Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary hałasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Uciążliwe dźwięki w wielu przypadkach mogą być szkodliwe nie tylko dla słuchu, ale mają negatywny wpływ na cały organizm. Jak radzić sobie z nadmierną emisją hałasu w kopalniach odkrywkowych i prawidłowo mierzyć jego źródła?
EN
The paper reports statistical analysis of the data recorded by two stations monitoring traffic noise in a medium-sized city, such as Kielce. One station is located beside the national road, the other beside the provincial road. The results under analysis included the equivalent sound levels recorded in 2013. The coefficient of variation, quartile deviation and deviations from the mean were proposed for comparing the dependencies recorded.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarów zarejestrowanych przez dwie stacje monitorujące hałas drogowy w mieście średniej wielkości takim jak Kielce. Jedna stacja znajduje się przy drodze krajowej, a druga przy drodze wojewódzkiej. Analizowane wyniki dotyczą równoważnego poziomu dźwięku zarejestrowanego w roku 2013. Współczynnik zmienności odchylenia standardowego, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności odchylenia od wartości średnich zostały zaproponowane do porównywania zarejestrowanych zależności.
3
Content available remote Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening
EN
The aim of the conducted research was to assess the effectiveness of the applied solutions for reducing traffic noise, using the tramline in Bydgoszcz (the largest new tramline in Poland in the last 25 years) as an example. The research of traffic noise was carried out during both the execution of the investment in 2014 and the assembly of noise barriers in 2015, as well as after launching tram traffic in 2016. Measurements of the intensity and type structure of road traffic were made. The results of on-site measurements were compared to the standard permissible values of traffic noise and also to guidelines about the scale of traffic noise nuisance, which were developed by the National Institute of Hygiene. The effectiveness of the used acoustic barriers and their impact on the acoustic comfort for users of the road environment, mainly residents of multi-family buildings, were verified. Based on the carried out measurements, a high efficiency of the applied acoustic barriers, which caused a reduction of sound level by approximately 10 dB(A) was proved.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena efektywności zastosowanych rozwiązań ograniczenia hałasu komunikacyjnego na przykładzie linii tramwajowej w Bydgoszczy (największej nowobudowanej linii tramwajowej w Polsce w okresie ostatnich 25 lat). Badania hałasu komunikacyjnego wykonano w trakcie realizacji inwestycji w 2014 roku, podczas montażu ekranów w 2015 roku, a także po uruchomieniu ruchu tramwajowego w 2016 roku. Wykonano pomiary natężenia i struktury rodzajowej ruchu drogowego. Wyniki pomiarów terenowych odniesiono do normowych wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego, a także wytycznych dotyczących skali uciążliwości hałasu komunikacyjnego opracowanych przez Państwowy Zakład Higieny. Dokonano sprawdzenia skuteczności zastosowanych ekranów akustycznych i ich wpływu na komfort akustyczny użytkowników otoczenia drogi, głównie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono wysoką skuteczność zastosowanych ekranów akustycznych, które spowodowały redukcję poziomu dźwięku o około 10 dB(A).
4
Content available remote Domowe źródła hałasu niskoczęstotliwościowego
PL
W artykule autorzy podjęli próbę oceny oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego w typowym domu jednorodzinnym. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. Przedstawiono własne wyniki pomiarów które wskazują, że są możliwości i potrzeby prowadzenia analiz hałasu w szerokim zakresie częstotliwości. Zauważono, że oceny wpływu narażenia oraz poziomy dopuszczalne na hałas niskoczęstotliwościowy powinny dotyczyć nie tylko miejsc pracy ale również miejsc zamieszkania. Ze względu na obowiązujące w różnych krajach na świecie odmienne metody wykonywania pomiarów i ocen oddziaływania hałasu w zakresie niskich częstotliwości, powstają trudności w porównywaniu wyników oraz ustaleniu wspólnej polityki w tym zakresie. Przeprowadzona w pracy ocena wykonana została według kryterium uciążliwości zaproponowanego przez M. Mirowską. Źródłem dźwięku będącym podstawą analiz w niniejszym artykule były codzienne dźwięki związane z domową aktywnością człowieka. Pomiary wykonano cyfrowym analizatorem i miernikiem poziomu dźwięku oraz drgań SVAN 912AE klasy 1. Zestaw wyposażony był w analizator i rejestrator dźwięku, przedwzmacniacz mikrofonowy SV 01A, mikrofon SV 02/C4L, osłonę przeciwwietrzną oraz kalibrator akustyczny. Pomiary wewnątrz pomieszczeń wykonano w domu jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym. Centralną część domu stanowi otwarty pokój dzienny, a wokół niego zlokalizowane są pozostałe pomieszczenia. Przeprowadzone analizy hałasu niskoczęstotliwościowego według wybranego kryterium wskazują przekroczenia progu uciążliwości w częstościach środkowych analiz tercjowych powyżej 100 Hz. Ze względu na powszechne występowanie podobnych poziomów hałasu niskoczęstotliwościowego w większości mieszkań wyposażonych w lodówkę, pralkę, zmywarkę, telewizor czy odkurzacz, zaproponowane kryterium może mieć zastosowanie w porze nocnej w celu zachowania komfortu snu. Przeniesienie tego kryterium wprost do analiz hałasu niskoczęstotliwościowego dla pory dziennej skutkowałoby wykluczeniem z użytkowania wielu niezbędnych przedmiotów AGD. Jednocześnie wykazano, że osoby zatrudnione jako pomoc domowa oraz gospodynie domowe mogą być narażone na hałas niskoczęstotliwościowy podczas wielogodzinnej ekspozycji. Zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń akustycznych w codziennym życiu człowieka pozwala na świadomą identyfikację problemu przez zainteresowanych oraz poprawę jakości wypoczynku i wydajności w pracy. Prowadzenie łącznie ocen przy zastosowaniu korekcji A i G pozwala pełniej uwzględnić oddziaływanie na organizm człowieka dźwięków w szerszym zakresie częstotliwości.
EN
The authors of the article made an attempt to assess the impact of low frequency noise in a typical detached house. Much attention was paid to low frequency noise exposure in places other than the ones defined as potentially of great risk. There were presented own results of measurements which have proved that it is possible and necessary to carry out analysis of noise in a wide range of frequency. It has been noticed that assessments of impact and permissible levels of low frequency noise should concern not only workplace but also dwellings. Minding the fact that all over the world there are different methods of conducing measurements ad assessments of low frequency noise impact, there are problems in comparing the results and setting up a mutual policy in this topic. The assessment presented in this research was conducted according to arduousness criteria by M. Mirowska. The sources of sound which was the base of the analyses were the sounds connected with daily human activity. The measurement were made by digital analyser and by the meter of sound and vibration level SVAN 912AE class 1.The set was equipped with the analyser and sound register device and microphonic pre-amplifier SVA, microphone SV02/C4L and a windscreen and acoustic calibrator. The measurements inside the building where made in a detached house with a usable attic. The central part of a house was an open living room with other rooms around it. Conducted analysis of low frequency noise according to chosen criteria show the exceeding of arduousness threshold in frequencies of middle 1/3 octave analysis above 100 Hz. Minding the fact the similarity of low frequency noise in most homes equipped with a fridge, a washing machine, dishwasher, a TV set or a vacuum cleaner, suggested criteria may be applied in night time in order to keep the sleep comfort. Applying these criteria in analysis during day time would result in excluding all necessary home equipment. In the same time it has been proved that housewives and other people working for long hours as house cleaners can be exposed to low frequency noise. Increasing social awareness of acoustic threat in everyday life allows us to identify the problem and in the same improve the quality of rest and efficiency at work. Conducting assessments by applying A and G correction allow to fully assess the impact of sounds of wider frequency on human body.
5
PL
W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie dokonują oceny zarejestrowanych wyników badań, wskazują jedynie na wysokie poziomy hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego w pojazdach osobowych poruszających się z prędkościami autostradowymi.
EN
The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate the recorded study results, but only indicate the high levels of infrasound and low frequency noise in passenger cars moving at motorway speeds.
PL
Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjowych przedstawiono w dwóch formach: korygowane krzywą G oraz bez korekcji na tle progów słyszenia. Wykazano, że najwyższe poziomy ekspozycji na hałas infradźwiękowy występują w autobusach. Wysoki poziom infradźwięków nie wpływa na zwiększoną wypadkowość pojazdów zbiorowej komunikacji podmiejskiej.
EN
On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of third octave analyses have been presented in two forms: G curve correction and without correction against the audible threshold. It has been shown that the highest levels of infrasound noise exposure occur in coaches. The high infrasound level does not result in increased accident occurrence of mass suburban communication.
PL
Poprawne stosowanie metod pomiarów i dokonywanie ocen odziaływania hałasu na organizm ludzki zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym wymaga korelacji z rzeczywistym sposobem odbioru hałasu przez ludzi, a co za tym idzie z bezpiecznymi dla zdrowia ludzi poziomami dopuszczalnymi hałasu. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscem pracy i poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. W artykule przedstawiono własne wyniki pomiarów które wskazują, że są możliwości i potrzeby prowadzenia analiz hałasu w szerokim zakresie częstotliwości oraz zasugerowano kierunek prowadzenia dalszych prac. Zauważono, że oceny wpływu narażenia oraz poziomy dopuszczalne na hałas infradźwiękowy i niskoczęstotliwościowy powinny dotyczyć nie tylko miejsc pracy ale również miejsc odpoczynku, rozrywki oraz w środkach transportu. Wskazano na konieczność podjęcia dyskusji, mającej doprowadzić do międzynarodowej harmonizacji metod analiz i oceny hałasu w szerokim zakresie częstotliwości, tj. od 1 do 20 000 Hz, uwzględniających zawodową i pozazawodową ekspozycję na hałas. Ze względu na obowiązujące w różnych krajach na świecie odmienne metody wykonywania pomiarów i ocen oddziaływania hałasu w zakresie niskich częstotliwości, powstają trudności w porównywaniu wyników oraz ustaleniu wspólnej polityki w tym zakresie. Zauważono, że ze względu na nadal fragmentaryczne badania wpływu infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na zdrowie człowieka, szczególnie podczas długotrwałej ekspozycji, trudno jest określić rozsądne poziomy dopuszczalne. Przyjmowanie poziomów dopuszczalnych infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na granicy progów słyszenia i odczuwania, a często poniżej tej granicy, potwierdza małą ilość dostępnych badań, prowadzącą do zachowawczego podejścia przy określaniu ujednoliconych regulacji prawnych. Z drugiej strony to zachowawcze podejście uzasadnione jest faktem, iż pomiary oraz ocena zagrożenia hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym prowadzona jest głównie w miejscach pracy. Zaproponowano, aby prace mające doprowadzić do ustalenia regulacji prawnych i standardów międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz środowiska pracy przed hałasem w niskim zakresie częstotliwości prowadzić dwutorowo. Po pierwsze, kontynuować badania prowadzące do zdefiniowania równoważnych poziomów dopuszczalnych w dB(C) oraz standardu określającego zakres hałasu niskoczęstotliwościowego. Po drugie, jak dotychczas, hałas w zakresie częstości słyszalnych mierzyć, analizować i oceniać za pomocą ważenia krzywą A oraz stosować łącznie metody analiz i oceny wraz z poziomami dopuszczalnymi hałasu infradźwiękowego ważonego krzywą. Prowadzenie łącznie ocen przy zastosowaniu korekcji A i G pozwala pełniej uwzględnić odziaływanie na organizm człowieka dźwięków w szerszym zakresie częstotliwości niż dotychczas.
EN
This article is the next voice in the discussion leading to international harmonization of methods of analyses and noise assessment in the wide range of frequencies, from 1 to 20 000 Hz. Introducing different methods and assessments of influence of low frequency noise on environment in many countries all over the world has caused difficulties in comparing the results and also made it impossible to establish common policy on this field. Because of fragmentary research in influence of infrasounds and low frequency noise on human, especially during long exposure, it is difficult to determine permissible levels. Determining those levels on the borders of hearing or perception threshold or often below them shows how little research is available, which consequently leads to cautious approach when it comes to establishing uniform legal regulations. Proper applying methods of measurements and the right assessment of noise influence on human body both in working and natural environment requires the correlation to the real way of noise acceptance by people, which means permissible noise levels safe for people's health. Exposure to low frequency noise was highlighted with the exclusion of workplace beyond the places defined as potential noise threat. This article presents own results of measurements which show that there are opportunities and needs for conducting noise analyses in the wide range of frequencies. It was suggested the direction of future work. It was pointed out that the assessment of infrasound and low sound noise influence and permissible levels should concern not only workplace but also relax and entertainment places, or means of transport. That is why a drive by a simple car was used here, to make own noise measurements and to present the analysis of results. Creating generally accessible database of results of noise measurements connected with non-occupational man activity was suggested. It seems reasonable that work on establishing legal regulations and international standards regarding the protection of natural and working environment against low frequency noise should be double-track. Firstly, the research to define the permissible levels and standards for the range of low frequency noise should be continued. Secondly, the so called audible noise - should be measured, analyzed and assessed using the A-weighting and also there should be gradually introduced methods, analyses, assessments and permissible levels of infrasound when G-weighting is applied.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych czynników oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort użytkowników komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono uwarunkowania formalno-instytucjonalne dotyczące komfortu użytkowników komunikacji miejskiej oraz oddziaływania pojazdów na otoczenie zewnętrzne. Autorzy przedstawili metodykę oraz wybrane wyniki badań hałasu i drgań pojazdów tramwajowych eksploatowanych w dużym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.
EN
The purpose of this article is to present selected impact factors on safety and comfort of users in public transport. The article presents the formal and institutional conditions for the comfort of users in public transport and the impact of vehicles on the external environment. The authors present the methodology and selected results of the noise and vibration research for tram vehicles operated in large transport company.
PL
W artykule omówiono pomiary własne hałasu infradźwiękowego wytwarzanego i emitowanych do środowiska podczas pracy turbin wiatrowych. Badania prowadzono na dwóch podobnych obiektach A i B, składających się z trzech turbin wiatrowych. Obiekt A składał się z nowoczesnych turbin produkowanych w technologii z końca ubiegłego wieku o mocy elektrycznej 2 MW każda, obiekt B składał się z najnowszych turbin produkowanych obecnie o mocy elektrycznej 2,5 MW każda. W obu przypadkach wieże turbin były rurowe w konstrukcji stalowej. Przedstawiono wyniki pomiarów i podjęto próbę oceny ich poziomów. Z przeprowadzonych analiz można wnioskować, że poziomy hałasu infradźwiękowego emitowanego przez turbiny wiatrowe nie osiągają poziomów stwarzających zagrożenie dla ludzi, a ich wartość jest porównywalna z poziomami tła naturalnego powszechnego w środowisku.
EN
In this paper we discuss own measurements of the infrasound noise made and emitted into the environment during wind turbine operation. The research has been performed on two similar farms „A” and „B”, consisting of 3 wind turbines. „A” turbines are modern turbines produced at the end of the last century and their electric power is 2 MW (each). „B” turbines are the latest ones produced nowadays and they are of 2.5 MW each. In both cases the towers of the turbines are pipe profile, steel constructions. There are shown the results of the measurements and also the assessment of their levels. To assess the results shown in the paper, one rule has been applied - the rule is that each result of equivalent acoustic pressure adjusted by the characteristics of frequency G includes not only the working farm but also the noise of the turbines, the acoustic background and the noise of other non-identified sources which can be predicted by wide descriptions of the areas near localization of the measurement points presented in the paper. After the analyses we may conclude that the infrasound noise levels emitted by wind turbines do not exceed or even reach the levels which could be of any danger to people. This infrasound noise reaches the levels comparable to infrasound levels of the natural background, typical of the environment.
PL
W artykule przedstawiono układ umożliwiający pomiary parametrów hałasu impulsowego o wyższym poziomie niż w przypadku typowych mierników poziomu dźwięku. Układ umożliwia też ocenę skuteczności ograniczania hałasu przez ochronniki słuchu. Przeprowadzono ocenę narażenia trenera strzelania z pistoletu na hałas impulsowy: bez ochron słuchu oraz gdy stosowane są wkładki przeciwhałasowe. Zabezpieczanie słuchu wkładkami zmniejsza narażenie na hałas impulsowy do poziomu poniżej wartości dopuszczalnych.
EN
The impulse noise hazard is present in many workplaces in the industry and is also associated with shots from firearms or with explosions of explosive materials. The assessment of the hearing hazard in the case of impulse noise is especially important because of the particularly dangerous nature of this kind of noise. According to Polish regulations [2] this assessment should include comparison of three amplitude parameters of noise with exposure limit values (Section 2). The measurement range of standard sound level meters is too small in the case of impulses with high peak sound pressure level. In this paper a special measurement setup for measurements of impulse noise properties is described (Section 4). This setup allows for the assessment of hearing protection devices for protection against impulse noise, too. In Section 5 the performed assessment of exposure to impulse noise reaching the shooting instructor ear in an indoor shooting range is presented. This assessment was made without hearing protection devices and when earplugs were worn. Impulses generated during gunshots are hazardous to hearing (Figs. 4 and 5). The use of foam earplugs allows for reduction of the amplitude parameters of noise below the exposure limit values. The permissible daily number of gunshots when foam earplugs are worn exceeds 3 thousand (Tab. 1).
PL
Tło akustyczne to hałas, jaki występuje w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła hałasu. Pojęcie hałasu tła i związane z nim metodyki pomiarowe dotyczą wszystkich rodzajów pomiarów hałasu: w środowisku, w pomieszczeniach przebywania ludzi, dla poszczególnych urządzeń czy nawet dla stanowisk pracy. W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z wyznaczaniem poziomu tła akustycznego i jego wpływu na możliwość oceny wyników wykonywanych pomiarów gwarancyjnych lub odbiorowych hałasu emitowanego do środowiska.
EN
Acoustic background is a noise that occurs in a specific place of measurement after switching off the investigated noise source. The idea of a background noise and connected with it measurement methods concern all kinds of noise measurement: in an environment, in people’s accomodations, of individual devices or even of workstations. The attention is fixed on problems connected with determination of an acoustic background level and its influence on the assessment possibility of the carried out guarantee or commissiong measurement results of the noise emitted to the environment.
12
Content available Analiza akustyczna małej pętli autobusowej
PL
W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego budynku mieszkaniowego, a następnie ocenić zaproponowane rozwiązania pod względem ich skuteczności i kosztów realizacji. Mając na uwadze omówione wyniki analizy akustycznej, tymczasowość sytuacji, porównywalne efekty redukcji hałasu przy zastosowaniu ekranów akustycznych i reorganizacji ruchu, sugeruje się podjęcie działań organizacyjnych.
EN
The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (including heavy vehicles), the maneuvers within the routes and also the management of the analysed area. The analysis enables the choice of the most suitable solution by which the noise level immission - considering a multifamily house, Fig. 1 - may be reduced. It also enables the assessment of suggested solutions considering their effectiveness and the cost of realisation. In the calculations there were considered: the possibility of acoustic screening of the building, the possibility of the changes in the present schedule of bus traffic on both arrivals and departures sites and also on the manoeuvring site. Taking into account the acoustic analysis results, the temporariness of the situation, comparable effects of noise reduction by building acoustic screen and traffic reorganisation, some reorganisation measures/steps are suggested.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
PL
Przyczyny mechaniczne i hydromechaniczne oraz metod pomiaru hałasu. Przykład zastosowania kierownicy wlotowej zmniejszającej hałas.
EN
Mechanical and hydro-mechanical causes, and methods of noise measurement. Example of application of inlet diffuser as silencer.
PL
W artykule omówiono wykonanie niezbędnych badań umożliwiających ocenę redukcji hałasu (skuteczności ekranowania) ekranów akustycznych zainstalowanych wzdłuż nowej trasy śródmiejskiej, ul. Jana Stawisińskiego oraz Rondo Solidarności w Koszalinie. Badania i analiza skuteczności ekranowania przeprowadzone zostały niezależnie dla dwóch typów terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wzdłuż trasy analizowanej ulicy śródmiejskiej. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny oświatowe. Wszystkie przeprowadzone pomiary i obliczenia odnieść należy do zaistniałych podczas pomiarów warunków dotyczących natężenia ruchu i poziomów zakłóceń przy pomiarach hałasu i pomiarach tła akustycznego. Skuteczność ekranowania poszczególnych analizowanych ekranów zawarta jest w przedziale od 4,7 dBA do 17,6 dBA.
EN
The necessary research enabling the assessment of the noise reduction (screening effectiveness) of the existing acoustic barriers installed along the new thoroughfare - Jana Stawisinskiego St. and the Solidarnosci Roundabout in Koszalin is described in the paper. The research and the effectiveness analysis was carried independently for the two types of acoustically protected areas situated along the new thoroughfare, multifamily building complex and educational institution area. All measurements and counting performed should be referred to the noise and acoustic background existing at the measurement time, regarding traffic intensity and disturbance level. The effectiveness of screening of certain barriers is within the range 4,7 dBA to 17,6 dBA.
PL
Omówiono procedury badania akustycznych charakterystyk kierunkowych silników, wibracyjnej i akustycznej analizy modalnej tarczy oraz analizy eksploatacyjnych postaci drgań. Sformułowano sposób identyfikacji częstotliwości składowych dominujących oraz zasady klasyfikacji postaci drgań. Wyznaczono postacie drgań własnych oraz ich związek z rozkładem ciśnienia akustycznego na tarczą. Przedstawiono wyniki analizy eksploatacyjnych postaci drgań tarczy i kadłuba dla biegu jałowego silnika. Scharakteryzowano ilościowe i jakościowe powiązania eksploatacyjnych odkształceń tarcz z odkształceniami kadłuba.
EN
The acoustic noise radiated from low-power electric motors is excited mainly by vibrations of frame and bearing shields surface. The research procedures for motor acoustic directional characteristic, vibration and acoustic modal analysis of bearing shield, and analysis of operating deflection shapes are presented. The method for identifying dominant frequency components of low-power motor structure vibrations has been proposed. The classification principle of vibration deflection shapes for bearing shield has been defined. For acquiring mode shapes and sound pressure distribution from the bearing shield the frequency vibration response function and the frequency acoustic response function analysis has been applied. The analysis results allowed to conclude that free vibration shapes and operating deflection shapes of bearing shield have been predominating by low radial and circumferential mode number. Spatial relations between the modal shapes of shield and the sound pressure distributions (Fig. 8), and also between operating deflection shapes of bearing shield and motor frame (Fig. 9) are illustrating. The test results allowed to conclude that dominant components of free vibrations of shield and shield vibrations under idle running of motor have been characterizing with different frequencies and significantly different with mode number.
PL
W artykule przedstawiono założenia i przykładowy sposób realizacji pomiaru hałasu dla sieci dróg krajowych, realizowanych w ramach generalnego pomiaru ruchu, dla autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich, które dostarczą informacji o aktualnym stanie klimatu akustycznego w receptorach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg.
EN
This paper presents foundation and exemplary manner the noise measurements of network of national roads were carried out. Those measures provide the information on the actual state of acoustic climate in the selected direct roads neighborhood.
PL
W referacie przedstawiono proces realizacji mapy akustycznej w oparciu o pozyskane dane akustyczne, parametry ruchu oraz opracowaną mapę cyfrową, oparta na technologii GIS. Omawina mapa została wykonana dla wytypowanego odcinka drogi, przebiegajacego przez tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu.
EN
This paper presents the realization of the acoustic map based on the acoustic data and parameters of traffic, and the digital map in GIS technology. The presented map has been generated for the section of road that crosses the different level of urban areas.
19
Content available Multimedialny System Monitorowania Hałasu
PL
W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto w artykule przedstawiono autorską koncepcję psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Dozymetr ten umożliwia wyznaczenie czasowego przesunięcia progu słyszenia podczas trwania ekspozycji na hałas. Możliwe jest dzięki temu ciągłe monitorowanie progu słyszenia osób przebywających w warunkach szkodliwego oddziaływania hałasu.
EN
A concept and an implementation of a multimedia computer system for monitoring environmental noise threats is presented. The principal aim of the project was to improve the effectiveness of prophylaxis of hearing diseases. The system makes it possible to receive, store, analyze and visualize noise data coming from noise measurement equipment and from electronic questionnaires accessible through the Internet. Moreover a new concept of psychoacoustic noise dosimetry is also presented. The designed noise dosimeter can assess temporary threshold shift (TTS) during noise exposure. In this way it is possible to monitor the hearing threshold shift continuously for people exposed to harmful noise.
20
Content available Hałas w budynkach - aktualizacja polskich norm
PL
W artykule przeanalizowano kierunki zmian polskich norm dotyczących pomiaru i oceny hałasu instalacyjnego w budynkach. Omówiono nowe metody pomiaru hałasu instalacyjnego zalecane w normach PN EN ISO 16032 (metoda dokładna) i PN EN ISO 10052 (metoda uproszczona). Zalecenia nowych norm europejskich porównano z zaleceniami norm dotychczas obowiązujących w Polsce. Przedstawiono propozycje metod oceny i dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach, zwłaszcza hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, pompy, transformatory, agregaty chłodnicze itp. do wprowadzenia w znowelizowanej normie PN-87/B-02151/02.
EN
This paper analyses the directions of changes of Polish Standards in the field of measurement and assessment of noise in buildings caused by service equipment. New measurement methods and quantities for the evaluation of sound pressure levels given in standards PN EN ISO 16032 (engineering method) and PN EN ISO 10052 (survey method) are discussed. The recommendations of European Standards are compared with current acts in Poland. The evaluation methods and permissible levels of noise in rooms, especially noise penetrating into rooms from appliances installed inside or outside of building such as fans, air-conditioners, pumps, transformers, refrigerator units, etc., proposed for updated Polish Standard PN-87/B- 02151/02 are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.