Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 273

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
2
Content available remote Electrostatic fabrication of polymer nanofibers
EN
Fabrication process of nanofibers from the liquid polymer solution using electrospinning is described in the paper. In the experiments, polyvinylidene fluoride (PVDF) and dimethylformamide (DMF) were used as a polymeric material and a solvent, respectively. Additionally, the results of the measurements of diameters of obtained fibers, current-voltage characteristics of the process and calculation of resistivity of liquid polymer are presented.
PL
W pracy przedstawiono proces elektrostatycznego wytwarzania nanowłókien z roztworu ciekłego polimeru. W procesie elektroprzędzenia w roli polimeru i rozpuszczalnika użyto odpowiednio polifluorek winylidenu (PVDF) i dimetyloformamid (DMF). Dodatkowo badania obejmowały pomiary średnic otrzymanych włókien, charakterystyk prądowo-napięciowych procesu oraz wyznaczenie rezystywności ciekłego polimeru.
EN
The aim of the work was to produce wrapping films made of biodegradable polymer PLA (polylactide) and its modification in the form of a polymer mixture with additions of aluminosilicate – montmorillonite and anti-bacterial concentrate – SilverBatch nanosilver, followed by analysis of selected mechanical properties of these films. The assessment of mechanical properties included checking the tensile strength, as well as assessment of the degree of deformation of the film due to force and of the value of Young’s modulus measured. The results were analyzed statistically using such indicators as arithmetic mean and standard deviation.
PL
Celem pracy było wytworzenie folii opakowaniowych wykonanych z polimeru resorbowalnego PLA (polaktydu) i jego modyfikacja w postaci mieszaniny polimerów z dodatkiem glinokrzemianu – montmorylonitu i koncentratu przeciwbakteryjnego – nanosrebra SilverBatch, a następnie analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych tych folii. Zmiany właściwości fizycznych próbek folii sprawdzono poprzez inkubację materiału w kwasie buraczanym. Ocena właściwości mechanicznych obejmowała sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, ocenę stopnia odkształcenia folii pod wpływem siły i zmierzonej wartości modułu Younga. Wyniki analizowano statystycznie przy użyciu takich wskaźników, jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
EN
The general standards and guidelines recommendations for PCC suggest alternating conditions of curing: starting with wet conditions for effective hydration of Portland cement followed by air-dry conditions for polymer hardening. The often accepted curing regime of PCC covers 5 days of wet curing and then the air-dry curing but it is not the optimum one. The aim of the investigation was to find the best scenario for PCC with two types of polymer modifiers: two-component epoxy resin and water dispersion of polyacrylates. The following exploitation properties were accepted as the criteria of evaluation of PCC curing effectiveness: compressive strength, tensile splitting strength, surface tensile strength (by pull-off method), wear resistance, water penetration under pressure and resistance to carbonation. The optimum time of PCC wet curing is possibly between 7 and 14 days, however, it have to be verified experimentally for specific PCC composition.
PL
Ogólne normy i zalecenia dotyczące PCC sugerują naprzemienne warunki pielęgnacji: począwszy od warunków mokrych dla skutecznej hydratacji cementu portlandzkiego, a następnie warunków suszenia na powietrzu korzystnych z uwagi na utwardzanie polimerów. Często akceptowany reżim pielęgnacji PCC obejmuje 5 dni w warunkach mokrych, a następnie suszenie na powietrzu, ale nie jest to optymalny sposób. Celem badania była optymalizacja scenariusza pielęgnacji dla PCC z dwoma rodzajami polimerów: dwuskładnikową żywicą epoksydową i wodną dyspersją poliakrylanów. Jako kryteria oceny skuteczności pielęgnacji PCC przyjęto następujące właściwości eksploatacyjne: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe (metodą pull-off), odporność na ścieranie, głębokość wnikania wody pod ciśnieniem i odporność na karbonatyzację. Ustalono w wyniku badań, że optymalny czas pielęgnacji PCC w wodzie wynosi od 7 do 14 dni, jednak wskazana jest weryfikacja eksperymentalna w przypadku konkretnego składu PCC.
EN
The paper deals with safety at work during special tests for polymers – polymer fibres and long-fibre composites at on selected laboratory test machines and apparatus. The operators have to be very careful during the test and measure process. We described TGA/DSC analyzer for polymer testing and laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Next, the paper described safety at work at laboratory for the production of elastomeric and composites samples which consists from torque rheometer, homogenizing machine, vulcanization hydraulic press and pneumatic hollow die punch. Test samples of elastomers and composites with polymer fibres are the product of this laboratory. These test samples are then tested on universal testing machine with hybrid temperature-humidity chamber.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas specjalnych testów polimerów - włókien polimerowych i kompozytów o długich włóknach w wybranych laboratoryjnych maszynach i urządzeniach testowych. Operatorzy muszą być bardzo ostrożni podczas procesu testowania i pomiaru. Opisaliśmy analizator TGA/DSC do testowania polimerów oraz linię laboratoryjną do modyfikacji powierzchni plazmy i bezpieczeństwa pracy w tym niskotemperaturowym reaktorze plazmowym. Następnie w artykule opisano bezpieczeństwo w pracy w laboratorium przy produkcji próbek elastomeru i kompozytów, które składa się z reometru momentu obrotowego, maszyny homogenizującej, prasy hydraulicznej wulkanizacji i pneumatycznego wykrojnika. Próbki testowe elastomerów i kompozytów z włóknami polimerowymi są produktem tego laboratorium. Te próbki testowe są następnie testowane na uniwersalnej maszynie testującej z hybrydową komorą temperatura-wilgotność.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
EN
The fast development of digitalization and computational science is opening new possibilities for a rapid design of new materials. Computational tools coupled with focused experiments can be successfully used for the design of new nanostructured materials in different sectors, particularly in the area of biomedical applications. This paper starts with a general introduction on the future of computational tools for the design of new materials and introduces the paradigm of multiscale molecular modeling. It then continues with the description of the multiscale (i.e., atomistic, mesoscale and finite element calculations) computational recipe for the prediction of novel materials and structures for biomedical applications. Finally, the comparison of in silico and experimental results on selected systems of interest in the area of life sciences is reported and discussed. The quality of the agreement obtained between virtual and real data for such complex systems indeed confirms the validity of computational tools for the design of nanostructured polymer systems for biomedical applications.
PL
Określono wpływ parametrów wytwarzania oraz zawartości masowej nanorurek haloizytowych HNT (halloysite nanotubes) na wybrane właściwości mechaniczne oraz przetwórcze wytłoczyny z polietylenu o małej gęstości. Próbki pomiarowe wytłoczono z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej przy zmiennej prędkości obrotowej ślimaka. Dokonano pomiarów masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz oceniono wpływ wybranych czynników zmiennych na intensywność pojawiającego się podczas wytłaczania efektu Barusa. Przeprowadzono analizę zmian podstawowych właściwości mechanicznych otrzymanych wytłoczyn na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019) was studied for mech. properties (Young modulus, tensile strength) as well as processability (melt flow rate indexes and material swelling behind the extruder head). The increase in the content of halloysite in the tested materials resulted in the redn. of their Young modulus and tensile strength and in an increase of the melt flow rates. The 2% addn. of halloysite resulted in decreasing the material swelling. The increase in the swelling value was obsd. for higher additive contents and higher rotational speeds of the extruder screw.
9
Content available remote Silne efekty entropowe orientacji molekularnej w kinetyce krystalizacji polimerów
PL
Obliczono i przedyskutowano wpływ orientacji molekularnej oraz temperatury na szybkość nukleacji i wzrostu kryształów ze wskazaniem na rolę entropii w kinetyce krystalizacji polimerów. W celu określenia efektów entropowych w całym zakresie orientacji molekularnej wywołanej naprężeniami rozciągającymi zastosowano dwa przybliżenia statystyki molekularnej. Badania doświadczalne kinetyki krystalizacji orientowanej przeprowadzono dla orientowanej włókniny z polilaktydu (PLLA) oraz nieorientowanego granulatu PLLA jako przykładowego polimeru, z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC. Przedstawiono znaczny wpływ orientacji molekularnej na szybkość nukleacji, wzrostu kryształów i szybkość krystalizacji, wynikający ze spadku entropii fazy amorficznej w warunkach orientacji. Ujęte jest to w rozszerzonych modelach Hoffmana i Lauritzena oraz Avramiego i Evansa dla orientowanej krystalizacji i w eksperymentalnych wynikach badań kalorymetrycznych DSC.
EN
Effect of mol. orientation and temp. on the nucleation and crystal growth rates of polymers were calcd. and discussed to indicate the role of entropy in the kinetics of its crystn. Two approximations of mol. statistics were used to det. the entropic effects in the entire range of mol. orientation produced by tensile stresses. The exp. investigations on the oriented crystn. kinetics of polylactide nonwoven fibres and unoriented pellets were carried out by differential scanning calorimetry. High effects of the mol. orientation in the entropy strongly affecting the nucleation and crystal growth rates, as well as the crystn. rate were shown based on the Hoffman-Lauritzen and Avrami-Evans models.
PL
Dokonano przeglądu literatury krajowej i światowej, obejmującego również doniesienia i osiągnięcia własne autorek. Przegląd dotyczy stabilności termicznej i ograniczenia palności nanokompozytów polimerów termoutwardzalnych. Analizę termiczną nanokompozytów prowadzono, biorąc pod uwagę rodzaj, ilość i barierowość nanomodyfikatorów, ich strukturę oraz oddziaływanie między nanododatkiem a reaktywnymi grupami polimerów. Wykazano synergizm między nano- i mikrocząstkami a konwencjonalnymi fosforowymi antypirenami oraz ukazano różnice efektywności zastosowanych retardantów palenia wraz z odniesieniem do wymagań obowiązujących w krajach UE z zakresu modyfikacji ogniochronnej materiałów polimerowych.
EN
A review, with 44 refs. of fillers used as nano- or microretardants in polymer-matrix composites.
EN
Multiphase extraction (MPE) was applied as a developed, convenient and efficient method in separation of ephedrine from Pinellia ternata. Firstly, in order to increase the adsorption efficiency, bionic liquid-modified polymer was created. Comparing the effects of all sorbents under variables conditions, the highest amount of 5.8 mg/g can be adsorbed on dual imidazole ionic liquid modified polymer (Im-Im-Poly) in methanol/water (70:30, v/v) solution at 25°C within 30.0 min. Then the Im-Im-Poly was applied in MPE, after 7 times repetition of extraction, around 1.0 mg/g of ephedrine from Pinellia ternata was detected. After washing by water, ethanol and methanol, and elution by methanol/acetic acid (99.0:1.0, v/v), ephedrine was successfully separated.
EN
Strength parameters of dental photopolymer reinforced with long glass and aramid as well as aramid-glass hybrid fibers was to comparison. Static strength tests of 40 light-curing composite specimens were performed with the use of Zwick 1435 testing machine and testXpert V.8.1 software. Flexural strength of aramid fiber reinforced polymer increased nearly three times, where as flexural strength of polymer reinforced with glass fiber – twice.
PL
Porównano właściwości wytrzymałościowe światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, aramidowymi lub hybrydowymi aramidowo-szklanymi. Statyczne próby wytrzymałościowe 40 próbek kompozytu na zginanie przeprowadzono przy użyciu maszyny Zwick 1435 z wykorzystaniem programu testXpert V.8.1. Wytrzymałość na zginanie polimeru wzmocnionego włóknami aramidowymi zwiększyła się prawie trzykrotnie, a w wypadku wzmocnienia włóknami szklanymi – dwukrotnie.
PL
Udostępnienie złoża jest jedną z najważniejszych operacji w trakcie wiercenia otworu wiertniczego, dlatego należy dołożyć starań, aby oddziaływanie wszelkich czynników zewnętrznych na złoże w czasie dowiercania było jak najmniejsze. Znane są różne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia strefy przyotworowej. Wśród nich wymienić należy oddziaływania mechaniczne, biologiczne, termiczne, ale również fizykochemiczne, w tym negatywny wpływ płynu wiertniczego, filtratu i jego komponentów. Aby zminimalizować szkodliwe działanie płynu na przepuszczalność skały, do dowiercania używa się płuczek typu drill-in fluid. Nowoczesny przemysł naftowy dysponuje szeregiem rozwiązań koncepcyjnych z zakresu technologii płynów wiertniczych służących do dowiercania. Istnieje możliwość dostosowania składu i parametrów płynu w zależności od charakterystyki warunków geologicznych panujących w otworze. Artykuł przedstawia wyniki badań parametrów technologicznych nowo opracowanej płuczki mrówczanowej z dodatkiem niskocząsteczkowej poliwinyloaminy. Prace nad zsyntezowaniem polimeru prowadzono w laboratorium Katedry Wiertnictwa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na bazie poliwinyloaminy i mrówczanu potasu zaprojektowano recepturę płynu, który jest alternatywą dla typowej płuczki mrówczanowej. Na opracowanej płuczce przeprowadzono szereg testów polegających na zbadaniu właściwości reologicznych, filtracyjnych oraz inhibicyjnych, a także wpływu na uszkodzenie strefy przyotworowej. Badania pokazały, że oprócz dobrych właściwości fizykochemicznych opracowana płuczka zapewnia skuteczną ochronę złoża. Dzięki wspólnemu działaniu soli mrówczanowej i poliwinyloaminy oraz wyeliminowaniu ze składu płuczki polimerów długołańcuchowych można uznać za mało prawdopodobne wystąpienie uszkodzenia strefy złożowej spowodowanego pęcznieniem lepiszcza ilastego, migracją filtratu w głąb skały czy też zanieczyszczeniem skały cząstkami fazy stałej. Badania wykazały, że opracowana płuczka po udoskonaleniu receptury i wykonaniu większej liczby badań porównawczych może znaleźć zastosowanie jako alternatywa dla innych płuczek typu drill-in fluids.
EN
Making the reservoir ready for production is one of the most important operations when drilling a borehole; therefore, special care should be taken to minimize the impact of any external factors on the reservoir during the drilling. Various mechanisms of formation damage are known. These include mechanical, biological, thermal, but also physicochemical interactions, including the negative effects of drilling fluid, filtrate, and its components. To minimize the damaging effect of the fluid on the permeability of the rock, drill-in fluid is used for drilling through the production zone. The modern oil industry has a number of conceptual solutions for fluid technology used for drilling in. It is possible to adjust the composition and parameters of the fluid, depending on the characteristics of the geological conditions in the borehole. This paper presents the results of research on the technological parameters of a newly developed formate-based mud with the addition of low-molecular-weight polyvinylamine. Work on synthesizing the polymer was carried out in the drilling fluids laboratory of the Drilling, Oil and Gas Department at the AGH University of Science and Technology in Kraków. Based on polyvinylamine and potassium formate, a fluid recipe was designed that is an alternative to typical formate-based muds. For the developed drilling fluid, a number of tests were carried out which involved the examination of rheological, filtration and inhibition properties as well as the impact on damage to the production zone. The research has shown that in addition to good physicochemical properties, the developed mud provides effective protection of the reservoir formation. Thanks to the joint action of formate salt and polyvinylamine together with the elimination of long-chain polymers from the composition of the fluid, damage to the reservoir rock due to swelling of the clay matrix, filtrate migration into the rock or pore contamination with solid phase particles can be considered as unlikely. The tests have shown that the developed drilling fluid can be used as an alternative to other drill-in fluids as long as it’s mixture is improved and more additional comparison tests are performed.
14
Content available remote Studying of movement kinematics of dynamically active sieve
EN
The article presents the movement kinematics of the modular bar element of a dynamically active polymer sieve of a vibrating screen. On the basis of analytical methods, the mathematical model was obtained, which makes it possible to determine the law and trajectory of the modular bar element movement depending on its geometric characteristics, physico-mechanical properties of the polymer material, the regime and technological parameters of the vibrating screen. The results of this research show that in the working frequency range of the vibrating screen grate, modular bar element of the dynamically active sieve moves along the trajectories, the envelope of which is represented by Cassini’s ovals, which along with the generation of the amplitude component in the horizontal and vertical directions allows one to obtain the selfcleaning effect of the sowing surface.
EN
Plastics pollution is a major worldwide concern because there is strong evidence about marine influence on the human trophic chain. Thus, we experimented with the biodegradation of low density polyethylene (LDPE) by A. niger and A. terreus in order to increase the degradation rate without any co-substrate or photothermal treatment. Our contribution is to show how to degrade LDPE under minimum nutritional conditions using both LDPE and sucrose as carbon sources. Up to 30% weight loss was obtained by A. niger and A. terreus which were isolated from an Ecuadorian mangrove. The evidence of cracks and biomass growth on the LDPE surface samples showed the potential of both fungi species to operate under low nutrient concentrations. The outlook of the present work was focused on understanding the fungi survival under minimal conditions.
EN
Over 350 million tons of conventional plastics are currently produced from petroleum per year and this amount is expected to rise exponentially in the near future. Proper disposal of these products has caused a great problem for the waste management industry and as a result, there is a significant negative impact on the environment. As a matter of fact, in order to reduce the environmental impact of plastics, some products obtained from agriculture (like starch) are used as polymer blend with synthetic plastics. This study shows that Manihot esculenta can be blended with polyethylene to form a partially degradable polymer. The processing conditions and sample formulations are shown to significantly affect the structure of the polymer which has a concomitant effect upon the degradation ratio as well as the degradation rate. Six samples were produced by varying composition of the blend between Low-density Polyethylene and Manihot esculenta using glycerol and water as plasticiser. These samples were buried in soil and the degradation ratios and rates were studied within a period of 28 days. The results showed that these produced biopolymers are environmentally compatible and bio-degradable. The rate of biodegradation in soil of these biopolymer samples varied largely. The polymer blend with 80% LDPE (20 CaS) by weight had the most regular weight loss over the period of the study. Under the conditions the study was carried out, polymer blend 20 CaS also had the steadiest rate of degradation. Hence, 80% LDPE (wt.%) blended with Manihot esculenta starch is the optimal ratio with regard to the degradability of biopolymer in sandy-loam soil.
EN
Electrospinning is a technique used to manufacture nano- and submicron fibers based on synthetic or natural polymers. Additionally, biomaterials used in the electrospinning procedure can be modified by bioactive compounds, e.g. peptides or growth factors. The microstructure of the obtained fibrous scaffolds mimics natural extracellular matrix (ECM) environment. The size and the microstructure of the fibrous scaffolds are considered to be suitable for cells adhesion and proliferation. Various design features of the electrospinning device (e.g. the shape of the collector, the shape of the nozzle, the direction of the applied voltage) or electrospinning conditions (e.g. humidity, temperature) allows to control properties of the fibers (their shape, diameter, porosity). Novel structures, such as core-shell fibers, porous fibers attracted wide attention due to their properties and functionalities. Porous fibers or fibers with nanoscaled structures can be obtained in several ways. These methods are mainly focused on using high humidity and highly volatile solvent applied in the electrospinning process. The core-shell structure can be obtained by coaxial electrospinning. That binary fiber has ability to control the release rate of drug enclosed within the shell or core. The drug release profile can be also modified by loading the pharmacological agent either directly to the spinning solution or its post immobilization.This diversity of the electrospun fibers is a reason for non-woven materials to be considered for application as drug carriers. The review of electrospinning methods presented here proves that the control over fibers surface area, morphology and the choice of polymer enable modelling of drug release kinetics.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, M = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże szklanych cząstek kulistych. Silnie sflokulowane emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley’a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
EN
The study presents the measurements results of pressure drop during the flow of emulsions stabilized by carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC, M = 250 000, degree of substitution DS = 1.2) through a packed bed of glass spheres. Highly flocculated emulsions with the addition of Na-CMC appeared to be yield-stress fluids whose flow curve can be described by the Herschel-Bulkley equation. The analysis of experimental data shows that the proposed method of pressure drop calculation gives satisfactory results (relative error below 10%) only for very smali values of dimensionless radius.
19
Content available remote Redox for main polymerization of emulsion polymers
EN
Redox reactions have been successfully used in emulsion polymerization to reduce free monomer after main polymerization for decades. New work will be presented on the benefits redox chemistry can bring for initiating main polymerization as opposed to using a con-ventional thermal initiation. By utilizing redox chemistry in main polymerization, lower polymerization temperatures are possible. Work has also shown that the resulting polymers have lower free monomer than conventional thermal polymerizations prior to the monomer chase. After utilizing a redox chase, the residual free monomer in the redox initiated reaction is more than ten times less than the product which used a thermal initiation for the main reac-tion. The ability to start the polymerization at lower temperature and allowing the reaction to heat adiabatically may also offer shorter cycle times and cleaner reactions. It is also expected that the lower temperature polymerization will result in a more linear, higher molecular weight emulsion polymer which should give improved performance.
PL
Reakcje redoks z powodzeniem stosuje się przez dziesięciolecia w celu zmniejszenia ilości wolnego monomeru po głównej polimeryzacji. Przedstawiono nowe wyniki badań dotyczących korzyści jakie może przynieść chemia redoks podczas inicjowania głównej polimeryzacji w porównaniu z konwencjonalną inicjacją termiczną. Stosowanie chemii redoks w głównej polimeryzacji pozwala na obniżenie temperatury procesu. Stwierdzono również, że otrzymane polimery mają mniejszą zawartość wolnego monomeru niż te syntezowane w konwencjonalny sposób. Inicjowanie polimeryzacji z wykorzystaniem reakcji redoks pozwala na uzyskanie zawartości monomeru nawet 10 razy mniejszej. Możliwość rozpoczęcia polimeryzacji w niższej temperaturze i jej ogrzewanie adiabatyczne pozwala na uzyskać krótsze czasy reakcji i większą czystość produktu. Oczekuje się również, że w wyniku tej polimeryzacji powstaje bardziej liniowy polimer o większej masie cząstecz-kowej i lepszych właściwościach.
EN
This paper discusses and attempts to analyze the impact of the method of forming fibrous composite materials on the quality of the laminates. The model assumes that the composite consists of components having individual physico-mechanical properties with a symmetrical structure [0/90/0/90]s. This article uses experimental data of a contact-formed composite (Composite I) and a vacuum bag composite (Composite II) with a polyester matrix (Firestop 8175-w-1) reinforced with E glass matte fabric. Before the samples were cut, the parameters and technological criteria of the formed composite were determined such as the amount of resin and soaking time of the composite reinforcement with the polymer resin. The influence of matrix plastification and a more packed structure in the produced composites on the scale effect (for samples with larger and smaller measuring bases), the dispersion and mean value of strength from the time of aging were determined.
PL
Omówiono i podjęto próbę analizy wpływu metody formowania włóknistych materiałów kompozytowych na jakość laminatów. W modelu założono, ze kompozyt składa się z komponentów, mających indywidualne fizykomechaniczne właściwości o symetrycznej strukturze [0/90/0/90]s. W tym artykule wykorzystano eksperymentalne dane kompozytu formowanego metodą kontaktową (kompozyt I) i worka próżniowego (kompozyt II) o osnowie poliestrowej (Firestop 8175-w-1) wzmocnionej mato-tkaniną szklaną typu E. Przed wycięciem próbek określono parametry i kryteria technologiczne formowanego kompozytu: jak ilość i czas nasączania wzmocnienia kompozytu żywicą polimerową. Określono wpływ plastyfikacji osnowy i bardziej upakowanej struktury w wytworzonych kompozytach na efekt skali (dla próbek z większą i mniejszą bazą pomiarową), rozrzut i wartość średniej wytrzymałości od czasu starzenia.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.