Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary parametrów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W technice grzewczej ważna jest kontrola prawidłowego działania urządzeń i instalacji. Wykonawcy i serwisanci muszą mieć możliwość dokonania „tu i teraz" szybkich i wiarygodnych pomiarów parametrów, pozwalających na ocenę pracy czy wychwycenie i lokalizację usterek. Niezbędnym elementem wyposażenia instalatorów są m.in. przenośne mierniki.
PL
Woda, która przeszła przez cały proces technologicznego uzdatniania jest kierowana w końcu do sieci dystrybucji. Pamiętajmy, że to właśnie w tym momencie pomiary jej jakości są najważniejsze - woda jest finalnym produktem i musi spełniać wszystkie kryteria. Poniżej przedstawiamy, jak zrobić to dobrze.
PL
W pracy przedstawiono oryginalną metodę laboratoryjnego wyznaczania parametrów procesu tarciowego skojarzenia żeliwo-żeliwo. Omówiono konstrukcję stanowiska badawczego i badanych próbek. Zamieszczono opis i budowę wykorzystywanych torów pomiarowych. Opisano przebieg wykonywanych eksperymentów, a uzyskane wyniki badań zamieszczono w załączonej tabeli. Przedstawiono sposoby wyznaczania i obliczania parametrów procesu tarcia oraz dokonano podsumowania rezultatów pracy. Praca zawiera przykłady rysunkowe przebiegów zmian sześciu parametrów badanego procesu tarcia oraz końcowe wnioski.
EN
This paper presents an original method of a laboratory determination of the frictional process parameters in pair cast iron-cast iron. The structure of the test stand and the test samples are described, and a description of the measurement system is included. The experiments are described and results are listed in tabular form. The methods of the determination and calculation of friction process parameters are presented and the results are summarised. The paper contains drawing examples of the variability of six parameters of the investigated process and final conclusions.
EN
This paper describes the use of versatile engine controller with open architecture and software, for controlling the internal combustion subaru EX17 engine that is installed on the research dynamometer bench made by Automex. MegaSquirt II controller was examined in the research, it can be connected with various transducers and controls giving possibility of tuning engine control parameters. Controller architecture is an open source, which means that experienced user can modify the regulator settings, control parameter maps and control algorithms.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie uniwersalnego sterownika mikroprocesorowego o otwartej architekturze i oprogramowaniu do sterowania silnikiem spalinowym Robin-Subaru EX17 na stanowisku badawczym firmy Automex. W badaniach wykorzystano sterownik MegaSquirt II współpracujący z różnymi czujnikami pomiarowymi oraz elementami wykonawczymi, umożliwiający zmianę parametrów sterowania silnikiem. Architektura sterownika jest otwarta, co oznacza, że użytkownik może we własnym zakresie modyfikować nastawy regulacyjne, mapy parametrów sterowania oraz algorytmy sterowania. Wprowadzanie nastaw możliwe jest za pośrednictwem komputera PC z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.
5
EN
This paper describes a test bench for research and educational purposes of a small turbojet engine. Turbine engine AMT Jet Olympus HP E-start with a maximum thrust of 230N and the maximum speed of 108 500 rpm was installed on the research bench. Measuring instruments allow measurement of all relevant engine operating parameters e.g. engine thrust, rotor rotational speed, temperature and pressure in different cross-sections of turbine engine. Signals registered by transducers are processed in a dedicated microprocessor controller, they are also preconditioned, digitally processed and visualized on integrated graphic data display. Separate designated microprocessor controller supervises the work of the engine and engine control system. An additional subsystem is dedicated to measure and analyse engine vibrations. It allows to measure engine vibrations in two engine mount planes and to compute signal parameters of engine vibration signals. Test stand allows both automatic or manual operation mode, it can be also used during laboratory exercises and demonstrations for students. Integrated PC computer archives, processes and visualizes data acquired from the engine. For further processing of collected results can be carried out by transferring data in popular standard file format to be processed with other engineering tools.
PL
W pracy opisano stanowisko dydaktyczno-badawcze małego silnika turbinowego. Na stanowisku zainstalowano silnik turbinowy firmy AMT Jet typu Olympus HP E-start o ciągu maksymalnym 230N i maksymalnej prędkości obrotowej wirnika 108 500 obr/min. Oprzyrządowanie pomiarowe stanowiska umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów pracy silnika, takich jak ciąg silnika, prędkość obrotowa wirnika, temperatury i ciśnienia w różnych przekrojach silnika turbinowego. Sygnały zarejestrowane przez układ sensorów przetwarzane są w dedykowanym sterowniku mikroprocesorowym, poddawane kondycjonowaniu i wstępnemu przetwarzaniu cyfrowemu, oraz wizualizacji na wbudowanym kolorowym wyświetlaczu graficznym. Wydzielony sterownik mikroprocesorowy nadzoruje pracę samego silnika i jego układu sterowania. Dodatkowym podsystemem zestawu jest układ do pomiaru i analizy drgań silnika. Umożliwia on pomiar drgań w dwóch płaszczyznach układu mocowania silnika, oraz przetwarzanie i obliczanie parametrów sygnałów drgań. Stanowisko umożliwia zarówno ręczne jak i automatyczne sterowanie pracą silnika i przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych i badań. Na zintegrowanym w stanowisko komputerze PC zgromadzone dane są archiwizowane, przetwarzane oraz wizualizowane na potrzeby realizowanych ćwiczeń i badań. Zgromadzone wyniki można przenosić w standardowych formatach zapisu na nośniki cyfrowe w celu dalszego przetwarzania.
PL
W pracy opisano projektowanie, badania i zastosowania filtracji cyfrowej przeprowadzonej w oparciu o metody z wykorzystaniem modeli matematycznych analizowanych sygnałów (w tym przypadku filtrów Kalmana). Projekt i badania symulacyjne filtrów zrealizowane zostały z zastosowaniem pakietu oprogramowania do obliczeń inżynierskich Scilab (publicznie dostępny pakiet, na zasadach open source). Strojenie parametry filtrów przeprowadzono na stanowisku z małym silnikiem spalinowym Robin-Subaru EX17, oraz stanowisku hamownianym firmy Automex. Oprzyrządowanie pomiarowe stanowiska umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów pracy silnika, sygnały są rejestrowane przez układ sensorów. Przetwarzanie zarejestrowanych sygnałów, ich wizualizacja i archiwizacja wyników badań są możliwe na komputerze PC wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. W pracy przedstawiono porównanie efektywności i możliwego zakresu stosowalności filtrów o różnych strukturach, korzyści wynikające z ich stosowania w porównaniu do algorytmów "klasycznych" oraz potencjalne problemy z ich implementacją i stosowaniem.
EN
The paper presents design, testing and application of model-based digital filtering (Kalman filters are in scope of this paper). Design and verification by simulation were carried out with the use of Scilab, freely available, open source engineering platform for numerical computation. The filter parameters were tuned on the bench equipped with a small EX17 Robin-Subaru combustion engine, and the dynamometer made by Automex. Grid of sensors wired to the stand control unit delivers data necessary for estimation of all the tangible engine parameters during tests. Processing of the acquired data, data storage and visualisation is possible on the PC were suitable software is present. The paper also discusses efficacy and possible range of application for different filter designs, their comparison to classic methods (not model-based), as well as the possible problems and limits in their practical use.
PL
W pracy oceniano przydatność testu penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego do oceny tekstury tłuszczów do smarowania pieczywa. Wykonano instrumentalne pomiary umownych parametrów twardości, miękkości, konsystencji i przylepności. Zastosowane testy penetracji, przeciskania i przeciskania zwrotnego z wykorzysta-niem analizatora tekstury TAXT2i umożliwiły zróżnicowanie tekstury badanych tłuszczów.
EN
Usefulness of penetration, extrusion and back extrusion tests for texture analysis of table fat spreads was evalu-ated. Conventional parameters as hardness, softness, consistency and adhesiveness were measured using instrumental methods - texture analyzer TAXT2i. Penetration tests, forward extrusion, and back extrusion tests enabled to assay diversity of texture of the table fat spreads.
8
Content available remote Pomiary parametrów ruchu drogowego
PL
Artykuł ten stanowi podsumowanie wieloletniej pracy autorów nad zagadnieniem pomiarów parametrów ruchu drogowego. W tym okresie opracowano zarówno liczne konstrukcje systemów pomiarowych przeznaczonych do tego celu, jak również różnorodne algorytmy estymacji parametrów ruchu oraz klasyfikacji pojazdów. Opracowane systemy pomiarowe różnią się stopniem złożoności. Umożliwiają zarówno stosunkowo proste pomiary np. prędkości pojazdu, ale również najbardziej złożone wyznaczanie masy całkowitej i nacisku poszczególnych osi pojazdów poruszających się z prędkościami drogowymi.
EN
The paper presents the scientific and practical results of the authors few years design of the problem of traffic parameters measurements. The multiple construction of the measuring systems, as well as diffefent algorithms designed for purpose of traffic parameters estimation and vehicles classifications are results of this period work. The constructed measuring systems differ in their complexity. They allow simple measurements of the velocity, as well as much more complex estimation of successive axles load and total load of vehicle, passing through the measuring zone with travel velocity.
PL
W pracy przedstawiono metodę pomiaru parametrów mechanicznych dróg oddechowych polegającą na pomiarze i analizie przepływu oddechowego w trakcie sztucznie wywołanych stanów przejściowych. Proponowana metoda jest rozważana jako alternatywa dla stosowanej obecnie metody częstotliwościowej. Przedstawiono również system pomiarowy umożliwiający realizację tej metody, wyniki wstępnych badań, których celem było oszacowanie spodziewanej dokładności identyfikacji jak również wnikliwości diagnostycznej tej metody.
EN
The paper deals with new measuring method of airducts mechanical parameters. This method is based on measurement and analysis of the breathing flow during artificially caused transient states. These transient states are caused by short-time negative pluses generated at outlet of patient airducts. This time - domain method is proposed as alternative to frequency method, used at present in clinical practice. The measuring system designed for the proposed method, results of first experiments allowing estimation of the expected identification accuracy, as well as diagnostic resolution are also presented in the paper.
PL
Zaprezentowano prosty model matematyczny silnika indukcyjnego trójfazowego oraz jego implementację w środowisku Matlab/Simulink. Przedstawiono przykładowe symulacje wrażliwości przebiegu fazowego prądu stojana na parametry modelu. Krótko opisano możliwości wykorzystania zaobserwowanych właściwości do wyznaczania metodą syntetyczną charakterystyk silnika.
EN
In the paper basic mathematical model of 3-phase induction motor as well as the simulation model using Matlab/Simulink have been presented. Exemplary simulation of sensibility to motor parameters on the course of stator supply current has been described. The possibility to evaluate in synthetic way the motor characteristics is briefly emphasised.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.