Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polyester composite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Projektowanie materiałowe kompozytu z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Przedstawiono model materiałowy kompozytu poliestrowego z odpadami poliestrowoszklanymi oraz mączką dolomitową. Model został zbudowany na podstawie wyników doświadczeń i ich statystycznej analizy. Jakość dopasowania modelu oceniono przez wyznaczenie współczynników determinacji. Oceniono wpływ składników na wybrane właściwości kompozytu i zaproponowano funkcję optymalizacji pozwalającą na dobór optymalnego składu kompozytu.
EN
Polyester matrix composite was modified by addn. of glass fiber-reinforced polyester composite waste (grain size below 7.0 mm) and dolomite powder, cured and studied for compressive and flexural strengths and water absorption. Synergy between the polyester resin and the recyclate resulted in a decrease in mech. properties and increase in H₂O absorption. The recyclate content optimization functions were derived.
2
Content available Właściwości mechaniczne nanokompozytów
PL
W pracy zastosowano 2 % wag. nanonapełniacza NanoBent® ZR2 do wytworzenia kompozytów o osnowie poliestrowej z recyklatem poliestrowo-szklanym oraz mączką dolomitową. Zbadano wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie otrzymanych nanokompozytów w zależności od zawartości recyklatu oraz żywicy poliestrowej. Następnie sformułowano model materiałowy nanokompozytu. The influence on the mechanical properties of the components of the nanocomposite was calculated.
EN
In this work 2 wt. % of nanofiller NanoBent® ZR2 was used as polyester composites with glass reinforced polyester waste and dolomite dust. The compressive and flexural strengths of nanocomposites were tested, according to the content of recycled material and polyester resin. The material model of the nanocomposite was formulated. Evaluation of influence of components on mechanical properties of nanocomposite.
3
Content available remote Properties of AW8S-V Polyester Composite under Various Loading Conditions
EN
This article presents the results of an analysis of the mechanical properties of the AW8S-V polyester composite reinforced by a roving fabric under tensile loading. The stress-strain curves show an increase of the maximum stress and elastic modulus with increasing strain rate. By contrast, an increase of the temperature led to decrease of the maximum stress and elastic modulus. It is also shown that, failure mechanisms are dependent on the loading type. Shear cracks occurred in the specimens under quasi-static loading whereas composite layers damage was observed under dynamic loading. Temperature increase resulted to stronger fragmentation of the specimens.
4
Content available remote Właściwości kompozytów poliestru alifatyczno-aromatycznego
PL
Zbadano wpływ wprowadzonych napełniaczy i plastyfikatorów (hydroksyestrów) na właściwości poliestru alifatyczno-aromatycznego Estar Bio firmy Eastman. Jako napełniacze zastosowano montmorylonit niemodyfikowany oraz krzemionkę. Plastyfikatorami były hydroksyestry różniące się ilością merów tlenku etylenu. Badane próbki różniły się między sobą zawartościami plastyfikatorów oraz rodzajem napełniacza. Zbadano właściwości mechaniczne otrzymanych mieszanin. Okazało się, że optymalna zawartość plastyfikatora to 10 oraz 20%. Ze wzrostem zawartości plastyfikatora następowało pogorszenie parametrów wytrzymałościowych. Wykonano badania kontrolowanego starzenia termicznego, klimatycznego, pod wpływem UV poliestru.
EN
The effects of fillers and introduced plasticizers (hydroxyesters) on the properties of aliphatic-aromatic polyester Estar Eastman Bio were studied. As the fillers unmodified montmorillonite and silica were used. Plasticizers were hydroxyesters with different amounts of ethylene oxide units. The samples differed in contents of plasticizers and filler type. Mechanical properties of obtained.mixtures were investigated. It turned out that the optimal plasticizer content is 10, and 20%. With the increase of plasticizer content followed a deterioration of strength parameters. The controlled study of thermal, climate and UV ageing of polyester was conducted.
5
Content available remote Modyfikacja kompozytów z odpadami poliestrowo-szklanymi
PL
Obecnie odpady laminatów poliestrowo-szklanych trafiają na składowiska i stanowią poważny problem. W związku z tym, że ma to duże znaczenie dla ochrony środowiska i ekonomiki gospodarki, podjęto próbę zagospodarowania odpadów laminatów poliestrowo-szklanych jako napełniaczy do kompozytów polimerowych. W poliestrowych kompozytach mączkę dolomitową częściowo zastąpiono rozdrobnionymi odpadami poliestrowo-szklanymi. Wcześniejsze badania wykazały, że dodatek recyklatu obniża wytrzymałość na zginanie i ściskanie kompozytów. W celu poprawienia właściwości mechanicznych kompozytów w pracy zastosowano nanonapełniacz Nanobent® ZW1 w ilości 2% wag. całej kompozycji. Oceniono wpływ nanonapełniacza na wytrzymałość na ściskanie i zginanie kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym.
EN
The current disposal methods of glass reinforced polyesters waste are landfill and it is a major problem. Due to the increased environmental demands and economics of industry, it is important to solve the problem. The glass reinforced polyester waste were ground and added to polyester resin in order to produce new polymer composites. The earliest studies showed that using glass reinforced recyclate in polymer composites significantly decreases the compressive and flexural strengths. The influence of the amount of nanofiller Nanobent® ZW1 on the mechanical properties of polymer composites containing glass reinforced polyester waste have been tested. The nanofiller was introduced to polyester composites in the amounts of 2 wt. % of all the components.
PL
Obecnie zagospodarowanie odpadów z laminatów poliestrowo-szklanych stanowi poważny problem w związku z ich ogromną ilością trafiającą na wysypiska. Rozwiązanie tego problemu ma ważne znaczenie dla ochrony środowiska i ekonomiki gospodarki. W ramach poprzednich prac podjęto próbę zastosowania metody recyklingu materiałowego do zagospodarowania odpadów poliestrowo-szklanych. Odpady z laminatu poliestrowo-szklanego zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane jako napełniacze do otrzymania nowych kompozytów. Jednakże wykorzystując recyklat do produkcji kompozytów, obserwuje się powstawanie pustych przestrzeni w próbkach. Pory te wpływają na osłabienie materiału. Zaobserwowano, że po dodaniu ponad 12% odpadów poliestrowo-szklanych nastąpiło znaczne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na zginanie kompozytów. W celu zmniejszenia ilości porów w kompozytach z recyklatem zastosowano środek odpowietrzający. Wprowadzenie większej ilości recyklatu poliestrowo-szklanego do kompozytów, bez znacznego pogorszenia właściwości mechanicznych, pozwoli na szersze zastosowanie tych materiałów oraz na obniżenie kosztów produkcji. W pracy zbadano wpływ środka odpowietrzającego na właściwości mechaniczne kompozytów otrzymanych z dodatkiem odpadów poliestrowo-szklanych.
EN
The current disposal methods of glass reinforced polyesters waste are landfill and it is a major problem. Due to the increased environmental demands and economics of industry, it is important to solve the problem. The previous studies were focused on material recycling glass reinforced polyester. The wastes of the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates were ground in shredder. The recyclate was added to polyester resin in order to produce new composites. While using the recyclate to obtain composites the entrapped air bubbles were observed in samples. The bubbles lead to the weaking of the material. The results of the investigation showed that using 12 wt. % of the recyclate as a fillers leads to a slight decrease of the compressive strength and the bending strength of the composites. The air release additive was used in the composites with the recyclate in order to decreasing the amount of bubbles. The addition of greater amount of recyclate without getting worse mechanical properties allows wide application and reducing production cost. In this paper some mechanical properties (the bending strength, the compressive strength) of the composites with and without air release additive were investigated according to the Polish Standards. Glass reinforced polyesters waste composite, initially shredded into finer material, then can be applied as a filler or reinforcement in the new lightweight and low resistant composite products (building materials) like fencing, railing or panelling materials. Applying the recyclate as a filler will also be a good way of polymer composites utilization. It is a very important ecological aspect.
7
Content available remote Charakterystyka kompozytów zawierających odpady poliestrowo-szklane
PL
Szerokie stosowanie wyrobów z poliestrów wzmocnionych włóknami generuje problem odpadów z tych tworzyw. Ich zalety produkcyjne, takie jak łatwość formowania dużych wyrobów o skomplikowanych kształtach, stosunkowo niski koszt produkcji, wytrzymałość oraz odporność na warunki środowiskowe, stają się poważną wadą podczas prób ich utylizacji. Szczególnie uciążliwymi odpadami są elementy wykonane z laminatów, które niezmienione trafiają na składowiska. W dużym stopniu wpływają one na zwiększenie powierzchni potrzebnej na składowanie odpadów stałych oraz kosztów składowania. W pracy odpady z laminatu poliestrowo-szklanego zostały poddane procesowi rozdrobnienia, a następnie zastosowane do otrzymania nowych kompozytów. Przedstawiono również wybrane właściwości (gęstość, wytrzymałość na zginanie i ściskanie) tych kompozytów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, iż recyklat powstały z odpadów z laminatu poliestrowo-szklanego można zastosować do otrzymania nowych wyrobów, np. marmuropodobnych (galanteria ogrodowa, parapety). Właściwości tych kompozytów warunkują ich zastosowanie do wytwarzania mniej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. Wprowadzenie recyklatu pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie masy materiału kompozytowego oraz ułatwi transport gotowych wyrobów. Prowadzone badania mają aspekt ekologiczny, umożliwiają zagospodarowanie odpadów laminatów poliestrowo-szklanych.
EN
Glass reinforced polyesters are used more extensively especially for transporting structures, vehicle and vessels. The polyesters are difficult to be recycled because the material is fully cured and it contains incorporated glass reinforcement. The curing process of composites is not reversible. Technical advantages of these composites (mainly great durability and resistance to environment) became a serious disadvantage during tests on their utilization. Several techniques of glass reinforced polyesters recycling do exist but they are not yet commercially available. The current disposal methods of polymer composites are landfill. It is difficult to solve the problem of glass reinforced polyesters recycling, so in connection with this problem we have decided to perform the research in this area. This study focuses on material recycling. The key issue of our project is to find the feasible end-use applications for the shredded recyclate. The wastes of the glass fibre reinforced cold-cured polyester laminates were ground in shredder (it contained cutting blades). The sizes of the scraps were 20+30 mm. Recyclate was added to polyester resin in aim to produce new composites. The composites were fabricated by a hand lay-up process at 22°C. In this paper some properties (density, the bending strength, the compressive strength) of the composites were investigated according to the Polish Standards. Glass reinforced polyesters waste composite, initially shredded into finer material, then can be applied as a filler or reinforcement in the new lightweight and low resistant composite products (building materials) like fencing, railing or panelling materials. Addition of recyclate allows reducing production cost as a result of lower weight of materials and make ready products easy to transport. Applying the recyclate as a filler will also be a good way of polymer composites utilization. It is a very important ecological aspect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.