Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article the researches of the use of electronic meters with standard nominal parameters for metering of substation own electric energy in the schemes of high and low voltage networks simultaneously with the use of the corresponding calculated coefficients on voltage for the purpose of operational control and determination of the reliability of measurement of electricity parameters.
PL
W artykule przedstawiono badania wykorzystania liczników elektronicznych o standardowych parametrach nominalnych do pomiaru energii elektrycznej własnej stacji elektroenergetycznej w obwodach wysokiego i niskiego napięcia przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich obliczonych współczynników napięciowych dla potrzeb sterowania pracą i określania wiarygodności pomiaru parametrów elektrycznych.
PL
Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej coraz częściej realizowane są za pomocą rozproszonych systemów pomiarowych obejmujących wiele mierników zainstalowanych w węzłach sieci dystrybucyjnej. W artykule przedstawiono przegląd trzech metod optymalnego wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do fragmentu typowej sieci dystrybucyjnej spotykanej na obszarze miejskim.
EN
Measurement of power quality parameters are increasingly carried out using metering system comprising a large number of meters installed in distribution network nodes. From the existing methods for the optimal selection of measurement points, three methods were selected. The results of application to a fragment of a typical distribution network in urban area is also presented. The conclusion is that the selected methods can be useful in selection of measurement locations when distributed power quality metering system is considered. Method no 1 (Won’s and Moon’s method) can be directly used for that purpose bearing in mind its characteristic: that the method ensures full observability of the system by using quite large number of meters.
PL
Wprowadzenie technologii smart grid i smart metering jest koniecznością współczesnego rynku energii elektrycznej. Inteligentne liczniki energii elektrycznej są stopniowo instalowane u klientów indywidualnych i biznesowych. W niniejszym artykule pokazano przykładowe rozwiązanie, które za pomocą urządzenia typu beacon pozwala odczytywać dane pomiarowe z liczników elektronicznych, wyposażonych w port optyczny - niekoniecznie inteligentnych. Monitorowanie na bieżąco stanu licznika daje zarówno odbiorcy, jak i dostawcy możliwości analizy obciążeń i śledzenie zużycia energii u odbiorcy. W artykule pokazano na przykładzie testowych instalacji u dwóch rodzin, że już nawet bardzo proste analizy zużycia energii mogą dostarczyć użytecznych informacji.
EN
Roll-out of smart grids and smart metering technologies is a must for today's electricity markets. Smart meters are gradually being installed at households and business consumers. This article presents a sample solution that using a beacon allows to read energy consumption data through optical ports of electronic meters, even those non-smart ones. Near real-time read-out of an electricity meter's counter allows both the consumer and the provider to analyze power load and energy consumption of the end-user. The article shows, using an example of test installations at two families, that even simple analyses of energy consumption data can provide valuable information.
PL
W artykule omówiony został wpływ przebiegów odkształconych na dokładność pomiaru mocy w masowo instalowanych przez dystrybutorów systemu energetycznego statycznych licznikach energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe aspekty metrologiczne oraz niezawodnościowe dotyczące rzeczywistego pomiaru energii. Omawiana zagadnienia przedstawiono w oparciu o analizę dwóch przypadków: przebiegi odkształcone ze składową podstawową i zawartością wyższych harmonicznych oraz przebiegi odkształcone z zawartością subharmonicznych i interharmonicznych.
EN
The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents.
PL
Przedstawiono efektywną metodę dokładnego pomiaru wielkości energii elektrycznej w sieciach, w warunkach znacznych zniekształceń przebiegów napięć i prądów, gdy przebiegi napięć i prądów mają charakter procesów stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.
EN
The paper presents the effective method of precise measurement of electric power in grids under conditions of considerable perturbations of voltage and current, when voltage and current function shape shave stationary or quasi stationary character.
6
Content available remote Electricity measurement accuracy in the smart metering system
EN
The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering infrastructure. It also shows the scope of authors’ ongoing research on the temperature effect of electricity measurement accuracy in the smart metering system.
PL
Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Przedstawiono również zakres aktualnie prowadzonych przez autorów niniejszego artykułu prac badawczych, dotyczących wpływu temperatury na dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych.
PL
Częstotliwość sygnału na wyjściu testowym statycznego licznika energii elektrycznej jest proporcjonalna do mocy czynnej dołączonego odbiornika. Gdy moc ta ulega zmianie, zmienia się czas pomiędzy kolejnymi impulsami sygnału testowego, co uniemożliwia uzyskanie wyników pomiaru mocy w równych odstępach czasu. W pracy przedstawia się algorytm cyfrowego przetwarzania impulsowego sygnału częstotliwościowego z wyjścia testowego statycznego licznika energii elektrycznej w celu uzyskania chwilowych wartości mocy czynnej w równych odstępach czasu.
EN
The indications of electricity meters are a basis for the financial settlements for consumed electric energy. Therefore, they are subjected to appropriate regulations and their design must fulfil proper requirements. All static electricity meters must have an output of the test signal allowing for determination of the measurement errors of the meter during its legalization. It also gives additional possibilities of analyzing the load variation in the installation place, as the frequency of the pulse signal on the test output is proportional to the active power of the connected device. In order to precisely determine the frequency of the test signal in short time, it is required to measure its successive periods. But if the device power changes, the successive results of measurements are obtained in various time intervals. It makes the analysis of load variation in reference to the linear time scale more difficult. The paper presents the range of issues connected with the digital processing of the impulse frequency signal from the test output of a static electricity meter in order to obtain the instantaneous values of the active power in equal time intervals. The algorithm of obtaining the uniformly sampled frequency signal upon the basis of non-uniformly located samples is presented. It uses the multinomial approximation of the value of electric energy measured by the meter, which after calculation of derivative allows for determination of the value of the active power in selected time instants. Appropriate analytical dependences and examples of measurements results are also given.
PL
W artykule przytoczono wyniki badań porównawczych mających na celu określenie ilości zużytej czynnej i biernej energii elektrycznej przy pomocy liczników różnego typu w warunkach sinusoidalnego i niesinusoidalnego prądu i napięcia. Zaproponowano najbardziej ekonomiczne, z punktu widzenia opłat za energię elektryczną, miejsca montażu liczników różnego typu.
PL
Artykuł przedstawia metodę tworzenia charakterystyki obciążenia mocą czynną Wielkiego Odbiorcy, współpracującego z dostawcą mocy i energii elektrycznej w oparciu o taryfę B23. Opisuje wyznaczanie mocy umownej na podstawie charakterystyki obciążenia.
EN
The paper presents a method of creating of the active power load characteristics of the Great Consumer that cooperates with the electricity supplier on the basis of the B23 tariff. It describes the contractual power determining with the use of the load characteristics.
PL
Omówiono skutki oddziaływania na indukcyjny licznik energii elektrycznej silnego zewnętrznego strumienia magnetycznego w kontekście nielegalnego poboru energii lub błędnych wskazań liczników.
EN
The paper discusses results of influence of high external magnetic flux on induction electricity meter in context of illegal energy consumption or incorrect readings of meters.
PL
Przedstawiono historię budowy wodorowych liczników elektrolitycznych energii elektrycznej, w konstruowaniu których uczestniczył prof. Włodzimierz Krukowski.
EN
The paper presents the history of construetion of hydrogen electrolytic electricity meters that were designed with the participation of prof. Włodzimierz Krukowski.
PL
W artykule przedstawiono propozycję bezprzewodowego systemu odczytu i rejestracji zużycia energii elektrycznej. Skonstruowany licznik daje możliwość pomiaru energii, napięcia i prądu w dwóch strefach czasowych. Urządzenie zostało wyposażone w moduł komunikacyjny GSM, za pomocą którego informacja na temat zużycia energii przesyłana jest w postaci wiadomości SMS. Wbudowane złącze USB umożliwia połączenie z komputerem PC w celu archiwizacji i obróbki danych.
EN
In the paper, the wireless system for read-out and registration electric energy consumption has been presented. The counter gives possibility of measurement of energy, voltage and current in two time zones. The installation is equipped with GSM - communication module. The information about power consumption is sent by this module using SMS system. The counter has USB unit which allows to contact with PC and memorize all this information in the computer.
13
Content available Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB
PL
Artykuł dotyczy indukcyjnego czujnika prądu do zastosowań w licznikach energii elektrycznej. Budowa czujnika oparta jest o technologię wytwarzania obwodów drukowanych. Elementem statycznego licznika energii elektrycznej, który ma największy wpływ na dokładność pomiaru energii jest czujnik prądu. Wynika to z bardzo dużej dynamiki, jaką musi posiadać ten czujnik, a także stosunkowo szerokiego pasma sygnału mierzonego. Ponadto w licznikach wielofazowych niezbędne jest zastosowanie izolacji galwanicznej pomiędzy torami prądowymi, a układem pomiarowym. W obecnych rozwiązaniach izolację galwaniczną najczęściej realizuje się za pomocą sprzężenia magnetycznego, które jest szczególnie podatne na zakłócenia zewnętrznymi stałymi i zmiennymi polami magnetycznymi. Stosowane są także konstrukcje ze sprzężeniem optycznym, ale ze względu na koszty rozwiązanie to występuje rzadko. Konstrukcja prezentowanego czujnika prądu oparta jest na wielowarstwowym obwodzie drukowanym. Tor prądowy oraz cewki pomiarowe tego czujnika skonstruowane zostały poprzez odpowiednie poprowadzenie mozaiki ścieżek wielowarstwowego obwodu drukowanego. Zastosowanie takiej technologii pozwala na tanią i prostą produkcję czujnika, jednocześnie zapewniając dużą powtarzalność. Dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu toru prądowego oraz cewek pomiarowych, uzyskuje się znaczną odporność na zakłócenia zewnętrznymi polami magnetycznymi stałymi i zmiennymi.
EN
The paper deals with an inductive current sensor applied to watt-hour meters. Construction of this sensor is based on multilayer PCB (printed circuit board) technology. Current sensors have the biggest influence on the electronic energy meter accuracy because they must have very good dynamics and wide bandwidth of the measured current. There is used magnetic or optical coupling in current sensing methods to achieve galvanic insulation. However, the magnetic coupling is especially susceptible to external disturbing static and alternate magnetic field. The disadvantages of the optical coupling is its high cost and complex power supply. The presented current sensor is based on multilayer PCB technology. Current path and sensing coils of this sensor are made by appropriate arrangement of multilayer PCB tracks. Applying this kind of technology allows for chip and easy sensor production, and simultaneously provides high repeatability. On the basis of simulations and investigations performed, it can be stated that this sensor technology is highly resistant to the external mag-netic static and alternate disturbance field.
PL
Referat dotyczy pomiaru prądu w licznikach energii elektrycznej. Zawiera krótkie omówienie stosowanych obecnie metod pomiaru prądu, oraz przedstawia opracowanie nowej konstrukcji czujnika. Referat zwiera wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych oraz weryfikację eksperymentalną zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego nowego czujnika prądu. Czujnik ten spełnia wymagania metrologiczne niezbędne do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej, charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócające pola magnetyczne, a dzięki prostocie konstrukcji wyróżnia się niskim kosztem wykonania.
EN
This paper describes the design parameters and construction of current sensor for energy metering based on inductive coils with no magnetic core. These sensors are contactless and can be used in remote conductors at high potentials. This sensor doesn't have iron core (unlike current transformer) so there is no non-linearity over a very wide measurement range. Unlike a shunt resistor, this sensor provides galvanic isolation and produces no heating.
PL
Artykuły dyskusyjne ze względu na swój innowacyjno-analityczny charakter stanowia siłę napędową twórczej myśli technicznej, a przy tym sa poczytnymi tekstami w czasopismach fachowych. W najczęstszym przypadku skłaniaja czytelników do zajęcia własnego nikomu nie ujawnianego stanowiska. Jednakże nie o to chodzi uatorom tego typu artykułów, bowiem dopiero publiczne wyrażania swej opinii na łamach pisma staje sie zgodne z oczekiwaniami tak autora, jak i czytelników.
EN
With the application of the up-to-date precise electric energy meters there arose problems in the measuring circuits, which, with conventional meters in use, were of minor importance. Ensuring proper operating parameters of current and voltage transformers and minimization of voltage drop in the measuring voltage circuit directly influences the increase in accuracy of measurement. With this article I wish to draw your attention to the details that are quite often ignored but which exert significant influence upon accuracy of energy measurement.
PL
W artykule przedstawiono stosowane obecnie urządzenia i metody rejetracji energii elektrycznej. Porówrnano wady i zalety poszczególnych rozwiązań ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę rejestratorów energii w sieci komputerowej.
PL
W artykule przedstawiono historię rozwoju liczników elektronicznych firmy Landis & Gyr od 1971 r. Omówiono kolejne, coraz nowocześniejsze typy liczników, poczynając od licznika ZMR102 poprzez serie liczników ZMR, ZMS, ZMT, ZMA, ZMU, ZMB. Szczegółowiej omówiono adaptacyjny licznik S2AS300, licznik ZMD120 i licznik ZMD120AM.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.