Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 423

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
PL
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w całym dorzeczu Odry jest postrzegane jako poważny problem, na który znacząco wpływa niewystarczający stopień oczyszczania ścieków w zlewniach cząstkowych w stosunku do dostępnych najnowocześniejszych technologii i celów środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE. Do określenia wpływu przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków na redukcję odprowadzanych zanieczyszczeń w czeskiej części międzynarodowego dorzecza Odry wykorzystano metodę oceny szarego śladu wodnego. W czeskiej części dorzecza Odry przeanalizowano dane z 391 oczyszczalni ścieków w latach 2004–2018. Uzyskane wyniki pokazują, że oczyszczalnie ścieków zmniejszają nawet o 92% szary ślad wodny, tj. ilość wody potrzebnej do rozcieńczenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika w czeskiej części dorzecza Odry.
EN
Surface water pollution is referred to be a problem in the entire Odra river basin. In sub-basins, an insufficient degree of wastewater treatment has been identified as a major problem – in relation to the best available technologies and environmental objectives of Directive 2000/60/EC. The grey water footprint indicator was used to express the influence of point sources of pollution (industrial and municipal wastewater treatment plants) on discharged pollution reduction in the Czech part of the international Odra river basin. The number of 391 records of wastewater treatment plants for the period 2004-2018 was analysed. The results show that the wastewater treatment plants reduce by up to 92% the potential water needs for dilution of pollution discharged into waters in the Czech part of the Odra river basin.
EN
The atmospheric parameters observations enable to made continental and global scales by remote sensing devices existent in space. One of these instruments is the Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS) onboard Aqua satellite. We characterize the vertical distribution of troposphere carbon monoxide (CO) measured by AIRS over IRAQ. This study presents one year data. Results shown standard deviation of monthly troposphere CO for five locations: Baghdad, Basrah, Maysan, Al Fakka, and Mosul, from January to December 2012, was 107.15 ±18.75 ppbv for entire period depend on whether circumstance and topography. The seasonal differences undulate between winter and summer seasons, with higher values CO in the winter than in the summer and autumn seasons. In addition, the rising in troposphere CO values can be measured during year over the manufacturing and crowded urbanized zones. AIRS observations reveal enhanced abundances of CO, with values that can exceed 120 ppbv at approximately 4 km altitude over Baghdad and Mosul. The lower CO amounts observed of approximately 88–90 ppbv at 253 mb (altitude 11 km) during October. Comparisons over Baghdad station in 2012 showed close agreement between the ground CO data and the observed CO from AIRS, and regression result showed high correlation coefficient (R = 0.962). The vertical CO observation by AIRS is providing meaningful information for different altitude layers closer to the troposphere, and the satellite measurements are able to measure the increase of the atmosphere CO concentrations over varied regions.
EN
The article presents a proposal of the classification of hydrogeological and environmental conditions in relation to different intensities of the impact of factors affecting groundwater threat in assessments of groundwater vulnerability to pollution. Due to the complexity and high degree of transformation of the natural environment, including aquatic, types of areas subjected to ordinary and strong anthropopressure, the so-called Area Geotypes (GO), are distinguished and discussed. The main factors characterizing the impact of mining activity on the water environment (typical and specific) are discussed, and the mine ’s characteristics are highlighted, emphasizing its role and importance as an influator constituting a large, multifactorial source threatening the groundwater environment. The role of the mine as an influator is presented against the background of the mine ’s "life cycle”(development phases) along with an indication of the desirability of carrying out assessments of groundwater vulnerability to pollution and groundwater threat assessments. The need to develop legal regulations regarding the preparation of vulnerability assessments is indicated.
5
Content available remote Multi-sensor system for monitoring of river water pollution
EN
Rivers play significant roles in communities, including as source of drinking water and for transportation and other daily activities. However, water pollution is a major problem in several communities, with significant negative consequences to health and well-being and socioeconomic development. This research, therefore, aimed to design and develop a system with multiple sensors to monitor river water pollution because most communities use river water in their daily activities. In the design and development of the system, multiple sensor nodes were installed for the detection of water pollution parameters such as temperature, Electrical Conductivity (EC), water pH, and Dissolved Oxygen (DO). The system was designed to monitor river water pollution parameters and send the information to the data centre (backend system). Arduino microcontroller was used to process and filter the data before sending to the backend system. Only valuable information was collected and kept in the database. Results show that the system was able to detect polluted water by showing the parameters of interest in a graph. The polluted water indicators were mostly contributed from residential waste and industries. This work has furnished progress in the development and validation of appropriate technologies for tackling river water pollution. In the future, WSNs sensors will be deployed in some areas and the results across the different areas will be compared. Furthermore, the Internet of Things (IoT) Technology will be used for data sharing and communication.
PL
Rzeki odgrywają znaczącą rolę w społecznościach, w tym jako źródło wody pitnej oraz transportu i innych codziennych czynności. Zanieczyszczenie wody stanowi jednak poważny problem w wielu społecznościach, co ma znaczące negatywne konsekwencje dla zdrowia i dobrostanu oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego te badania miały na celu zaprojektowanie i opracowanie systemu z wieloma czujnikami do monitorowania zanieczyszczenia wód rzecznych, ponieważ większość społeczności wykorzystuje wodę rzeczną w codziennych czynnościach. Podczas projektowania i rozwoju systemu zainstalowano wiele węzłów czujnikowych do wykrywania parametrów zanieczyszczenia wody, takich jak temperatura, przewodność elektryczna (EC), pH wody i rozpuszczony tlen (DO). System został zaprojektowany do monitorowania parametrów zanieczyszczenia wód rzecznych i wysyłania informacji do centrum danych (system zaplecza). Mikrokontroler Arduino został użyty do przetwarzania i filtrowania danych przed wysłaniem do systemu zaplecza. Tylko cenne informacje zostały zebrane i przechowywane w bazie danych. Wyniki pokazują, że system był w stanie wykryć zanieczyszczoną wodę, pokazując interesujące parametry na wykresie. Wskaźniki zanieczyszczonej wody pochodziły głównie z odpadów mieszkaniowych i przemysłu. Prace te zapewniły postęp w opracowywaniu i zatwierdzaniu odpowiednich technologii przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód rzecznych. W przyszłości czujniki WSN zostaną wdrożone w niektórych obszarach, a wyniki w różnych obszarach zostaną porównane. Ponadto do wymiany danych i komunikacji zostanie wykorzystana technologia Internetu przedmiotów (IoT).
EN
Phytoplankton structure was studied in five ponds (located in the Oleksandriya Nature Park, Ukraine), which significantly differed in the level of their contamination. The concentration of ammonium (NH4+-N) in the studied water bodies was 0.02–74.00 mg l-1, of nitrite (NO2--N) – 0.002–1.750 mg l-1, nitrate (NO3--N) – 0.13–58.00 mg l-1, inorganic compounds of phosphorus (Pinorg) – 0.041–0.160 mg l-1, chloride (Cl–) – 35.4–560.5 mg l-1, whereas the content of organic matter (PO and DO) – 4.4–10.4 and 18.0–81.0 mg O l-1, respectively. It has been found that the response of phytoplankton to heavy pollution consisted in changes in its species richness, taxonomic structure, species composition, quantitative indices, numbers and biomass structure, dimensional structure, pigment index, dominant complex, as well as changes in its ecological spectrum. Individual divisions of algae differed in their response to heavy pollution of water bodies, which was conditioned by the specificity of algae metabolism. Bacillariophyta and Cyanoprokaryota proved to be more sensitive to contamination, whereas Chlorophyta and Euglenophyta – more tolerant. The obtained data can be used to monitor the status of water bodies and their biota and to determine the type and intensity of contamination.
EN
Additive manufacturing in recent years has become one of the fastest growing technologies. The increasing availability of 3D printing devices means that every year more and more devices of this type are found in the homes of ordinary people. Unfortunately, air pollution is formed during the process. Their main types include Ultra Fine Particles (UFP) and Volatile Compounds (VOC). In the event of air flow restriction, these substances can accumulate in the room and then enter the organisms of people staying there. The article presents the main substances that have been identified in various studies available in literature. Health aspects and potential threats related to inhalation of substances contained in dusts and gases generated during the process are shown, taking into account the division into individual types of printing materials. The article also presents the differences between the research results for 3d printing from individual plastics among different authors and describes possible causes of discrepancies.
EN
The major impacts on aquatic ecosystems worldwide caused by land use lead to changes in their natural conditions and limitation of water use for various needs. This paper presents the results of the study of the physical and chemical parameters and macroinvertebrate assemblage in the White Drin River (or: the Drim River, Alb. the Drini i Bardhë River) basin, the largest in Kosovo. Macroinvertebrate sampled at 11 sites in the river resulted in 5946 collected benthic organisms, which in taxonomic terms belong to 12 orders and 51 families. Of the total number of organisms, 72.28% were Insects, 25.39% Amphipoda crustaceans and 2.33% were Annelide worms and Mollusk. The used biotic indices Biological Monitoring Working Party (BMWP), Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera (EPT), average score per taxon (ASPT) and Stroud Water Research Center (SWRC) classify water quality in excellent category in the sampling site S1 near the source of the White Drin River, whereas in other sampling sites, as a result of pollution, water quality varies on category II–IV. The Pearson's correlation analyses shown that the physical and chemical parameters affect the water quality and the composition of macroinvertebrates. Our results show that the parameters that adversely affect the BMWP, EPT and ASPT biotic indices as well as the Shannon–Wiener, Mergalef and Menhinik diversity indices are: pH, electrical conductivity (EC), total suspended solids (TSS), nitrates (NO3–) and chlorides (Cl–). We can conclude that the anthropogenic impact on White Drin basin affects the physical, chemical and biological parameters of the water therefore these parameters should be constantly included in Biomonitoring and Management plans for water resources in Kosovo.
EN
This article deals with the problems of the soil cover disturbance and contamination at oil field construction. It provides a description of the set of measures aimed at ensuring the soil protection at the construction of industrial facilities at oil fields. The research object was the soil located at the interface of the wooded tundra and the southern tundra. This soil is characterized by the peculiar features that are determined by the certain commonality of the climate, as well as the similarity of the landscape evolution. The work included studying the content of the polluting matters in the tundra marshy and alluvial soddy soil located at the interface of the wooded tundra and southern tundra. The article contains a detailed analysis of the measures aimed at decreasing the impact on the soil cover during the construction of approach ways to valve stations and line facilities. The measures on the reliability and safety improvement of the pipeline operation, preservation of the stream conditions, the measures aimed at the prevention and minimization of the negative impact on the geological environment, and the measures for farsighted use and protection of soil quarries (sand and turf) have also been considered.
EN
The study examines selected physical and chemical indicators of water at four sites in the Tatra National Park and one in Zakopane. The results were compared with the requirements to be met by water intended for human consumption. On the basis of the analyses, the examined samples of water were assessed in terms of their potential use as potable water supplies for the human population. It was found that water collected from selected intake points meets the standards for the tested physical and chemical indicators, which determine the drinkability of water. It was found that the main problem of the Tatra National Park is mass, uncontrolled tourism and tourists who do not comply with the regulations.
11
EN
High concentration of sulphates and metals in waters is often as a consequence of anthropogenic activity and industry. The principles of the biological-chemical methods for pollution removal include various processes. The most widely metabolic pathway of sulphate-reducing bacteria - overall dissimilatory reduction - is the complete reduction of sulphate to hydrogen sulphide. Two major metabolic groups are known, depending on whether or not they can oxidize acetate. One group utilizes lactate, fumarate, propionate, butyrate, pyruvate, and aromatic compounds, which they typically oxidize to acetate, while the other group oxidizes acetate to CO₂ and H₂O. Sulphate is reduced to H₂S through a series of intermediate reactions. The end product of this reaction, hydrogen sulphide, can react with metal ions to form insoluble metal sulphides or reduce soluble toxic metals, often to less toxic or less soluble forms. This way, sulphate-reducing bacteria are utilizable in bio-elimination of sulphate and metal from water.
PL
Wysokie stężenie siarczanów i metali w wodach jest często konsekwencją działalności antropogenicznej i przemysłu. Zasady biologiczno-chemicznych metod usuwania zanieczyszczeń obejmują różne procesy. Najszerzej szlakiem metabolicznym bakterii redukujących siarczany – ogólna redukcja dyssymilacyjna – jest całkowita redukcja siarczanu do siarkowodoru. Znane są dwie główne grupy metaboliczne, w zależności od tego, czy mogą utleniać octan. Jedna grupa wykorzystuje mleczan, fumaran, propionian, maślan, pirogronian i związki aromatyczne, które zwykle utleniają do octanu, podczas gdy druga grupa utlenia octan do CO2 i H2O.Siarczan jest redukowany do H2S poprzez szereg reakcji pośrednich. Produkt końcowy tej reakcji - siarkowodór - może reagować z jonami metali, tworząc nierozpuszczalne siarczki metali lub redukować rozpuszczalne metale toksyczne, często do postaci mniej toksycznych lub mniej rozpuszczalnych. W ten sposób bakterie redukujące siarczany są wykorzystywane do bio-eliminacji siarczanu i metalu z wody.
12
Content available Reduction of Pollution During Composite Machining
EN
Machining of composite materials through classical way, i.e. using conventional tools for turning, drilling, milling, grinding and polishing, produces a lot of very small particles - dust. These particles enter the air, because machining should be performed with a minimum of sprinkling to protect composite material properties and to avoid delamination or swelling. Sometimes, even some burning of epoxide used as binder takes place during machining. Dust produced during machining of the composite material might have negative impact on health and may cause explosion. Skin inflammation or inhalation of the toxic epoxide resin, are some of the examples. Common solution of this problem is suction of particles and fume using machines creating negative pressure. Subsequent removing of these harmful substances from air is quite demanding and expensive. Moreover, using of common suction systems is many times less efficient than declared by producers.This contribution presents a new way of fighting with pollution caused by composite machining. The alternative machining tool for composite machining is abrasive water jet (AWJ). This tool is efficient in all basic machining processes and produces in air only about 1% of dangerous pollution comparing to classical tools. Progress of the AWJ machining system based on robot as a movement device is presented and the first results are commented. The main attention is aimed at machining quality possibilities. However, a part of the contemporary research focused on pollution suppression is also presented in the contribution.
PL
Obróbka materiałów kompozytowych klasycznym sposobem, tj. przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do toczenia, wiercenia, frezowania, szlifowania i polerowania, powoduje powstawanie bardzo małych cząstek – pyłu. Cząsteczki te dostają się do powietrza, ponieważ obróbkę należy wykonywać przy minimalnym zraszaniu, aby chronić właściwości materiału kompozytowego i uniknąć rozwarstwienia lub pęcznienia. Stosowana jest również obróbka epoksydu stosowanego jako spoiwo. Pył powstający podczas obróbki materiału kompozytowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie i spowodować wybuch. Zapalenie skóry lub wdychanie toksycznej żywicy epoksydowej to tylko niektóre z przykładów. Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest odsysanie cząstek i oparów za pomocą maszyn wytwarzających podciśnienie. Usunięcie tych szkodliwych substancji z powietrza jest dość wymagające i kosztowne. Co więcej, stosowanie popularnych systemów ssących jest wielokrotnie mniej wydajne niż deklarowane przez producentów. W artykule przedstawiono nowy sposób walki z zanieczyszczeniami powodowanymi przez obróbkę kompozytową. Alternatywnym sposobem do obróbki kompozytów jest ścieranie strumieniem wody (AWJ). Ten sposób jest wydajny we wszystkich podstawowych procesach obróbki i powoduje powstawanie w powietrzu tylko około 1% niebezpiecznych zanieczyszczeń w porównaniu do klasycznych narzędzi. Przedstawiono postępy systemu obróbki AWJ opartego na robocie jako urządzeniu ruchowym i komentowano pierwsze wyniki. Główna uwaga skupiona jest na możliwościach obróbki strumieniem wody. Przedstawiono również inne współczesne badania koncentrujące się na zmniejszaniu tłumieniu zanieczyszczeń z procesu obróbki kompozytów.
13
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
14
Content available Naphthalene Removal with Layered Double Hydroxides
EN
Naphthalene is a hazardous pollutant. It has a negative impact on human health and environment. Its manufacturing process is accompanied by gaseous naphthalene emissions into the air of the premises and then into the atmosphere, thus polluting the environment. There is currently no existing method to remove naphthalene from the gas phase which is capable of meeting the required environmental standards. The goal of this research was to investigate the mechanism of naphthalene removal from the gas phase by the sorption method using Mg/(Al+Mg) layered double hydroxides (LDHs) and to develop naphthalene removal technology to meet the required environmental standards. The methods for obtaining selective sorbents of naphthalene and its derivatives have been investigated. The technology of naphthalene removal from gas phase using Mg/(Al+Mg) LDHs has been developed. The technological parameters of reactors have been calculated. The final concentration of naphthalene of 12 mg/m3 was obtained which appeared to be lower than the maximum allowed concentration. The efficiency of naphthalene sorption with LDHs was found to be over 95%.
PL
Naftalen należy do niebezpiecznych substancji, które mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Procesowi jego produkcji towarzyszy emisja naftalenu gazowego do atmosfery, co przyczynia się do zanieczyszczenia innych elementów środowiska przyrodniczego. Obecnie nie istnieje efektywny sposób usuwania naftalenu z fazy gazowej, który zapewniłby spełnienie wymaganych standardów ekologicznych. Celem niniejszych badań było zbadanie mechanizmu usuwania naftalenu z fazy gazowej metodą sorpcji z zastosowaniem warstwowych materiałów nieorganicznych i na tej podstawie opracowanie efektywnej technologii usuwania naftalenu. Ob liczono parametry technologiczne reaktorów oraz opracowano technologię usuwania naftalenu i jego pochodnych z zastosowaniem selektywnych sorbentów: warstwowych podwójnych wodorotlenków na bazie Mg/(Al+Mg). W wyniku eksperymentu realizowanego w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem opracowanej metody udało się osiągnąć stężenia naftalenu w fazie gazowej na poziomie 12 mg/m3 , co nie przekracza ustalonych maksymalnych dopuszczalnych wartości. Efektywność redukcji naftalenu za po mocą warstwowych podwójnych wodorotlenków wynosi w tym przypadku ponad 95%.
EN
A comprehensive approach to assessing the current ecological status of the Poland-Ukraine border areas has been considered, identifying possible negative effects associated with river water pollution. The main environmental impact factors that are directly related to the negative effects of anthropogenic load on the changing ecological status of the border areas and adjacent terrain have been identified. Particular attention was paid to the pollution monitoring data analysis of the Ukrainian part of the Western Bug basin. Using the space monitoring results, pollution sources that were not recorded in the official reports were identified. Their negative impact on the change of quality of life within the border areas was assessed. The integration specificities of heterogeneous time-differentiated ecosystem monitoring data were considered. The integration expediency of interdisciplinary joint analysis methods of decryption data and field observations for making operational decisions to prevent negative consequences of possible changes in the ecological status is shown. Modelling was utilized to determine the estimated contamination time of the river systems of Western Bug and Vistula from the Ukraine territory. The tendency of further changes in the ecological status of the analyzed areas has been ascertained, including the assessment of possible negative consequences.
PL
Powszechnie występującą tendencją w ostatnich latach jest wzrost produkcji i konsumpcji środków wpływających na zdrowie. Szacunkowo stwierdza się jednak, że na rynku poszczególnych krajów dostępne jest równocześnie od 5000 do 10000 typów różnych farmaceutyków. Z danych statystycznych wynika, że przeciętny Polak nabywa 29 opakowań leków w ciągu roku. W porównaniu z innymi krajami jest to dosyć znaczna ilość. Jedynie mieszkańcy Francji kupują ich więcej (średnio 32 opakowania w ciągu roku w odniesieniu do jednej osoby). Różnice między poszczególnymi krajami wynikają m. in. z uwarunkowań odpowiednimi regulacjami prawnymi, co do ilości oraz typów leków, które w danym państwie można nabyć bez konsultacji z lekarzem, a także od ogólnych przekonań i trybu życia poszczególnych społeczności.
EN
A widespread trend in recent years is the increase in the production and consumption of agents affecting health. However, it is estimated that between 5000 and 10000 types of various pharmaceuticals are simultaneously available on the individual market. Statistical data show that the average Pole purchases 29 packages of drugs per year. Compared to other countries, this is quite a significant amount. Only residents of France buy more of them (on average 32 packages per year per person). Differences between individual countries result, among others conditions due to the appropriate legal regulations regarding the quantity and types of drugs that can be purchased in a given country without consulting a doctor, as well as the general beliefs and lifestyle of individual communities.
EN
An important source of contamination of inland waters is the content of nitrogen and phosphorus compounds, which in agricultural areas constitute a significant threat by getting into flowing waters. The runoff of mineral substances from areas with high intensification of agriculture contribut to increase of nutrient content in rivers, which often causes disturbances in water quality, with excess nutrients supporting the growth of phytoplankton (algae receipts) and macrophytes and associated with it loss of habitats and desirable plant and animal species. The small rivers play an important role in the water quality of large rivers. The purpose of this work is to assess the quality of water in small lowland rivers, which are tributaries of the Odra and Wisła rivers, with particular emphasis on the content of biogenic compounds (nitrogen and phosphorus forms). The study was carried out on 10 small rivers from the Odra river basin (Płonia, Myśla, Tywa, Rurzyca and Wardynka River), and the Wisła river basin (Habdziński Channel, Zielona, Czarna-Cedron, Kraska and Molnica River). The analyzed water samples in all rivers had increased content of reactive phosphorus, which allows to classify the waters into non-class waters. The highest exceedences were recorded in the Płonia River (on average 1.505 mg P-PO43-/L) in the Odra river basin, while in the in the Wisła basin the highest exceedances were recorded in the Molnica watercourse (average 2.023 mg P-PO43-/L). Also high concentrations of the nitrate-nitrogen content were recorded, and the highest amounts of N-NO3-/L were found in the Rurzyca River (the Odra catchment – 7.321 mg N-NO3-/L) and in Molnica River (Wisła catchment – 5.092 mg N-NO3- /L). Lower values of ammonium nitrogen were found in all tested watercourses, classifying water to the first class of water quality according to Minister of the Environment Regulation (21.07.2016r.). Only increased concentrations classifying the examined waters up to the 2nd water quality class were recorded in the Rurzyca river (Odra catchment - 0.350 mg N-NO3- /L average, and in the Habdziński Channel (Wisła catchment - 0.293 mg N-NO3- /L). Significant increases in the content of biogenic compounds classifying tested waters to the 2nd class and above, were also conducive to low values of oxygen concentration in water and high conductance. For example in the Molnica river, high nitrate nitrogen and phosphate content influenced on low water oxygenation. In addition, there was a very low water level in the watercourse, which could have triggered nutrient loads in bottom sediments. Contamination of waters from agricultural areas with nitrogen and phosphorus compounds may pose a threat to larger rivers to which they can pass without proper monitoring.
PL
Istotnym źródłem zanieczyszczenia wód śródlądowych są zawartości związków azotu i fosforu, które na obszarach rolniczych stanowią znaczące zagrożenie przedostając się do wód płynących. Do nadmiernego wzrostu zawartości związków biogennych w rzekach przyczyniają się spływy substancji mineralnych z terenów o dużej intensyfikacji rolnictwa, co niejednokrotnie jest przyczyną zaburzeń jakości wody, przy czym nadmiar składników odżywczych sprzyja wzrostowi fitoplanktonu (zakwitów glonów) i makrofitów oraz związanej z tym utraty siedlisk i pożądanych gatunków roślin i zwierząt. Dużą rolę w kształtowaniu jakości wody dużych rzek pełnią niewielkie dopływy stanowiące małe cieki wodne. Celem niniejszej pracy jest ocena jakości wód w wybranych małych nizinnych ciekach wodnych będących dopływami rzeki Odry i rzeki Wisły ze szczególnym uwzględnieniem zawartości związków biogennych (formy azotu i fosforu). Badaniami objęto 10 niewielkich cieków z obszaru zlewni rzeki Odry (rzeki: Płonia, Myśla, Tywa, Rurzyca i Wardynka), oraz zlewni rzeki Wisły (Kanał Habdziński, Zielona, Czarna-Cedron, Kraska i Molnica). Analizowane próby wody we wszystkich rzekach miały podwyższone zawartości fosforu fosforanowego, co pozwala zaklasyfikować badane wody do wód pozaklasowych. W zlewni rzeki Odry największe przekroczenia norm odnotowano w rzece Płonia (średnio 1.505 mg P-PO43-/L), natomiast w zlewni Wisły największe przekroczenia zanotowano w cieku Molnica (średnio 2.023 mg P-PO43-/L). Również wysokie stężenia odnotowano analizując wody pod kątem zawartości azotu azotanowego, a największe ilości N-NO3-stwierdzono w rzece Rurzyca (zlewnia Odry – 7.321 mg N-NO3-/L) i w Molnicy (zlewnia Wisły – 5.092 mg N-NO3-/L). We wszystkich badanych ciekach stwierdzono niższe ilości azotu amonowego, klasyfikując wody do I klasy czystości wg Rozp. MŚ z 21.07.2016r. Jedynie podwyższone stężenia klasyfikujące badane wody do 2 klasy czystości wód zanotowano w rzece Rurzyca (zlewnia Odry – średnio 0.350 mg N-NH4+/L, oraz w Kanale Habdzińskim (zlewnia Wisły – 0.293 mg N-NH4+/L). Znaczące podwyższenia zawartości związków biogennych klasyfikujące badane wody doII klasy i powyżej II klasy czystości wód sprzyjały również niskim wartościom stężenia tlenu w wodzie oraz wysoką konduktancją. Przykładem jest tu rzeka Molnica, w której wysokie zawartości azotu azotanowego oraz fosforanów przekładały się na niskie natlenienie wody i wysokie przewodnictwo właściwe. Ponadto w cieku była bardzo niski stan wód, co mogło uruchomić pokłady ładunków biogennych w osadach dennych. Zanieczyszczenia wód z terenów rolniczych związkami azotu i fosforu mogą stanowić zagrożenie dla większych rzek, do których bez odpowiedniego monitoringu mogą się przedostawać.
PL
Jedno z największych zagrożeń dla środowiska oraz pośrednio dla życia i zdrowia człowieka stwarzają wszechobecne na terenach zurbanizowanych, a także i niezurbanizowanych odpady składowane na nie zawsze przystosowanych do tego celu składowiskach, a także często leżące luzem na tzw. dzikich wysypiskach. Przyczyniają się do degradacji środowiska, zanieczyszczenia gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gazami i pyłami, powodują nadmierny rozwój gryzoni, ptactwa, owadów. W ewidentny sposób naruszają właściwy obieg materii w środowisku. Niewłaściwa lokalizacja składowiska może również stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.
PL
Artykuł omawia zastosowanie naturalnych technologii biologicznych wykorzystujących mikroorganizmy do rekultywacji wód oraz prezentuje wyniki badań laboratoryjnych nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wód jeziornych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych kompozycji mikroorganizmów.
EN
The Henaya Irrigated Perimeter (HIP) is an agricultural area irrigated by treated wastewater (TWW) of Ain El Hout treatment plant. Various analyses have shown that i) this water has low concentration of heavy metals and toxic elements, ii) the average values of the physicochemical parameters for 136 samples are satisfactory (29.2 mg O2∙dm–3 for chemical oxygen demands – COD, 13.14 mg O2∙dm–3 for biological oxygen demands – BOD, 14.2 mg∙dm–3 of suspended matter – SM, 1.82 mg∙dm–3 of N-NO3, 7.7 for pH and 927.74 μS∙cm–1 for electric conductivity – EC). Thirdly, it contains a high number of bacteria and nematodes (7200 CFU∙(100 dm3)–1 for faecal coliforms and 30 eggs∙dm–3 for intestinal Nematodes) which makes it dangerous for groundwater contamination. The objective in this work is to characterize the TWW and evaluate the impact of it use for irrigation on the quality of Hennaya groundwater. Before this, one has to prove that there is an amount of TWW that feeds the water table to show that there is a risk of pollution. We then estimated the aquifer minimum recharge value by TWW using the Thormthwaite method. The estimation has given 92 mm which is an important quantity. The results of the groundwater microbiological analyses reveal no sign of contamination. The cause is the efficiency of the degradation of pollutants of the Vadose zone. The soil purifying power Md of the HIP was evaluated by the Rehse method and gave values ranging from 2.1 to 12.7 which indicated a complete purification.
PL
Obszar nawodnień Hennaya to grunty rolnicze nawadniane oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni Ain El Hout. W wyniku analizy stwierdzono, że w oczyszczonych ściekach stężenia metali ciężkich i substancji toksycznych jest małe, a średnie wartości parametrów fizycznych i chemicznych mierzonych w 136 próbkach są zadowalające (ChZT – 29,2 mg O2∙dm–3, BZT – 13,14 mg O2∙dm–3, zawiesina – 14,2 mg∙dm–3, N-NO3 – 1,82 mg∙dm–3, pH – 7.7 i przewodnictwo – 927,74 μS∙cm–1). Ścieki zawierają dużą liczbę bakterii coli pochodzenia kałowego (7200 jtk∙(100 dm3)–1) i jaj nicieni przewodu pokarmowego (30 jaj∙dm–3), co stanowi zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Celem badań była analiza oczyszczonych ścieków i ocena ich wpływu na wody gruntowe nawadnianych nimi obszarów. Wstępnie należało dowieść, że ścieki zasilają wody gruntowe i istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Za pomocą metody Thormthwaite’a oszacowano minimalne zasilanie wód podziemnych – 92 mm, czyli jest to znacząca ilość ścieków. Nie stwierdzono mikrobiologicznych zanieczyszczeń wód gruntowych. Przyczyną tego jest zdolność strefy aeracji do redukcji zanieczyszczeń. Redukcję zanieczyszczeń przez gleby nawadnianej strefy oceniano metodą Rehse, a uzyskane wartości wynoszące od 2,1 do 12,7 wskazują na całkowite oczyszczenie.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.