Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompownie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. od wielu lat modernizują zarówno układ technologiczny procesu uzdatniania wody, jak również poszczególne obiekty wchodzące w skład Stacji Uzdatniania Wody. Efektem tych prac jest uzyskanie wysokiej jakości wody wodociągowej.
PL
W polskim rynku oprócz instalacji gaśniczych zgodnych z normami europejskimi udział mają również instalacje projektowane zgodnie z wytycznymi VdS oraz NFPA. W artykule omówiono i porównano najważniejsze różnice w wymaganiach stawianych pompom przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej w instalacjach zgodnych z normami europejskimi oraz wymogami organizacji VdS, LPCB i FM.
EN
On the Polish market, in addition to fire extinguishing systems compliant with European standards, installations designed in accordance with the VdS and NFPA guidelines also have a stake. This article discusses and compares differences in the requirements for pumps for fire protection in installations compliant with the draft European standard and the requirements of VdS, LPCB and FM.
PL
W gospodarce wodno-ściekowej w ostatnich latach zachodzą istotne zmiany. Na rynku wciąż pojawiają się nowe produkty i rozwiązania. Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków często stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich poszczególne elementy nie zawsze dobrze ze sobą współgrają. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się być dążenie do unifikacji systemu, powierzenie głównych elementów technologicznych producentowi gwarantującemu jakość i nowoczesność rozwiązań.
PL
Firma Sulzer, działająca na rynku pompowym od 1834 roku, wprowadza obecnie na rynek nowe produkty służące do transportu wody, które można wykorzystać na każdym etapie jej produkcji. Dotychczasowe doświadczenie w produkcji pomp dla różnych gałęzi przemysłu (m.in. papierniczego, chemicznego oraz metalurgicznego) pozwoliło zaprojektować urządzenia dedykowanie konkretnie do procesów produkcji i transportu wody. Przy projektowaniu pomp duży nacisk położono na uzyskanie wysokiej sprawności hydraulicznej oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W połączeniu z bogatym wykonaniem materiałowym uzyskano produkt dopasowany do potrzeb każdego klienta, konkurencyjny dla urządzeń obecnie oferowanych na rynku oraz już pracujących w rozmaitych obiektach. W artykule przedstawiono nowe urządzenia służące do transportu wody oraz urządzenia z dotychczasowego programu produkcji, które można wykorzystać w procesie produkcji wody.
5
Content available remote Wpływ liczby pomp w pompowni na jej efektywność energetyczną
PL
Skorzystano z przykładowego schematu pompowni dla przedyskutowania wpływu liczby pomp na jej sprawność energetyczną. W systemach zaopatrzenia w wodę zużycie energii zależy zarówno od projektu sieci wodociągowej jak i samej pompowni. Istotna jest nie tylko średnica przewodów, ale również miejsce usytuowania zbiornika zapasowo-wyrównawczego i rzędna wysokościowa posadowienia go. Dla efektywności energetycznej pompowni jest niezmiernie istotny sposób regulowania wydajności pomp, ale przyjęcie ich liczby jest również nie bez znaczenia.
EN
An example of a pumping station was chosen for discussing the impact of the pumps number on energy usage efficiency. In water supply systems the energy requirement depends both on the pipes network including reservoir tanks positioning and on pumps station design. The method of pumps capacity controlling is crucial for energy losses but the number of operating pumps is the first choice of a visible impact on both the energy usage efficiency and the reliability of the pumps station. This impact is illustrated and discussed.
PL
Współczesna eksploatacja układów pompowych pomp głębinowych ukierunkowana jest głównie na energooszczędne wydobycie wody na ujęciach oraz przekazanie jej do stacji uzdatniania (SUW). Zagadnienie oszczędności energii przekłada się na optymalizacji budowy układów pompowych, ich właściwe opomiarowanie oraz prowadzenie optymalnego zarządzania eksploatacją wraz z odpowiednim monitoringiem i sterowaniem. Całość zagadnień wymaga uwzględnienia charakterystycznego dla eksploatacji studni i pomp głębinowych wzajemnego przenikania się zagadnień z dziedzin: hydrogeologii, techniki pompowej, hydromechaniki, elektrotechniki, techniki systemów, automatyki itd. Wiemy też, że z punktu widzenia eksploatacji pomp głębinowych, najważniejszym zagadnieniem jest właściwy dobór parametrów pompy do warunków pracy w układzie pompowym, eksploatowanym w danej studni ujęcia.
PL
Regularne prace konserwacyjne i remontowe w przewodach kanalizacyjnych są niezbędne, aczkolwiek ich wykonywanie jest trudne. Różne rodzaje osadów abrazyjnych, żrących i o zmiennej konsystencji, występujące w procesie odprowadzania ścieków mogą szybko przeciążyć tradycyjne systemy. Także w przypadku końcowego produktu utylizacji, w odwodnionych osadach ściekowych, problemy stwarzają jego specyficzne właściwości: duża zawartość suchej masy i lepkość powodują zatykanie oraz awarie pomp. Pompy rotacyjne, a także mimośrodowe pompy ślimakowe opisane w niniejszym artykule zostały skonstruowane dla powyższych celów. Instalacje są optymalnie dopasowane do konkretnych warunków zastosowania i pomimo tłoczonych mediów, które stwarzają problemy eksploatacyjne, zapobiegają awariom i nadmiernemu zużyciu.
PL
Praca systemu SPMSYSTEM - Submersible Pumps Managment, którego budowę i funkcjonowanie opisano w cyklu artykułów - Najnowsze technologie w zarządzaniu oraz sterowaniu eksploatacją pomp i ujęć głębinowych [ 2,3] służy do optymalizacji eksploatacji pomp i ujęć głębinowych. Aktualnie, najnowszym wdrażanym w świecie rozwiązaniem dostępu do oprogramowań jest stosowanie tzw. chmury, zwanej również chmurą obliczeniową (ang. cloud computing). Chmura jest to model dystrybucji narzędzi informatycznych, polegający na udostępnianiu użytkownikom oprogramowania, infrastruktury lub platform rozwoju aplikacji zainstalowanych na serwerach utrzymywanych przez dostawcę (w tym przypadku SPMSYSTEM).
PL
Postęp w zakresie wykonań materiałowych specjalistycznych przewodów elastycznych do zabudowy pomp głębinowych wpływa na znaczny wzrost liczby instalacji agregatów pompowych zbudowa¬nych na tego rodzaju rurach w studniach głębinowych. Dotyczy to zarówno gospodarki wodnej jak i górnictwa [2]. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat liczba aplikacji podwoi się lub nawet wzrośnie kilkukrotnie.
PL
Fragment większej pracy wykonanej w ramach opracowania tematu standaryzacji gospodarki wodno-ściekowej przez Instytut Techniczno Przyrodniczy. Celowość i założenia standaryzacji pompowni. Zasady doboru pomp i rozwiązania układów.
EN
Assumptions and solutions for small capacity pumping stations.
EN
The paper evaluates applicability of pumping plants to road infrastructure. A comparative analysis is undertaken of the cascade control system of pump operation and the control system of pump operation by varying of rotational speed. The possibility of employing head of sewage in the storage reservoir to reduce energy consumption of pumping is a criterion of the analysis. Impact is discussed of the number of pumps in operation on energy efficiency and reliability of a pumping plant.
PL
W artykule dokonano oceny przydatności stosowania pompowni w infrastrukturze drogowej. Dokonano analizy porównawczej systemu sterowania kaskadowego pracą pomp oraz systemu sterowania pracą pomp poprzez zmianę prędkości obrotowej. Jednym z kryteriów analizy było zapewnienie możliwości wykorzystania wysokości poziomu ścieków w zbiorniku retencyjnym do zmniejszenia energochłonności pompowania. Przedstawiono wpływ liczby pracujących pomp na efektywność energetyczną pompowni oraz jej niezawodność.
PL
W artykule pokazano, na przykładzie istniejącej pompowni wodociągowej, jak wybór konkretnego rozwiązania wpływa na energochłonność pompowania decydującą o kosztach LCC.
PL
Metoda oraz przykładowe wyniki obliczeń hydraulicznych wykonanych dla projektowanego głębokowodnego kolektora w Mechelinkach odprowadzającego ścieki oczyszczone z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej. Ekspertyzę przeprowadził Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Pozwoliła ona na ocenę poprawności doboru układu pompowego projektowanej przepompowni ścieków.
EN
A method and exemplary results of hydraulic calculations for designed deepwater interceptor in Mechelinki which discharges purified sewages from Dębogórze Waste Water Treatment Plant to the Puck Bay. The experise has been performed by staff of Civil and Environmental Engineering Faculty. The results served for the evaluation of the pumping system for designed sewage pumping station.
PL
Wynik analiz wskazujących na potencjalne oszczędności rzędu 25 do 50% oraz proponowane rozwiązania układów pompowych.
EN
Results of analysis indicating possible savings, ranging from 25 to 50%, and suggested design of pump systems.
PL
Pomiary i interpretacja wyników badań przeprowadzonych w instalacji wodociągowej wysokiego budynku.
EN
Measurements and interpretation of results of tests conducted in a water supply installation of a tall building.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.