Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents and discusses investigated results of metrological characteristics of a new generation of current-voltage converters manufactured with the use of the innovative technology of soft magnetic components. Current and angle errors of the converters together with current and frequency ranges of their work have been identified.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań charakterystyk metrologicznych nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych wyprodukowanych przy użyciu innowacyjnej technologii miękkich części magnetycznych. Określono błędy prądowe i kątowe przetworników wraz z zakresami prądowymi i częstotliwościowymi ich pracy.
PL
Sieci komórkowe i ich cyfrowa transmisja sygnału, pozwalają na wykorzystanie ich możliwości, które są łatwe do uzyskania, do budowy systemu pomiarowego. W celu dostosowania systemu zdalnego monitoringu do jego specyficznych wymagań, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, umożliwiające rejestrowanie i przesyłanie danych w sieci GSM lub Internet. W artykule autorzy opisują ciekawy przypadek uszkodzeń silników elektrycznych. Te silniki elektryczne były wykorzystywane do napędu pojazdów szynowych a pomiary zostały wykonane w trakcie normalnej eksploatacji pociągu. W tym artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Pomiary i rejestracje wykonywane były zdalnie za pomocą urządzeń telemetrycznych, których koncepcja została opracowana przez autorów niniejszego artykułu. Konstrukcja urządzenia i jego możliwe zastosowania są przedstawiane. Przedstawiono również przyszłe plany wykorzystania systemu telemetrycznego do pomiaru drgań.
EN
The mobile networks and their digital signal transmission, has allowed to use their opportunities, which are readily achievable, to construct a measuring system. In order to adapt remote monitoring system to grade requirements, it is necessary to appropriate facilities to enable logging and data transmission to the GSM or Internet network. The article describes an interesting case of electrical motors damages. These electrical motors were used for propulsion of railway vehicles and measurements were taken during normal operation of the train. In this article the sample results of the measurements are presented. Measurements and registrations held remotely using telemetry devices, which concept was developed by authors of this article. The structure of this device and its application are presented. The future plans for use the telemetry system for vibration measuring are presented also.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.
EN
The paper deals with the issue of bearing diagnostics using the method based on measurements and analysis of a product of instantaneous values of the stator current and supply voltage of induction machines. The introduction of the paper contains general assumptions of the used method and description of the research methodology. The second and third sections present the laboratory stand used for investigations as well as the methodology of the research. The fourth section contains some examples of the measurement results obtained with use of the proposed method and the analysis of these results. The measurements were taken on induction motors. The investigation results for an undamaged machine are shown in Fig. 1, while those for motors with a damaged bearing outer and inner ring are presented in Figs. 2 and 4. The investigation results for a machine with damage of a bearing outer ring for different load torque values are shown in Fig. 6, whereas Figs. 3 and 5 present the vibration measurements of damaged machines. The summary contains the main conclusions concerning the possibility of using the proposed method for bearing diagnostics of induction motors.
PL
Wadą praktycznie wszystkich opublikowanych systemów do diagnostyki łożysk metodą pomiaru prądu zasilającego w silniku indukcyjnym jest niska jakość układów do pomiaru prądu. W prezentowanej pracy jako przetwornik prądu na napięcie zaproponowano transformator o wysokich parametrach, pracujący z przetwarzaniem prądu na napięcie. W referacie zostaną przedstawione wyniki badań przetwornika, które potwierdziły oczekiwane parametry - niskie szumy własne i liniową charakterystykę w szerokim paśmie.
EN
Vibrations, temperature, acoustic noise, current, instantaneous power [1] and magnetic flux are used for diagnostics of induction motor bearings [2, 3]. The primary source of other signals is shaft vibration. This is the source of disturbance in the machine air gap and, in effect, of the motor current modulation [4]. The main problem in current diagnostics of induction motor bearings [5, 6] is high level of noise in comparison with useful spectra components. Normally used hallotron type of current transducers have high level of noise and non-linear characteristics. In this case the special methods of data processing cannot be helpful in achieving the final result - reliable diagnosis [7, 8, 9]. In the presented paper a high quality current transformer (Fig. 1) was used as a component for current to voltage transformation. The transformer output signal is delivered to a low level noise amplifier and, finally, to a 24 bit DAQ in PXI module. The specially designed software in LabVIEW calculates the signal spectra, especially the amplitudes of spectrum components for certain damages. In the paper there are presented the results of noise investigations (Figs. 5, 6) of the constructed transducer as well as of the accuracy analyses (Figs. 3, 4, 5). All these investigations show that the proposed transducer is better than those used so far. It is expected that results of motor diagnostics obtained with use of the new transducer will have much higher reliability.
5
PL
Jak wynika z szeregu badań, w silniku indukcyjnym najczęściej uszkodzeniom ulegają łożyska. W referacie omówione są badania, dotyczące diagnostyki łożysk silników z wykorzystaniem pomiarów wibracji (akcelerometrem piezoelektrycznym i laserowym) oraz prądu silnika. Są również wymienione inne sygnały, stosowane do diagnostyki łożysk. Przedstawione są wyniki dotychczasowych badań autora, świadczące o przydatności pomiarów wielkości elektrycznych w silniku do diagnostyki łożysk.
EN
There can appear some damages of induction motor mechanical parts (such as bearings, rotor, shaft), or of induction motor electromagnetic system elements, for example the stator, rotor winding or the magnetic circuit. Extensive research shows that the bearings are the element most susceptible to damage. Therefore bearing diagnostics is so important in supervision of motor condition. The paper presents investigations which the author finds interesting, i.e. those concerning the diagnostics of motor bearings which utilises measurements of vibrations (by piezoelectric and laser vibrometer), motor current (MCSA) and instantaneous power consumed by the motor. The metod of motor current analysis, elaborated by the author, is shown in Fig.5. Other signals used for bearing diagnostics are also mentioned in the paper. The results obtained from the objects in which bearing damage was on purpose introduced are given in this paper. Verification of the obtained results was performed through assessment of bearing condition with use of a vibration diagnostics system. There are presented the conclusions drawn from the investigations at the present stage (Figs.6 and 7), regarding usability of electric signal measurements for diagnostics of bearings. In the future the author plans reduction of the measurement system noise as well as widening the range of faults recognised by the diagnostic system. Also the reliability of diagnosis from the motor current system will be improved.
PL
Do wytwarzania ciśnień impulsowych często wykorzystuje się elektryczne wyładowanie w wodzie. O wartości wytwarzanych ciśnień decyduje amplituda prądu w obwodzie wyładowania. Do kontroli wytwarzanych przebiegów ciśnień potrzebny jest zatem pomiar prądu wyładowania, którego amplitudy mogą osiągać kilkadziesiąt kiloamperów. Stosowanie w tym celu boczników w obwodzie prądu wyładowania jest niekorzystne z wielu względów. Proponuje się bezdotykowy pomiar prądu wyładowania z zastosowaniem czujnika polarymetrycznego wykorzystującego efekt Faradaya. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych proponowanego układu pomiarowego oraz wyznaczone na tej podstawie jego podstawowe własności metrologiczne. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym z generatorem ciśnień udarowych, który pozwala na wytwarzanie impulsów ciśnienia o amplitudach do 60 MPa i czasach trwania kilku mikrosekund. Wyznaczony z przesłanek teoretycznych prąd wyładowania może osiągać wartości do 30 kA. Do budowy układu pomiarowego prądu wyładowania zastosowano następujące urządzenia i układy: laser He-Ne jako źródło światła, światłowód jednomodowy utrzymujący polaryzację typu F-SPV, fotodetektory typu S6468, analogowy układ scalony AD538.
EN
Electric discharge in water is often used to generate the impulse pressure. The current amplitude has an influence on the value of the generated pressures. The measure of the discharge current, which amplitude can reach a few dozen kA for this case is needed to control the profile of generated pressures using the shunts in the discharge current circuit is disadvantageous for many reasons. Non-contacts measurement of the discharge current using the Faraday effect is proposed. In this letter results of theoretical analysis of the proposed measuring system and the basic properties calculated an this basic will be presented. The research will be carried out on the measuring position with surge pressure generator which permits generating the pressure impulse with amplitudes about 60 MPa and duration. Surge current obtained from the theoretical analysis can reach to value up to 30 kA. To construct the measuring system were used following elements: laser He-Ne, singlemode optic fiber FSM, photodetector S6468.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądu w układach przekształtników prądu przemiennego. Metoda pomiarowa polega na rejestracji i analizie przebiegów w oparciu o algorytm DFT. Wykazano, że do właściwej oceny parametrów energetycznych (składowych mocy) istotne jest uwzględnienie odpowiednio dużej liczby harmonicznych jak również określenie ich faz, co wiąże się z precyzyjną synchronizacją.
EN
The authors carried out measurements of currents in AC/AC converters. The method applied relies on DFT analysis of the recorded waveform. It has been proved that for proper assessment of power components it is necessary to consider wider magnitude and phase spectrum of the signal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.