Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary dynamiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article investigates the measuring of the air permeability of textiles. A new instrument designed to measure the air permeability of textiles is described in the article. The instrument differs from the standard devices mainly due to the components added, which enable the dynamic measurement of air permeability and give the possibility to investigate the structure of the textile tested during the process of measurement. Individual user settings are described and examples are given of how to process the data obtained. The device is operated by a control program. Contrary to the manual devices, the error introduced by the operating personnel is minimized in terms of setting up the measurement and reading the data measured. The device is controlled by a computer and the data obtained is stored in an electronic form for further processing.
PL
Praca dotyczy badania przepuszczalności powietrza płaskich wyrobów włókienniczych. Nowo opracowany przyrząd przeznaczony jest do pomiarów statycznych i dynamicznych przepływu powietrza. Przyrząd różni się od standardowych przyrządów tym, że umożliwia badanie strukturalnych zmian materiału testowanego w stanach dynamicznych. Działanie przyrządu jest kontrolowane przez program komputerowy co umożliwia wyeliminowanie błędów popełnianych przez operatora. Wyniki uzyskane za pomocą przyrządu są zachowane w pamięci komputera . W artykule przeprowadzono dokładną analizę błędów pomiaru.
EN
Noise and vibration are concomitant work processes, all machinery possibly different production machines or vehicles. Vibration and noise of the working environment can not be completely eliminated, but they can be reduced to an acceptable value. Our goal is to reduce vibration and noise just using pneumatic flexible shaft couplings. To measure use hand-held analyzer type 2250. The article describes a device for measuring noise which is located at our workplace. It's a sound analyzer fourth generation. This device allows different operating modes and can be extended to other work moduls.
PL
Hałas i wibracje są zjawiskami towarzyszącymi procesom pracy we wszystkich urządzeniach oraz maszynach produkcyjnych, czy też środkach transportu. Nie da się całkowicie wyeliminować wibracji i hałasu, ale możemy je zredukować do dopuszczalnej wartości. Naszym celem jest zmniejszenie wibracji oraz hałasu właśnie przez zastosowanie elastycznych sprzęgieł pneumatycznych łączących wały. Do pomiarów użyjemy ręcznego analizatora dźwięku typu 2250. Artykuł przedstawia urządzenie do pomiaru hałasu, które znajduje się w naszej pracowni. Jest to analizator dźwięku czwartej generacji. Urządzenie to ma różne tryby pracy i można je rozbudować, dodając kolejne moduły robocze.
EN
The article discusses a new approach to the expression of dynamic uncertainty of experimental dynamic measurements based on a priori information about the frequency response measurement tool. This approach allows to measure the results of dynamic measurements with the international requirements for the characterization accuracy.
PL
Pomiary dynamiczne są prowadzone w badaniach naukowych, przemyśle i medycynie. W artykule zaproponowano nowe podejście do oceny niepewności przy pomiarach dynamicznych które opiera się na wykorzystaniu funkcji spektralnych wejściowego sygnału pomiarowego i danych znanych a priori odnoszących się do częstotliwościowych charakterystyk stosowanej aparatury pomiarowej.
EN
The mechanical devices very often use flexible pneumatic couplings. These flexible couplings have positive attributes for the particular mechanical system and also protect it from damage. At our department, we are interested in that type of couplings, specifically in the flexible pneumatic couplings. The compressed gas is supplied into the couplings. Those couplings use gaseous medium, in this case air. The main objective of this article is to determine how various gaseous medium affects the dynamic properties of flexible pneumatic couplings. The article compares three different gases have different physical properties.
PL
W urządzeniach mechanicznych bardzo często są stosowane elastyczne sprzęgła łączące wały. Takie sprzęgła elastyczne pozytywnie oddziałują na dany układ mechaniczny, a równocześnie chronią go przed uszkodzeniem. W naszym zakładzie zajmujemy się właśnie tego typu sprzęgłami, a konkretnie elastycznymi sprzęgłami pneumatycznymi. Do tych sprzęgieł jest doprowadzany sprężony gaz. Dotychczas sprzęgła były napełniane medium gazowym powietrzem. Głównym celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób różne media gazowe wpływają na właściwości dynamiczne elastycznych sprzęgieł pneumatycznych. W artykule zostały porównane trzy różne gazy, które odznaczają się różnymi właściwościami fizycznymi.
PL
W artykule zaprezentowano konstrukcję i wykorzystanie stanowiska dedykowanego do pomiarów parametrów procesu automatycznej identyfikacji RFID w warunkach dynamicznych. Podstawowym jego elementem jest opracowany pozycjoner 3D, którego konstrukcja zapewnia weryfikację funkcjonowania pojedynczego lub wielokrotnego systemu RFID. Użyteczność stanowiska zobrazowano na przykładzie modelu zmiennej orientacji identyfikatorów, wykorzystywanego podczas wyznaczania obszaru poprawnej pracy indukcyjnie sprzężonego systemu RFID. Szczególną uwagę zwrócono na problem prawidłowego zasilania identyfikatorów pasywnych.
EN
The correct preparation of model for bilateral interaction between objects during their dynamic changes of mutual orientation in space is usually crucial to the accurate operating of a future system in real environment [1, 2]. This type of two-sided relation between elements is also the basis for operation of the Radio Frequency IDentification (RFID) systems for labelling objects (Section 1). The main parameter determining the quality of the interaction between Read/Write Device (RWD) and an identifier (transponder) is described as an interrogation zone [3]. The need for the proposed model (Figs. 1-3 - detailed described in Section 2) verification was the inspiration for developing a special measuring stand. The designed and constructed structure of a two-axle positioner (Fig. 4) is presented in the paper (Section 3). This unit is the main component of the stand (Fig. 5) and allows any change of spatial orientation according to the elements of RFID system. Furthermore, in accordance with the project assumption, an impact of its parts on the magnetic field generated by the RWD antenna is negligible. Its spatial and time parameters are fully controlled by the dedicated software application (Fig. 5a). An integration of the positioner with specialized equipment of RFID technology laboratory in Rzeszów University of Technology allows measuring the impact of dynamicchanges in the position of a few identifiers on the parameters of the anticollision identification process for labelled objects [6].
PL
Przedstawiono przesuwanie się charakterystyk spektralnych przy stałej repetycji i wydłużającym się czasie impulsu dla diod laserowych różniących się rezystancją termiczną. Zarejestrowano wzrost temperatury złącza DL po włączeniu impulsu prądowego poprzez dynamiczne (z rozdzielczością czasową) pomiary spektralne przy pomocy kamery ICCD. Stwierdzono, że czym większe przesunięcie charakterystyk spektralnych w czasie trwania impulsu o długości 1 ms w pomiarach dynamicznych tym większe przesunięcie charakterystyk spektralnych w czasie pomiarów przy stałej repetycji i zwiększającym się czasie trwania impulsu i tym większa rezystancja termiczna DL. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono temperaturę diody przy pracy ciągłej w płaszczyźnie równoległej do luster. Widoczne miejsca gorące odpowiadają obniżeniom intensywności w profilu NF.
EN
In this paper, the shift of spectral characteristics measured at the constant pulse repetition and various pulse duration for laser diodes with various thermal resistances has been presented. Temperature increase of LD's p-n junction during current pulse was investigated by dynamic (time-resolved) spectral measurements using ICCD camera made. It has been demonstrated that LDs with larger thermal resistance have larger spectral shift during 1 ms long pulse in dynamic measurements and in the measurements at a constant pulses repetition with variable pulse duration. Measurements by thermal camera show diode temperature distributions in mirror plane during continuous operation. The hot spots revealed by thermal camera correspond with lower intensity points in near field distributions.
PL
Artykuł przybliża problem opóźnień czasowych, które występują w pomiarach dynamicznych drgań pojazdów szynowych a zgodnych z normą UIC 518. Problem ten wynika ze zdefiniowania przez normę transmitancji operatorowej filtra środkowo-przepustowego ograniczającego badane częstotliwości drgań i nieprzewidującego szybkich pomiarów. Zaprezentowano założenia normy UIC 518 oraz przyczyny powstawania błędów pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem błędów powodowanych przez definiowany filtr.
EN
The paper presents problem of time delays in dynamic vibrations measurements of railway wagons in conformity with the UIC 518 norm. The problem comes from definition by the UIC 518 norm transfer function of band-pass filter limiting the vibrations frequencies and not taking fast measurements into consideration.
EN
The frequency values of normal mode of vibrations constitute one of the key elements of the technical characteristics of high industrial chimneys. The article presents the surveying of chimneys normal modes of vibrations with the use of a microwave interferometer. The system IBIS Image by Interferometric Survey is a modern measuring device, operating on the principle of microwave interferometry. This innovative surveying technique can be used for precise measurements of dislocations and strains of building structures. It allows remote measurements from the distance up to 1000 m. The high frequency of recording allows the use of this particular device for dynamic surveying of building structures. The paper presents a general technical characteristics of the interferometer. The need for conducting dynamic monitoring of industrial chimneys has been discussed. The article also presents the results of Poland’s first frequency measurements of normal modes of vibrations carried out on two reinforced concrete chimneys of the height of 260 m with an interferometric radar.
PL
System IBIS Image by Interferometric Survey jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym, działającym na zasadzie interferometrii mikrofalowej. Ta innowacyjna technika pomiarowa może być stosowana do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych. Umożliwia zdalny, bezdotykowy pomiar z odległości do 1000 m. Wysoka częstotliwość rejestracji pozwala na stosowanie tego urządzenia także do pomiarów dynamicznych konstrukcji budowlanych. W pracy zaprezentowano ogólną charakterystykę techniczną interferometru oraz wyjaśniono konieczność prowadzenia monitoringu dynamicznego obiektów budowlanych. Przedstawiono także wyniki pomiarów dynamicznych dwóch kominów żelbetowych o wysokości 260 m. Należy dodać, że jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce.
9
Content available remote Badania doraźne i monitorowanie drgań w diagnostyce dynamicznej budynków
PL
Coraz częściej budynki poddawane są działaniom dynamicznym nie tylko wywołanym wpływami środowiskowymi (np. porywy wiatru), ale również przekazywanymi na nie przez podłoże. Źródłami takich drgań mogą być prace budowlane prowadzone w pobliżu istniejącego budynku (np. wbijanie pali i ścianek szczelnych, praca walców wibracyjnych i wibromłotów), wpływy komunikacyjne spowodowane przejazdami pojazdów kołowych i szynowych, praca maszyn usytuowanych na własnych fundamentach itp. W niniejszym artykule, nawiązując do metodyki pomiarowo-interpretacyjnej związanej z oceną wpływu drgań na istniejące budynki, zwrócono uwagę na sposoby pozyskiwania wyników badań dynamicznych, które wykorzystuje się w diagnostyce dynamicznej budynków.
EN
The paper refers to measurement-interpretation method of evaluation of vibration influence on existing buildings and people inside. Methods of gaining results of dynamic investigations for dynamic diagnosis were presented. Examples of application of occasional measurements and dynamic monitoring were given in the paper.
PL
Praca zawiera eksperymentalną weryfikację przekształceń przebiegów czasowych temperatury spoiny termoelementu na rozkład temperatury strumienia gorącego gazu. Badano wpływ prędkości trawersowania na błąd przekształcenia. Przedstawiono założenia modelu przekształceń oraz model fizyczny badanego procesu.
EN
This paper reports an experimental and theoretical study of the conversion of dynamic temperature recorded by thermocouple on the real temperature distribution in the flux of hot gas. Experimental part this paper include: measurements of temperature distribution of hot gas flux in using thermocouples of different diameters traversing the flux in different distance from nozzle and with different velocities. Experimental measurements of temperature distribution in the flux of hot gas were performed in regions of the flux where gas temperature is greater then melting point of thermocouple. Calculation of dynamic conversion temperature of thermo couple are realized by matrixes coefficients which is obtained by experimental expertise or theoretical analysis. Temperature distribution in plasma jet has been simulated. The results of experimental dynamic measurements of temperature in hot flux gas are compared with theoretical prediction.
PL
W referacie opisano stosowane w praktyce pomiarowej sposoby wymuszenia drgań różnych typów budynków. Zaproponowano na podstawie badań własnych odpowiednią metodę wzbudzenia przez podłoże harmonicznych drgań budynków niskich o dużej sztywności. Opisano również realizację pomiarów dynamicznych oraz przedstawiono wyniki badań i analizy drgań wybranego budynku.
EN
In this paper different types of building excitation, applied in dynamic measurements have been described. Measurements on the real structure have been made. The method of realization of dynamic measurements has been described. Method of harmonic, kinematical excitation of small, stiff buildings has been proposed. Measurement results vibration analysis of chosen structure have also been shown.
EN
In this article, a method for testing the technological needling resistance of a textile web in dependence on the type of elementary fibres and the needling frequency is presented. A testing and measuring stand used in this investigation is described. Exemplary measurement results of the needling forces' values are shown in the form of curves in dependence of time
PL
W artykule przedstawiono metodę badania technologicznych oporów igłowania runa włókienniczego w zależności od rodzaju włókien elementarnych i częstotliwości igłowania Przedstawiono i opisano stanowisko badawcze oraz pomiarowe. Przykładowe wyniki pomiarów wartości sił igłowania podano w formie wykresów czasowych. Wyjaśniono również przyczyny zmniejszania się wartości sił przy zwiększaniu częstotliwości igłowania
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.