Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Współcześnie oczyszczalnie ścieków coraz częściej postrzegane są jako element gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku tego na popularności zyskują technologie pozwalające na odzyskiwanie w oczyszczalniach różnego rodzaju produktów, jak np. biopolimerów. Koncepcja odzysku biopolimerów w oczyszczalniach jest stosunkowo nowa, aczkolwiek sama technologia ekstrakcji PHA z czystych kultur bakteryjnych znana jest już od lat 50. XX wieku. Szacunki wskazują, że zastosowanie w tym procesie mieszanych kultur bakteryjnych pozwala na obniżenie kosztów procesu, które są obecnie jedną z głównych barier szerszego stosowania biopolimerów w gospodarce. Niezbędne są także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości zalet takiego rozwiązania. Dotychczas uruchomiono w oczyszczalniach ścieków kilka pilotażowych instalacji do pozyskiwania biopolimerów, a w najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie pierwszej instalacji w skali technicznej o wydajności kilku tysięcy ton rocznie.
EN
Today, sewage treatment plants are increasingly seen as part of the circular economy. As a result, technologies that allow the recovery of various types of products, such as biopolymers, are gaining popularity. The concept of biopolymer recovery in sewage treatment plants is relatively new, although the technology of PHA extraction from pure bacterial cultures has been known since the 1950s. Estimates indicate that the use of mixed bacterial cultures in this process allows for the reduction of process costs, which are currently one of the main barriers to the wider use of biopolymers in the economy. Actions are also needed to increase public awareness of the benefits of such a solution. So far, several pilot installations for obtaining biopolymers have been launched in sewage treatment plants, and in the near future it is planned to launch the first installation on a technical scale with a capacity of several thousand tons per year.
EN
The purpose of this study is to present the requirements, methodology, and results of research on the impact of biodegradable oil on plastic components used in the construction of a railway turnout. Briefly discussed are what railroad turnouts are, how they work, and what problems occur with substances used for their lubrication. They have an impact on the mechanical properties and durability of products made of polymeric materials. These types of materials absorb various kinds of chemicals, to a greater or lesser degree, and this affects their properties. For the tests, we used a universal lubrication oil with biodegradable properties, which is its most significant advantage. However, it may not cause deterioration of the turnout operation and change the properties of materials used for its construction. These types of oils require more frequent applications on cooperating components. We used the two most popular polymer materials. The first is high-density polyethylene (HDPE), used to make all kinds of rail spacers, dowels for fixing rails, sleeves, etc. The second, polyurethane (PUR) is most commonly used for rail pads of various shapes. The methodology and results of testing the impact of a lubricant (biodegradable oil) on the change of mechanical properties such as strength and hardness are presented. The tests were carried out at various temperatures; the time of exposure to oil was seven days; the results were referred to samples conditioned under standard conditions. The tests carried out on the impact of the biodegradable lubricant on polymeric materials (HDPE and PUR) showed little effect on the change of strength parameters of these materials.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań, metodyki oraz wyników badań oddziałania biodegradowalnego oleju na elementy z tworzyw sztucznych stosownych w budowie rozjazdu kolejowego. Krótko omówiono czym są rozjazdy kolejowe i jak działają oraz jakie występują problemy z substancjami używanymi do ich smarowania, które nie pozostają bez wpływu na właściwości mechaniczne i trwałość wyrobów z materiałów polimerowych. Materiały tego typu wchłaniają różnego rodzaju substancje chemiczne w większym lub mniejszym stopniu, a to ma wpływ na ich właściwości. Do badań został wykorzystany uniwersalny olej do smarowania o biodegradowalnych właściwościach, co jest jego największą zaletą. Jednak nie może on powodować pogorszenia pracy rozjazdu oraz zmieniać właściwości materiałów użytych do jego budowy. Tego typu oleje wymagają częstszego aplikowania na elementy współpracujące ze sobą. W pracy wykorzystano dwa najbardziej popularne materiały polimerowe. Pierwszy to polietylen o dużej gęstości (HDPE), z którego wykonuje się wszelkiego rodzaju przekładki podszynowe, dyble do mocowania szyn, tuleje, itp. Drugi to poliuretan (PUR) stosowany najczęściej na przekładki podszynowe o różnym kształcie. Zaprezentowano metodykę i wyniki badań oddziaływania środka smarnego (biodegradowalnego oleju) na zmianę właściwości mechanicznych takich jak wytrzymałość oraz twardość. Badania zostały przeprowadzone w różnych temperaturach, a czas ekspozycji na olej wynosił 7 dób, wyniki odniesiono do próbek klimatyzowanych w standardowych warunkach. Przeprowadzone badania oddziaływania biodegradowalnego środka smarnego na tworzywa polimerowe (HDPE i PUR), wykazały niewielki wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych tych materiałów.
EN
Appropriate selection of polymeric materials enables their wide application not only in machine construction elements, suspension and interior equipment of vehicles. Simultaneously with the development of new polymer materials, the processes of their processing developed. This also applies to incremental technologies. Rapid prototyping methods using 3D printers are largely based on various types of polymer materials. Currently, 3D printing is a well-known technique for producing functional elements, especially the Melt Extrusion Polymers (MEP) method, which is the oldest of the known techniques of spatial production. The main reason of the technology is designing and then manufacturing parts for many fields, including engineering, medicine, as well as the automotive and aviation industries. The article is a review of the literature on the use of composites based on thermoplastic polymers to develop new polymer materials used for 3D printing by MEP.
PL
Odpowiedni dobór materiałów polimerowych umożliwia ich szerokie zastosowanie nie tylko w elementach konstrukcji maszyn, ale i zawieszenia oraz wyposażenia wnętrza pojazdów. Jednocześnie z opracowaniem nowych materiałów polimerowych nastąpił rozwój procesów ich przetwórstwa. Dotyczy to również technologii przyrostowych. Metody szybkiego prototypowania z zastosowaniem drukarek 3D w dużej mierze wykorzystują różnego rodzaju materiały polimerowe. Obecnie druk 3D jest dobrze poznaną techniką wytwarzania elementów funkcjonalnych, szczególnie metodą osadzania stopionego polimeru Melt Extrusion Polymers (MEP), która stanowi najstarszą spośród poznanych technik wytwarzania przestrzennego. Jej głównym celem jest projektowanie, a następnie wytwarzanie części dla wielu dziedzin, m.in.: inżynierii, medycyny, a także przemysłu motoryzacyjnego, samochodowego oraz lotniczego. Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych do opracowania nowych materiałów polimerowych stosowanych do druku 3D metodą MEP.
EN
In the article research related to the increasing in the scope of application of additive technologies in the construction of machines for the production of gears with involute and sinusoidal profile from polymeric materials was presented. The designed original research stand and with its use carried out a series of preliminary fatigue tests of the obtained polymer gears with an involute and sinusoidal profile was show. The tested gears were obtained in the technology of rapid prototyping by the FFF (Fused Filament Fabrication) method from polymer composites obtained in the form of an ABS (acrylonitrile/butadiene/styrene) – based filament. Based on the results obtained, it was noticed that the temperature in the meshing zone of the gears with involute profiles is higher than for sinusoidal profiles, regardless of the type of composite from which the gears were made. It should also be noted that in the range of nominal load, the sound intensity level of the meshing zone is also lower for gears with a sinusoidal profile than for gears with an involute profile. Based on the tests carried out, an increase in sound intensity was noticed in the case of gears obtained from selected composites (Table 2) compared to the gear obtained from unfilled ABS. However, in the case of gears obtained from the tested composite materials, we observe a decrease in the gear operating temperature (Table 2). The most favorable results of these tests were obtained for gears with a sinusoidal profile obtained from ABS + P2 composite, which show the lowest operating temperature of the gear. It should also be mentioned that slightly worse results were obtained for involute gears.
PL
Przedstawiono badania związane ze zwiększeniem zakresu zastosowania technologii przyrostowych w budowie maszyn do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, które mogą być wytwarzane z materiałów polimerowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Opisano zaprojektowane autorskie stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono serię wstępnych badań zmęczeniowych przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, otrzymanych z materiałów polimerowych. Badane przekładnie zębate wytworzono za pomocą technologii szybkiego prototypowania (FFF) z kompozytów polimerowych na osnowie z ABS (akrylonitryl/butadien/styren) w postaci filamentów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że temperatura kół o zarysie ewolwentowym w strefie zazębiania jest wyższa niż kół o zarysie sinusoidalnym, niezależnie od rodzaju kompozytu, z którego wykonano koła zębate, a w zakresie obciążenia nominalnego także poziom natężenia dźwięku emitowanego w strefie zazębiania jest wyższy w wypadku kół o zarysie ewolwentowym niż kół o zarysie sinusoidalnym. Zaobserwowano nieznaczny wzrost natężenia generowanego dźwięku w wypadku przekładni zębatych otrzymanych z wytypowanych kompozytów (tabela 2) w porównaniu z natężeniem dźwięku generowanego przez przekładnię wykonaną z nienapełnionego ABS. W odniesieniu do przekładni otrzymanych z badanych materiałów kompozytowych zaobserwowano spadek temperatury pracy przekładni (tabela 2). Najniższą temperaturę pracy wykazywała przekładnia kół zębatych o zarysie sinusoidalnym otrzymana z kompozytu ABS + P2, a tylko nieznacznie gorsze wyniki uzyskano w wypadku przekładni kół zębatych o zarysie ewolwentowym.
EN
The article describes the shear strength and statistical analysis of adhesive joints of four polymers used in the automotive industry, i.e. polypropylene, polystyrene, polyamide and polyacetal. Adhesive joints were prepared using two types of epoxy adhesive: Epidian 57/IDA/100:50 and Epidian 6/TFF/100:27. Surfaces of bonded materials prior to the bonding process were prepared using sandpaper P120, and then to remove impurities formed after mechanical treatment, the surface of polymer materials was degreased with acetone. The adhesive joints after the curing process were subjected to a strength test on the Zwick/Roell 150 strength machine in accordance with the PN-EN 1465 standard. The STATISTICA program was used for statistical analysis of the results of the strength tests. Parameters of descriptive statistics were determined, normality of distribution was determined and statistical tests of strength parameters were carried out. It was noted, among other things, that the greatest shear strength was obtained by adhesive joints of HIPS 425N polystyrene bonded Epidian 6/IDA/100:50 epoxy adhesive. However, the smallest shear strength was characterized by the adhesive joints made of Tarnamid T-27 polyamide bonded with Epidian 6/TFF/100:27 adhesive, which amounted to about 30% of the highest strength value obtained.
PL
W artykule opisano badanie wytrzymałości oraz analizę statystyczną wyników pomiarów wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych czterech polimerów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, polipropylenu, polistyrenu, poliamidu oraz poliacetalu. Połączenia klejowe przygotowano za pomocą dwóch rodzajów klejów epoksydowych: Epidian 57/IDA/100:50 oraz Epidian 6/TFF/100:27. Powierzchnie łączonych materiałów przed procesem klejenia zostały przygotowane za pomocą papieru ściernego o gradacji P120, a następnie w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych po obróbce mechanicznej, powierzchnia tworzyw polimerowych została odtłuszczona acetonem. Połączenia klejowe po procesie utwardzenia poddano badaniom wytrzymałościowym na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell 150, zgodnie z normą PN-EN 1465. Do analizy statystycznej rezultatów badań wytrzymałościowych, wykorzystano program STATISTICA. Wyznaczono parametry statystyki opisowej, określono normalność rozkładu oraz przeprowadzono testy statystyczne badanych parametrów wytrzymałościowych. Zauważono m.in., że największą wytrzymałość na ścinanie uzyskały połączenia klejowe polistyrenu HIPS 425N, wykonane klejem Epidian 6/IDA/100:50. Natomiast najmniejszą wytrzymałością charakteryzowały się połączenia klejowe wykonane z poliamidu Tarnamid T-27, klejone klejem Epidian 6/TFF/100: 27, która stanowi około 30% największej otrzymanej wartości wytrzymałości.
EN
The paper presents geometrical accuracy tests of polymer spiral bevel gears. The change in geometry was quantified with reference to research models produced by incremental methods: FDM (fused deposition modeling), SLS (selective laser sintering), DLP (digital light processing) and PolyJet. Model geometry verification was made basing on the INDUSTRY 4.0 philosophy using the Klingelnberg P40 coordinate measuring machine (CMM) operating in an integrated network system. The graphs show deviations of selected parameters defining the geometry of the teeth. Analysis of the obtained results was used to select the appropriate printing technology and to improve the quality of the polymer gears. The highest 11th accuracy class of the spiral bevel gear teeth, determined according to DIN 3965, was obtained for models manufactured in PolyJet additive technology.
PL
Zbadano dokładność geometryczną polimerowych zębatych kół stożkowych o kołowej linii zęba. Oceniano ilościowo zmianę geometrii w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi: osadzania topionego materiału FDM (ang. fused depositionmodeling), selektywnego spiekania laserowego SLS (ang. selective laser sintering), wykorzystania cyfrowej projekcji światła DLP (ang. digital light processing) oraz PolyJet. Weryfikację geometrii modeli wykonano, opierając się na filozofii Przemysł 4.0, z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) P40 firmy Klingelnberg, pracującej w zintegrowanym układzie sieciowym. Na wykresach zilustrowano odchylenia wybranych parametrów definiujących geometrię uzębienia. Analiza otrzymanych wyników posłużyła do wyboru odpowiedniej technologii druku oraz poprawy jakości wykonania polimerowych kół. Najwyższą, 11 klasę dokładności uzębienia kół stożkowych o kołowej linii zęba, określoną wg normy DIN 3965, uzyskano w wypadku modeli wytworzonych w technologii przyrostowej PolyJet.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania konwencji Przemysł 4.0 w procesie projektowania oraz wytwarzania polimerowych modeli struktur anatomicznych żuchwy. Zautomatyzowanie procesu na bazie struktury Przemysł 4.0 ma na celu szybkie wsparcie lekarzy i dostarczenie im gotowych narzędzi usprawniających przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Zintegrowanie w procesie projektowania oraz wytwarzania modeli struktur anatomicznych systemów inżynierii rekonstrukcyjnej (RE), systemów wspomaganych komputerowo (CAD) i przyrostowych metod wytwarzania (RP) pozwala nie tylko na skrócenie czasu przygotowania gotowego szablonu chirurgicznego, ale także na zwiększenie dokładności jego wykonania. Badania wykonane na bazie udostępnionych przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie danych pomiarowych w obrębie obszaru żuchwy 14 pacjentów potwierdziły korzyści wynikające z zastosowania koncepcji Przemysł 4.0 w procesie wykonania modeli struktur anatomicznych.
EN
An example of the application of the Industry 4.0 concept in the process of designing and producing polymeric models of mandible anatomical structures has been presented here. Automating the process of making surgical templates based on the Industry 4.0 structure is aimed at quickly providing physicians with ready-made tools to improve the performance of surgical procedures. Integrating the reconstruction engineering (RE), computer aided design (CAD) and incremental rapid prototyping methods (RP) in the process of designing and manufacturing anatomical models may not only shorten the preparation time of surgical template, but also increase the accuracy of its production. On the basis of the data provided by the F. Chopin Regional Hospital No. 1 in Rzeszow, 14 patients with mandible injuries were examined. The obtained methodology has confirmed that the application of the Industry 4.0 concept in the process of making models of anatomical structures can bring many benefits.
PL
W dzisiejszym świecie zainteresowanie witaminą D rośnie z roku na rok, co wiąże się z coraz większą suplementacją i zapotrzebowaniem na rzetelne, szybkie i dokładne oznaczenia. Pomimo, że metody chromatograficzne, w porównaniu z komercyjnymi testami, są relatywnie drogie, to znacząco większa dokładność kompensuje ich cenę.
PL
Swoje miejsce w badaniach przesiewowych do oceny profilu emisji związków z grupy LZO uwalnianych z materiałów polimerowych znalazła się technika bezpośredniej termicznej desorpcji. Technika ta stanowi alternatywne rozwiązanie dla technik z grupy PT oraz typowej ekstrakcji z wykorzystaniem rozpuszczalnika organicznego.
PL
W celu uzyskania danych na temat charakterystyki morfologicznej i właściwości fizykochemicznych danego przedmiotu wykonanego z tworzyw sztucznych (lub gumy) powszechnie wykorzystywane są takie techniki, jak: spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kalorymetria skaningowa, analiza termograwimetryczna, analiza dynamicznych właściwości mechanicznych, chromatografia żelowa czy skaningowa mikroskopia elektronowa.
EN
The article presents the results of friction coefficient measurements of selected polymer materials applied for elements of winter sports equipmentsliding against ice. After testing, one of thematerials, polyethylene, which is the most commonly used material for ski slides, was selected and tested again, this time, in the presence of various types of ski lubricants. The research was carried out on a pin-on-disc tester placed in a climatic chamber. Obtained results revealed that the selection of the lubricant is a matter of great importance to the reductionof the frictional resistance and should be strictly conditioned by the ambient temperature and associated prevailing snow conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia różnych materiałów polimerowych, stosowanych na elementy zimowego sprzętu sportowego podczas ślizgania po lodzie. Następnie wyselekcjonowano jeden z nich, polietylen, jako materiał najczęściej aplikowany na ślizgi nart i ponownie przebadano jego współpracę ślizgową z lodem, tym razem w obecności różnego rodzaju smarów narciarskich. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disc umieszczonym w komorze klimatycznej. Wyniki badań wykazały, że dobór odpowiedniego środka smarującego ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia oporów tarcia i powinien być ściśle uwarunkowany temperaturą otoczenia oraz panującymi warunkami śniegowymi.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych nanododatków na oddziaływania antybakteryjne warstwy wierzchniej noża przemysłowego homogenizatora. Powierzchnię noża pokryto specjalną warstwą polimerową, w której zawieszono nanododatki. Jako nanododatki wybrano nanocząstki srebra, miedzi oraz grafen. Przygotowane polimerowe kompozycje poddano ocenie mikrobiologicznej oraz tribologicznej. Stwierdzono wpływ przygotowanych kompozycji na oddziaływania antybakteryjne oraz ich korzystne charakterystyki tribologiczne. Analiza wyników pozwoliła wytypować najbardziej korzystne rozwiązanie, które następnie zaaplikowano do warunków przemysłowych.
EN
Steel surfaces were covered with (i) Ag and Cu or (ii) Ag, Cu and graphene nanomaterials-contg. polystyrene layer and subjected to microbial. tests (no. of S. aureus bacteria after the incubation time 0–24 h at 35°C) as well as to tribological tests (stem/shield type tribotester, rotational speed 1.67 s-1, pressure 0.5 MPa). The steel with the (ii) layer showed the highest antibacterial action and good tribol. properties. It was used as a knife material in a homogenizer for food prodn.
PL
W pracy podjęto problem zintegrowanego modelowania optymalizującego procesu wytłaczania tworzyw polimerowych, obejmującego zagadnienie optymalizacji wytłaczania na podstawie modelu komputerowego procesu. W celu rozwiązania tego zadania opracowano własne, oryginalne narzędzie optymalizujące (program komputerowy) i zintegrowano je z systemem modelowania procesu wytłaczania. Zagadnienie optymalizacji rozwiązano przy zastosowaniu technik ewolucyjnych (algorytmów genetycznych), w odniesieniu do dwóch technik wytłaczania – tradycyjnego wytłaczania jednoślimakowego z zasilaniem grawitacyjnym oraz niekonwencyjnego wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem. Rozwiązania modelowe jak i optymalizacyjne w odniesieniu do wytłaczania z dozowanym zasilaniem są w całości oryginalne i jak dotąd niedostępne na świecie. Opracowany, oryginalny program komputerowy GASEO umożliwia optymalizację procesu wytłaczania z dowolną liczbą zmiennych optymalizowanych, przy różnych kryteriach optymalizacji procesu i praktycznie nieograniczonej dokładności przeszukiwania powierzchni odpowiedzi badanego procesu. Opracowana procedura optymalizacji ma charakter uniwersalny i może być stosowana do optymalizacji innych odmian procesu wytłaczania, a także do optymalizacji innych procesów przetwórstwa. Warunkiem stosowania tej procedury jest dysponowanie odpowiednim modelem komputerowym badanego procesu. Opracowane procedury modelowe i optymalizacyjne zweryfikowano doświadczalnie, potwierdzając skuteczność proponowanych rozwiązań. Wyniki pracy potwierdzają ograniczenie optymalizacji procesu wytłaczania na podstawie badań doświadczalnych ze względu na zbyt duża liczbę niezbędnych prób eksperymentalnych. Wskazano przyszłe kierunki badań modelowych procesu wytłaczania, m.in. zagadnienie skalowania procesów przetwórczych.
EN
The thesis addresses the problem of integrated optimization modeling for polymer extrusion which includes the issue of extrusion optimization based on the computer model of the process. To solve this task, an original optimization tool (computer program) has been developed and integrated with the modeling system of extrusion process. An optimization problem has been solved using evolutionary techniques (genetic algorithms), with reference to two extrusion techniques, traditional single-screw extrusion with gravitational feeding, and non-conventional single-screw extrusion with metered feeding, i.e. starve fed extrusion. Modeling and optimization solution with regard to the starve fed extrusion are absolutely original and so far unavailable in the world. The developed GASEO computer program makes it possible to optimize extrusion process with any number of optimized variables, with different criteria of process optimization and virtually unlimited accuracy of searching the response surface of the tested process. The developed optimization procedure is universal and can be used to optimize other extrusion processes, as well as other processing processes. The condition for using this procedure is to have an appropriate computer model of the process. The developed model and optimization procedures have been verified experimentally, confirming the effectiveness of the proposed solutions. The results of the research confirm the limitations of optimization of the extrusion process based on the experimentations due to the large number of necessary experimental tests. Future directions of modeling research of the extrusion process have been indicated, e.g. the issue of scaling-up in polymer processing.
14
Content available Destruction assessment of wind power plastics blade
EN
The study resulted in testing and assessment procedure for destructiveness of Gamesa G90 wind power rotor plastics blades of their life cycle. The achieved goal embraced ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness. The life cycle comprises stages from design to disposal. The best results connected with ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness of the disposal model in the form of recycling were obtained for the life processes of plastics related to fossil fuel extraction (-2.56 • 105 MJ).
PL
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 • 105 MJ).
EN
The research related to the use of coordinate measuring methods for assessing the performance properties of polymer gears has been performed. Presented work is a continuation of work on the accuracy of geometry of gears manufactured using Rapid Prototyping Methods (RP). Deformations were assessed for research models made with 3-Dimensional Printing methods PolyJet, FDM (Fused Deposition Modeling) and SLS (Selective Laser Sintering), especially for geometric deviations and shrinkage. Geometrical accuracy verification of models was performed using the ATOS II Triple Scan touchless optical system.
PL
Właściwości użytkowe polimerowych kół zębatych badano z zastosowaniem współrzędnościowych metod pomiarowych. Opracowanie stanowi kontynuację prac nad dokładnością geometrii kół wytwarzanych metodami szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping – RP). Deformacje oceniono w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi PolyJet, FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz SLS (selektywne spiekanie laserowe, ang. Selective Laser Sintering), zwłaszcza pod względem odchyłek geometrii oraz występowania zjawiska skurczu. Weryfikację geometrii modeli wykonano z wykorzystaniem bezstykowego systemu optycznego ATOS II Triple Scan.
16
Content available remote Tendencje rozwojowe w technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
PL
W artykule omówiono aktualne tendencje w dziedzinie modyfikacji tworzyw polimerowych, w tym kompozytów, nowych technik przetwórczych i systemów sterowania procesami produkcyjnymi.
EN
In the manuscript current trends in the area of modification of polymer materials, including composites, new processing techniques and manufacturing managing and control systems have been described.
17
Content available remote Wytłaczarki jednoślimakowe
PL
Przedstawiono funkcjonowanie wytłaczarki jednoślimakowej ze ślimakiem konwencjonalnym oraz z zastosowaniem ślimaka barierowego. Zaprezentowano również informacje dotyczące zastosowania w wytłaczarkach jednoślimakowych nowoczesnych napędów bezprzekładniowych. Poza tym artykuł zawiera charakterystyki ślimaków przeznaczonych do przetwórstwa różnych tworzyw polimerowych.
EN
A review, with 30 refs.
PL
Zaprezentowano wyniki prac uzyskane po zbadaniu wybranych właściwości biologicznych i fizykochemicznych materiałów polimerowych na bazie polilaktydu i dodatku poli(heksametylenoguanidyny) (PHMG) po biodegradacji w wodzie morskiej. Badane parametry to: biochemiczne zużycie tlenu przez mikroorganizmy (BZT) oraz przenikalność pary wodnej (PV) i tlenu (PO) przez badane folie.
EN
Polyhexamethylene guanidyne (PHMG) derivatives-contg. polylactide films (concn. 0.2-1.0% by mass) were exposed on action of seawater at 20°C for 7 days to study their biodegradability by detn. of BOD by microorganisms present in the water by a std. method. The addn. of PHMG resulted in deterioration of barrier properties of the film but did not affect the susceptibility to biodegrdn. except for the addn. of PHMG p-aminbenzenesulfonate where the biodegrdn. was obsd.
EN
The article describes the research methodology for determining the resistance to environmental stress cracking of polymeric injection moulding parts. Tests were carried out on the original laboratory stand, the structure of which allowed the determination of the timing of the destruction of the tested object (a normalized sample, a real object) for a stable or variable load. The research focused in particular on the verification of susceptibility to the use of plastic parts in terms of environmental hazards.
PL
W artykule opisano metodykę badań wyznaczania odporności na korozję naprężeniową elementów z tworzyw polimerowych. Badania zostały przeprowadzone na oryginalnym stanowisku laboratoryjnym, którego konstrukcja umożliwia oznaczenie czasu wystąpienia granicznego zniszczenia obiektu badań (próbka znormalizowana, obiekt rzeczywisty) dla stałego lub zmiennego obciążenia. Badania dotyczyły szczególnie weryfikacji podatności na zastosowanie elementów z tworzyw w warunkach zagrożeń środowiskowych.
EN
Plastics present a major threat to today's society and environment. Though mankind has awoken to this threat and responded with developments in creating degradable bio plastics, there is still no conclusive effort done to repair the damage already caused. In this regard, the catalytic depolymerization studied here presents an efficient, clean and very effective means of removing the debris that we have left behind over the last several decades. By converting plastics to fuel, we solve two issues, one of the large plastic seas, and the other of the fuel shortage. This dual benefit, though will exist only as long as the waste plastics last, but will surely provide a strong platform for us to build on a sustainable, clean and green future. The paper presents results of density, viscosity, cetane number, ignition temperature of 100% synthetic fuel and this fuel’s mixture with the diesel oil. The quality of the fuel-air mixture formation is best characterized by the SMD parameter – Sauter's average diameter of spray drops, and its value in analytical studies depends on the physical parameters of the fuel (density, viscosity, surface tension). The results of laboratory tests will be developed in terms of the use of the measured parameters of a synthetic fuel mixture to calculate SMD values and to correct analytical equations taking into account the actual SMD values measured by laser diffraction laboratory tests.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.