Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar objętości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stanowisko do pomiaru objętości półfabrykatu za pomocą czujnika laserowego
PL
Przedstawiono stanowisko i metodę pomiaru objętości półfabrykatu za pomocą czujnika laserowego. W analizowanym fragmencie procesu wytwarzania armatury wodnej półfabrykat w postaci mosiężnego pręta jest cięty na pile poprzecznej na wstępniaki o określonej masie. Ze względu na stosowaną bezwypływkową technologię kucia wymagana jest duża dokładność ucinanych wstępniaków, rozumiana jako względna tolerancja masy poniżej 0,1%. W takiej sytuacji istotny jest pomiar geometrii pręta, umożliwiający obliczenie jego objętości i ustawienie na tej podstawie miejsca cięcia. Naturalnym sposobem obliczania objętości brył obrotowych o skomplikowanych kształtach jest wyznaczenie w zadanych granicach wartości całki oznaczonej krzywej, opisującej zewnętrzną powierzchnię bryły obracającej się dookoła pewnej osi. Jednakże w przypadku brył obarczonych błędem geometrii ściany bocznej, który może się zmieniać w zależności od wysokości, ta funkcja może się zmieniać wraz z kątem obrotu tej bryły. W przypadku układów rzeczywistych, gdy wyniki pomiarów stanowią dyskretny ciąg liczb, naturalnym sposobem jest całkowanie numeryczne. Gdy poprawnie dobierze się dokładność pomiarową czujnika oraz podzieli całą bryłę na odpowiednio małe fragmenty, błąd wynikający z numerycznego rozwiązania zagadnienia jest pomijalny, a proces obliczeniowy – szybki, co pozwala na zastosowanie komputera przemysłowego klasy ekonomicznej. W artykule przedstawiono zastosowanie czujnika laserowego – przesuwanego wokół osi oraz wzdłuż pręta i służącego do pomiaru jego objętości – a także koncepcję kompletnego stanowiska pomiarowego.
EN
The aim of the article is to present a method of measuring the volume of a blank using a laser sensor and a complete measuring stand. In the analyzed part of the manufacturing process of water fittings, the brass rod is cut on blanks of a given weight using CNC sawing machine. Due to the applied flashless forging technology, high cutting precision is required, understood as a relative mass tolerance of the blank of less than 0.1%. In this case, it becomes important to measure the geometry of the rod to calculate its volume – to correct the length of the blank. The natural way to calculate the volume of rotational solids with complex shapes is to determine the definite integral of the curve describing the outer surface of the solid. However, in the case of solids with geometrical errors this function may vary with the angle of rotation of the solid. In the case of real systems, in which the measurement results are a discrete sequence of numbers, it is natural to choose numerical integration. The paper presents the use of a laser sensor moved around the axis and along the rod to measure its volume and the concept of a complete measuring stand.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono problemy związane z oceną niepewności pomiarów masy materiału składowanego na hałdach. Zwrócono uwagę na problemy przy ocenie niepewności pomiaru gęstości materiału składowanego na hałdzie, obecność błędów systematycznych oraz przypadkowych. Omówiono zawartą w literaturze metodę oceny niepewności pomiaru objętości robót ziemnych w odniesieniu do pomiaru objętości hałdy. Przedstawiono również metodę oszacowania niepewności pomiaru objętości, jeżeli do obliczeń zastosowano metodę siatki trójkątów.
EN
The article presents and discusses issues related to the evaluation of measurement uncertainty weight of the material stored in heaps. Drew attention to the problems in assessing the uncertainty of measurement of the density of the material stored on the heap, the presence of systematic and random errors. In the article was discussed the method of evaluation of measurement uncertainty for volume of earthworks, contained in the literature, for measuring the volume of the heap. It also presents a method for estimating uncertainty of measurement of volume. if mesh of triangles was applied to the calculations.
3
Content available remote Automation of direct measurement and control of volumetric flow
EN
The paper presents a method for direct measurement of volumetric flow using a measuring cylinder with a free dividing piston. Original schemes of sensors and actuators connection have been provided as well as both input and output signal processing algorithms. Moreover, the influence of the key hardware parameters to the measurement accuracy has been considered.
PL
Artykuł przedstawia metodę bezpośredniego pomiaru przepływu objętościowego z wykorzystaniem cylindra pomiarowego z wolnym tłokiem, Zaprezentowano oryginalne schematy połączeń czujników i aktuatorów, jak również algorytmy przetwarzania sygnałów wejściowych i wyjściowych. Przedyskutowano ponadto wpływ kluczowych parametrów sprzętowych na dokładność pomiaru.
PL
W referacie omówione zostały metody wykonywania pomiarów przepływu ścieków na oczyszczalniach o przepustowości do 800 m3·d-1. Do analizy wybrano obiekty zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, oczyszczające ścieki z terenów wiejskich. Najczęściej pomiar objętości ścieków wykonywany jest za pomocą przelewu trójkątnego i łaty pomiarowej (16 przypadków - 42% badanych oczyszczalni) oraz przepływomierzy elektromagnetycznych (8 przypadków - 21% badanych oczyszczalni). Rzadziej pomiar wykonywany jest za pomocą sondy ultradźwiękowej nad przelewem trójkątnym (2 przypadki), koryta pomiarowego (2 przypadki), wodomierzy (3 przypadki), naczynia cechowanego (2 przypadki). Omówione zostały problemy występujące na badanych obiektach, związane z techniką wykonywania pomiarów przepływu ścieków. Przedstawiono sposób wyeliminowania wpływu wahań napięcia w sieci energetycznej na elektroniczne układy pomiarowe przepływu ścieków stosowane na oczyszczalniach wiejskich. Badania terenowe wykazały zły stan techniczny zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Brak jest właściwej konserwacji, kompetentnej obsługi, wykonywania okresowego przeglądu, kalibracji w warunkach polowych, a także właściwego zabezpieczenia urządzeń pomiarowych. Istnieje pilna potrzeba poprawy obecnego stanu w zakresie eksploatacji urządzeń pomiarowych objętości ścieków, a także ewidencjonowania wyników.
EN
The paper discusses methods of sewage flow measurements in treatment plants with up to 800m3·d-1 throughput. The analysis included treatment plants situated in the Malopolska province were sewage from rural areas is treated. The sewage volume is most often measured using triangular notch weir and measuring rod (16 cases, i.e. 42% of the examined treatment plants) and by electromagnetic flow meters (8 cases, i.e. 21% of the examined treatment plants). Less freąuently, the measurements are conducted by ultrasonic depth finder over the triangular notch weir (2 cases), measuring flume (3 cases), by flow meters (3 cases) or calibrated vessel (2 cases). Problems concerning the techniąue of sewage flow measurements encountered at the selected objects were also discussed. A method of eliminating the effect of fluctuations in power voltage on the electronic systems of sewage flow measurement used in the rural treatment plants was presented. Field studies revealed poor condition of the measuring devices in the studied treatment plants. The installations have not been properly maintained, they are usually inefficiently operated and no periodical inspection is performed. Moreover, the devices are not calibrated under field condi-tions or properly protected. Immediate improvement of the current situation concerning the use of sewage volume measuring devices is absolutely necessary as well as proper recording of results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.