Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompa wirowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Complicated system of forces acts on the rotor of multi-stage centrifugal pump under its exploitation. Axial force is the biggest one for pumps with one-side inlet wheels. This force in many constructions of pumps is balanced by special automatic balancing device (ABD). This device consists of an unloading disk rigidly fixed on the shaft and a non-rotating supporting disk. The corresponding surfaces of these elements form cylindrical and face throttles arranged in series divided with the unloading chamber. Automatic operation of such devices is caused by the interdependence of hydrodynamic characteristics in cylindrical and face throttles. The middle gap value of cylindrical throttle is one of the main characteristics determining the pressure in the chamber and the ABD flow-rate value. The middle gap can increase due to erosive wear under pump operating, and it can result in negative impact on ABD operating. In this work, the intensity of erosion wear is considered as a function of middle velocity of flow and the coefficient of material wear. The middle velocity of flow in the cylindrical throttle is obtained by solving equations of turbulent fluid flow motion jointly with continuity equation. It allows one to determine the changes of the middle gap of cylindrical throttle in time and to estimate the influence of such changes on static and flow-rate characteristics of the ABD.
PL
Podczas pracy wielostopniowej pompy na jej wirnik oddziałuje złożony układ sił. W pompach posiadających wirnik z jednostronnym wlotem największą wartość uzyskuje siła osiowa. W większości spotykanych rozwiązań równoważenie tej siły odbywa się za pomocom specjalnego elementu konstrukcyjnego – tarczy odciążającej. Tarcza obraca się razem z wałem współpracując ze stałymi pierścieniami. Przestrzeń między tymi elementami tworzy układ dławiący. Jeśli wystąpi przemieszczenie wirnika w stronę wlotu, to wzrastające ciśnienie wywoła powstanie siły odsuwającej tarczę. Istotne znaczenie ma rozkład ciśnienia w układzie dławiącym. Występująca zdolność samoregulacji tarczy odciążającej zależy od charakterystyki hydrodynamicznej układu dławiącego. Grubość szczeliny cylindrycznego dławika może powiększać się podczas pracy pompy w wyniku erozyjnego zużycia powierzchni uszczelnienia. W opracowaniu intensywność zużycia uzależniono od średniej prędkości w szczelinie oraz współczynnika zużycia materiału. Wartość średniej prędkości uzyskano w wyniku rozwiązania układu równań ruchu cieczy w szczelinie oraz równania ciągłości. Takie podejście pozwoliło wyznaczyć grubość szczeliny dławika w funkcji czasu i oszacować jej wpływ na charakterystyki tarczy odciążającej.
EN
Centrifugal pumps are used for different applications that include pressure boosting, wastewater, water supply, heating and cooling distribution and other industrial processes. This paper presents theoretical and experimental investigations of mechanical vibrations of a centrifugal pump. The flow in this pump, which induces pressure pulsations and mechanical vibrations, have been monitored. Vibration measurements and data collection (overall vibrations levels and frequency spectrum) were extracted from the system. In addition, one of the methods used to study vibration amplitudes for this pump is forced response analysis. To study and analyze the pump system, the finite element analysis software (ANSYS) was applied. Depending on the analysis performed and investigations outcomes, the system natural frequency coincides with the vane-pass frequency (VPF) hazardously. To attenuate the system’s vibration, a vibration control element was used. The vibration levels were reduced by a factor of 2 for a tuned element as obtained from a forced harmonic response analysis of the pump system with absorber. It is shown that the inserted element allows the centrifugal pump to work in a safe operating range without any interference with its operation.
EN
The article discusses the vibrodiagnostic tests of a multi-stage high-power rotodynamic pump. The tested pump was operated as a feed water pump in an industrial combined heat and power plant. However, some time ago, its dynamic performance started to deteriorate. Therefore, diagnostic tests were carried out, the aim of which was to identify the reasons for the increased vibration level and to minimise it. The scope of the performed work included both the analysis of possible excitation forces originating from the flow system and measurements of the pump vibrations at different power levels. Additionally, at selected measuring points, vibration velocity spectra were registered and eigenfrequencies were determined. The analysis of the obtained results allowed to clearly identify the causes of dynamic problems and introduce changes that enable their elimination.
PL
W artykule omówione zostały badania wibrodiagnostyczne wielostopniowej pompy wirowej o mocy 3 MW. Badana pompa pracowała jako pompa wody zasilającej w elektrociepłowni przemysłowej, ale od pewnego czasu jej stan dynamiczny pogarszał się. Dlatego przeprowadzone zostały badania diagnostyczne, których celem była identyfikacja przyczyn podwyższonego poziomu drgań oraz ich minimalizacja. Zakres wykonanych prac obejmował zarówno analizę możliwych wymuszeń pochodzących z układu przepływowego jak i pomiary wielkości charakterystycznych drgań pompy przy różnych poziomach mocy. Dodatkowo, w wybranych punktach pomiarowych, zarejestrowano również rozkłady częstotliwościowe drgań i wyznaczono częstotliwości drgań własnych. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na jednoznaczną identyfikację przyczyn problemów dynamicznych oraz wprowadzenie zmian umożliwiających ich eliminację.
EN
The small number of available complete modern pump characteristics makes the safety analysis of nuclear and conventional power plants based on the characteristics made over half a century ago of specific speeds nq = 24.6,147.1 and 261.4. The aim of the paper is to check sensitivity of the power plant system response for different complete pump characteristics–modern and available from older tests for nq = 24.6, 147.1 and 261.4. It has been shown that Suter’s characteristics for modern pumps give a different response to the pumping system of a power plant in break down than those used so far.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych i badań eksperymentalnych wpływu różnych typów elementów odprowadzenia cieczy na parametry pracy pompy odśrodkowej z wirnikiem otworowym. Wirniki otworowe stanowią wyraźną alternatywę dla klasycznych wirników łopatkowych w zakresie skrajnie niskich szybkobiezności nq < 10. Celem badań jest weryfikacja jakościowa oraz ilościowa wyników uzyskanych drogą modelowania numerycznego oraz próba oszacowania dokładności, poprzez zbadanie wpływu prametrów siatki (tj. wielkości elementów oraz ich ilości) i modelu turbulencji, z jaką symulacje numeryczne odwzorowują przepływ rzeczywisty.
PL
Koszt energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały jej okres użytkowania wielokrotnie przewyższa koszty związane z bezpośrednim zakupem tej pompy. Warto zadbać o to, aby podstawowe parametry pracy pompy, takie jak m.in. sprawność, nie ulegały znacznemu pogorszeniu w czasie wieloletniej eksploatacji.
PL
W artykule opisano typową konstrukcję zatapialnego agregatu pompowego z silnikiem chłodzonym płaszczem wodnym. Przytoczono kryteria oceny układu przepływowego pompy wirowej. Przedstawiono nową konstrukcję pompy i jej elementów. Przedstawiono wyniki badań numerycznych i empirycznych przepływów przez pompę oraz opracowane jej charakterystyki. Opisano badania dopuszczające do pracy w strefie zagrożonej wybuchem gazu. Porównano charakterystyki, nominalne parametry pracy i wskaźniki ruchowe nowej pompy i pomp innych producentów.
EN
The article describes a typical construction of submersible pump unit with the engine cooled by water jacket. The criteria for assessing of the flow of the pump impeller are quoted. It presents a new design of the pump and its components. It also presents the results of numerical and empirical researches of flows through the pump and its characteristics developed. The article describes studies allowing for operation in area endangered by gas explosion. We compared the characteristics, nominal operating parameters and ratios of a new motor pumps and pumps from other manufacturers.
PL
Wykorzystując algorytm zaproponowany we wcześniejszym artykule rzedstawiono wybór uszczelnienia czołowego pompy wirowej do przesyłania wody. Zebranie danych początkowych umożliwiła ankieta, którą producenci uszczelnień zwykle zamieszczają na stronie internetowej. Dla określonych warunków pracy wybrano uszczelnienie czołowe z obracającą się obudową, osadzone wewnątrz kadłuba z hydraulicznym odciążeniem. Kolejny krok polegał na sprawdzeniu granicznych wartości parametrów eksploatacyjnych uszczelnienia jak ciśnienie, temperatura i prędkość obrotowa z uwzględnieniem zastosowanych materiałów i cieczy.
EN
Using the algorithm proposed in the earlier paper a selection of face seal for the water transportation pump is presented. Data necessary for the selection can be found in manufacturer's website for seals. A front-facing seal with the rotating housing, mounted inside the hull with hydraulic relief was selected for given operating conditions. The next step was to check limits for seal operating parameters such as pressure, temperature and rotational speed with respect to materials and solutions used. The presented analysis and seal selection was of a simplified character.
9
PL
W artykule opisano schemat typowego układu pompowego i pokazano jego statyczne i dynamiczne charakterystyki, istotne przy komputeryzacji ich pomiaru. Przedstawiono skomputeryzowane stanowisko badawcze do wyznaczania podstawowych charakterystyk statycznych i dynamicznych pompy wirowej i rurociągu. Oprogramowanie wspomagające pomiary umożliwia wyznaczenie parametrów energetycznych pompy na podstawie zmierzonych wielkości fizycznych. Stanowisko ułatwia pomiary i opis krzywych rozwoju kawitacji, a także wyznaczenie pełnej charakterystyki kawitacyjnej pompy. Opracowana karta pomiarowa pozwala na ocenę zgodności parametrów nominalnego punktu pracy z parametrami katalogowymi wg obowiązującej normy dla przyjętej klasy maszyny. Przedstawione skomputeryzowane stanowisko badawcze dedykowane jest do pomiarów odbiorczych pomp odśrodkowych.
EN
In the paper it is described a schema of typical pump system and it is shown its static and dynamic characteristics which are essential in the process of computerization measurements of the characteristics. Compurized test stand for operational measurements has been presented. The article describes the basic static and dynamic characteristics of a centrifugal pump and pipeline Software aiding measurements make possible to determine pump parameters on the basis of measured physical quantities. Test-stand is labour-saving for measurements, description of cavitational development curves and determination of cavitational pump characteristics. Elaborated measurement card makes possible to compare working point with catalogue parameters.
10
Content available remote Carried out laboratory tests and validation of the special type centrifugal pump
EN
It has been presented the use of numerical simulations in the design process of special centrifugal pump (pitot tube pump) characterized by extremely low specific speed and nonstandard design. It has been shown the test rig, measurement methodology and the results of experimental tests. On this basis numerical model of the pump using ANSYS CFX software has been developed and validated.
PL
Zaprezentowano zastosowanie obliczeń numerycznych w procesie projektowania pompy wirowej specjalnej (pompy czerpakowej), charakteryzującej się skrajnie niskim wyróżnikiem szybkobieżności i niestandardową budową. Przedstawiono stanowisko, metodykę pomiaru i wyniki badań rzeczywistych. Na ich podstawie opracowano i zwalidowano model numeryczny pompy za pomocą oprogramowania ANSYS CFX.
EN
The performance of pumps are influenced by many factors among which the geometric configuration of the volute. The role of the volute in a centrifugal pump is the transformation of the kinetic energy into pressure with a minimum of losses. The volute is a pump element which is difficult to modify. It must be able to be adapted to impeller with different dimensions. The objective of this work is to investigate by numerical simulation the Von Mises stress distribution and displacements in volutes of different dimension in diameters and width of a centrifugal pump. The study is carried out using finite element method on a three dimensional configuration using ABAQUS code. Only a few attempts of numerical analyses of the mechanical behavior of volute are made. This element plays an important role in the pump adaptation for a given operating conditions by adjusting its dimensions. This activity is conditioned by a good understanding of 418 Belbachir, S., Allali, A., Lousdad, A. E. and Benguediab, M. the design process of the volutes. The obtained results show the modifications of the diameter and the width of the volute have an effect on the values of Von Mises’ stresses and on the displacements. The stresses and displacements reach their maximum with increasing diameters and are inversely for the increase in the width. These dimensional modifications can act indirectly on the clearance at the bec and also on the clearance between the volute exit and the impeller. These are functional clearances which allow the determination of the operating characteristics of centrifugal pumps. With these results substantial improvement on the pump design can be made.
12
Content available remote Projektowanie fundamentów pod pompy o pionowej osi obrotu
PL
Pompy kondensatu są wysokimi maszynami obrotowymi, w których środek ciężkości znajduje się powyżej górnej powierzchni cokołu fundamentu, co może prowadzić do znacznej wartości amplitud przemieszczeń tych układów w trakcie pracy. W artykule zaproponowano różne sposoby konstruowania fundamentów z wykorzystaniem konstrukcji pomocniczych maszynowni oraz zaprezentowano różne sposoby obliczeniowe zgodne z Polskimi Normami. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych układów modelowanych jako SOLID w pakiecie Dlubal RFEM wraz z porównaniem różnych konstrukcji fundamentu, a następnie odniesiono wyniki do prostych modeli panelowych. Układy analizowane były zarówno w strefie pozarezonansowej, jak i rezonansowej.
EN
Condensate pumps are high rotary machines, in which the canter of gravity is situated above the top surface of the foundation plinth. This might cause to big displacement amplitudes during normal work of the machine. In the paper different way of building up the foundation was proposed using the secondary turbine hall fittings and different ways of calculation according to Polish Standards was presented as well. Results of numerical analysis of SOLID models Dlubal RFEM software were presented consisting of the different structures comparison. Finally, the SOLID results were compared with the SURFACE results. Systems were analysed in non-resonance frequency and in resonance frequency as well.
EN
This article presents a process for developing a simplified model of a centrifu-gal pump impeller in a CAD environment. Developing a virtual object involved modeling an impeller of a pump both in working condition and with one of the blades damaged. The resonant frequency magnitudes obtained as the result of the analysis of the model were compared with the results obtained in the measurements carried out on a real object. The measurements and simulations were carried out on a pump before and after the damage to the impeller. In order to verify the developed model, particular elements of the model were weighed and then compared with the corresponding masses of the corresponding elements obtained from the virtual object.
PL
W artykule zaprezentowano proces tworzenia uproszczonego modelu wirnika pompy wirowej w środowisku oprogramowania CAD. Konstruowanie obiektu wirtualnego obejmowało modelowanie wirnika pompy sprawnej oraz z symulowanym uszkodzeniem jednej z łopatek. Porównano wyniki częstotliwości rezonansowych uzyskanych w wyniku analizy modelu z uzyskanymi w trakcie pomiarów na rzeczywistym obiekcie. Pomiary i symulacje przeprowadzono na pompie przed i po uszkodzeniu wirnika. W celu weryfikacji sporządzonego modelu poszczególne elementy pompy poddano ważeniu i porównano z masami odpowiednich elementów uzyskanych z obiektu wirtualnego.
PL
We współczesnym przemyśle oraz energetyce zawodowej najczęstszym napędem pomp są silniki asynchroniczne. W wielu przypadkach pompa nie pracuje ze stałym punktem pracy określonym wysokością podnoszenia pompy H i natężeniem przepływu Q, a z różnych powodów jest on zmieniany. Pompy także mogą pracować nie tylko w układzie klasycznym, ale także w kilku innych trybach pracy. Pojawia się zatem często konieczność zmiany prędkości obrotowej napędzającego ją silnika. Artykuł przedstawia opis i wyniki pomiarów pracy zespołu silnik asynchroniczny - pompa wirowa oraz parametrów podstawowych parametrów napięcia zasilającego w różnych trybach pracy pompy i przy różnych częstotliwościach zasilania. Uzasadnienie celowości tych badań podano w oddzielnym opracowaniu [1].
EN
In the modern industry and power egnineering pumps are often driven by asynchronous motors. In many cases, the pump is not operating with a fixed operating point which is specified by the head H and the flow rate Q, and it is variable. However, pumps can work not only in a typical pump mode but also in several other modes. Therefore, it is often necessary to change the rotational speed of the drive motor. This article presents the measurements of an asynchronous motor - rotational pump and the basic voltage parameters in different pump operation modes and at different frequencies. Advisability justification of these tests are given in a separate paper [1].
15
Content available remote Zabezpieczenia górniczego zatapialnego agregatu pompowego
PL
W artykule przedstawiono nową konstrukcję zatapialnego agregatu pompowego, który dzięki wprowadzonym oryginalnym rozwiązaniom w układzie przepływowym uzyskuje wysoką sprawność. Agregat posiada szereg zabezpieczeń, które wyłączają silnik w uzasadnionych sytuacjach i chronią przed dalszymi uszkodzeniami. Przedstawiono analizę różnych parametrów pracy agregatu pompowego, których przekroczenie może być zagrożeniem dla agregatu i powinno być przyczyną jego wyłączenia czasowego lub trwałego przez układ czujników i sterownik współpracujący z wyłącznikiem.
EN
The paper presents new construction of submersible pump, which obtains high efficiency thanks to original solutions of flow channels. The submersible pump has several safety devices which turn off electric engine in explained situations and protect against next damages. The paper includes an analysis of various parameters of pump’s work, which transgression could become a danger for submersible pump. In case of the danger the security system turns off the engine temporally or permanently.
PL
Zaprojektowano pompę wirową, odśrodkową, jednostopniową, typu WH-200 do hydrotransportu ciężkiego, ze zunifikowanym zespołem stojana. Zespół stojana posiada układ łożyskowy z wewnętrznym, wymuszonym obiegiem oleju oraz ujednolicony zespół dławnicy i jest wspólny dla całego typoszeregu pomp WH. Rozwiązanie tulei łożyskowej obniża temperaturę pracy łożysk i rozszerza zakres możliwego obciążenia pompy. Pompa posiada wirnik odciążający dławnicę, więc zamek dławnicy może być zasilany smarem stałym ze smarownicy automatycznej. Zespół wirujący pompy można przesuwać w kierunku osiowym. Dzięki unifikacji zespołów pompy WH-200, zmiana typu dowolnej pompy z typoszeregu WH, odbywa się przez prostą wymianę układu przepływowego, zabudowanego na stojanie pompy WH-200.
EN
Impeller, centrifugal, one-stage WH-200 pump for heavy hydro-transportation, with unified bearing system, was designed. Stator unit has a bearing system with internal, forced oil recycle and unified throttle system, and it is common for entire type series of WH pumps. The solution of bearing sleeve reduces the temperature of bearings operation and extends the range of possible pump load. The pump has a rotor reducing load to the throttle, so the throttle lock can be supplied with solid grease from an automatic greaser. Pump rotating unit can be moved in an axial direction. Due to unification of WH-200 pump systems, the change in type of any pump from WH type series consists in a simple change of flow system installed on the stator of WH-200 pump.
17
Content available remote Valuation of rotodynamic pumps operation, by means of, dimensional analysis
EN
The following article introduces determination method of rotodynamic pumps operation. The pumps have been installed in installations, basing on their work parameters, by means of dimensional analysis. Operation of rotodynamic pumps, as energetic devices, according to J. Girtler, has been treated as a new physical quantity of dimension, Joul multiplied by second [J∙s]. It expresses transformation of energy supplied to liquid, being forced through by the pump. This quantity can be determined, on the basis of algebraic diagram of dimensional analysis, constructed by S. Drobot. This diagram allowed us to control correctness of inference rules, in relation to mathematical aspect, used in numerical functions of rotodynamic pumps operation, fitted in instalations.
EN
This paper presents the theoretical study of the system comprising an impeller and a balancing device. It deals with the dynamic analysis of the system, i.e., the axial vibrations of the impeller, and the system stability. The dynamic analysis took into account linearized hydrodynamic forces and moments generated in the longitudinal clearances of the seals of the impeller. The theoretical analysis was supplemented with a numerical example with characteristics determined for a real single-stage centrifugal pump.
EN
This part of the work presents the design and static analysis of an impeller for a single-stage pump. The impeller is directly connected with a balancing device. The impeller needs to have a properly designed system of longitudinal and lateral clearances on both sides. With the simplifying assumptions concerning the flow and distribution of pressure in the longitudinal and lateral clearances, the static analysis involved deriving relationships between the impeller geometry and the basic performance parameters of the pump. A numerical example was used to show the calculation procedure of static characteristics for the predetermined parameters.
EN
The paper presents the results of measurements and predictions of radial thrust in centrifugal pump with specific speed ns = 26. In the pump tested, a volute with rectangular cross-section was used. The tests were carried out for several rotational speeds, including speeds above and below the nominal one. Commercial code ANSYS Fluent was used for the calculations. Apart from the predictions of the radial force, the calculations of axial thrust were also conducted, and correlation between thrust and the radial force was found. In the range of the measured rotational speeds, similarity of radial forces was checked.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń naporu osiowego w pompie odśrodkowej o wyróżniku szybkobieżności ns = 26. W badanej pompie została zastosowana spirala zbiorcza o przekroju prostokątnym. Badania wykonano dla kilku prędkości obrotowych, w tym powyżej i poniżej nominalnej. W obliczeniach wykorzystano kod ANSYS Fluent. Oprócz obliczeń siły promieniowej, zostały przeprowadzone obliczenia naporu osiowego oraz stwierdzono obecność korelacji między obiema siłami. W zakresie mierzonych prędkości obrotowych zbadane zostało również podobieństwo sił promieniowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.