world, morphology, pozzolanic and hydraulic properties of the fly ash, as well as the impact of fly ash on selected properties of concrete – mortars rheology, freeze resistance, heat of hydration, compressive strength and impact on the operation of the aerating admixtures. The analysis of the collected data shows that the lack of standardization prevents the use of calcareous fly ashes as an additive to concrete type II, the negative impact of ash on the properties of concrete can be reduced by activation of ash, the addition of ash reduces the heat of hydration and due to the pozzolanic and hydraulic properties, has positive impact on compressive strength of concrete, the content of unburned carbon adversely affects on performance of aeration additives. For economic reasons it is most profitable to use calcareous fly ash as the main ingredient of cement.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury w temacie wykorzystania popiołów wapiennych w technologii betonu. Poruszono kwestie stanu unormowania popiołów lotnych w Polsce oraz w wybranych krajach na świecie, morfologii oraz właściwości pucolanowych i hydraulicznych popiołów, a także wpływu dodatku popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonu – reologię zapraw, mrozoodporność, wartość ciepła hydratacji, wytrzymałości betonów, jak również działanie domieszek napowietrzających. Z analizy zebranych materiałów wynika, iż brak normalizacji uniemożliwia wykorzystanie popiołów jako dodatku typu II do betonu, negatywny wpływ popiołu na właściwości mieszanki betonowej można zredukować poprzez aktywizację popiołu, dodatek popiołu obniża ciepło hydratacji mieszanki oraz, ze względu na właściwości pucolanowo-hydrauliczne, pozytywnie wpływa na wytrzymałość, zawartość niespalonego węgla negatywnie wpływa na działanie domieszek napowietrzających. Ze względów ekonomicznych bardziej opłacalne jest stosowanie popiołu lotnego wapiennego jako składnika głównego do produkcji cementu.
EN
The introduction of the sustainable development elements in the construction industry leads to finding new ways of using waste minerals that are difficult in storage and recycling. Coal combustion products have been already introduced into building materials as a part of cement or concrete but they have been thought insufficiently compatible with the polymer-cement binders [7]. The paper presents results of the mechanical properties of polymer-cement composites containing two types of mineral additives: waste perlite powder that is generated during the perlite expanding process, and calcium fly ash which is the byproduct of burning coal in conventional furnaces. Mechanical tests of polymer-cement composites modified with wastes were carried out after 28 and 90 days of curing. As a part of preliminary study specific surface area and particle size distribution of mineral wastes were determined.
PL
Przedmiotem badań było określenie wpływu zawartości odpadowych pyłów mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-cementowych. Szukanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów mineralnych stanowi element strategii zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Wprowadzenie odpadów przemysłowych do materiałów budowlanych pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych wydzielających się podczas produkcji cementu czy betonu. Jako przedmiot badań przyjęto polimerowo-cementowe zaprawy, zawierające kopolimer styrenowo-akrylowy, modyfikowane odpadowym pyłem perlitowym (uboczny produkt procesu ekspandacji perlitu), oraz produktem ubocznym spalania węgla brunatnego, popiołem lotnym wapiennym. Zawartość odpadowych pyłów mineralnych zmieniała się w przedziale 5-25% masy cementu. Badano wytrzymałość na zginanie i ściskanie zapraw po 28 i 90 dniach dojrzewania próbek w warunkach mieszanych, wodno-powietrznych. Zastosowano taki sposób przechowywania próbek, aby zapewnić odpowiednie warunki dla hydratacji cementu (warunki mokre), przy jednoczesnych odpowiednich warunkach do uformowania ciągłej błony polimerowej (warunki suche). Zbadano również powierzchnię właściwą i uziarnienie wybranych dodatków mineralnych. Wyniki badań granulometrycznych dla popiołu lotnego wapiennego oraz odpadowego pyłu perlitowego porównano z wynikami dla metakaolinitu, jednego z najefektowniejszych dodatków mineralnych do betonu. Analiza granulometryczna wykazała, że największymi rozmiarami ziaren charakteryzował się popiół lotny wapienny, który jako jedyny posiadał ziarna przekraczające 67 μm. Odpadowy pył perlitowy charakteryzowały ziarna o średnim rozmiarze zbliżonym do rozmiaru ziaren metakaolinitu, ale ich powierzchnia właściwa była prawie 5 razy mniejsza. Wszystkie badane dodatki mineralne posiadały ziarna o średnicy z przedziału 4 μm ÷ 45 μm (Rys. 1), przez co spełniają rolę mikrowypełniacza pustych przestrzeni między ziarnami cementu, jednak zwiększona porowatość odpadowego pyłu perlitowego, czy występowanie ziaren popiołu lotnego wapiennego o rozmiarach większych od 45 μm, wpływają na pogorszenie urabialności mieszanek polimerowo-cementowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Oceny dokonano na podstawie wyników badań mrozoodporności wewnętrznej (F150) oraz zewnętrznej (odporności na powierzchniowe złuszczenie w obecności soli odladzających). Betony przygotowano ze spoiwa zawierającego cement portlandzki CEM I 42,5R oraz popiół lotny wapienny w ilości 20 oraz 33% w stosunku do masy cementu. Badaniom poddano beton nienapowietrzany i z zastosowaniem domieszki napowietrzającej. Procedurę badania mrozoodporności przeprowadzono po 28 i 90 dniach dojrzewania betonu. Stwierdzono, że dodatek popiołu lotnego wapiennego niekorzystnie wpływa na odporność mrozową betonu. Zastosowanie domieszki napowietrzającej znacznie poprawiło odporność betonu na działanie mrozu.
EN
The paper presents results of frost-resistance tests of concrete with addition of calcareous fly ash. The assessment was made on the basis of tests results on internal frost resistance(F150) and external frost resistance (resistance to surface scaling in presence of de-icing salt). Concretes were prepared with binders containing ordinary Portland cement CEM I 42,5R and calcareous fly ash at amount of 20 and 33% in relation to the weight of cement. Both non-air entrained concrete and concrete with entraining admixture were tested. Test procedure on frost resistance was carried out after 28 and 90 days of concrete curing. It was found that the addition of calcareous fly ash adversely affects the frost resistance of concrete. The use of air entrainment greatly improved the resistance of concrete to frost exposure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na agresję siarczanową zapraw wykonanych z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że stosowanie popiołów lotnych wapiennych jako składnika cementu, zwłaszcza po aktywacji mechanicznej, miało pozytywny wpływ na odporność korozyjną. Odporność na agresję siarczanową zapraw zależała od: temperatury, w której prowadzono badania, składu chemicznego popiołu lotnego wapiennego oraz składu chemicznego i mineralnego klinkieru, użytych do produkcji cementów. Największą odporność wykazały cementy zawierające zmielony (bardziej aktywny) popiół lotny wapienny: w temperaturze 20°C – CEM II/B‑W1+, a w temperaturze 8°C – CEM II/B‑W3+.
EN
This paper presents the results of resistance to sulphate attack of mortars made of calcareous fly ash blended cements. The test results showed that the using of calcareous fly ash as a cement constituent, especially mechanically activated, had positive influence on corrosion resistance. Sulphate resistance of tested mortars depended on: the temperature at which the test was carried out, the chemical composition of calcareous fly ash, and the chemical and mineral composition of clinker used in the cement production. Portland-fly ash cements, containing ground (more active) calcareous fly ash: CEM II/B‑W1+ in temperature of 20°C, and CEM II/B‑W3+ in temperature of 8°C showed the highest resistance against chemical corrosion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań korozji alkalicznej betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny. Przedmiotem badań objęto cementy zawierające w swoim składzie zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego, również w kompozycji z popiołem lotnym krzemionkowym, granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz zmielonym wapieniem. Przebieg procesu korozyjnego oceniano w oparciu o pomiary zmian liniowych betonów zawierających kruszywo reaktywne. Autorzy wykazali, że dodatek popiołu lotnego wapiennego do składu cementu (betonu) ogranicza negatywne skutki korozji alkalicznej betonu.
EN
The results of alkaline corrosion examination of concretes made of cements containing calcareous fly ash were presented in the paper. Cements containing different quantities of calcareous fl y ash, also in composition with siliceous fly ash, ground granulated blastfurnace slag and ground limestone were the objectives of the investigation. The evaluation of course of the corrosion process was based on the expansion measurements of concretes containing reactive aggregate. The authors indicated that calcareous fly ash addition to cement (concrete) composition mitigate the negative effects of alkaline corrosion of concrete.
13
Content available remote Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders
EN
In the paper formal conditions of using calcareous fly ash as an active pozzolanic-hydraulic constituent of cements and binders are analyzed. The analysis is documented by test results of hydraulic road binders and masonry cements, containing calcareous fly ash from Be?chatów Power Station. Binders and cements with different calcareous fly ash content were tested. Blended binders containing fly ashes from different combustion technologies, i.e. calcareous fly ash, siliceous fly ash and fly ash from fluidized bed combustion, were also objects of the study. The scope of the research included normative properties of hydraulic road binders and masonry cements. The results prove that calcareous fly ash from Be?chatów Power Station can be an effective constituent of hydraulic road binders and cements, produced according to actual standards and technical approvals.
PL
W artykule przeanalizowano formalne uwarunkowania wykorzystania popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika pucolanowo-hydraulicznego cementów i spoiw. Analizę w tym zakresie udokumentowano wynikami badań drogowych spoiw wążących oraz cementów murarskich zawierających popiół lotny wapienny z Elektrowni Bełchatów. Badano spoiwa i cementy z różną zawartością tego popiołu. Przedmiotem badań objęto również spoiwa zawierające mieszaniny popiołów z różnych technologii spalania: popiołu wapiennego, krzemionkowego oraz popiołu lotnego z kotłów fluidalnych. Zakres badań uwzględnia podstawowe właściwości normowe drogowych spoiw hydraulicznych i cementów murarskich.Wyniki badań potwierdziły, że popiół lotny wapienny Bełchatów może stanowić efektywny składnik cementów i spoiw hydraulicznych, produkowanych według obowiazujących norm i aprobat technicznych.
14
EN
Results of the research on alkali-silica reaction in the presence of calcareous fly ash are presented in the paper. Cements containing different calcareous fly ash quantity, including addition of other non-clinker cement constituents, i.e. siliceous fly ash, granulated blast furnace slag and ground limestone, were examined. Measurements of hardening mortars and concrete linear changes, performed according to ASTM standards, were used to evaluate the influence of calcareous fly ash on mitigation of alkali-silica reaction (ASR) . The significance of chosen chemical and physical properties of calcareous fly ash in suppressing AS R expansion was also analyzed. Authors indicated that proper quantities of calcareous fly ash may improve the resistance of mortars and concrete to alkali-silica reaction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia-reaktywna krzemionka z kruszyw w obecności popiołu lotnego wapiennego. Badano cementy zawierające zróżnicowaną ilość popiołu lotnego wapiennego w swoim składzie, w tym z dodatkiem innych nieklinkierowych składników cementu, tj. popiołem lotnym krzemionkowym, granulowanym żużlem wielkopiecowym oraz zmielonym kamieniem wa piennym. Wpływ popiołu lotnego wapiennego na przebieg reakcji alkalia-krzemionka prowadzono poprzez oznaczenie zmian liniowych twardniejących zapraw i betonów według procedur zawartych w normach ASTM. Przeanalizowano także wpływ wybranych właściwości fizykochemicznych popiołu lotnego wapiennego w ograniczaniu ekspansj i wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. Autorzy wykazali, że popiół lotny wapienny dodawany w odpowiedniej ilości do składu cementu i/lub betonu może zwiększać odporność zapraw i betonu na korozję alkaliczną.
15
EN
The analysis of the effect of calcareous fly ash on selected properties of self-compacting and high performance self-compacting concretes is the subject of this paper. The investigation included the variable degree of grinding of calcareous fly ash and a different type of cement modified with calcareous fly ash. The results of tests on the SF class of flow and viscosity grade T500 of tested mixtures, as well as tests on concrete compressive strength e (F cm,28, fcm 90), flexural strength (fcf,28, fcf,90), absorption tests and tests on water penetration depth are presented. Concrete mixture was modified using a variable volume fraction of calcareous fly ash as a type I and type I I additive (10, 20 or 30%) . The studies confirmed the possibility of using calcareous fly ash in self-compacting and high performance self-compacting concretes, while maintaining the assumed workability.
PL
Analiza wpływu zawartości popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonów samozagęszczalnych i wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych jest przedmiotem niniejszego artykułu. Zakres badań obejmował zmienny stopień domielenia popiołu lotnego wapiennego oraz rodzaj cementu modyfikowanego popiołem lotnym wapiennym. Przedstawiono wyniki badań klasy rozpływu SF oraz klasy lepkości T500 mieszanek betonowych oraz wytrzymałości na ściskani e (F cm,28, fcm 90) wytrzymałośc i n a zginani (fcf,28, fcf,90) nasiąkliwości betonu i głębokości penetracji wody. Popiół lotny wapienny stosowano w zmiennej ilości (10, 20 i 30%) jako dodatek typu I oraz dodatku typu II. Wyniki badań potwierdziły możliwość stosowania popiołu lotnego wapiennego w betonach samozagęszczalnych i wysokowartościowych betonach samozagęszczalnych przy zachowaniu zakładanej urabialności mieszanek.
16
EN
The article presents test results concerning the possibility of applying calcareous fly ash as a II type additive in concrete composition. It has been found that domestic calcareous fly ashes are characterized by not sufficient fineness (too many coarse particles) and by large water demand. These qualities constitute a main cause of calcareous fly ash negative influence on rheological properties of concrete mixture (high w/c ratio, rapid loss of consistency) and of a significant reduction of chemical admixtures performance (plasticizers, superplasticizers and air-entraining agents). Mechanical activation (grinding) reduces water demand and increases activation of calcareous fly ash. Hardened concrete with an addition of calcareous fly ash is distinguished by large tightness and the compressive strength comparable to the one of concrete produced on Portland cement CEM I. Properly air-entrained concrete with calcareous fly ash addition presents adequate frost resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwości zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II w składzie betonu. Stwierdzono, że dostępne w kraju popioły lotne wapienne charakteryzują sie małą miałkością (zbyt dużą ilością grubych ziaren) i dużą wodożądnością. Właściwości te stanowią główną przyczynę ich negatywnego wpływu na właściwości reologiczne mieszanki betonowej (wysokie w/c, szybka utrata konsystencji w czasie) oraz znacznego ograniczenia efektywności działania domieszek chemicznych (uplastyczniających, upłynniających i napowietrzających). Aktywacja mechaniczna (przemiał) zmniejsza wodożądność i zwieksza aktywność wapiennych popiołów lotnych. Stwardniały beton z dodatkiem wapiennego popiołu lotnego charakteryzuje się dużą szczelnością oraz wytrzymałością na ściskanie porównywalną z wytrzymałością betonu na cemencie portlandzkim CEM I. Odpowiednio napowietrzony beton z dodatkiem wapiennych popiołów lotnych charakteryzuje sie odpowiednią mrozoodpornością.
17
Content available remote Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash
EN
Results of an investigation concerning properties of concretes made of eleven cements containing calcareous fly ash are shown in the paper. Similar composition of concretes, but based on cement CEM I 42.5R, was used as a frame of reference for evaluation of their properties. The investigation included testing of properties of both fresh and hardened concrete. The paper presents the test results of consistency and air content of the mix, as well as compressive strength, shrinkage, depth of penetration of water under pressure and frost resistance of 24 concretes with w/c = 0.45. The results show that the concretes based on cements containing calcareous fly ash have in most cases more beneficial pro- perties than those based on cement CEM I 42.5R.
PL
Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonów wykonanych z jedenastu cementów zawierających popiół lotny wapienny. Jako układ odniesienia przy ocenie ich właściwości przyjęto właściwości betonów o takich samych składach wyjściowych, lecz wykonanych na cemencie CEM I 42,5 R. Badaniami objęto właściwości mieszanki i stwardniałego betonu. Przedstawiono wyniki badań konsystencji mieszanki oraz zawartego w niej powietrza. Testom poddano również wytrzymałość na ściskanie, skurcz, penetrację wody pod ciśnieniem oraz mrozoodporność w 24 betonach o wskaźniku wodno-cementowym w/c = 0,45. Badania wykazały, że w znaczącej większości przypadków betony na cementach zawierających popiół lotny wapienny mają korzystniejsze właściwości niż betony odniesienia na cemencie CEM I 42,5 R.
18
Content available remote Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash
PL
W artykule omówiono zagadnienie przydatności krajowych popio?ów lotnych wapiennych jako pucolanowego i hydraulicznego składnika cementów i spoiw hydraulicznych. Podano wyniki oznaczeń normowych charakterystycznych cech, wskaźników aktywności popiołu oraz właściwości fizycznych i mechanicznych cementów z tym rodzajem popiołu. Badaniom i analizie poddano czynniki mogące wpływać na procesy hydratacji i twardnienia cementów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych z Elektrowni Bełchatów. Bardzo korzystne wyniki badań aktywności popiołów lotnych wapiennych przeanalizowano z uwagi na ich charakterystyczne cechy składu fazowego imorfologii z podkre?leniem funkcji fazy szklistej w kształtowaniu procesów hydratacji i twardnienia popiołów oraz cementów i spoiw z tym składnikiem.
EN
Usefulness of domestic calcareous fly ashes as pozzolanic and hydraulic constituents of cements and hydraulic binders is a subject of this paper. Test results of standard properties, activity indices of calcareous fly ashes and physical and mechanical properties of cements with this kind of fly ash are presented. Factors which might exerted an influence on hydration and hardening processes of cements with calcareous fly ashes form Be?chatow Power Station were analyzed. Beneficial results of calcareous fly ash activity were discussed regarding phase composition and morphology. The function of glassy phase in hydration and hardening processes of fly ashes as well as cements and binders with this constituent was emphasized.
19
Content available remote Microstructure analysis of concrete modified with addition of calcareous fly ash
EN
The investigation of concrete microstructure and phase composition was performed on concrete specimens produced with and without calcareous fly ash obtained from Bełchatów Power Station. The used calcareous fly ash (designated "W") was either unprocessed or ground to assumed specific surface and added to concrete mix to substitute 30% of the binder by weight. The following testing methods were used in this research: scanning electron microscopy, differential thermal analysis (DTA) and multiple microindentation. The characteristic features of the investigated microstructures are discussed and the effect of calcareous fly ash on the content of non-evaporable water and portlandite in cement matrix is analysed. The results of microindentation and compressive strength testing were used as the basis for evaluation of the efficiency of calcareous fly ash added to concrete mix.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i składu fazowego próbek dziewięciu rodzajów betonu, wykonanych bez i z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych z węgla brunatnego Bełchatów. Popiół lotny wapienny (W) dodawano do mieszanki betonowej w stanie nieuzdatnionym lub po domieleniu, zastępując 30 % masy spoiwa. Wykorzystano metodę mikroskopii skaningowej, termicznej analizy różnicowej oraz mikroindentacj i wielokrotnej . Omówiono charakterystyczne cechy mikrostruktury betonów i przeanalizowano wpływ dodatków popiołowych na zawartość wody związanej i portlandytu w matrycach cementowych. Przedyskutowano efektywność dodatków popiołowych na podstawie rezultatów mikroindentacji i wytrzymałości betonu na ściskanie.
EN
As a measure to avoid thermally induced cracking in massive concrete, mineral admixtures are often added as a substitute for a certain portion of cement. This paper presents the results of testing in course of which the temperature was measured during hardening of concrete mixtures produced with addition of calcareous fly ash obtained from the Power Station in Be3chatów, Poland. The investigation covered 76 concrete mixtures produced with three different aggregates and diverse binder content. In the experimental part of the research, the thermal parameters of hardening concrete were determined with a specially developed method in which the mixture was placed in a one-dimensional mould which allowed for unrestrained flow of heat in one direction. The results of testing were used to assess the influence of the respective ingredients, in particular calcareous fly ash, on the rate of rise of the fresh concrete temperature, on the time of occurrence of the maximum temperature and on the temperature gradients. Finally, a formula for calculating the specific heat of hydration depending on the mixture composition was proposed
PL
W celu uniknięcia powstawania spękań wywołanych termicznie w masywnych elementach konstrukcji betonowych, często stosuje się dodatki mineralne częściowo zastepujące cement w mieszance betonowej.Wartykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury twardnienia betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych z Elektrowni Bełchatów. Zakres badań objął 76 mieszanek betonowych z trzema rodzajami kruszywa i zróżnicowaną zawartością spoiwa. Badania doświadczalne przeprowadzono stosując oryginalną metodę wyznaczania parametrów termicznych twardniejących betonów w jednowymiarowych formach umożliwiających swobodny przepływ ciepła w jednym kierunku. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano wpływ składników mieszanek betonowych, przede wszystkim popiołu lotnego wapiennego, na tempo wzrostu temperatury betonu podczas twardnienia, czas wystąpienia temperatury maksymalnej oraz na gradienty temperatury. Zaproponowano wzór do oceny kaloryczności mieszanek betonowych w zależności od ich składu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.