Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  politics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
2
Content available remote Niewypowiedziana wojna : przestępczość narkotykowa karteli : plata o plomo
PL
Artykuł dotyczy umiejscowienia współczesnych karteli narkotykowych w globalnej sieci powiązań zagrażających bezpieczeństwu państwa, jego instytucji i obywateli. Autorzy rozwijają zagadnienia opisywane w swoim wcześniejszym artykule dotyczącym tej tematyki. Określają zasadnicze cechy i aktywności najważniejszych karteli latynoamerykańskich i ich udział w przestępczych procederach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Opisane zostały również niektóre mechanizmy działania i schemat operacyjny tych transnarodowych organizacji przestępczych. Są one równie niebezpieczne co grupy terrorystyczne, a możliwości działania na każdym polu przestępczości, w tym kooperacji z grupami terrorystycznymi, umożliwiają im ingerencję w życie polityczne i bezpieczeństwo państwa.
EN
The article focuses on placing the contemporary drug cartels in a global network of links threatening the security of the state, its institutions, and citizens. The authors develop perspective described in an earlier article about this subject. They define the essential features and activities of the most important Latin American cartels and their participation in criminal activities in the United States and in Europe. Some of the operational mechanisms and operational patterns of these transnational criminal organizations have also been described and analyzed. The cartels are as dangerous as the terrorist groups, and their possibilities of crime exploitation in every possible area, including cooperation with terrorist groups, enables them to interfere in political life and state security.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania o znaczeniu aspiracji i inicjatyw autonomistów śląskich dla bezpieczeństwa Polski. Autor przedstawił historyczne doświadczenia autonomii Śląska i zagrożenia wynikające ze współczesnych akcji autonomistów decentralizacji i dezintegracji państwa. W konkluzji wykazał wyższość idei „małych ojczyzn” nad szowinizmem odrębności regionów.
EN
The article presents considerations about of aspirations and initiatives of Silesian autonomists in the context of Poland’s internal security. The Author presents the historical experience of the autonomy of Silesia and the threats resulting from the present actions of the autonomists of decentralization and disintegration of the state. In conclusion the Author shows the superiority of the idea of “small homelands” over the chauvinism of regional separateness.
4
Content available Uwarunkowania rozwoju gier organizacyjnych
PL
Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań powstawania gier organizacyjnych. Tekst opiera się na badania przeprowadzonych w formie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów. Gry organizacyjne mogą pełnić rolę konstruktywną, jednak często mają one charakter destrukcyjny. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować najważniejsze uwarunkowania powstawania gier organizacyjnych oraz wybrane czynniki i mechanizmy, które czynią gry dysfunkcjonalnymi. Należą do nich m.in. dążenie do władzy formalnej lub nieformalnej, chęć wpływu na zmianę, poprawa statusu materialnego, obrona własnej pozycji i inne.
EN
The aim of this article is to present the preconditions for the emergence of organizational games. The text is based on research conducted in the form of partially structured interviews. Although, organizational games can be constructive, they often have the opposite effect. The research allowed to identify the most important preconditions for the emergence of organizational games, as well as selected factors and mechanisms that make the games dysfunctional. These include, inter alia, a desire for formal or informal power, the desire to influence change, the improvement of material status, defense of one's own position and the like.
EN
This article is a continued discussion on pres. Barack Obama’s foreign policies approach during his two terms executive control and global security decisions impact. The implications suggest that the approach during this presidency was one of the more ideological stands, when compared to the other past presidencies. One of the final and more important moments of description are an interview and a debate following in The Atlantic monthly. The authors suggest that The Atlantic editor’s approach is the ideological dichotomous correlation between the president Obama’s leftist-liberal views and the American establishment’s need for “politically correct” ideology that can be used as a tool or ideological shield, both expended in the international somewhat “totalitarian plays”, covered by the policy of “good intentions” and well-spoken presidential speeches. Some American mainstream media are part of this correlation. Therefore, the question evolving is two-fold, how good is this for the Europe-Atlantic relations, and how good is this for the world security? The authors, in the continued from part one discussion, reevaluate some aspects of the pres. Obama’s normative stand towards security within the international arena. The fundament of the article refers to The Atlantic debate, yet the practical cause and effect relation is done critically in respect to the Barack Obama’s idealistic assumptions and the American realism in foreign relations, in context of philosophical alignment with pragmatism.
PL
Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat polityki międzynarodowej prezydenta Baracka Obamy w trakcie jego dwukrotnej kadencji, w odniesieniu do głoszonych wartości i wpływu na bezpieczeństwo globalne. Można zauważyć, że jego podejście do polityki międzynarodowej było nastawione bardziej ideologicznie niż w przypadku innych amerykańskich administracji. Jednym z ważniejszych i ostatnich eksplanacji takiego działania był wywiad z nim i późniejsza debata w miesięczniku „The Atlantic”. Autorzy sugerują w odniesieniu do tej dyskusji dychotomiczną korelację między lewicowo-liberalnymi poglądami prezydenta Obamy a poszukiwaniem przez amerykański establishment politycznie poprawnej ideologii, którą można było wykorzystać jako narzędzie lub tarczę ideologiczną dla potrzeb międzynarodowych rozgrywek w ramach „dobrych intencji” przez pryzmat odpowiednio rozwiniętych prezydenckich przemówień. Niektóre z amerykańskich mediów były częścią wytłumaczenia tej korelacji. W tym sensie pojawia się dwoiste pytanie, jak dobre jest takie podejście dla relacji transatlantyckich oraz jak wpływa na bezpieczeństwo światowe. Autorzy rewaluują z perspektywy swojego wcześniejszego artykułu część polityki prezydenta Obamy w odniesieniu do bezpieczeństwa światowego. Fundamentalna treść odnosi się do dyskusji w „The Atlantic”, jednakże główne elementy skupiają się na związkach przyczynowo-skutkowych, w sposób krytyczny przedstawiających prezydencką politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do amerykańskiego realizmu w stosunkach zagranicznych oraz perspektywy pragmatycznej.
EN
This paper deals with propagation of rumours linked to political instability within going public procedure. Rumours affect the decision making significantly because of information asymmetry. Firstly, a team of experts identified a set of 9 macroeconomic variables that are likely to be affected by political instability in a country. Next, a qualitative model was developed. The result is represented by 25 scenarios and their qualitative solutions. The transitional graph represents all possible transitions among the 108 scenarios. Although no of the rumours is under control of the investor, if timely detected, any damages can be averted.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy propagowania plotek związanych z niestabilnością polityczną w ramach procedury oferty publicznej. Pogłoski wpływają znacząco na podejmowanie decyzji z powodu asymetrii informacyjnej. Po pierwsze, zespół ekspertów zidentyfikował zestaw 9 zmiennych makroekonomicznych, na które prawdopodobnie wpłynie niestabilność polityczna w danym kraju. Następnie opracowano model jakościowy. Wynik jest reprezentowany przez 25 scenariuszy i ich jakościowe rozwiązania. Przejściowy wykres przedstawia wszystkie możliwe przejścia pomiędzy 108 scenariuszami. Chociaż żadna z plotek nie znajduje się pod kontrolą inwestora, jeśli zostanie wykryta w odpowiednim czasie, wszelkie szkody mogą zostać ograniczone.
EN
Topics considered in the area of special intelligence activities can be oriented towards the many levels of state’s security interests. When it comes to security strategy, the data acquired by an open source intelligence in addition to other sources converts into very important knowledge, sometimes vital and often instrumental for protection of state’s sovereignty. Information on subversive agenda of an aggressor is always hard to come by, but an open source analysis can be somewhat helpful in tracing possible goals, extent and capacity of foreign secret agenda to destabilize a country or a region. Recently we have an example of such activities, when we observe the Russian sponsored war effort in eastern Ukraine, and its Crimean peninsula annexation by subversive forces. Analyzing the information gathered in reference to Russian actions in Ukraine and its other neighbors, including especially Poland, we can observe specific pattern leading to control of important aspects of state’s security. Authors in the following article review available facts and data connected to intelligence subversion modes and activity patterns that may lead, as is exemplified by the case of Ukrainian conflict, to final gain in political or military goals.
PL
Tematy rozważane w obszarze działań formacji wywiadowczych można odnieść do różnorodnych sfer bezpieczeństwa państwa i jego interesów. W przypadku strategii bezpieczeństwa informacje uzyskane ze źródeł otwartych i innych są niezwykle ważne, czasami żywotne, a innymi razem instrumentalne w zabezpieczeniach państwowej suwerenności. Oczywiście, informacje związane z działaniami dywersyjno-rozpoznawczymi agresora są niezwykle trudne do uzyskania, tu jednak źródła otwarte mogą być pomocne przy ich analizie wskazującej na agendę agresora i możliwy zasięg i możliwości zagranicznego wywiadu w destabilizacji kraju lub całego regionu. Obecnie przykładem takiej aktywności jest rosyjskie zaangażowanie w wojnie we wschodniej Ukrainie oraz aneksja Półwyspu Krymskiego. Analizując informacje odnoszące się do działań rosyjskich na Ukrainie i w jej sąsiednich państwach, w tym zwłaszcza w Polsce, można zaobserwować wzorce określające sposoby prób kontroli ważnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego artykułu analizują na podstawie źródeł otwartych dostępne informacje związane z działaniem wywiadów w zakresie dywersyjno-rozpoznawczym, zmierzającym do podważenia wiarygodności państwa i jego działań. Przykładowo pokazana jest sytuacja na Ukrainie z próbą zawładnięcia jej przestrzeni przez wywiad rosyjski. Przekłada się to również na aspekty dotyczące Polski i innych krajów oraz próby kontroli sfer suwerenności.
EN
The authors’ approach towards the main topic of this article is retrospective, in a sense of overviewing a politological account of changes occurred during transformation, based on Poland’s contemporary history and in face of its political significance. It presents the position of the left-wing political parties on the issue of rebuilding the country’s economic system in the initial period of transformation. The analysis refers specifically to the issues of social and economic security of Poland, at a given timeline with narrow political spectrum of the political parties. The problems discussed are characterized by the fact that the source database is deliberately limited to the documents and publications that are contemporary to the political events of those times. Indeed, some of the sources base is a chronicle like account of concepts’ evolution in manner corresponding to description relating to times and values of interest. In the opinion of the authors, this allows for methodical individual evaluation of described processes, in reference to the facts analyzed and final synthesis manifestation, within the given processes and their outcome. Moreover, such approach is putting the security questions on proper fundaments of one of the original determinants.
PL
Artykuł ma charakter retrospektywny. Autorzy ukazuje stanowiska lewicowych partii politycznych w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego Polski. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji będących jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre z źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów, unikając zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu. W rzeczy samej, niektóre źródłowo podjęte tematy są chronologiczne w stosunku do rozwijających się treści i zainteresowań. W opinii autorów, takie podejście umożliwia metodyczną ewaluację opisywanych procesów na bazie opisywanych faktów, ukazanych całościowo i syntetycznie. Umożliwia to równocześnie obserwację procesów i skutków przemian. W tym sensie właśnie problematyka bezpieczeństwa narodowego ukazana jest przez determinanty, które bazują na odpowiednim fundamencie, w tym wypadku społeczno-politycznym.
EN
The study focuses on the international security agenda found within the Euro-Atlantic arena of political and military activities, and on different institutional and organizational levels of various security interests, visible through official transcripts, discussions, and activities of Euro-Atlantic organizations, including the European Union, United States, Poland, and other States of Europe, in view of President Barack Obama’s policies. Authors’ approach towards the subject is analytical, whereas the particular elements, especially the chosen security outlooks examined, are presented in order to present a synthetic view of the elements and generalized evaluation evolving. The spatiotemporal extent of analysis is positioned within the frames of Barack Obama’s presidency. Authors argue that, since the main security agenda and the Euro-Atlantic relations, with its emanation on other regions of the world, centers on the American military leadership, run by the policy and leadership of the United States, the changes of the White House cabinet is determinative for other areas. Yet, the growth of the European Union into the big European entity would also become an important determinant within this time-based outlook and a major factor in the following relations. The appropriate discussion with fact analysis follows. Place of Poland in such a scenario became difficult in a way, that given the political party government of Poland, it would have to take sides, or level the international differences between the USA and the EU, even in a limited capacity of influencing the outcome.
PL
Głównym tematem analizy jest w artykule zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w perspektywie ogólnej agendy dla przestrzeni euroatlantyckiej, w wymiarach politycznych i wojskowych, oraz instytucjonalnych i organizacyjnych, w sektorach bezpieczeństwa, przez pryzmat oficjalnych streszczeń, dyskusji oraz działań ze względu na poglądy prezydenta Baracka Obamy i wpływu na relacje z Unia Europejską, Polską i innymi państwami regionu. W sensie metodologicznym nastawienie autorów w temacie jest analityczne, gdzie poszczególne fragmenty opisów, zwłaszcza ewaluacji bezpieczeństwa i podejścia w tej dziedzinie do opisu relacji międzynarodowych, mogą zostać zastąpione uogólnieniem i końcową syntezą. Analizowana czasoprzestrzeń określona jest przez dwie kadencje prezydentury Baracka Obamy. Jak autorzy stwierdzają, główne strategiczne założenia bezpieczeństwa euroatlantyckiego określane są przez amerykańską egzekutywę. W związku z tym, zmiana nastawienia Amerykanów przez pryzmat władzy prezydenckiej rzutuje automatycznie na relacje z Europą, oraz determinuje jej sytuację polityczno-wojskową. Nie mniej wzrost znaczenia Unii Europejskiej w pokrywającym się okresie też odpowiednio wpływa na bezpieczeństwo Euro-Atlantyckie, również i Polski w sensie zdeterminowania ogólną polityką europejską, oraz partykularnych założeń bezpieczeństwa określanych przez pryzmat strategii partyjnych. W tym sensie autorzy rozważają sens znaczeniowy i wpływ tzw. „doktryny Obamy” na strategie bezpieczeństwa euroatlantyckiego.
10
Content available Kłopoty z najnowszą strategią bezpieczeństwa RP
PL
Artykuł prezentuje rozważania o wzajemnych relacjach między strategią a polityką państwa w kontekście bezpieczeństwa i obronności. Określa rolę potencjału (potęgi) państwa, miejsca geopolitycznego i geostrategicznego oraz pozycji międzynarodowej. Zawiera ocenę najnowszej Strategii bezpieczeństwa narodowego z 2014 roku. Kończy refleksją o nowych wyzwaniach wobec systemu bezpieczeństwa Polski.
EN
The article presents considerations about relations between the strategy and policy of the state in the context of security and defense. Article defines the role of state capabilities (power), geopolitical and geostrategic place and international position. It includes an assessment of the latest National Security Strategy of 2014. Article’s summary is an afterthought about new challenges concerning the Poland’s defense system.
11
Content available Źródła etyki w islamie heterodoksyjnym
PL
Artykuł przedstawia zjawisko dżihadu i jego aspekty etyczne. Jest ono przestawione pod względem historycznym, a także współczesności. W artykule znajduje się również omówienie tych wyznań muzułmańskich, dla których dżihad jest zjawiskiem nie tylko nieznanym, ale wręcz odrzucanym. Próbuje też odpowiedzieć co zastąpiło dżihad w przypadku bliskowschodnich alawitów i bałkańskich bektaszytów. W artykule zostały przedstawione historyczne uwarunkowania obu wyznań i ich współczesność. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, o przyszłość tych wyznawców islamu, dla których przemoc i związki polityki z religią są obce.
EN
The article presents the phenomenon of jihad and its ethical aspects. It discusses it from both a historical and contemporary point view. It also outlines those Muslim beliefs/religions for which jihad remains not only an unrecognised but also a disapproved phenomenon. It attempts to find out what replaced jihad in the case of Middle East Alawites and Balkan Bektashi. The historical background of the two religions and their place in contemporary world were described in the article. The attempt to answer the question about the future of those Islam believers who disapprove of violence and any connection between religion and politics was made.
PL
Zważywszy na możliwy przebieg współczesnego konfliktu zbrojnego o skali i intensywności powyżej progu wojny, konstytucyjny tryb mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych mógłby, przynajmniej w skrajnie niekorzystnej sytuacji, praktycznie uniemożliwić to mianowanie. Zachodzi zatem potrzeba nowelizacji ustawy zasadniczej w powyższym zakresie. Wojenny system dowodzenia, wraz z instytucją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, nie zadziała, jeżeli nie będzie odpowiednio wcześniej wdrożony, a w czasie „W” na pewno nie będzie czasu ani możliwości, by tworzyć go od podstaw. Niektóre z analizowanych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r., wywołały szczególne kontrowersje, a nawet wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Próby uniknięcia sprzeczności części znowelizowanych zapisów ustawowych ze znaczeniem odpowiednich norm konstytucyjnych ustalonych w drodze wykładni gramatycznej poprzez zabiegi lingwistyczne ustawodawcy, zmierzające do nadania wyrazom lub ich zbiorom znaczenia zupełnie innego, niż mają w rzeczywistości, nie mieszczą się w konstytucyjnych granicach państwa prawa. Należy zatem zwrócić uwagę na mankamenty analizowanych zmian, w szczególności niejednoznaczności i sprzeczności tworzonych przepisów, skutkujące potencjalnie szkodliwą dla obronności sytuacją, gdy o kształcie systemu kierowania i dowodzenia, w tym wojennego, decydować będą prawnicze interpretacje, dość dowolne wobec braku ustawowych reguł wykładni, a nie skrupulatna działalność prawotwórcza stanowiąca wynik rzetelnej, jak najszerszej analizy. Wydaje się przy tym, że część z opisanych w niniejszym opracowaniu zmian dotyczących Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych zmierza, przynajmniej co do zasady, w pożądanym z punktu widzenia obronności kierunku, chociaż w szczegółach budzić może istotne wątpliwości. Chodzi głównie o nową kompetencję prezydenta w przedmiocie jednoznacznego określenia początku i końca czasu wojny, którego występowanie rodzi przecież ważne następstwa prawne i faktyczne. Jeżeli jednak działania potencjalnego przeciwnika, przybierając postać opisaną w niniejszym opracowaniu, spowodują fizyczną eliminację prezydenta lub Rady Ministrów, bądź chociażby uniemożliwią wystąpienie tego kolegialnego organu ze stosownym wnioskiem, wówczas niemożliwe będzie nie tylko mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, lecz także osiągnięcie jakichkolwiek skutków, które przepisy licznych aktów normatywnych uzależniają od nastąpienia czasu wojny. Wyżej wymienioną zmianę uznać można wobec tego za szczególnie groźną dla obronności.
EN
On the basis of the Constitution of the Republic of Poland - the President appoints the Supreme Commander of the Armed Forces selected for the duration of war, at the request of the Prime Minister. The course of modern armed conflict could prevent this appointment. According to author, it is therefore necessary to amend the provision of the Constitution. The war command system will not work if it is not already implemented. During the war will certainly not be the time to create it from scratch. 1 January 2014 and 30 April 2014 became effective legislative changes called reform of the system of leadership and command of the Polish Armed Forces. This paper focuses on those standards that apply to the Supreme Commander of the Armed Forces, and shows the flaws of some of the analyzed developments, in particular ambiguity and conflict of laws. Author is presenting a thorough analysis of the problems identified in this study. Some of the described changes to the Supreme Commander of the Armed Forces is moving in the right direction, but the details raise serious doubts. First of all, the point is that the President indicates at the request of the Council of Ministers the day, which begins with a time of war on Polish territory and the same mode of the day, at which time the war ends. This allows to present a precise and unambiguous definition of the start and end time of war. Without it one should not be appointed as the Supreme Commander of the Armed Forces. The same danger arises within political environment in case of possible clash between political institution, if the law is not made clearer. It is particularly dangerous for the defenses of the country.
13
Content available remote Co dalej z obywatelskim modelem służby wojskowej w Polsce?
PL
Opracowanie prezentuje zagadnienia związane z prawną, moralną i obywatelską odpowiedzialnością kształtowania jakości powinności obronnych w Polsce po zawieszeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej. W świadomości społecznej Polaków wyłonił się nowy problem aksjologiczny, zwracający uwagę na zanik partycypacji tradycyjnej powinności wojskowej. 11 lutego 2009 r. weszła w życie kolejna i zarazem doniosła w skutkach politycznych, społecznych i ekonomicznych nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W wymiarze politycznym, prawnym i wojskowym był to akt przeniesienia do rezerwy wszystkich obywateli, którzy dotąd nie odbyli służby wojskowej, zrywający historyczną ciągłość poboru do wojska, sięgającego pierwszych chwil funkcjonowania odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej. Zawieszenie odbywania zasadniczej służby wojskowej od 1 stycznia 2010 r. równowało się szybkiemu wprowadzeniu armii zawodowej w Polsce. Okazało się, że wyjątkowo szybko nastąpiło „wypreparowanie” ze świadomości obywatelskiej konieczności kształcenia cnoty żołnierskiej, utrwaliły się w zamian: deprecjacja zachowań proobronnych (mozolnie formowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat); selektywność kształtowania umiejętności żołnierskich i odtwarzania/formowania odpowiednich pod względem jakości i ilości przeszkolonych rezerw wojskowych. Polska jest jedynym krajem europejskim posiadającym „małą konstytucję obronności”, genezą sięgającą lat 60., czyli okresu apogeum zimnej wojny oraz projekcji systemu obronności właściwego dla „armii drugiej fali”. Permanentne przywoływanie w procesie legislacyjnym w Polsce po zmianie ustrojowej, jako podstawy nowych regulacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa, aktu prawnego sprzed prawie półwiecza wywołuje mieszane odczucia. Rodzi poczucie niedookreśloności polityki obronnej państwa i roli „sił zbrojnych trzeciej fali”, korespondującej z koncepcjami działań i środków właściwych dla sztuki wojennej ery informacyjnej, popartymi odpowiednimi, nowoczesnymi rozwiązaniami normatywnymi.
EN
The study presents issues related to legal, moral and civic responsibility of shaping the quality of defence duties in Poland after the suspension of general obligation of military service. In public awareness of Poles, there emerged a new axiological problem that draws attention to the decline of participation of traditional military duty. On 11 February 2009, another, and at the same time significant in political, social and economic consequences, amendment to the act of 21 November 1967 on general obligation to defend the Republic of Poland entered into force. In political, legal and military dimension it was an act of sending to the reserve all citizens who have not performed the military service yet, breaking the historical continuity of conscription for the army that dated back the first moments of functioning of the reborn Second Polish Republic. The suspension of performing the compulsory military service - from 1 January 2010 led to quick introduction of the professional army in Poland. It turned out that there was an exceptionally quick “dissection” from the civic awareness of the necessity to shape military virtue, perpetuating instead: depreciation of pro-defensive behaviour (laboriously formed over the period of several dozen years); selectivity of shaping military skills and reconstructing/forming trained military reserves that are appropriate in terms of quality and number. Poland is the only European country that has a “small constitution of defence”, the origin of which dates back to the 60s, i.e. the time of the climax of the Cold War and the plan of the defence system typical of the “second wave army”. Permanent recalling in the legislative process in Poland after the political transformation as the basis for new regulations in the area of safety and defence of the country the legislative act - from almost half a century - evokes mixed feelings. This invokes a sense of vagueness in relation to the country’s defence policy and the role of the “third wave armed forces”, by definition corresponding to concepts of actions and means typical of the art of war of the information era, supported by proper modern normative solutions.
EN
Violence against women is partly a result of gender relations that assumes men to be superior to women. Given the subordinate status of women, much of gender violence is considered normal and enjoys social sanction. Violence against women has been clearly defined as a form of discrimination in numerous documents. Cultural and social factors are interlinked with the development and propagation of violent behaviour. With different processes of socialization that men and women undergo, men take up stereotyped gender roles of domination and control, whereas women take up that of submission, dependence and respect for authority. A female child grows up with a constant sense of being weak and in need of protection, whether physical social or economic. This helplessness has led to her exploitation at almost every stage of life which remains a hurdle for the sustainable development of the nation. With almost half the population feeling insecure can a nation really progress towards development? Can women be called safe in any part of the world? Be it within the boundaries of the State or beyond? Cross-border crimes not just affect the women of the particular Nations at war but it travels beyond the borders and becomes an issue of global concern. This paper discusses the crime against women comparing and relating it with various aspects of sustainable development like literacy rate, political participation of women, unemployment and sex ratio with solutions to bring a change and development towards a better tomorrow.
PL
Przemoc wobec kobiet poniekąd wynika z tradycyjnego podejścia do płci, które zakłada że mężczyzna dominuje nad kobietą. Wobec statusu podrzędności przemoc często uznawana jest za normę i nie spotyka się ze sprzeciwem. Tymczasem przemoc wobec kobiet w wielu dokumentach jednoznacznie określono jako dyskryminację. Czynniki kulturowe i społeczne mają bezpośredni związek z narastaniem problemu agresywnego zachowania. W ramach procesów socjalizacji mężczyźni podejmują stereotypową rolę dominatora i władcy, podczas gdy kobiety charakteryzuje uległość, zależność i szacunek. Dziewczynki dorastają w poczuciu bycia słabymi, którym potrzebna jest ochrona fizyczna, społeczna i ekonomiczna. W istocie to postawa bezsilności, która sprzyja ich wykorzystywaniu na niemal każdym etapie życia, co jest istotną przeszkoda na drodze do zrównoważonego rozwoju społecznego. Czy w sytuacji, gdy niemal połowa populacji nie czuje się bezpiecznie, możemy mówić o jakimkolwiek prawdziwym rozwoju? Czy kobiety mogą czuć się bezpiecznie? Tak w granicach swego kraju, jak i poza nimi? Przestępstwa dokonywane przez międzynarodowe mafie odnoszą się nie tylko do poszczególnych krajów, ale stają się problemem globalnym. Ten artykuł podejmuje kwestię przemocy wobec kobiet w powiązaniu z problematyką rozwoju zrównoważonego, uwzględniając zagadnienia takie, jak: poziom analfabetyzmu, udział w procesach politycznych czy poziom bezrobocia w ramach obu płci. Celem jest poszukiwanie rozwiązań prowadzących w kierunku poprawy sytuacji dla lepszego jutra.
15
Content available remote The city ‒ a political (non) idea and a politicides structure
EN
This article strives to give a polemical response to the theses occurring in contemporary Polish publications on the theory of urbanism. The presented text emerged from the clash between the visions, theses and opinions presented in the aforementioned publications and the vision of the city that has been absorbed and assimilated by the author from his distinguished professors of the Institute of City and Regional Planning of the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology. The author focuses on addressing the thesis that “the city is a political idea”. On the basis of some examples the author demonstrates in the text that the city is not a political idea, but a structure within which politics is made.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą podjęcia dyskusji z tezami zawartymi we współczesnej literaturze polskiej dotyczącej teorii urbanistyki. Prezentowany tekst „wyrósł” na podłożu zderzenia wizji, tez i opinii prezentowanych w tych opracowaniach z przyswojoną i zasymilowaną przez autora niniejszego artykułu wizją miasta przekazywaną przez wybitnych profesorów Instytutu Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Artykuł głównie odnosi się do tezy stwierdzającej że „miasto jest ideą polityczną”, Autor na podstawie przykładów pokazuje, że miasto nie jest ideą polityczną, a jest strukturą, w ramach której prowadzi się politykę.
PL
Artykuł prezentuje rozważania na temat Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) w różnych okresach historycznych. Pierwsza wojna światowa miała ogromny wpływ na sytuację polityczno-gospodarczą Zagłębia. Zakończenie tego międzynarodowego konfliktu przyniosło m.in. odtworzenie granic niepodległej Polski. Koniec wojny nie był jednak końcem przekształceń politycznych, społecznych i gospodarczych na tym terenie. Dopiero kilka lat od zakończenia wojny granice państwa polskiego ustabilizowały się, w tym także i granice Zagłębia. Nowy podział geopolityczny tej części Europy wpłynął na granice, stosunki własnościowe, strukturę oraz wydobycie węgla. Okres dwudziestolecia międzywojennego na świecie obfitował w kryzysy, powstania oraz konflikty lokalne. Zawirowania polityczne wpłynęły na produkcję węgla kamiennego, powstawanie, przekształcenia lub likwidację kopalń, spółek czy koncernów. Druga wojna światowa zaważyła znacząco na kształt oraz gospodarkę GZW.
EN
This article is a continuation of the deliberations on the Upper Silesian Coal Basin (USCB) in different historical periods. The period of World War I left its mark on the political and economic situation of the USCB, and the result of this conflict was the restoration of an independent Republic of Poland. The end of the war, however, was not the end of the of the political, social and economic transformations in the Upper Silesian Coal Basin. Only a few years after the war ended the borders of the Polish State were stabilized, and therefore the area of the Basin. The new division will affect of course boundaries, ownership, structure and coal mining. The interwar period was marked by the global crisis, uprisings and local conflicts. This resulted in the production of coal, formation or liquidation of mines, companies or corporations. World War II like no other political situation had imprint on the Upper Silesian Coal Basin and influenced the shape and the USCB economy.
PL
Według GUS-u, (Bank Danych Regionalnych) w 2008 r. ubyło na terenie Warszawy 6,7 tys. drzew, a posadzono 3,9 tys., czyli tylko 58% utraconej ilości. W 2011 r. wycięto w drodze decyzji administracyjnych już 21,5 tys. Drzew, a nasadzono jedynie 9,5 tys. Część tych drzew nie przeżyje, a te które przetrwają, to świeżo posadzony materiał szkółkarski. Jak podają publikacje Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa duże straty drzew potwierdzają również dane z praskiego terenu badań IGPiM, gdzie w ciągu tylko dwóch lat (2010-12) ubyło ponad 12% drzew przyulicznych. Wycięte zostały drzewa w różnym wieku, głównie jednak dorosłe i dojrzałe. Na uzyskanie podobnych korzyści dla miasta będziemy musieli poczekać kilkadziesiąt lat.
PL
Dynamiczne zmiany związane z rozwojem społeczeństw nie tylko przynoszą liczne możliwości, ale także rodzą nowe wyzwania i zagrożenia. Proces ten narzuca potrzebę nieustannego dostosowywania działań państwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W konsekwencji prowadzi to do wykształcenia nowych trendów, czasem paradygmatów. Uznane przez naukę, wywierają - równolegle - znaczący wpływ na sferę praktyczną. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa oraz zintegrowane podejście do rozwoju to dwa trendy, które ostatnio pojawiły się w Polsce. Z perspektywy teoretycznej obydwa są komplementarne, wzajemnie wzmacniające, a także stanowią czynnik integrujący politykę państwa. Jednakże, w sferze praktycznej, oddzielnie formułowane i realizowane, mogą prowadzić do duplikacji wysiłków, tworząc tym samym warunki dla możliwych luk lub nachodzenia na siebie różnych dziedzin. Artykuł opisuje wieloznaczną istotę natury bezpieczeństwa i rozwoju, jak również potencjalne zagrożenia związane z powyżej wspomnianymi trendami (paradygmatami), jednocześnie formułując postulat stworzenia narodowej strategii (Grand Strategy) jako narzędzia integracji polityki prowadzonej na szczeblu państwowym.
19
Content available Europa Piotra Zaremby
PL
Artykuł jest analizą tekstów wspomnieniowych Piotra Zaremby – urbanisty, pisarza, pierwszego prezydenta polskiego Szczecina w latach 1945–1950. Zaremba, jako architekt i polityk, nie tylko miał wpływ na odbudowę miasta po wojnie, ale także przyczynił się do kształtowania tożsamości mieszkańców. Działalność Zaremby – polityczna i pamiętnikarska – miała przy tym wymiar europejski: był poliglotą i sprawnym dyplomatą, który często podróżował po Starym Kontynencie.
EN
The article analyses the memoires of Piotr Zaremba – an urbanist, a writer, the first president of the Polish Szczecin in 1945–1950. Being both an architect and a politician, Zaremba not only had an impact on the reconstruction of the city after the war, but also contributed to shaping the identity of the city residents. Zaremba's activity – political and memoirist one – was of European dimension: he was a polyglot and an efficient diplomat who often travelled the Old Continent.
EN
The mineral energy sources, possessed by a certain state or remaining an object of interest for it, may form a basis for political activities, both oriented on usage either of the purely political (non-militarized) or militarized methods. The usage of these sources in the political context may have a natural impact on the essence of sustainable development, especially then if to juxtapose it with previous experiences of the mankind. The natural gas based energy policy seems to be the key factor for the above political activities of states with imperial ambitions, as the contemporary Russia. Referring to the shale gas, the syndrome as such concerns the monopolistic position of the USA in terms of the applied exploitation technologies. The size of coal mining and steel production at the turn of the 19th and 20th century, or oil fields’ possession and their usage before and during WW II used to play such a role in the past. In both of these cases there were necessary prerequisites for planning the military campaigns in potential wars (envisaged as successful indeed). Fortunately such an extreme way of conducting political activities is not confirmed today. Following the same trace the policy of the possessed energy sources’ usage, or taking over those being in possession of others, might ultimately lead towards maintaining an economic and perhaps political supremacy of ones over others. On the one hand it demonstrates the policy of pressure led by stronger, imperially oriented states against weaker and dependent ones. On the other one, it shows the results of the mutual antagonizing policy of the latter stimulated by the stronger state- and non-state-like entities, having their own interests. Due to some experiences, taken from the most recent past, one can speculate, if the possessed or desired energy sources may be utilized as a tool for unequivocally political decisions, also in the military sphere. It is hard to be optimistic bearing in mind the rule that history tends to repeat itself. Such scepticism is even deeper if we realize that the control over the water reserves remains a source of the future large-scale international conflicts.
PL
Mineralne zasoby energetyczne, posiadane przez dane państwo lub będące obiektem jego zainteresowania, mogą stanowić podstawę do działań politycznych zorientowanych na użycie tak metod czysto politycznych, jak i zmilitaryzowanych. Wykorzystanie tych zasobów w kontekście politycznym może mieć naturalny wpływ na istotę zrównoważonego rozwoju wtedy zwłaszcza, jeśli zestawić to z wcześniejszymi doświadczeniami ludzkości. Poli-tyka energetyczna opierająca się na zasobach gazu wydaje się być czynnikiem kluczowym dla wzmiankowanych powyżej politycznych działań państw z ambicjami imperialnymi, jak współczesna Rosja. W nawiązaniu do gazu łupkowego syndrom taki dotyczy z kolei monopolistycznej pozycji USA w zakresie stosowanych technologii wy-dobywczych. Poziom wydobycia węgla i produkcja stali na przełomie wieków: XIX i XX lub posiadanie pól naftowych i dysponowanie nimi przed i w trakcie II wojny światowej spełniały taką rolę w przeszłości. W obu tych przypadkach niezbędne okazywały się także przesłanki na rzecz planowania kampanii wojskowych w poten-cjalnych wojnach (oczywiście przewidywanych jako zwycięskie). Tak ekstremalny sposób politycznego działania nie ma szczęśliwie swojego odzwierciedlenia obecnie. Podążając tym śladem polityka wykorzystania posiadanych zasobów energetycznych, albo przejęcia będących w posiadaniu innych, miała ostatecznie doprowadzić do utrzy-mania przewagi gospodarczej i przez to politycznej jednych państw nad drugimi. Z jednej strony demonstruje to politykę nacisku prowadzoną przez państwa silniejsze, zorientowane imperialnie przeciwko państwom słabszym i zależnym. Z drugiej wszakże pokazuje, do czego może prowadzić polityka wzajemnego antagonizowania tych ostatnich, stymulowana przez kierujące się własnym interesem silne podmioty państwowe i niepaństwowe. Na kanwie doświadczeń z najnowszej przeszłości można spekulować czy posiadane lub pożądane zasoby energe-tyczne będą wykorzystywane jako narzędzie do podejmowania działań jednoznacznie politycznych, w tym mili-tarnych. Trudno być optymistą, jeżeli przypomnieć regułę, że historia lubi się powtarzać. Ten sceptycyzm pogłębia się, jeśli przyjąć, że źródłem przyszłych konfliktów międzynarodowych na dużą skalę staje się kontrola nad zaso-bami wody.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.