Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 536

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
1
Content available remote New possibilities for in situ CT analysis of additive manufactured samples
EN
Industrial Computed Tomography (CT) is a broadly used measurement method allowing for quality control of objects produced using additive manufacturing methods. The combination of tensile tests and simultaneous 3D imaging of the behavior of an object under a particular force (i.e. in situ examination – during the process) significantly broadens the possibilities of analyzing objects with a complex internal geometry. The purpose of this paper is to present the author’s project of a mini testing machine, to verify its functioning with regards to a static testing machine, and to present the initial in situ examination results for polymer samples.
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest obecnie powszechnie stosowaną metodą pomiarową pozwalającą na kontrolę jakości obiektów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Połączenie badań wytrzymałościowych z jednoczesnym trójwymiarowym obrazowaniem zachowania się obiektu pod wpływem działania określonej siły (tzw. badania in situ – w procesie) znacznie rozszerza możliwość analizy obiektów o złożonej strukturze przestrzennej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiego projektu minimaszyny wytrzymałościowej oraz weryfikacja poprawności jej działania w odniesieniu do komercyjnych rozwiązań, a także przedstawienie wstępnych wyników badań in situ dla przestrzennych próbek polimerowych.
2
Content available remote Piezoelektryczne kompozyty polietylenu modyfikowane metodą wyładowań koronowych
PL
Przedstawiono wyniki badań piezoelektrycznych i mechanicznych właściwości kompozytów polietylenu z czterema napełniaczami glinokrzemianowymi. Kompozyty otrzymano metodą wytłaczania dwuetapowego. W celu wyznaczenia właściwości piezoelektrycznych poddano je orientowaniu oraz modyfikacji za pomocą wyładowań koronowych. Stwierdzono, że pod wpływem tej modyfikacji w badanych układach powstawał ładunek piezoelektryczny stabilny przez 200 dni, lecz wartości współczynnika piezoelektrycznego d₃₃ były mniejsze niż w przypadku polaryzacji w polu elektrycznym.
EN
Eight polyethylene-matrix composites with 4 mineral fillers were 2-stage extruded to 1.5 mm thick films oriented then by tension 10–120 kPa. The films were corona dischargetreated and studied for piezoelec. properties. The piezoelec. charge was stable for 200 days but the piezoelec. coeff. was smaller than in the case of polarization in the elec. field.
3
Content available remote Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono stan obecny i perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Skupiono się na zaprezentowaniu ich przewidywanych aplikacji. Pokazano również najnowsze dane odnośnie prognoz wielkości rynku oraz sprzedaży tych akumulatorów.
EN
A review, with 40 refs., of the current state and development perspectives of Pb-acid batteries. The latest data regarding market size forecasts and sales of the batteries were also included.
PL
Przedstawiono model dystrybucji odpadów wraz z prognozą zapotrzebowania na odpadowe tworzywa sztuczne (OTS) w perspektywie krótko- (2030 r.) i średnioterminowej (2050 r.). Zaprezentowano założenia dotyczące prognozy zapotrzebowania na polimery oraz ilości odpadów komunalnych i OTS w Polsce, a na ich podstawie zaproponowano kierunki wykorzystania OTS w Polsce w perspektywie lat 2030–2050. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń bilansowych produkcji substancji chemicznych (metanolu) w cyklu zamkniętym przy zastosowaniu technologii zgazowania paliw stałych (węgiel kamienny, OTS).
EN
A waste distribution model was developed to forecast the waste plastics outsourcing in the short (2030) and medium (2050) perspectives. The developed distribution model was based on MeOH as key intermediate product. Balance sheet calcns. for the prodn. of MeOH and its conversion to final products were presented.
5
Content available Polymeric structure-forming agent for drilling muds
EN
Recently, studies contributing to development of complete mud system, which would enable drilling the borehole of arbitrary length (including directional and horizontal boreholes) without necessity of mud changing are conducted at the Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH-UST Krakow. The article describes technological parameters of developed base mud (BFP) which constitutes ground of developed system. BFP mud will be applied as a structure-forming agent allowing suspension of other components in the drilling mud. BFP mud is characterized by low values of plastic viscosity in wide range of concentrations as well as enhanced strength parameters (Yield Point, Geles). Its parameters are easy to adjust to different geological conditions. The mud is resistant to mono- and divalentions and to increased temperature. Due to those facts, abovementioned mud can find application in the drilling industry.
PL
Opisano parametry technologiczne opracowanej na WWNiG AGH w Krakowie płuczki bazowej (BFP), która stanowi podstawę kompletnego systemu płuczkowego umożliwiającego odwiercenie otworu o dowolnej długości (w tym również otworów kierunkowych i horyzontalnych) bez konieczności wymiany płuczki. Płuczka BFP jest przeznaczona do zastosowania jako środek strukturotwórczy, pozwalający na zawieszenie w nim pozostałych surowców płuczkowych. Płuczka BFP charakteryzuje się niewielkimi wartościami lepkości plastycznej, w dużym zakresie stężeń, i polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi (Yield Point, Geles), a parametry te można łatwo regulować. Jest odporna na zasolenie jonami jedno- i dwuwartościowymi oraz na podwyższoną temperaturę. Może znaleźć zastosowanie w przemyśle wiertniczym.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy zastosowania chemicznej metody wspomaganego wydobycia ropy wykorzystującej zatłaczanie do złoża roztworu polimeru i środka powierzchniowo czynnego (SPCz). Analizę tę przeprowadzono przy użyciu numerycznego modelowania procesów wypierania ropy z ośrodków porowatych. W modelowaniu tym uwzględniono wszystkie istotne zjawiska występujące w trakcie przepływów powyższych płynów w ośrodku porowatym, w szczególności: adsorpcję polimeru i SPCz na powierzchni porów skały złożowej, wpływ koncentracji polimeru i szybkości ścinania na efektywną lepkość wodnego roztworu wypierającego ropę, wpływ adsorpcji polimeru na redukcję przepuszczalności dla płynów złożowych, redukcję porowatości dostępnej dla cząsteczek polimeru, modyfikację napięcia międzyfazowego w układzie roztwory wodne–ropa spowodowaną obecnością środków powierzchniowo czynnych w roztworach. W rezultacie mechanizm wypierania ropy zatłaczanym roztworem przyjmuje złożony charakter, tzn. oprócz standardowej składowej wypierania niemieszającego ujawnia składową wypierania mieszającego, zależną od szczegółowych własności systemu: płyn wypierany–płyn wypierający–skała złożowa. Ze względu na złożony charakter powyższych zjawisk zachodzi potrzeba określenia ilościowych zależności istotnych właściwości chemikaliów od ich rodzaju i koncentracji w płynie wypierającym, co jest realizowane poprzez modelowanie procesów wypierania ropy w uproszczonych systemach próbek (układów rdzeni) skały złożowej. W tym celu skonstruowano modele badań laboratoryjnych na układzie rdzeni wiertniczych, na których odtworzono przebieg badań. Pozwoliło to na określenie ilościowych charakterystyk mechanizmów wypierania i zweryfikowało poprawność zastosowanego podejścia. Scharakteryzowane w ten sposób mechanizmy wypierania ropy zaimplementowano w numerycznym modelu rzeczywistego złoża krajowego. Przedstawiono uzyskane na tym modelu wyniki symulacji sczerpania ropy naftowej przy wykorzystaniu powyższych metod wykazujące ich korzystny wpływ na stopień sczerpania zasobów ropy. Otrzymano ilościowe wyniki dla różnych parametrów operacyjnych procesu wypierania ropy badanymi roztworami pozwalające ocenić efektywność stosowania analizowanych metod wspomaganego wydobycia ropy.
EN
The paper presents an analysis of the chemical EOR method utilising waterflooding with the use of a polymer and a surfactant solution. The analyse was carried out using numerical modelling of oil displacement processes from porous media. This modelling took into account all the significant phenomena occurring during the flow of the above fluids in the porous medium. It included polymer and surfactant adsorption on the surface of the rock pores; the impact of polymer concentration and shear rate on the effective viscosity of the displacing fluid; the effect of polymer adsorption on the reduction of permeability for reservoir fluids; the reduction of the porosity available for polymer particles; the modification of the interfacial tension in the aqueous solutions – oil system caused by the presence of a surfactant. As a result, the oil displacement mechanism with the injected solution becomes complex, i.e., in addition to the standard non-miscible displacement component, it reveals a miscible component depending on the specific properties of the system: displaced fluid – displacing fluid – reservoir rock. Due to the complex nature of the above phenomena, there is a need to determine the quantitative relationships for the significant properties of chemicals on their type and concentration in the displacing fluid. These relationships are obtained from modelling oil displacement processes in simplified systems of reservoir rock samples. For this purpose, models of laboratory tests were constructed for a system of drilling cores, on which the results of displacement tests were reproduced. This allowed the quantitative characteristics of displacement mechanisms to be determined and the correctness of the used approach to be verified. The oil displacement mechanisms characterized in this way were implemented in the numerical model of a real oil reservoir. The results of simulations for crude oil depletion using the above methods have been obtained in this model, showing their beneficial effect on the degree of depletion of oil resources. The dependents of production results on various operational parameters were obtained allowing to assess the effectiveness of the analysed methods for enhanced oil recovery.
EN
Purpose: The aim of the represented study was to model the impact of temperature gradient on content of polymer ampoule during its forming. Design/methodology/approach: The model of polymer ampoules forming is built in SolidWorks software on the basis of finite element method. Using the developed model the study of temperature condition changes is carried out. Numerical modelling was carried out for two types of polymer packaging materials – polypropylene and polyvinylchloride – in similar conditions. Findings: During polymer ampoule forming the highest temperature of liquid is obtained at the bottom of it. The most effective packaging method is to form the ampoule from polypropylene by means of aluminium die. Investigation results have shown that the highest obtained liquid temperature has linear dependence from initial one. Linear coefficients of heating were evaluated for polypropylene (equal to 0.72) and polyvinylchloride (equal to 0.58). Practical implications: Decrease of initial liquid temperature value gives an opportunity to expand the range of products allowed to be packed in polymer ampoules in represented method. Safe conditions for packaging of liquid products in polymer ampoules are formulated, The results of the study may be used to improve the quality of liquid products packaging in polymer ampoules. Originality/value: For the first time the model was developed for determination of liquid heating degree during its packaging in polymer ampoules. The calculations of the temperature distribution are represented for polypropylene and polyvinylchloride ampoules forming by means of aluminium and ceramic dies. The results of the study may be of interest to specialists in the field of polymer packaging manufacturing for food or pharmaceutical industry.
EN
The article presents testing of the mechanical properties of SIKA® polymer adhesives of the type PBM, PMM, PM, and PSM in the aspect of an attempt to determine the parameters of the Mooney-Rivlin hyperelastic model. The article contains a literature review on developed models for hyperelastic materials as well as a description of the author’s own results obtained in monaxial tensile and monaxial compression tests conducted on oars and cylindrical samples, respectively. Furthermore, the results of modeling of Mooney-Rivlin hyperelastic model parameters are shown in relation to the value of average parameters for polymers after both a week and a month-and-a-half of ripening.
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. They are nonmetallic materials used to bond other materials, mainly on their surfaces through adhesion and cohesion. Adhesion and cohesion are phenomena, which may be described thermodynamically and chemically, but actually they cannot be measured precisely. It was shown that the most important bonding processes are bonding by adhesion and bonding with pressure-sensitive adhesives. They can be describe as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature and adheres to a substrate under light pressure after what can be removed cleanly, on demand, without leaving residues on the substrate; mechanically - soft, sticky substance [1-7]. One of the most popularly classification of pressure-sensitive adhesives are division according to basic polymer kind. PSA are divided on seven groups in this classifications respectively acrylic, rubber, silicone, polyurethane, polyester, polyether and EVA pressure-sensitive adhesive [5, 7-8]. Market and technology of high-quality pressure-sensitive adhesives is growing very fast. This development is the result of expansion in both existing and new fields of application of pressure-sensitive adhesives. Self-sealing polymers used for production of pressure-sensitive adhesives is directly related to their structure, which makes them unique in the world. The global market for self-adhesive tapes was expanding by 5.5% per year. In 2012 it produced worldwide about 1700.5 kilotons pressure-sensitive adhesives with a value of $ 22.7 trillion. In 2018, an increase in world production was expected to reach around 2208.2 kilotons of self-adhesive adhesives valued at 31.64 billion USD, which has been approximately met, in the following years a further increase in the production of these materials is forecasted [1-3].
PL
Tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki, tekstylia zawierają liczne dodatki, mające na celu polepszenie ich właściwości użytkowych i zwiększenia ich funkcjonalności. Nowe metody wytwarzania substancji barwiących stały się jednym z ważniejszych kierunków rozwoju w technologii barwienia tworzyw sztucznych. W poniższym przeglądzie omówiono sposoby otrzymywania i możliwości aplikacyjne substancji barwiących otrzymanych przez modyfikację związków wielkocząsteczkowych barwnikami organicznymi.
EN
Plastics, cosmetics, medicines, textiles contain numerous additives aimed to improving their functional properties and increasing their functionality. New methods for producing coloring substances have become one of the major development trends in plastic dyeing technology. The review below discusses the methods of preparation and application possibilities of coloring substances obtained by modification of macromolecular compounds with organic dyes.
11
PL
Przeprowadzono modyfikację chemiczną chitozanu (polimer polisacharydowy) z użyciem gentamycyny (Genta) jako substancji przeciwbakteryjnej w celu opracowania ochrony przeciwbakteryjnej biomateriałów o potencjalnym zastosowaniu medycznym. Kompozytowy materiał otrzymano nanosząc chitozan na powierzchnię gotowego biomateriału, poddając go utlenieniu i związaniu z Gentą poprzez wiązanie kowalencyjne. Analiza spektofotometryczna IR potwierdziła obecność leku w kompozycie. Zawartość leku oceniona metodą HPLC wynosiła średnio 0,5833 mg substancji na gram użytego biomateriału.
EN
Chitosan was chem. modified with gentamicin (Genta) and used for prodn. of an antibacterial biomaterial for medicine. The chitosan-coated surface of the biomaterial was oxidized to bind Genta covalently. The content of Genta was 0.5833 mg/g of the biomaterial as detd. by high-performance liq. chromatog.
12
Content available remote Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości powłok akrylowych
PL
Rozwój procesów destrukcji i degradacji w starzonych (w stacji klimatycznej w okresie jednego roku) powłokach akrylowych spowodował zmianę takich ich właściwości, jak twardość, połysk, chropowatość powierzchni i stabilność termiczna. Zaobserwowany na obrazach widm FTIR wzrost intensywności pasma grup karbonylowych ujawnił zwiększenie stopnia utlenienia warstwy nawierzchniowej powłok. Obniżeniu uległa temperatura początku utleniania (wyznaczona metodą DSC), a także w wyniku starzenia zauważono wzrost ubytku masy powłok, ustalony na podstawie badań metodą termograwimetryczną (TG). Badania z zastosowaniem mikroskopu interferometrycznego ujawniły zmianę topografii oraz profilu chropowatości starzonych powłok, a za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej wykryto na ich powierzchni kratery, mikropęknięcia, wytrawienia oraz pęknięcia srebrzyste.
EN
Three-layer acrylic coatings were deposited on steel substrates, aged at a climatic station for 1 year and studied for changes of their hardness, gloss, surface roughness, thermal stability and intensity of carbonyl groups band obsd. on the images of FTIR spectra. They revealed the oxidn. degree increase on the coating superficial layer. A decrease of oxidn. onset temp. as detd. by the thermal anal. method was noticed as well as a mass loss increas, detected by thermograwimetric anal. The interferometric microscopy revealed changes in topog. and roughness profile of the aged coatings whereas scanning electron microscopy showed craters, microcracks, etchings and silver cracks on their surface.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment) stanowi przykład analizy, w której wiarygodność uzyskanych wyników jest szczególnie istotna. W celu określenia poziomu wiarygodności uzyskanych wyników wykorzystano analizę Monte Carlo. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania rozkładu trójkątnego, szeroko stosowanego w ekologicznej ocenie cyklu życia w warunkach niepewności. Do oceny niepewności wyników wykorzystano program komputerowy Sima Pro oparty na arkuszu kalkulacyjnym. Użyte w pracy rozkłady prawdopodobieństwa oparto na zebranych danych przemysłowych.
EN
Processes for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) and polylactide (PLA) bottles were compared according to environmental life cycle assessment rules to det. the level of reliability of the rules. The Monte Carlo anal. was used. The possibility of practical use of log-normal probability distributions in eco life cycle assessment under conditions of uncertainty was demonstrated. The probability distributions were based on collected industrial data. The prodn. of PLA bottles had higher negative impact on the environment and human health than the process for prodn. of PET bottles.
PL
Dodatki środków powierzchniowo czynnych lub polimerów wywołują zmniejszenie oporów przepływu mediów. Przedstawiono i porównano 3 sposoby ograniczenia oporów przepływu i efekty towarzyszące temu zjawisku.
EN
Fundamentals and a review with 19 refs.
PL
Na podstawie badań dynamicznych właściwości mechanicznych określono zależność modułu zachowawczego i współczynnika stratności mechanicznej tg δ poliamidów PA 6.10 i PA 12 w funkcji temperatury. Z przebiegu tych zależności stwierdzono przemiany α, β i γ zachodzące w ogrzewanym polimerze.
EN
Two com. polyamides were dried at 80–100°C, formed by injection moulding and studied for bending strength at temp. from -140°C up to 140°C under varying load (1–50 Hz). An increase in bending frequency resulted in some changes in mech. loss coeff. The increase in the bending temp. resulted in a decrease in restoration modulus.
PL
Przedstawiono wyniki badań zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon polimerowych z poli(chlorku winylu) zawierających pigmenty spinelowe. Pigmenty zbudowane były z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Miały barwę niebieską, zieloną, oliwkową, brązową i czarną. Ich właściwości porównano z właściwościami bieli tytanowej. Stosowano pigmenty oczyszczone oraz po modyfikacji w środowisku kwaśnym lub zasadowym. Barwne błony otrzymano przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). Badania ich właściwości wykonano przed i po naświetlaniu UV. Badano skład pigmentów, zmianę barwy błon, stopień ich krystaliczności, temperaturę mięknienia i wytrzymałość błon podczas zrywania. Promieniowanie UV spowodowało pogorszenie właściwości fizycznych, fizykochemicznych i fizykomechanicznych błon w wyniku przebiegu procesów rozpadu i degradacji pigmentów oraz błony polimerowej. Wskazano na znaczny wpływ atomów metali zawartych w pigmentach na przebieg reakcji fotochemicznych niszczących barwną błonę.
EN
Six com. Co, Al, Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn. and treated under acidic or basic conditions, dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of poly(vinyl chloride) plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for 1 h to gels. The membranes were irradiated with UV radiation. The elemental compn. of membranes, color, degree of crystallinity, softening point, tensile strength and relative elongation before and after UV irradn. were detd. UV radiation resulted in deterioration of membrane properties and degradation processes of both pigments and polymer.
PL
Badano wytrzymałość na rozciąganie, udarność i twardość kompozytów na osnowie polilaktydu zawierających 10–40% mączki drzewnej. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza pogarszały się wszystkie badane właściwości mechaniczne kompozytu.
EN
A wood flour was added (10–40% by mass) to polylactide to det. tensile strenght, impact strength and hardness of the obtained composites. All mech. properties were deteriorated by the addn. of wood flour.
PL
Polietylen o małej gęstości napełniono haloizytowymi nanorururkami (średnica 30–70 nm, długość 1–3 μm) o udziale masowym 2–6% w stosunku do osnowy oraz bez dodatków, proces wytłaczania przeprowadzono w laboratoryjnej wytłaczarce jednoślimakowej przy prędkościach obrotowych ślimaka 50 rpm i 150 rpm. Zbadano wpływ składnika chemicznego i prędkości obrotowej ślimaka na parametry wytłaczania. Największą wydajność procesu (ponad 39,6%) osiągnięto podczas wytłaczania polimeru nienapełnionego przy prędkości ślimaka 150 rpm. Wydajność nieznacznie spadała (do 39,1%) wraz ze wzrostem zawartości nanorurek. Najmniejszą wartość jednostkowego zużycia energii osiągnięto przy wytłaczaniu (150 rpm) materiału zawierającego 2% haloizytu. Zastosowanie prędkości obrotowej ślimaka 50 rpm spowodowało znaczne zmniejszenie wydajności wytłaczania oraz znaczny wzrost jednostkowego zużycia energii dla badanych materiałów.
EN
Low d. polyethylene doped with halloysite nanotubes (diam. 30–70 nm, length 1–3 μm) in concns. 2–6% by mass as well as without additives was extruded in a single-screw lab. extruder at 50 rpm or 150 rpm. The effect of chem. compn. of obtained materials and rotational speed of the screw on the parameters of the extrusion process was tested. The highest efficiency of the process (over 39.6%) was achieved during extrusion at screw speed of 150 rpm of non-doped polymer. The efficiency slightly decreased to 39.1% with the increase of the nanotube content. The smallest value of unit energy consumption was achieved for the extrusion (at 150 rpm) of a material contg. 2% halloysite. The screw rotating at 50 rpm resulted in a significant redn. in the efficiency of the process as well as in significant increase in the unit energy consumption for the tested materials.
PL
Określono wpływ parametrów wytwarzania oraz zawartości masowej nanorurek haloizytowych HNT (halloysite nanotubes) na wybrane właściwości mechaniczne oraz przetwórcze wytłoczyny z polietylenu o małej gęstości. Próbki pomiarowe wytłoczono z wykorzystaniem wytłaczarki jednoślimakowej przy zmiennej prędkości obrotowej ślimaka. Dokonano pomiarów masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia oraz oceniono wpływ wybranych czynników zmiennych na intensywność pojawiającego się podczas wytłaczania efektu Barusa. Przeprowadzono analizę zmian podstawowych właściwości mechanicznych otrzymanych wytłoczyn na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019) was studied for mech. properties (Young modulus, tensile strength) as well as processability (melt flow rate indexes and material swelling behind the extruder head). The increase in the content of halloysite in the tested materials resulted in the redn. of their Young modulus and tensile strength and in an increase of the melt flow rates. The 2% addn. of halloysite resulted in decreasing the material swelling. The increase in the swelling value was obsd. for higher additive contents and higher rotational speeds of the extruder screw.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.