Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Time is one of the main factors, and it affects the decision of costumers while choosing a particular transportation company. Every stage of logistics processes takes a particular period. That is why almost every firm thinks about the ways of decreasing the time wastes in order to maximize the profit of business. The objective of this research is to explore how different logistics innovations can affect freight transportation processes and save operational time. To achieve this goal and explore the topic more deeply, a list of articles published in worldwide databases related to this domain was analyzed and interpreted. The survey on freight transportation was used to get a better knowledge of today’s situation of freight systems. Based on the result of this article, it is suggested that new ideas for the management of companies in this sphere are suggested. The findings of this research can help Kazakhstan’s logistics companies to develop better strategies and to adopt innovative logistics technologies into freight transportation. They can make them become innovation-based logistics service providers.
PL
Czas jest jednym z głównych czynników i wpływa na decyzję klientów przy wyborze konkretnej firmy transportowej. Każdy etap procesów logistycznych zajmuje określony okres. Właśnie dlatego prawie każda firma myśli o sposobach zmniejszenia marnotrawstwa czasu w celu maksymalizacji zysku firmy. Celem tych badań jest zbadanie, w jaki sposób różne innowacje logistyczne mogą wpłynąć na procesy transportu towarów i zaoszczędzić czas operacyjny. Aby osiągnąć ten cel i głębiej zgłębić ten temat, przeanalizowano i zinterpretowano listę artykułów opublikowanych w światowych bazach danych związanych z tą domeną. Ankieta dotycząca transportu towarowego została wykorzystana, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat dzisiejszej sytuacji systemów towarowych. Na podstawie wyników tego artykułu sugeruje się nowe pomysły dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami w tej dziedzinie. Wyniki tych badań mogą pomóc Kazachstanom w logistyce w opracowaniu lepszych strategii i zastosowaniu innowacyjnych technologii logistycznych w transporcie towarów. Mogą sprawić, że staną się dostawcami usług logistycznych opartych na innowacjach.
PL
Celem artykułu jest wskazanie i określenie ról głównych in- teresariuszy mających wpływ na rozwój multimodalnego transportu towarowego. Podstawę wnioskowania stanowią wyniki Projektu ChemMultimodal zrealizowanego w latach 2016–2019 w regionie Europy Środkowej. W Projekcie wyko- rzystano ilościowe i jakościowe metody badawcze: badanie ankietowe, pogłębione wywiady indywidualne oraz studia przypadków. Wyniki badań na przykładzie branży chemicz- nej doprowadziły do konstatacji o konieczności holistyczne- go podejścia w dążeniu do wzrostu znaczenia transportu multimodalnego w przewozach ładunków. Wymaga ono in- tegracji strategii, celów i działań kluczowych interesariuszy. Do interesariuszy tych należą: instytucje określające strate- gie i regulacje w zakresie polityki transportowej oraz planu- jące i finansujące inwestycje na poziomie Unii Europejskiej, krajowym i regionalnym, ogniwa łańcuchów dostaw, przed- siębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz uczestnicy rynku usług TSL, a także klastry i izby przemysłowe.
EN
The aim of the article is to identify and define the roles of the main stakeholders that influence the development of multimodal freight transport. The conclusions are based on the results of the ChemMultimodal Project implemented in 2016–2019 in the Central Europe region. The Project team used quantitative and qualitative research methods: survey, in-depth individual interviews and case studies. The research findings on the example of the chemical industry led to the conclusion of the need for a holistic approach in the pursuit of increasing the significance of multimodality in cargo transportation. It requires integration of strategies, objectives and activities of key stakeholders. These stakeholders include: institutions that define strategies and regulations in the field of transport policy, plan and finance investments at the EU, national and regional level, links of supply chains, manufacturing and trade companies, logistics service providers as well as clusters and chambers of industries.
PL
Aby przedyskutować problematykę infrastruktury rowerowej proponuję skupić się na czterech zagadnieniach: jakości rozwiązań, ich adekwatności a także zgodności z przepisami i roli, jaką mają pełnić w szerszej perspektywie – np. polityki transportowej gminy czy w ujęciu planistycznym. W Polsce mamy kłopot z wszystkimi czterema. Dlatego ważne jest też odniesienie nie tylko do najlepszej praktyki znanej z krajów, gdzie ruch rowerowy nierzadko przekracza 20% podróży, ale i do skodyfikowanych zasad stojących za tą praktyką. Ważna jest też analiza doświadczeń wynikających z polskich realizacji.
4
Content available Rail Baltica – postępy w realizacji projektu
PL
Rail Baltica Global Forum – cyklicznie odbywające się międzynarodowe wydarzenie jest okazją do aktualizacji informacji na temat postępów prac w projekcie. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych informacji dotyczących stanu realizacji projektu przekazanych przez managerów projektu w trakcie tegorocznego Forum w Wilnie. Obejmują one zagadnienia ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Przedstawiono także informacje dotyczące włączenia Finlandii do projektu Rail Baltica. Artykuł zilustrowany jest mapami i diagramami.
EN
Rail Baltica Global Forum is a cyclical international event and an exelent oportunity to update information on the progres of work in the project. The purpose of the article is to present up-to-date information on the status of project implementation provided by project managers during Forum. They includ technical, economic and organisational issues. Information was also provided on the inclusion of Finland in the Rail Baltica project. The article is ilustrated by maps and diagrams.
5
Content available remote Rozwój usług logistycznych w transporcie kolejowym
PL
Usługi logistyczne są ważnym elementem szybko rozwożącej się gospodarki i wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Azjatyckimi. Rynek TSL rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie rosną przewozy towarów jednak udział w nim transportu kolejowego z roku na rok maleje. Klienci rynku TSL (Transportowo-Spedycyjno-Logistycznego) oczekują kompleksowej obsługi logistycznej przez jednego partnera. Transport kolejowy dla odzyskania części ryku powinien rozszerzać zakres świadczonych usług oraz stwarzać warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych, ale także takich segmentów przewozu jak przewozy rozproszone czy materiałów niebezpiecznych. Oprócz zmian organizacyjnych niezbędnym elementem pozyskania klientów jest dedykowana infrastruktura przeładunkowa.
EN
Logistics services are an important element of a fast-moving economy and trade between the European Union and Asian countries. The TSL market is developing in Poland, goods transport is growing rapidly, however, the share of rail transport in it is decreasing every year. Customers of the TSL (Transport and Shipping and Logistics) market expect comprehensive logistics services from one partner. Rail transport to recover the part of the roam should expand the scope of services provided and create conditions for the development of intermodal transport, but also such segments of transport as dispersed transport or hazardous materials. In addition to organizational changes, a dedicated reloading infrastructure is an indispensable element of acquiring customers.
PL
Mało jest wynalazków, które zmieniły świat w równie istotny sposób jak samochody. Sposób dotarcia do określonego miejsca może jednak zostać zrealizowany też dzięki innym środkom komunikacji, np. transportowi zbiorowemu czy rowerom. A może wystarczy przejść pieszo? W jaki sposób zatem prowadzić racjonalną politykę przestrzenną, szczególnie transportową?
7
Content available remote Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – wybrane aspekty
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące bezpieczeństwu w transporcie kolejowym. Przedstawione w nim zostały najważniejsze aspekty związane z jego zapewnieniem, oraz zadania realizowane przez przedsiębiorstwa transportowe aby poziom tego bezpieczeństwa gwarantował oczekiwaną przez klienta jakość usług transportowych. W artykule wskazano także wpływ dążności do zapewnienia bezpieczeństwa na decyzje menadżerskie podejmowane w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Wskazane są w nim także zalecenia mające na celu świadczenie usług na satysfakcjonującym poziomie jakości przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przy obecnej sytuacji rynkowej.
EN
The article contains the results of the research on safety in the rail transport. It highlights the most important aspects related to its maintenance and tasks carried out by transport companies in order to the level of this safety guarantees the quality of transport services expected by the customer. The article also shows the impact of the strive for ensuring safety on managerial decisions taken in the rail transport companies. It also includes recommendations aimed at providing services at a satisfactory level of quality while maintaining security in the current market situation.
PL
Transport, obok rolnictwa i handlu, stanowił jeden z pierwszych obszarów, które zostały objęte wspólną polityką Unii Europejskiej. Pochodną dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz procesów integracyjnych było niejednokrotne przewartościowanie realizowanych w jej ramach celów i priorytetów inwestycyjnych oraz potrzeb rozwojowych w zakresie poszczególnych gałęzi transportu, w tym również kolejowych przewozów cargo. Kraje członkowskie, choć prowadzą suwerenne polityki transportowe, chcąc współtworzyć system transportowy — muszą starać się podążać za tymi zmianami i ujmować je w narodowych politykach transportowych. W artykule dokonano analizy tych celów oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku kolejowego cargo w latach 1980–2018.
EN
Transportation, next to agriculture and trade was one of the first areas covered by the common policy of the European Union. The consequence of dynamic socioeconomic changes and integration processes of this grouping was re-evaluation of the realized goals and investment priorities as well as development needs of different modes of transport, including rail freight. Member states, although they have sovereign transport policies, wanting to co-create the transport system must try to follow these changes and include them in national transport policies. In this article was analyzed the goals and their impact on the functioning of the polish rail cargo market in the years 1980–2018.
9
Content available remote Analiza i ocena systemu transportowego na przykładzie krajów azjatyckich
PL
Stabilnym fundamentem wzrostu gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny oraz przemysłowy. Transport odpowiada poza przemieszczanie osób oraz towarów nie tylko w danym kraju, ale także przyczynia się do znaczącej integracji państw na arenie międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia jakości życia. Niezwykle istotna przy tym okazuje się ewolucja systemów transportowych, na którą ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące zjawisko globalizacji, a także modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala, aby dana gospodarka kraju stała się gospodarką konkurencyjną, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób oraz towarów, a także gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach. Analiza została przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka niniejszego artykułu dokonała także oceny systemów transportowych we wskazanych krajach biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł ma służyć weryfikacji następującej tez: efektywne zarządzanie systemem transportowym jest wynikiem sprawnie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.
EN
A well-developed transport system that guarantees social and industrial development is a stable foundation for the economic growth of every country. Transport is responsible for carrying people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant integration of countries on the international arena, which directly affects the development of tourism and the constant improvement of the quality of life. The evolution of transport systems is extremely important. It is strongly influenced by growing consumerism, the progressing phenomenon of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases the level of security of people and goods, and also guarantees a huge number of jobs. The main purpose of this article is to analyze the transport system of Japan and China, including the directions of transport policy development in the countries concerned. The analysis was carried out on the basis of critical analysis of the source literature and the analysis of statistical data on transport infrastructure. The author of this article also assessed the transport systems in the countries indicated, taking into account the current advancement of the activities of the entities responsible for transport policy. The article is intended to verify the following thesis: effective management of the transport system is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial aspect.
PL
Republika Federalna Niemiec jest jednym z ostatnich państw Unii Europejskiej, które dokonały liberalizacji rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych. Od 1935 r. do 2012 r. dostęp do rynku był ściśle reglamentowany. Przewoźnicy autobusowi byli dopuszczani tylko w sytuacji, gdy transport autobusowy nie zagrażał pozycji kolei, a był jedynie jej uzupełnieniem. Z początkiem 2013 r. zniesiono większość ograniczeń, rozpoczynając dynamiczny wzrost rynku. Autobusy międzymiastowe znacząco zmieniły politykę transportową miast oraz zdynamizowały konkurencję międzygałęziową w segmencie przewozów dalekobieżnych. W miastach niemieckich pojawiły się duże generatory ruchu, a przestrzeń dworców okazała się niewystarczająca. Autobusy dalekobieżne, mimo obostrzeń prawnych, stały się elementem regionalnych systemów transportowych. Nieprzyzwyczajony do konkurencji narodowy przewoźnik kolejowy Deutshce Bahn został zmuszony do odnalezienia się w nowej pozycji rynkowej – odpowiedzią było zwiększenie puli promocyjnych biletów. Równocześnie na rynku autobusowym rozpoczęły się procesy koncentracji, dominujący podmiot pozyskał ponad ¾ rynku. Gwałtowny rozwój rynku wywołał pytania o rozszerzenie na autobusy opłat za korzystanie z autostrad. Z perspektywy trzech lat, liberalizację rynku przewozów autobusowych należy uznać jednak za mającą korzystny wpływ na politykę transportową. Większość pasażerów autobusy pozyskały kosztem indywidualnej motoryzacji, a nie kolei, jak pierwotnie się obawiano.
EN
The Federal Republic of Germany is one of the last member states of the European Union that have liberalized the market of the long-distance buses (interurban buses). Since 1935 until the end of 2012 the access to the market was strictly regulated. Bus companies were allowed only when the bus transport does not threaten the position of railways, and it was only a supplement. The beginning of 2013 lifted most of the restrictions. It has started a dynamic growth of the market. The long-distance buses have changed significantly the urban transport policy as well as have boosted the intermodal competition in the segment of long-distance transport. In the German cities have appeared significant traffic generators, and space of bus terminals turned to be insufficient. Coaches, despite legal restrictions, have become part of the regional transport systems. The unaccustomed to competition national railway carrier – Deutsche Bahn – was forced to find a new position in the market. The answer was to increase the number of promotional tickets. At the same time at the bus market has begun the processes of concentration. The dominant company acquired more than three-quarters of the market. The rapid development of the long-distance buses caused the questions about the extension of a present of motorways toll for lorries also for buses. From the perspective of three years, the liberalization of the bus market to be considered, however, as having a positive impact on transport policy. Most of the passengers using interurban buses used to use private cars, not the railways, as originally feared.
EN
This article presents the concept of transportation demand management (TDM) in the EU transport policy context. Authors present the source of transport intensity problems and also show good practices that effectively reduce the transport demand. To identify the major transportation demand problems that cities are faced with, primary and secondary research was carried out. Primary research shows the social awareness of mobility management. Secondary research consists of a thorough review of the existing literature on transport problems faced by cities. From this view, it is clear that transport in relation to the length of the roads in Poland is one of the highest in Europe. This paper also indicates that the current urban policies are often the main causes of suburbanization.
12
EN
This paper presents the review of policies and their possible effects for promoting the use of electric vehicles. Suggestions on faster implementation of electric vehicles can also be identified within best practices from abroad. Various countries have adopted different policies to promote the use of electric vehicles which include fiscal or other forms of incentives that would persuade people into buying electric vehicles. Possible effects are hard to determine since many variables affect a consumer’s purchasing decisions. That is why identification of policies that have proven to be successful and those that have not achieved projected results and should be improved is necessary. Research has shown that countries with most promising policies for promotion have the biggest share of electric vehicles and invest the most in their promotion (fiscal incentives).
PL
Jednym z podstawowych czynników integracji europejskiej jest transport, a w nim kolejowy transport pasażerski. Od 1981 roku ulega on w Europie intensywnej modyfikacji polegającej na wprowadzaniu środków transportu o dużych prędkościach. Tworzy to nową jakość w przewozach pasażerskich, przyczyniającą się do możliwości ich realizacji trasami transeuropejskimi. Celem artykułu jest przedstawienie modeli oraz potencjalnych transeuropejskich tras kolei dużych prędkości w Unii Europejskiej.
EN
Transport models of high speed rail in the trans – European network of the European Union. Ever since 1981 this transport was subject to intensive modification in form of introduction of high speed rail transport. This creates a new quality in passenger transport and may potentially contribute to the possibility of transport with use of trans-European routes. The aim of the article is to present the models and potential trans-European high speed rail routes in the European Union.
EN
The low emission mobility is one of the major goals of the European transport policy. Energy and climate policies accelerated the potential of transport to shift towards low emission mobility. In addition, promoting multimodality will strength the shift towards lower emission transport modes such as inland waterway transport and rail. Although inland waterway transport is not the main source of air pollution in the European Union, the modal shift may result in an increase of emissions from this mode of transport in the next years. The goal of this paper is to trace the issue of emissions from inland waterway transport in the context of European energy, climate and transport policy with particular attention to measures to reduce emissions in inland waterway transport. In order to trace these issues, the latest energy, climate and transport policy documents were analyzed. There is also a comparison of the results of two research studies on emissions from inland vessels in order to describe its energy efficiency and the ability to interfere with the objectives set by the low emission policy. Characteristics of the IWT are the longevity of the engines, less stringent emission limits for inland shipping compare to the other land-based modes of transport and the relatively small and specific market for inland vessels causes disadvantages of scale. These qualities determine most measures for reduction of emission in IWT. The IWT vessels emit relatively few greenhouse gases, but can have rather high values for pollutant emissions, when compared to railways and trucks. Most measures for the reduction of emissions in IWT at the same time also reduce fuel consumption, and therefore have both ecological and economic benefits. New strategy for low-emission mobility in inland waterway transport is electric power. Converting inland ships to electric power is an interface between technology and sustainability. Digitalization is necessary to improve the competitiveness of inland waterway transport. Digitalization is also the tool to provide multimodal integration. This could incentivize a modal shift towards inland waterway transport.
PL
Niskoemisyjna mobilność jest jednym z głównych celów europejskiej polityki transportowej. Polityki energetyczna i klimatyczna wzmacniają potencjał transportu do zmiany w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Dodatkowo promocja multimodalności przyspiesza przesunięcie w kierunku niskoemisyjnych gałęzi transportu, takich jak transport wodny śródlądowy i kolejowy. Pomimo że transport wodny śródlądowy nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, przesunięcie gałęziowe może skutkować zwiększeniem emisji w tej gałęzi transportu w kolejnych latach. Celem artykułu jest analiza emisji w żegludze śródlądowej w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej, w szczególności środków służących redukcji emisji w transporcie wodnym śródlądowym. W celu prześledzenia tych zagadnień przeanalizowane zostały ostatnie dokumenty polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej. Porównane zostały rezultaty dwóch studiów badawczych nad emisjami ze statków rzecznych w celu opisu efektywności energetycznej żeglugi i jej zdolności do włączenia się w cele wyznaczone przez politykę niskoemisyjnej mobilności. Transport wodny śródlądowy charakteryzuje się długą żywotnością silników, mniej rygorystycznymi limitami emisji w porównaniu do innych gałęzi transportu lądowego, jak również relatywnie małym i specyficznym rynkiem statków rzecznych, który tworzy niekorzyści skali. Te cechy determinują większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej. Statki rzeczne emitują relatywnie mniej gazów cieplarnianych, lecz więcej zanieczyszczeń w porównaniu do transportu samochodowego i kolejowego. Większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej zmniejsza także zużycie paliwa. Przynoszą więc one zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne. Nową strategią niskoemisyjnej mobilności w transporcie wodnym śródlądowym jest zasilanie elektryczne. Zmiana zasilania statków w kierunku napędu elektrycznego jest połączeniem technologii i zrównoważonego rozwoju. Digitalizacja jest konieczna dla poprawy konkurencyjności transportu wodnego śródlądowego. Jest ona również narzędziem integracji międzygałęziowej. Może być impulsem do przesunięcia gałęziowego w kierunku żeglugi śródlądowej.
15
Content available remote Transport rzeczny w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej
PL
Polityka transportowa jest jednym z najważniejszych czynników kształtowania systemu transportowego kraju i kontynentu europejskiego. Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej na rozwój transportu rzecznego w Polsce. Przedmiotem badań są najważniejsze dokumenty polityczne i strategiczne obowiązujące w UE i RP w latach 2001-2017, których treścią są koncepcje systemu transportowego, w tym długofalowe plany budowy i modernizacji infrastruktury transportowej, w części dotyczącej transportu rzecznego. Przyjęto założenie, że transport rzeczny powinien mieć priorytetowe znaczenie w systemie transportowym ze względu na swoje cechy techniczno – eksploatacyjne i środowiskowe, bezpieczeństwo, niskie koszty zewnętrzne oraz wpływ na konkurencyjność portów morskich i rozwój społeczno – gospodarczy regionów położonych w dolinie rzek. Unia Europejska od wielu lat promuje rozwój transportu śródlądowego, kolejowego i intermodalnego mając na celu zmniejszenie przewozów w ruchu drogowym, który ma negatywy wpływ na środowisko i wzrost kongestii. W polityce transportowej UE za konieczne uznano zmiany proporcji między gałęziami oraz integrowanie transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i kolei. Komisja Europejska zaleciła rozwój transportu rzecznego jako gałęzi ekologicznej, bezpiecznej i najmniej energochłonnej. W artykule przedstawiono analizę i ocenę warunków instytucjonalnych, prawnych i infrastrukturalnych rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.
EN
Transport policy is one of the most important factors affecting transport systems in individual countries and in Europe as a whole. This article analyzes and evaluates the impact of the transport policy of Poland and that of the European Union on the development of river transport in Poland. The study focuses on the most important political and strategic documents in force in the European Union and in the Republic of Poland in 2001-2017, containing transport system concepts, including plans of long-term construction and modernization of transport infrastructure that partly involve river transport. It has been assumed that river transport should be a priority in the Polish transport system due to its technical, operational and environmental characteristics, safety, low external costs, increased competitiveness of sea ports and the socio-economic development of regions located along rivers. The European Union has been promoting the development of inland waterway, rail and intermodal modes of transport for years, aiming at the reduction of the share of road freight carriage that adversely affects the environment and intensifies congestions. EU transport policy makers have found it necesary to amend the proportions and to integrate sea, inland waterway and rail transport. The European Commission has recommended to develop river transport for its advantages, such as low environmental impact, safety and energy efficiency. The article analyzes and evaluates the conditions, in terms of institutions, legislation and infrastructure, for the development of inland shipping in Poland.
16
Content available remote Biogram: Profesor Zbigniew Taylor
17
Content available remote Proces planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
PL
We współczesnych miastach dąży się do zapewnienia społeczeństwu swobodnego przemieszczania się, dostępu, komunikowania, handlu oraz nawiązywania kontaktów w sposób, który nie zaburza dobrobytu w kontekście społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym. Instrumentem umożliwiającym sprostanie tym wyzwaniom jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej. W artykule przedstawiono istotę planu i jego cechy charakterystyczne, odróżniające go od dotychczasowych strategii planistycznych. Ponadto artykuł prezentuje poszczególne etapy procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, poparte przykładami z miast, które zastosowały już tę koncepcję.
EN
Provision the society with the free movement, access, communication, trade and networking in a way that does not disturb prosperity in a social, environmental and economic context is a great challenge of nowadays cities. An instrument that allows to meet these challenges is the Sustainable Urban Mobility Plan. The article presents the essence of the plan and its characteristics, which distinguish it from the existing planning strategies. In addition, the article discusses the individual stages of the sustainable urban mobility planning process, supported by the examples from cities that have already applied this concept.
PL
Artykuł przedstawia funkcjonowanie i rozwój śródlądowego transportu wodnego na górnej Łabie stanowiącym punkt odniesienia dla polskich projektów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, oraz jego znaczenia dla funkcjonowania obecnej sieci transportowej, a także realizacji koncepcji zrównoważonego transportu.
EN
The article presents the functioning and development of inland water transport on the upper Elbe as a reference point for Polish development projects of inland waterways, and its significance for the functioning of the present transport network, as well as the implementation of the concept of sustainable transport.
PL
Sprawny transport jest konieczny do rozwoju gospodarczego kraju i swobodnego przepływu towarów w procesie globalnym. Wpływa on również na rozwój przedsiębiorczości w zakresie usług przewozowych oferowanych przez podmioty transportowe na rynkach europejskich. W artykule przedstawiono problematykę związaną z przewozem ładunków na terenie Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na znaczenie procesów transportowych dla gospodarki oraz konieczność zapewnienia ich bezpieczeństwa. W artykule pokazano znaczenie różnych gałęzi transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów samochodowych oraz próbowano ocenić miejsce polskich firm transportowych na tle unijnej konkurencji.
EN
Efficient transport is necessary for the economic development of the country and the free flow of goods in the global process. It also affects the development of entrepreneurship in the field of transport services offered by transport entities on European markets. The article presents the problems related to the carriage of cargo within the European Union. Attention is paid to the importance of transport processes for the economy and the need to ensure their safety. The article shows the importance of various modes of transport, with particular emphasis on road transport and tried to assess the position of Polish transport companies against the background of EU competition.
PL
W artykule omówiono aspekty związane z rozwiązaniami prawnymi w Unii Europejskiej, które mają bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji toksycznych składników spalin z silników spalinowych oraz są wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych. Przedstawione zostały problemy związane z rozwiązaniami technicznymi, które ograniczają negatywne oddziaływanie skutków eksploatowanych samochodów na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Opisano rozwój i wpływ systemu diagnostycznego OBD oraz wpływ urządzeń pozasilnikowch na ograniczenie emisji. Przeprowadzone badania wybranej grupy samochodów osobowych podczas obowiązkowych badań kontrolnych wyodrębniły grupę pojazdów, która nie spełniła wymagań ustawodawcy w zakresie dopuszczalnych wartości toksycznych składników spalin.
EN
The article discusses aspects related to legal solutions in the European Union, which have a direct impact on reducing the emission of toxic exhaust components from internal combustion engines, which are used to drive motor vehicles. Problems related to technical solutions that limit the negative impact of exploited cars on pollution of the natural environment have been presented. The development and impact of the OBD diagnostic system and the influence of non-engine equipment on emission reduction have been described. Carried out tests of a selected group of passenger cars during the obligatory check tests identified a group of vehicles that did not meet the legislator's requirements regarding the permissible values of toxic exhaust components.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.