Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, the authors focused on the examination of the possibility of polymer material applications as upper footwear elements in order to improve the functional properties, which are transposed to the hygienic comfort conditions. The set of materials used in this research were two – layered packages stitched together around the edges. Cotton material formed the outer layer, and polymer fabrics were used as the inner layer. Hygienic properties were identified with the use of water vapour permeability and water vapour absorption characteristics, while the thermal conductivity property was described on the basis of research done with an Alambeta device. Statistical analysis with the use of the t-Student test was conducted and showed that the proposition of material substitution undertaken was able to improve the hygienic characteristics of material packages, which can be implemented in manufacturing practice as upper materials with higher functional properties.
PL
W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej warstwy zastosowano materiał bawełniany, zaś warstwę podszewkową stanowiły materiały polimerowe na bazie poliestru o różnej strukturze – w tym również przestrzennej. Właściwości higieniczne zidentyfikowano za pomocą współczynników absorpcji i przepuszczalności pary wodnej. Z kolei właściwości cieplne zostały opisane na podstawie wykonanych badań przewodnictwa cieplnego przeprowadzonego z wykorzystaniem przyrządu Alambeta. Przeprowadzone badania pozwoliły na sklasyfikowanie materiałów pod względem możliwości ich zastosowania, jako komponentów cholewkowych pakietów obuwniczych z uwzględnieniem ich potencjalnych walorów zdrowotnych.
PL
Głównym celem przeprowadzonej analizy była ocena przydatności metod szybkiego prototypowania do wykonania prototypów funkcjonalnych zębatej przekładni falowej. Elementem stwarzającym duże problemy konstrukcyjne i technologiczne w tego typu napędach jest cienkościenne koło podatne, mające drobnomodułowy wieniec zębaty. Wykonano więc modele fizyczne kół zębatych przekładni falowej i przeprowadzono dla nich precyzyjne pomiary profili zębów. Ukazano znaczące różnice pomiędzy modelami wytworzonymi z wykorzystaniem różnych metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do ich wzorców teoretycznych. Ostatecznie określono, które z metod mogą być z powodzeniem stosowane do wytwarzania drobnomodułowych kół zębatych.
EN
The main purpose of conducted analysis was usefulness evaluation of the rapid prototyping methods to make functional prototypes of the harmonic drive. Element which causes serious structural and technological problems in these types of drives is the thin-walled flexspline, having small modular tooth rim. Thus, there were made physical models of harmonic drive’s gears and was conducted for them accurate measurement of tooth’s profiles. There were shown significant differences between the models made by different methods of quick prototyping in context of their theoretical profile. Finally it was determined which of the methods can be applied successfully to generate prototypes of gears with small modulus.
PL
Do produkcji wielkowymiarowych wytworów takich jak zbiorniki na wodę lub olej, pojemniki na odpady, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kajaki, separatory, bariery drogowe i inne wykorzystuje się technologię odlewania rotacyjnego. To metoda produkcyjna, która umożliwia wyprodukowanie według podanej formy odlewniczej zarówno bardzo prostych, jak i wielce złożonych wyrobów z termoplastycznych tworzyw polimerowych. Odlewanie rotacyjne jest procesem przetwórczym, w którym wykorzystuje się siłę odśrodkową działającą na odlewane tworzywo, znajdujące się w gnieździe formującym formy odlewniczej. Podczas tego procesu załadowana tworzywem forma obraca się w różnych płaszczyznach, w efekcie czego ciekłe lub uplastycznione tworzywo jest równomiernie rozprowadzone po wszystkich ściankach gniazda formującego. W zaprezentowanych artykule scharakteryzowano proces, maszyny i urządzenia do formowania rotacyjnego tworzyw polimerowych. Omówiono wady i zalety tej metody przetwórczej.
EN
The rotational moulding is most commonly used for the manufacture of seamless hollow products, the wall thickness of which may be easily adjusted by changing the ratio of rotational speed of the mould around the main and auxiliary axis. The technology of rotational moulding is used for the manufacture of large-size products of polymeric material, such as water or oil tanks, waste containers, home sewage treatment plants, kayaks, separators, sewerage wells, road barriers and other. This production method allows the manufacture, according to a given mould, of both very simple and highly complex products from thermoplastic polymeric materials. The rotational moulding is a processing process, which uses the centrifugal force influencing the material being moulded, contained in the moulding cavity of the casting mould. During this process, the mould loaded with material is rotating and as a result, the liquid or plasticized material is evenly distributed throughout all walls of the moulding cavity. The presented paper characterizes the process, machines and equipment for rotational moulding of polymeric material, and discusses the advantage and disadvantages of this processing method.
PL
W artykule krótko scharakteryzowano problematykę zwiększającej się ilość odpadów oraz problemów z ich zagospodarowaniem, wykorzystaniem oraz recyklingiem. Przedstawiono doniesienia literaturowe o badaniach laboratoryjnych oraz na większą skalę możliwości ponownego wykorzystania w budownictwie odpadów budowlanych, a także odpadów pochodzących z innych sektorów gospodarki. W części doświadczalnej sprawdzono możliwość zastosowania odpadowych tworzyw polimerowych (mieszanina polietylenu 50% i polipropylenu 50%) pochodzących z rozdrobnienia zakrętek od butelek przez autorów za pomocą rozdrabniarki. Określono wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne próbek tj. wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, ubytek masy oraz nasiąkliwość powstałych materiałów budowlanych. W badaniach wykonane zostały próbki zaprawy normowej oraz próbki zapraw zawierające rozdrobniony materiał odpadów polimerowych w ilości 10 – 30 g. Badania wykonano przy pomocy maszyny wytrzymałościowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. Z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego uzyskano mikrofotografie, a także widma składu pierwiastkowego mikroobszarów powierzchni zapraw. Wykazano, że najwyższą wytrzymałość na ściskanie (59 MPa) uzyskały próbki z zapraw, w których wykorzystano 20 g polimerowych materiałów odpadowych. Wszystkie próbki zawierające materiały polimerowe uzyskały mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności niż próbki normowe. Najmniejszy spadek wytrzymałości wykazały próbki serii, w których wykorzystano 30 g odpadów. W badanych próbkach najmniejszą nasiąkliwość (4,79%) uzyskały próbki zaprawy normowej, jednak pozostałe próbki posiadały bardzo zbliżone wyniki (4,83 ÷ 4,92%).
EN
The article briefly characterized the problem of the increasing amount of waste and problems with their management, use, and recycling. Presented literature reports of laboratory tests and on a larger scale reuse in building the building waste and the waste from other sectors of the economy. In the experimental part examined the possibility of using waste polymer materials with the fragmentation of bottle caps made of polypropylene and polyethylene. By means of the research it has been characterized impact of the quantity of the waste material on physical and mechanical properties of samples, such as compressive strength, frost resistance, loss of weight and absorbency of created materials. The studies were made according to standard specimens of the mortar consisting of sand, cement and water, and the specimens with added of the polymer material waste in an amount of 10 ÷ 30 g. Tests were performed according to standards. With the use of a scanning electron microscope obtained micrographs and spectrum of the mortar surface. The best mechanical properties were obtained samples with 20 g of polymeric material. The samples with this proportions obtained the highest compression strength (59 MPa). All specimens containing polymeric materials obtained smaller decrease compressive strength after frost resistance test. The smallest decline in strength had specimens with 30 g of polymer materials. In the studied specimens the lowest water absorption (4.79%) obtained samples of standard mortar but other samples had similar results (4.83 ÷ 4.92%).
PL
W artykule przedstawiono wpływ stosowania mat z włókien węglowych CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) na wytrzymałość kolumn wykonanych z betonu oraz fibrobetonu wysokowartościowego określoną w próbie jednoosiowego ściskania. Fibrobeton zaliczany jest do grupy betonów specjalnych, który charakteryzuje się specjalnymi właściwościami oprócz wytrzymałości [1]. Poprzez użycie CFRP możemy zwiększyć wytrzymałość kolumn z betonu wysokowartościowego, co zostało wykazane w pracy i jest zgodne z badaniami innych autorów [2, 3]. Należy podkreślić, że efektywność wzmocnienia konstrukcji zależy od kilku parametrów takich jak: rodzaj betonu i tkaniny wzmacniającej, liczby warstw wzmocnienia, ich sztywności oraz warunków obciążania [4]. Z uwagi na coraz szersze zastosowanie betonu wysokowartościowego ze zbrojeniem rozproszonym w elementach nośnych, w celach porównawczych zaprezentowano również wyniki dla fibrobetonu wysokowartościowego wzmacnianego matami CFRP.
EN
This article present the influence of Carbon Fibre Reinforced Polymer sheets (CFRP) on the strength of high performance concrete (HPC) and high performance fibre reinforced concrete (HPFRC) columns determined in uniaxial compression. Fibre reinforced concrete (FRC) belongs to a special concrete group which is characterized by special properties without strength [1]. By using CFRP we can increase strength of columns produced by HPC what is shown in the article and is in line with literature [2, 3]. The confinement effectiveness of externally bonded Fibre Reinforced Polymer (FRP) sheets depends on different parameters, such as the type of concrete and FRP, thickness of the FRP jackets (number of layers), stiffness of FRP and loading conditions [4]. Due to the increasing usage of HPC with steel microfibres in load-carrying concrete elements, for comparative purposes authors have presented a study of HPFRC columns.
6
Content available Eksperymentalne badania rozdrabniania jednokrotnego
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom jednokrotnego rozdrabniania materiałów polimerowych. Dokonano w nim przeglądu metod badań procesu rozdrabniania jednokrotnego. Przedstawiono stanowisko badawcze oparte na zmodyfikowanym młocie Charpy’ego. Zrealizowano badania rozdrobnienia próbek polimerowych zwracając szczególną uwagę na przebieg zniszczenia tych próbek oraz niezbędne nakłady energetyczne. Zaprezentowano analizę wpływu kształtu ostrza na przebieg dezintegracji materiałów polimerowych.
EN
The article is devoted to issues onto shredding polymer materials. It gives an overview of research methods of the grinding process. Authors designed and implemented laboratory unit and a modified Charpy hammer. Some fragmentation polymer samples paying particular attention to the course of the destruction of the samples and the necessary energy expenditure. It presents an analysis of the impact of the blade shape the course of the disintegration of polymeric materials.
7
Content available remote Polimery w teleradioterapii
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowań materiałów polimerowych do celów klinicznych w teleradioterapii oraz zwrócono uwagę na potrzebę interdyscyplinarnego podejścia i współpracy pomiędzy jednostkami klinicznymi a ośrodkami naukowymi w celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanego leczenia.
EN
The examples of polymer materials applications in teleradiotherapy, were introduced in the paper. The necessity of interdisciplinary approach and cooperation between the clinical and research centers, to ensure high quality of treatment, were underlined.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące monitorowania i kontroli zjawisk cieplnych w procesie wytłaczania z wykorzystaniem skanera termowizyjnego. Temperaturę powierzchni wytłoczyny badano podczas procesu wytłaczania przy zmianie odległości kalibratora względem głowicy wytłaczarskiej. Wykazano, że w wyniku odpowiedniej odległości ustawienia kalibratora względem głowicy wytaczarskiej, możliwe jest uzyskanie zmiany warunków cieplnych w wytłoczynie. Uzyskany zakres zmian wartości temperatury może skutkować poprawą przebiegu procesu w rozważanym obszarze linii technologicznej, szczególnie przy wytwarzaniu wytworów o kształtach złożonych o małych grubościach ścianek.
EN
The article presents a study on monitoring and control of hest phenomena using thermal imaging scanner. During the extrusion process extrudate surface of temperature values was studies by changing the distance between the calibrator and extrusion die. The results of the research shows that the correct distance setting of the calibrator and extrusion die enables changes in thermal conditions in the extrudate. Obtained range of temperature changes may improve the process course in the analyzed area of the technological line, particularly during manufactured of the complex shapes products with thin all thicknesses.
PL
Praca zawiera komputerową symulację układu tribologicznego kostka-płytka dla ruchu posuwisto-zwrotnego w testerze PK1 przy tarciu technicznie suchym. Próbkę wykonano z modyfikowanych polimerów PTFE, a przeciwpróbkę, na której wytworzono warstwę tlenkową, ze stopu aluminium EN AW-5251. Stworzono model 3D węzła tribologicznego w środowisku CAD, a następnie odwzorowano pracę układu materialnego w wirtualnej rzeczywistości, co umożliwiło przeprowadzenie analizy naprężeń, odkształceń, których wyniki zostały zaprezentowane w artykule.
EN
Computer simulation of tribological system block-plate for reciprocating movement in the PK1 tester during technically dry friction was presented in the paper. The sample was made of modified PTFE polymers, counter sample, with an oxide layer, was made of aluminum alloy EN AW-5251. Model 3D of tribological node was built using the CAD software. The work of material system was mapped in virtual reality, which enabled an analysis of stress, strain and results were presented in the paper.
11
Content available remote Właściwości fizyko-mechaniczne mieszanin recyklatów polistyrenu i polietylenu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizyko-mechanicznych polimerowych odpadowych mieszanin polistyrenu i polietylenu. Aby otrzymać materiały użytkowe o dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych do mieszaniny poużytkowych odpadów polimerowych PS/PE dodano optymalnie dobrane kompatybilizatory. Następnie wykonano badania właściwości fizycznych i mechanicznych otrzymanych polimerowych odpadowych mieszanin.
EN
The paper presents results research of mechanical and physical properties of waste polyethylene/polystyrene blends. Comaptybilizers were added to post-consumer polymer waste PS/PE blend to obtain useful material with good physical and mechanical properties.
PL
Przedstawiono sposób formowania kształtowników otwartych, z termoplastycznego tworzywa polimerowego, na specjalistycznym urządzeniu przeznaczonym do produkcji pionowych znaków drogowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Wykorzystując typowe zespoły tego urządzenia wdrożono produkcję ogranicznika skrajni drogi typu U21 metodą wytłaczania z prasowaniem uplastycznionego tworzywa w gnieździe formującym, z wyłączeniem operacji rozdmuchiwania. Opisano budowę urządzenia i technologię produkcji płaskiego profilu w kształcie dwuteownika wykorzystywanego jako tymczasowe ograniczenie krawędzi pasa jezdni, zwłaszcza podczas robót drogowych.
EN
The paper presents a method of forming an open sections made of a polymer material on a specialised unit designed to produce vertical traffic signs by means of a blow molding extrusion. Using the typical units of this device introduced the production of the road-type U21 limiter using the method of pressing extruded plasticized material in the forming nest, excluding the blowing operation. Described the construction of the equipment and technology for the production of the flat-shaped beam profile used as the temporary reduction of the edge of the lane, especially during the road works.
13
Content available remote Materiały polimerowe stosowane w przemyśle zbrojeniowym
PL
Współczesne pole walki wymaga nowoczesnych rozwiązań technologicznych, głównie w obszarze wyposażenia żołnierza oraz środków rażenia. Zastosowanie nowoczesnych materiałów, takich jak włókna polimerowe czy materiały kompozytowe, pozwala na ochronę ciała żołnierza przy jednoczesnym zmniejszeniu ciężaru jego oporządzenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia wyposażenie żołnierza w lżejszą broń palną oraz amunicję. Prowadzone są również badania nad umundurowaniem umożliwiającym rejestrowanie uszkodzenia ludzkiego ciała i przesyłanie informacji do centrum dowodzenia.
EN
Contemporary battlefield requires new technology, to be applied mainly in the production of a soldier's outfit and warfare means. The use of modern materials such as polymer fibres or composite material enables to protect soldiers and reduce the weight of their outfit and equipment (lighter firearms and ammunition). The research is also conducted as regards new uniforms with capability to trace injuries of human body and send this information to the command center.
14
PL
We wprowadzeniu artykuł zawiera przegląd technik wykonania polimerowych materiałów gradientowych, ze szczegółową charakterystyką metody odlewania. W części eksperymentalnej w artykule przedstawiono rezultaty badań struktury i właściwości elektrycznych materiałów gradientowych o osnowie polimerowej wzmocnionej grafitem. Do wykonania kompozytów wykorzystano żywicę epoksydową, jako materiał osnowy oraz dwa rodzaje grafitu o różnej granulacji i własnościach. Kompozyty wytworzono stosując metodę odlewania odśrodkowego.
EN
Introduction to this paper contents methods overview of gradient materials manufacture and describe in detail basic characteristics of casting method. In the experimental part the article describes results of structure and electric properties investigations of gradient materials with epoxy matrix and graphite reinforcement. Composites were made with epoxy resin as a matrix and two types of graphite with different granulations and features as reinforcements. Composites were manufactured using centrifugal casting methods.
15
Content available remote Analysis of strain state during creeping of polymer materials
EN
Purpose: The numerical simulation of creep of polymer sample was the aim of work. Design/methodology/approach: Creep investigation included polypropylene. The test stand allowed to perform the creep process during bending at the 50 MPa stress level. The numerical analysis of creep model with the uniaxial stress-strain data for concrete mathematical model was done. Findings: The investigation were helpful to the comparison of the experimental model with the mathematical model. The creep materials defined as user-coded materials can be used in numerical simulation. Research limitations/implications: The accuracy and precision of numerical and experimental research model, and difference of numerical and experimental results was a limitation of the work. Practical implications: The method and results of examinations can be used practically in numerical simulation. Originality/value: Traditional, mechanical characteristics received as a result of the investigations under tensile, torsion and compression load are insufficient to predict the behaviour of polymeric materials under the extreme usage conditions as well as during the long time. The approximation results of numerical simulations were presented. The viscoelastic properties as a function of time on the basis of empirical data were presented. The model parameters matching to experimental results.
EN
Purpose: The objective of the work was to construct the finite elements model for simulation of acoustic wave propagation process in polymer material in the aspect of diagnostic of fatigue changes. Design/methodology/approach: Flat model was composed from finite elements with elastic properties of represented medium. Procedure of model modification corresponding with material fatigue degradation was presented. Acoustic and strength characteristics achieved as a result of numerical analysis gave the basis of numerical diagnostic of degradation process. Findings: Structural modification possibilities of numerical model needed to obtain conformity of experimentally affirmed correlation of strength and acoustic characteristics of material have been indicated. Research limitations/implications: Developed method allows the identification of material’s residual load capacity state on the basis of given, determined in diagnostic process its acoustic characteristics. The method also enables the simulation of variable fatigue process of material in complex constructional conditions. Practical implications: Practical utilization of the model consists in prediction possibility of material state of complex constructional elements in varied operating conditions – on the basis of failure cumulation hypothesis. Originality/value: The value of developed model is in its practical usability in simulation diagnostic process. Simulation method with idea of diagnostic simulation is the original part of the present work.
17
Content available remote Ruch cząsteczek tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę badania ruchu tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Ruch ten jest złożony a jego eksperymentalne potwierdzenie jest pracochłonne. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
In present article the problem of investigation of movement of material parciles in the skrewdisc zone of skrew-disc extruder has been introduced. This movement is folder and its experimental confirmation is complicated and labour-consuming. In that paper some results of simulating investigation and experimentals were show and described.
18
Content available remote Wykorzystanie systemów termowizyjnych do badań materiałów polimerowych
PL
Artykuł zawiera przegląd technik badań nieniszczących, ze szczegółową charakterystyką metod termografii w podczerwieni. Opisano te podstawy fizyczne tego zjawiska z wyszczególnieniem metod badawczych oraz charakterystyk oprzyrządowania. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania nieniszczącej techniki badań termograficznych do wykrywania defektów w materiałach polimerowych (polietylen, polimetakrylan(metylu), kompozyt warstwowy) oraz w celach porównawczych w stali.
EN
This paper contains a review of nondestructive testing with detailed characteristics of infrared thermography methods. It describes the physical basis of this phenomenon, specification of testing methods, and instrumentation characteristics. In part of research of this paper was to determine the possibility of the use of non-destructive thermographic testing to detect defects in polymeric materials (polyethylene, polymethacrylate (methylate) and laminate) and steel in compare purpose.
19
Content available remote Zastosowanie termowizji w badaniach tribologicznych materiałów polimerowych
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące zastosowania kamery termowizyjnej do oceny rozkładu temperatury w węźle ciernym, w którym jednym z elementów jest materiał polimerowy. Jako obiekty wybrano kompozyty cierne okładzin hamulcowych i gumę na bieżniki opon samochodowych. Przeanalizowano wpływ matrycy polimerowej kompozytów oraz rodzaju sadzy użytej jako napełniacza w gumie na temperaturę w warstwie wierzchniej oraz jej rozkład w głąb od powierzchni kontaktu dla badanych materiałów. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy kompozytem ciernym, który nagrzewa się od powierzchni, a gumą, w której temperatura narasta w wyniku deformacji wewnętrznych. Analiza termowizyjna, w powiązaniu z badaniami tribologicznymi, umożliwia optymalizację składu materiałów polimerowych z punktu widzenia ich eksploatacji.
EN
The paper demonstrates the results of preliminary studies on the application of thermovision camera for estimation of temperature distribution in the friction pair containing a polymer material. Friction composites for braking pads and rubber used for tyre treads have been chosen as the objects of investigations. The influence of polymer matrix in the case of composites and the kind of carbon black used as a filler in rubber on temperature in the surface layer as well as its distribution from the contact surface to the bulk of material, has been analyzed. Significant difference between friction composite, which warms up from the surface, and rubber, which temperature increases due to internal deformations, has been detected. Thermovision analysis, together with tribological investigations, makes possible compositional optimization of polymer materials from their exploitation point of view.
20
Content available remote Zastosowanie termowizji w badaniach trybologicznych materiałów polimerowych
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zastosowania kamery termowizyjnej do oceny rozkładu temperatury w węźle ciernym, w którym jednym z elementów jest materiał polimerowy. Jako obiekty badań wybrano kompozyty cierne okładzin hamulcowych i gumę na bieżniki opon samochodowych. Przeanalizowano wpływ składnika polimerowego kompozytów oraz rodzaju sadzy użytej jako napełniacza gumy na temperaturę w warstwie wierzchniej oraz jej rozkład w głąb od powierzchni kontaktu badanych materiałów. Stwierdzono istotne różnice między kompozytem ciernym, który nagrzewa się od powierzchni, a gumą, w której temperatura narasta w wyniku deformacji wewnętrznych. Analiza termowizyjna, w powiązaniu z badaniami trybologicznymi, umożliwia optymalizację składu materiałów polimerowych z punktu widzenia ich eksploatacji.
EN
The paper demonstrates the results of preliminary studies on the application of thermovision camera for estimation of temperature distribution in the friction pair containing a polymer material. Friction composites for braking pads and rubber used for tyre treads have been chosen as the objects of investigations. The influence of polymer matrix in the case of composites and the kind of carbon black used as a filler in rubber on temperature in the surface layer as well as its distribution from the contact surface to the bulk of material, has been analyzed. Significant difference between friction composite, which warms up from the surface, and rubber, which temperature increases due to internal deformations, has been detected. Thermovision analysis, together with tribological investigations, makes possible compositional optimization of polymer materials from their exploitation point of view.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.