Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar czasu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono w przystępny sposób wybrane zagadnienia związane z genezą pojęcia czasu, próbami jego określenia, podejmowanymi przez filozofów i fizyków oraz z rozwojem narzędzi, służących do jego pomiaru.
EN
The article presents in a approachable way selected issues related to the genesis of the concept of time, attempts to define it taken |by philosophers and physicists and development of tools used to measure it.
EN
Public and private stakeholders that operate land border crossings are increasingly concerned about long wait times for trucks crossing from Mexico into the United States. Long wait times are detrimental to the regional competiveness, supply chain operations, the environment in the region adjacent to the border crossings, and to the overall economic development. In order to have reliable and systematic information on border crossing time and delay, a system to measure travel time through the border is required. This paper describes the basic border crossing operations at the Texas/Mexico border that serves as the foundation to identify a technology that could be used to collect border crossing information. The design and deployment processes that were used for the implementation of the border crossing time measurement system for U.S.-bound commercial vehicles are described. The paper also presents the results of the system that was developed to disseminate border crossing and wait time data. Benefits to supply chain operators at land border crossings and next steps in the development of more border-related performance measures are described.
3
Content available remote Ultradźwiękowa metoda określania odległości
PL
Artykuł prezentuje innowacyjną metodę pomiaru czasu opóźnień fali ultradźwiękowej. Metody impulsowe stosowane w dotychczasowych badaniach charakteryzują się latencją, której to wady pozbawiona jest metoda splotu z sygnałem odwrotnym. Przedstawiona metoda pozwoliła uzyskać lepsze wyniki niż te uzyskane dotychczasowymi metodami. Opracowano i przetestowano algorytm pomiaru opóźnienia fali odbitej za pomocą układu mikroprocesorowego ARM CORTEX M4 sprzężonego z komputerem PC. Metoda wykorzystując sygnał z głowicy ultradźwiękowej umożliwiła precyzyjne wyznaczenie opóźnienia wywołanego czasem propagacji fali ultradźwiękowej w ośrodku. W celu weryfikacji skuteczności metody część układu pomiarowego zrealizowano w programie LabVIEW. Prezentowana metoda okazała się skuteczna, co potwierdzają zaprezentowane w pracy wyniki symulacji.
EN
This paper presents an innovative method for measuring the time delay of ultrasonic waves. Pulse methods used in the previous studies is characterized by latency, The method of inverse wave convolution, presented in the article is free from this disadvantages. The presented method allows to obtain better results than those obtained with previous methods. The algorithm of the delay measurement of reflected wave with the microprocessor ARM Cortex M4 coupled with a PC has been worked out and tested. This method use the signal from the ultrasonic probe to make precise determination of time delay caused by the propagation of the resort, possible. In order to verify the effectiveness of the method a part of the measuring system was implemented in LabVIEW. The presented method proved to be effective, as is confirmed in the presented simulation results.
EN
The availability of detector with linear interpolating filter for oscillations attenuation time sensitive measurement is considered in article. The necessity of such approach for sensitive measurement is proved. The functional structure of detector with linear interpolating filter and schematic circuit based on it is proposed. Model-based analysis was carried out; expediency of employing such type of detectors is proved.
PL
W artykule rozważa się oraz uzasadnia się możliwość zastosowania liniowo interpolującego filtru dla dokładnego pomiaru zanikania swobodnych drgań generowanych w układzie LC. Zaproponowano schemat detektora z takim filtrem i wykonano teoretyczne modelowanie.
PL
Odmierzanie zadanych odcinków czasu jest jednym z naczęściej występujących elementów algorytmów sterowania procesami przemysłowymi. Zadanie to jest realizowane w programowalnych sterownikach logicznych (ang. PLC - Programmable Logic Controllers) za pomocą specjalnych struktur programowych lub sprzętowych, zwanych czasomierzami (ang. Timers). Celem artykułu jest dokonanie przeglądu różnych sposobów konstrukcji czasomierzy, a także dyskusja ich właściwości metrologicznych, a w szczególności wpływ sposobu ich konstrukcji na dokładność odmierzanego czasu. Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie sterowników programowalnych z rodziny Simatic produkowanych przez firmę Siemens.
EN
Measuring-out predefined time delays is one of the tasks most often required in control algorithms. In Programmable Logic Controllers (PLC-s) the task is handled by special software and/or hardware structures referred to as timers. The objective of the paper is to provide a brief overview of the ways timers are implemented in PLC-s, and discussing properties of the solutions, including their metrological properties. Special attention was devoted to relationships between the way timers are constructed, and accuracy of the generated time delays. The considerations were presented using the Simatic PLC-s from Siemens as an example.
PL
Przepływomierze ultradźwiękowe mierzące różnicę czasu przelotu impulsu przez medium stanowią jedną z dwóch najbardziej rozpowszechnionych grup przepływomierzy. W artykule tym została przedstawiona konstrukcja systemu pomiaru odcinka czasu zaimplementowanego w strukturze programowalnej FPGA jak również metoda kalibracji i wyznaczenia rozdzielczości przetwornika czas/cyfra w trakcie pomiaru. Takie rozwiązanie zapewnia niewrażliwość układu na czynniki zewnętrzne (temperatura), oraz skrócenie czasu pomiaru, a tym samym redukcję poboru energii, co jest atutem przy zasilaniu bateryjnym.
EN
The ultrasonic flowmeter market is the fastest-growing market in any flowmeter type, and transit-time flowmeters have the largest share in that market. One of the fundamental parts of a transit-time ultrasonic flowmeter is a time measurement circuit, often implemented in CMOS ASIC. This paper describes an application of a low-power FPGA device to the transit-time flowmeter time measurement circuit. The main problem discussed in this work is calibration of a delay line in TDC implemented in a FPGA device. The time- and resource-consuming code density testing is undesirable for mass production devices. In this paper a fast and simple method for calibration is proposed. The method is based on measurement of the clock period length [5] and analysis of the data; therefore, it does not require implementation of any additional circuits in the device. A resolution of TDC is estimated by (2), when I_T is the largest state of a decoder in measurement series, and T_0 is clock period. The method uncertainty is larger than that of the code density test, but the method requires virtually no resources and takes less time - under certain conditions the calibration can be performed simultaneously with the measurement. At the end the measurement results and the conclusions are presented.
EN
In this paper the method and the program to measurement of time distances between middle points of speaking or playing sounds was presented. The proposed algorithm can be used to the score of the human state for persons with dysfunction of the central nervous system. The differences between results obtained for healthy persons an impaired persons was shown.
PL
Przedstawiono metodę i program służący do pomiaru czasów między środkami wyrazów lub wygrywanych dźwięków. Zaproponowany algorytm może być wykorzystany do oceny stanu osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pokazano różnice między wynikami osób zdrowych i chorych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.