Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Istota bezpieczeństwa dyplomacji
PL
Artykuł stanowi próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa dyplomacji i jest przyczynkiem do dalszej dyskusji nad zagadnieniem, w szczególności w kontekście zwiększającej się dynamiki w relacjach międzynarodowych oraz rozszerzającej się przestrzeni konfrontacji między podmiotami bezpieczeństwa. Praca prezentuje zagadnienie w odniesieniu do roli dyplomacji i siły w stosunkach międzynarodowych w kontekście realizacji interesów narodowych. Poruszana jest również kwestia bezpośrednich ataków na personel dyplomatyczny oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne jako jeden z efektów rywalizacji pomiędzy państwowymi podmiotami bezpieczeństwa.
EN
The paper examines the diplomatic security phenomena throughout an epistemological and ontological view. In the article the Author tries to put a diplomatic security in broader terms related to diplomacy and security, as well as depicts and defines its role, scope and assumptions. The issue is much more important due to rising dynamics of international relations well as still expanding “space confrontation” between states. It is also crucial because sometimes the effects of this confrontation are direct attacks on diplomats or diplomatic and consular missions. The paper depicts an introduction to diplomatic security issues. The sketch of the theory of diplomacy and security is also given.
PL
Republika Macedonii to młody kraj, utworzony zaledwie w 1991 roku. Charakteryzuje się dużą wielokulturowością i wieloetnicznością. Spotkały się tam różne grupy etniczne, wyznające różnorakie poglądy, począwszy od różnego rodzaju odłamów muzułmańskich kończąc na sunnitach czy też prawosławiu. W pierwszej kolejności kraj musi utrzymać się w obecnych granicach, gdyż nie jest uznawany do końca przez inne państwa. Pomimo iż Macedonia nie radzi sobie jeszcze ze wszystkimi problemami, dąży do realizacji celów, które umożliwią jej uzyskanie tytułu pełnoprawnego podmiotu politycznego. Obecnie kraj ten stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i NATO.
EN
Republic of Macedonia is a young country, rised only in 1991. It is characterized by hight multiculturalism and multietnicity. Different ethnic group met there, professing different views, starting with various kinds of Muslim faction, ending with the Sunni orthe Orthodox Church. In the first place, the country must remain within the current limits, because it is not recognized by all countries. Despite the fact that Macedonia can not cope with all situations of the pursuit of goals, which enables her to obtain the title of a fullfleged political subject. Currently, the country is still trying to join the European Union and NATO.
3
Content available Modern management of national competitiveness
EN
This article offers a modern approach to the policy of competitiveness of the national economy at the regional level. Based on the results and experience of domestic and foreign economists the author offers a system of indicators of regional activity and a method for determination of the integrated index of the competitiveness level in the region. This way of calculation makes it possible to carry out the analysis of the regional economic activity dynamics at the tactical (1 year) and strategic (5 years) levels. Three main policies to increase the competitiveness of the region have been proposed: refocus, dualistic, directive. The essence of major policies to increase the competitiveness of the region, its directions and objectives for the national economy have been characterized. The proposals concerning the application of the basic policies of the competitiveness of the region to the appropriate region of Ukraine on the relevant level of its competitiveness have been given.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowoczesne podejście do polityki konkurencyjności gospodarki narodowej na poziomie regionalnym. W oparciu o wyniki i doświadczenia ekonomistów krajowych i zagranicznych autorzy proponują system wskaźników aktywności regionalnej oraz metodę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika poziomu konkurencyjności w regionie. Ten sposób obliczania umożliwia przeprowadzenie analizy dynamiki regionalnej aktywności gospodarczej na poziomie taktycznym (1 rok) i strategicznym (5 lat). Zaproponowano trzy główne polityki mające na celu zwiększenie konkurencyjności regionu: reorientacja, dualistyczna, dyrektywa. Scharakteryzowano istotę głównych polityk zwiększania konkurencyjności regionu, jego kierunki i cele dla gospodarki narodowej. Przedstawiono propozycje dotyczące zastosowania podstawowych polityk konkurencyjności regionu do odpowiedniego regionu Ukrainy na odpowiednim poziomie jego konkurencyjności.
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
PL
Głównym celem tego artykułu jest kontynuacja analizy czynników decydujących o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu zadań publicznych w sektorze drogowym. Pewną inspiracją do tego są wybrane modelowe przykłady realizacji projektów PPP w Kanadzie. Autor stawia tezę, że dotychczasowy poziom wykorzystania możliwości realizacji projektów w polskim drogownictwie przy wykorzystaniu modelu PPP jest niewystarczający. W niniejszym artykule zostały wykorzystane dwie metody badawcze: monograficzna oraz analiza case study. Tekst stanowi merytoryczną kontynuację artykułu pt. ,,Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?", "Budownictwo i Prawo" 2018, Nr 4.
EN
The main purpose ot this article is to analyze the factors that determine the use of public-private partnerships using public tasks in the road sector. Same inspiration for this is the reference model examples of PPP projects in Canada. The authors put forward the thesis that the current level of using of the possibility of implementing projects in Polish road engineering in PPP model is insufficient. This article uses two research-monographic methods and case study analysis. The text is a substantive continuation of the article entitled „What's next with public-private partnership in road engineering.
7
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
8
Content available remote Niewypowiedziana wojna : przestępczość narkotykowa karteli : plata o plomo
PL
Artykuł dotyczy umiejscowienia współczesnych karteli narkotykowych w globalnej sieci powiązań zagrażających bezpieczeństwu państwa, jego instytucji i obywateli. Autorzy rozwijają zagadnienia opisywane w swoim wcześniejszym artykule dotyczącym tej tematyki. Określają zasadnicze cechy i aktywności najważniejszych karteli latynoamerykańskich i ich udział w przestępczych procederach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Opisane zostały również niektóre mechanizmy działania i schemat operacyjny tych transnarodowych organizacji przestępczych. Są one równie niebezpieczne co grupy terrorystyczne, a możliwości działania na każdym polu przestępczości, w tym kooperacji z grupami terrorystycznymi, umożliwiają im ingerencję w życie polityczne i bezpieczeństwo państwa.
EN
The article focuses on placing the contemporary drug cartels in a global network of links threatening the security of the state, its institutions, and citizens. The authors develop perspective described in an earlier article about this subject. They define the essential features and activities of the most important Latin American cartels and their participation in criminal activities in the United States and in Europe. Some of the operational mechanisms and operational patterns of these transnational criminal organizations have also been described and analyzed. The cartels are as dangerous as the terrorist groups, and their possibilities of crime exploitation in every possible area, including cooperation with terrorist groups, enables them to interfere in political life and state security.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania o znaczeniu aspiracji i inicjatyw autonomistów śląskich dla bezpieczeństwa Polski. Autor przedstawił historyczne doświadczenia autonomii Śląska i zagrożenia wynikające ze współczesnych akcji autonomistów decentralizacji i dezintegracji państwa. W konkluzji wykazał wyższość idei „małych ojczyzn” nad szowinizmem odrębności regionów.
EN
The article presents considerations about of aspirations and initiatives of Silesian autonomists in the context of Poland’s internal security. The Author presents the historical experience of the autonomy of Silesia and the threats resulting from the present actions of the autonomists of decentralization and disintegration of the state. In conclusion the Author shows the superiority of the idea of “small homelands” over the chauvinism of regional separateness.
EN
This article is a continued discussion on pres. Barack Obama’s foreign policies approach during his two terms executive control and global security decisions impact. The implications suggest that the approach during this presidency was one of the more ideological stands, when compared to the other past presidencies. One of the final and more important moments of description are an interview and a debate following in The Atlantic monthly. The authors suggest that The Atlantic editor’s approach is the ideological dichotomous correlation between the president Obama’s leftist-liberal views and the American establishment’s need for “politically correct” ideology that can be used as a tool or ideological shield, both expended in the international somewhat “totalitarian plays”, covered by the policy of “good intentions” and well-spoken presidential speeches. Some American mainstream media are part of this correlation. Therefore, the question evolving is two-fold, how good is this for the Europe-Atlantic relations, and how good is this for the world security? The authors, in the continued from part one discussion, reevaluate some aspects of the pres. Obama’s normative stand towards security within the international arena. The fundament of the article refers to The Atlantic debate, yet the practical cause and effect relation is done critically in respect to the Barack Obama’s idealistic assumptions and the American realism in foreign relations, in context of philosophical alignment with pragmatism.
PL
Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat polityki międzynarodowej prezydenta Baracka Obamy w trakcie jego dwukrotnej kadencji, w odniesieniu do głoszonych wartości i wpływu na bezpieczeństwo globalne. Można zauważyć, że jego podejście do polityki międzynarodowej było nastawione bardziej ideologicznie niż w przypadku innych amerykańskich administracji. Jednym z ważniejszych i ostatnich eksplanacji takiego działania był wywiad z nim i późniejsza debata w miesięczniku „The Atlantic”. Autorzy sugerują w odniesieniu do tej dyskusji dychotomiczną korelację między lewicowo-liberalnymi poglądami prezydenta Obamy a poszukiwaniem przez amerykański establishment politycznie poprawnej ideologii, którą można było wykorzystać jako narzędzie lub tarczę ideologiczną dla potrzeb międzynarodowych rozgrywek w ramach „dobrych intencji” przez pryzmat odpowiednio rozwiniętych prezydenckich przemówień. Niektóre z amerykańskich mediów były częścią wytłumaczenia tej korelacji. W tym sensie pojawia się dwoiste pytanie, jak dobre jest takie podejście dla relacji transatlantyckich oraz jak wpływa na bezpieczeństwo światowe. Autorzy rewaluują z perspektywy swojego wcześniejszego artykułu część polityki prezydenta Obamy w odniesieniu do bezpieczeństwa światowego. Fundamentalna treść odnosi się do dyskusji w „The Atlantic”, jednakże główne elementy skupiają się na związkach przyczynowo-skutkowych, w sposób krytyczny przedstawiających prezydencką politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do amerykańskiego realizmu w stosunkach zagranicznych oraz perspektywy pragmatycznej.
EN
This paper deals with propagation of rumours linked to political instability within going public procedure. Rumours affect the decision making significantly because of information asymmetry. Firstly, a team of experts identified a set of 9 macroeconomic variables that are likely to be affected by political instability in a country. Next, a qualitative model was developed. The result is represented by 25 scenarios and their qualitative solutions. The transitional graph represents all possible transitions among the 108 scenarios. Although no of the rumours is under control of the investor, if timely detected, any damages can be averted.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy propagowania plotek związanych z niestabilnością polityczną w ramach procedury oferty publicznej. Pogłoski wpływają znacząco na podejmowanie decyzji z powodu asymetrii informacyjnej. Po pierwsze, zespół ekspertów zidentyfikował zestaw 9 zmiennych makroekonomicznych, na które prawdopodobnie wpłynie niestabilność polityczna w danym kraju. Następnie opracowano model jakościowy. Wynik jest reprezentowany przez 25 scenariuszy i ich jakościowe rozwiązania. Przejściowy wykres przedstawia wszystkie możliwe przejścia pomiędzy 108 scenariuszami. Chociaż żadna z plotek nie znajduje się pod kontrolą inwestora, jeśli zostanie wykryta w odpowiednim czasie, wszelkie szkody mogą zostać ograniczone.
EN
Topics considered in the area of special intelligence activities can be oriented towards the many levels of state’s security interests. When it comes to security strategy, the data acquired by an open source intelligence in addition to other sources converts into very important knowledge, sometimes vital and often instrumental for protection of state’s sovereignty. Information on subversive agenda of an aggressor is always hard to come by, but an open source analysis can be somewhat helpful in tracing possible goals, extent and capacity of foreign secret agenda to destabilize a country or a region. Recently we have an example of such activities, when we observe the Russian sponsored war effort in eastern Ukraine, and its Crimean peninsula annexation by subversive forces. Analyzing the information gathered in reference to Russian actions in Ukraine and its other neighbors, including especially Poland, we can observe specific pattern leading to control of important aspects of state’s security. Authors in the following article review available facts and data connected to intelligence subversion modes and activity patterns that may lead, as is exemplified by the case of Ukrainian conflict, to final gain in political or military goals.
PL
Tematy rozważane w obszarze działań formacji wywiadowczych można odnieść do różnorodnych sfer bezpieczeństwa państwa i jego interesów. W przypadku strategii bezpieczeństwa informacje uzyskane ze źródeł otwartych i innych są niezwykle ważne, czasami żywotne, a innymi razem instrumentalne w zabezpieczeniach państwowej suwerenności. Oczywiście, informacje związane z działaniami dywersyjno-rozpoznawczymi agresora są niezwykle trudne do uzyskania, tu jednak źródła otwarte mogą być pomocne przy ich analizie wskazującej na agendę agresora i możliwy zasięg i możliwości zagranicznego wywiadu w destabilizacji kraju lub całego regionu. Obecnie przykładem takiej aktywności jest rosyjskie zaangażowanie w wojnie we wschodniej Ukrainie oraz aneksja Półwyspu Krymskiego. Analizując informacje odnoszące się do działań rosyjskich na Ukrainie i w jej sąsiednich państwach, w tym zwłaszcza w Polsce, można zaobserwować wzorce określające sposoby prób kontroli ważnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego artykułu analizują na podstawie źródeł otwartych dostępne informacje związane z działaniem wywiadów w zakresie dywersyjno-rozpoznawczym, zmierzającym do podważenia wiarygodności państwa i jego działań. Przykładowo pokazana jest sytuacja na Ukrainie z próbą zawładnięcia jej przestrzeni przez wywiad rosyjski. Przekłada się to również na aspekty dotyczące Polski i innych krajów oraz próby kontroli sfer suwerenności.
EN
The authors’ approach towards the main topic of this article is retrospective, in a sense of overviewing a politological account of changes occurred during transformation, based on Poland’s contemporary history and in face of its political significance. It presents the position of the left-wing political parties on the issue of rebuilding the country’s economic system in the initial period of transformation. The analysis refers specifically to the issues of social and economic security of Poland, at a given timeline with narrow political spectrum of the political parties. The problems discussed are characterized by the fact that the source database is deliberately limited to the documents and publications that are contemporary to the political events of those times. Indeed, some of the sources base is a chronicle like account of concepts’ evolution in manner corresponding to description relating to times and values of interest. In the opinion of the authors, this allows for methodical individual evaluation of described processes, in reference to the facts analyzed and final synthesis manifestation, within the given processes and their outcome. Moreover, such approach is putting the security questions on proper fundaments of one of the original determinants.
PL
Artykuł ma charakter retrospektywny. Autorzy ukazuje stanowiska lewicowych partii politycznych w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego Polski. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji będących jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre z źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów, unikając zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu. W rzeczy samej, niektóre źródłowo podjęte tematy są chronologiczne w stosunku do rozwijających się treści i zainteresowań. W opinii autorów, takie podejście umożliwia metodyczną ewaluację opisywanych procesów na bazie opisywanych faktów, ukazanych całościowo i syntetycznie. Umożliwia to równocześnie obserwację procesów i skutków przemian. W tym sensie właśnie problematyka bezpieczeństwa narodowego ukazana jest przez determinanty, które bazują na odpowiednim fundamencie, w tym wypadku społeczno-politycznym.
EN
The study focuses on the international security agenda found within the Euro-Atlantic arena of political and military activities, and on different institutional and organizational levels of various security interests, visible through official transcripts, discussions, and activities of Euro-Atlantic organizations, including the European Union, United States, Poland, and other States of Europe, in view of President Barack Obama’s policies. Authors’ approach towards the subject is analytical, whereas the particular elements, especially the chosen security outlooks examined, are presented in order to present a synthetic view of the elements and generalized evaluation evolving. The spatiotemporal extent of analysis is positioned within the frames of Barack Obama’s presidency. Authors argue that, since the main security agenda and the Euro-Atlantic relations, with its emanation on other regions of the world, centers on the American military leadership, run by the policy and leadership of the United States, the changes of the White House cabinet is determinative for other areas. Yet, the growth of the European Union into the big European entity would also become an important determinant within this time-based outlook and a major factor in the following relations. The appropriate discussion with fact analysis follows. Place of Poland in such a scenario became difficult in a way, that given the political party government of Poland, it would have to take sides, or level the international differences between the USA and the EU, even in a limited capacity of influencing the outcome.
PL
Głównym tematem analizy jest w artykule zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w perspektywie ogólnej agendy dla przestrzeni euroatlantyckiej, w wymiarach politycznych i wojskowych, oraz instytucjonalnych i organizacyjnych, w sektorach bezpieczeństwa, przez pryzmat oficjalnych streszczeń, dyskusji oraz działań ze względu na poglądy prezydenta Baracka Obamy i wpływu na relacje z Unia Europejską, Polską i innymi państwami regionu. W sensie metodologicznym nastawienie autorów w temacie jest analityczne, gdzie poszczególne fragmenty opisów, zwłaszcza ewaluacji bezpieczeństwa i podejścia w tej dziedzinie do opisu relacji międzynarodowych, mogą zostać zastąpione uogólnieniem i końcową syntezą. Analizowana czasoprzestrzeń określona jest przez dwie kadencje prezydentury Baracka Obamy. Jak autorzy stwierdzają, główne strategiczne założenia bezpieczeństwa euroatlantyckiego określane są przez amerykańską egzekutywę. W związku z tym, zmiana nastawienia Amerykanów przez pryzmat władzy prezydenckiej rzutuje automatycznie na relacje z Europą, oraz determinuje jej sytuację polityczno-wojskową. Nie mniej wzrost znaczenia Unii Europejskiej w pokrywającym się okresie też odpowiednio wpływa na bezpieczeństwo Euro-Atlantyckie, również i Polski w sensie zdeterminowania ogólną polityką europejską, oraz partykularnych założeń bezpieczeństwa określanych przez pryzmat strategii partyjnych. W tym sensie autorzy rozważają sens znaczeniowy i wpływ tzw. „doktryny Obamy” na strategie bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
16
Content available Kłopoty z najnowszą strategią bezpieczeństwa RP
PL
Artykuł prezentuje rozważania o wzajemnych relacjach między strategią a polityką państwa w kontekście bezpieczeństwa i obronności. Określa rolę potencjału (potęgi) państwa, miejsca geopolitycznego i geostrategicznego oraz pozycji międzynarodowej. Zawiera ocenę najnowszej Strategii bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku. Kończy refleksją o nowych wyzwaniach wobec systemu bezpieczeństwa Polski.
EN
The article presents considerations about relations between the strategy and policy of the state in the context of security and defense. Article defines the role of state capabilities (power), geopolitical and geostrategic place and international position. It includes an assessment of the latest National Security Strategy of 2014. Article’s summary is an afterthought about new challenges concerning the Poland’s defense system.
EN
Corporate Social Responsibility (Eng. CSR) has been developing both in the world and in Turkey in recent years and it directly affects organizations’ marketing related to branding activities. Companies conduct a lot of different activities within this issue which are very effective in fields such as public relations and brand communication. This paper include Corporate Social Responsibility case studies conducted in selected Turkishand Polish enterprises in terms of corporate social responsibility policies and brand promotion activities.
PL
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa (ang. CSR) rozwija się zarówno w świecie, jak iw Turcji w ostatnich latach i ma bezpośredni wpływ na działalność marketingową organizacji, która związana jest z marką. Przedsiębiorstwa prowadzą wiele różnych działań w tej kwestii, które są bardzo skuteczne w obszarach, takich jak public relations i komunikacja marki. Dokument ten obejmuje studia przypadków w zakresie Corporate Social Responsibility zrealizowane w wybranych tureckich i polskich przedsiębiorstwach realizujące politykę korporacyjnej odpowiedzialności społecznej i działania promocyjne marki.
18
Content available Źródła etyki w islamie heterodoksyjnym
PL
Artykuł przedstawia zjawisko dżihadu i jego aspekty etyczne. Jest ono przestawione pod względem historycznym, a także współczesności. W artykule znajduje się również omówienie tych wyznań muzułmańskich, dla których dżihad jest zjawiskiem nie tylko nieznanym, ale wręcz odrzucanym. Próbuje też odpowiedzieć co zastąpiło dżihad w przypadku bliskowschodnich alawitów i bałkańskich bektaszytów. W artykule zostały przedstawione historyczne uwarunkowania obu wyznań i ich współczesność. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, o przyszłość tych wyznawców islamu, dla których przemoc i związki polityki z religią są obce.
EN
The article presents the phenomenon of jihad and its ethical aspects. It discusses it from both a historical and contemporary point view. It also outlines those Muslim beliefs/religions for which jihad remains not only an unrecognised but also a disapproved phenomenon. It attempts to find out what replaced jihad in the case of Middle East Alawites and Balkan Bektashi. The historical background of the two religions and their place in contemporary world were described in the article. The attempt to answer the question about the future of those Islam believers who disapprove of violence and any connection between religion and politics was made.
PL
Zważywszy na możliwy przebieg współczesnego konfliktu zbrojnego o skali i intensywności powyżej progu wojny, konstytucyjny tryb mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych mógłby, przynajmniej w skrajnie niekorzystnej sytuacji, praktycznie uniemożliwić to mianowanie. Zachodzi zatem potrzeba nowelizacji ustawy zasadniczej w powyższym zakresie. Wojenny system dowodzenia, wraz z instytucją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, nie zadziała, jeżeli nie będzie odpowiednio wcześniej wdrożony, a w czasie „W” na pewno nie będzie czasu ani możliwości, by tworzyć go od podstaw. Niektóre z analizowanych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r., wywołały szczególne kontrowersje, a nawet wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Próby uniknięcia sprzeczności części znowelizowanych zapisów ustawowych ze znaczeniem odpowiednich norm konstytucyjnych ustalonych w drodze wykładni gramatycznej poprzez zabiegi lingwistyczne ustawodawcy, zmierzające do nadania wyrazom lub ich zbiorom znaczenia zupełnie innego, niż mają w rzeczywistości, nie mieszczą się w konstytucyjnych granicach państwa prawa. Należy zatem zwrócić uwagę na mankamenty analizowanych zmian, w szczególności niejednoznaczności i sprzeczności tworzonych przepisów, skutkujące potencjalnie szkodliwą dla obronności sytuacją, gdy o kształcie systemu kierowania i dowodzenia, w tym wojennego, decydować będą prawnicze interpretacje, dość dowolne wobec braku ustawowych reguł wykładni, a nie skrupulatna działalność prawotwórcza stanowiąca wynik rzetelnej, jak najszerszej analizy. Wydaje się przy tym, że część z opisanych w niniejszym opracowaniu zmian dotyczących Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych zmierza, przynajmniej co do zasady, w pożądanym z punktu widzenia obronności kierunku, chociaż w szczegółach budzić może istotne wątpliwości. Chodzi głównie o nową kompetencję prezydenta w przedmiocie jednoznacznego określenia początku i końca czasu wojny, którego występowanie rodzi przecież ważne następstwa prawne i faktyczne. Jeżeli jednak działania potencjalnego przeciwnika, przybierając postać opisaną w niniejszym opracowaniu, spowodują fizyczną eliminację prezydenta lub Rady Ministrów, bądź chociażby uniemożliwią wystąpienie tego kolegialnego organu ze stosownym wnioskiem, wówczas niemożliwe będzie nie tylko mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, lecz także osiągnięcie jakichkolwiek skutków, które przepisy licznych aktów normatywnych uzależniają od nastąpienia czasu wojny. Wyżej wymienioną zmianę uznać można wobec tego za szczególnie groźną dla obronności.
EN
On the basis of the Constitution of the Republic of Poland - the President appoints the Supreme Commander of the Armed Forces selected for the duration of war, at the request of the Prime Minister. The course of modern armed conflict could prevent this appointment. According to author, it is therefore necessary to amend the provision of the Constitution. The war command system will not work if it is not already implemented. During the war will certainly not be the time to create it from scratch. 1 January 2014 and 30 April 2014 became effective legislative changes called reform of the system of leadership and command of the Polish Armed Forces. This paper focuses on those standards that apply to the Supreme Commander of the Armed Forces, and shows the flaws of some of the analyzed developments, in particular ambiguity and conflict of laws. Author is presenting a thorough analysis of the problems identified in this study. Some of the described changes to the Supreme Commander of the Armed Forces is moving in the right direction, but the details raise serious doubts. First of all, the point is that the President indicates at the request of the Council of Ministers the day, which begins with a time of war on Polish territory and the same mode of the day, at which time the war ends. This allows to present a precise and unambiguous definition of the start and end time of war. Without it one should not be appointed as the Supreme Commander of the Armed Forces. The same danger arises within political environment in case of possible clash between political institution, if the law is not made clearer. It is particularly dangerous for the defenses of the country.
20
Content available remote Co dalej z obywatelskim modelem służby wojskowej w Polsce?
PL
Opracowanie prezentuje zagadnienia związane z prawną, moralną i obywatelską odpowiedzialnością kształtowania jakości powinności obronnych w Polsce po zawieszeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej. W świadomości społecznej Polaków wyłonił się nowy problem aksjologiczny, zwracający uwagę na zanik partycypacji tradycyjnej powinności wojskowej. 11 lutego 2009 r. weszła w życie kolejna i zarazem doniosła w skutkach politycznych, społecznych i ekonomicznych nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W wymiarze politycznym, prawnym i wojskowym był to akt przeniesienia do rezerwy wszystkich obywateli, którzy dotąd nie odbyli służby wojskowej, zrywający historyczną ciągłość poboru do wojska, sięgającego pierwszych chwil funkcjonowania odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Zawieszenie odbywania zasadniczej służby wojskowej od 1 stycznia 2010 r. równowało się szybkiemu wprowadzeniu armii zawodowej w Polsce. Okazało się, że wyjątkowo szybko nastąpiło „wypreparowanie” ze świadomości obywatelskiej konieczności kształcenia cnoty żołnierskiej, utrwaliły się w zamian: deprecjacja zachowań proobronnych (mozolnie formowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat); selektywność kształtowania umiejętności żołnierskich i odtwarzania/formowania odpowiednich pod względem jakości i ilości przeszkolonych rezerw wojskowych. Polska jest jedynym krajem europejskim posiadającym „małą konstytucję obronności”, genezą sięgającą lat 60., czyli okresu apogeum zimnej wojny oraz projekcji systemu obronności właściwego dla „armii drugiej fali”. Permanentne przywoływanie w procesie legislacyjnym w Polsce po zmianie ustrojowej, jako podstawy nowych regulacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, aktu prawnego sprzed prawie półwiecza wywołuje mieszane odczucia. Rodzi poczucie niedookreśloności polityki obronnej państwa i roli „sił zbrojnych trzeciej fali”, korespondującej z koncepcjami działań i środków właściwych dla sztuki wojennej ery informacyjnej, popartymi odpowiednimi, nowoczesnymi rozwiązaniami normatywnymi.
EN
The study presents issues related to legal, moral and civic responsibility of shaping the quality of defence duties in Poland after the suspension of general obligation of military service. In public awareness of Poles, there emerged a new axiological problem that draws attention to the decline of participation of traditional military duty. On 11 February 2009, another, and at the same time significant in political, social and economic consequences, amendment to the act of 21 November 1967 on general obligation to defend the Republic of Poland entered into force. In political, legal and military dimension it was an act of sending to the reserve all citizens who have not performed the military service yet, breaking the historical continuity of conscription for the army that dated back the first moments of functioning of the reborn Second Polish Republic. The suspension of performing the compulsory military service - from 1 January 2010 led to quick introduction of the professional army in Poland. It turned out that there was an exceptionally quick “dissection” from the civic awareness of the necessity to shape military virtue, perpetuating instead: depreciation of pro-defensive behaviour (laboriously formed over the period of several dozen years); selectivity of shaping military skills and reconstructing/forming trained military reserves that are appropriate in terms of quality and number. Poland is the only European country that has a “small constitution of defence”, the origin of which dates back to the 60s, i.e. the time of the climax of the Cold War and the plan of the defence system typical of the “second wave army”. Permanent recalling in the legislative process in Poland after the political transformation as the basis for new regulations in the area of safety and defence of the country the legislative act - from almost half a century - evokes mixed feelings. This invokes a sense of vagueness in relation to the country’s defence policy and the role of the “third wave armed forces”, by definition corresponding to concepts of actions and means typical of the art of war of the information era, supported by proper modern normative solutions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.