Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
2
Content available remote Electrostatic fabrication of polymer nanofibers
EN
Fabrication process of nanofibers from the liquid polymer solution using electrospinning is described in the paper. In the experiments, polyvinylidene fluoride (PVDF) and dimethylformamide (DMF) were used as a polymeric material and a solvent, respectively. Additionally, the results of the measurements of diameters of obtained fibers, current-voltage characteristics of the process and calculation of resistivity of liquid polymer are presented.
PL
W pracy przedstawiono proces elektrostatycznego wytwarzania nanowłókien z roztworu ciekłego polimeru. W procesie elektroprzędzenia w roli polimeru i rozpuszczalnika użyto odpowiednio polifluorek winylidenu (PVDF) i dimetyloformamid (DMF). Dodatkowo badania obejmowały pomiary średnic otrzymanych włókien, charakterystyk prądowo-napięciowych procesu oraz wyznaczenie rezystywności ciekłego polimeru.
EN
The aim of the work was to produce wrapping films made of biodegradable polymer PLA (polylactide) and its modification in the form of a polymer mixture with additions of aluminosilicate – montmorillonite and anti-bacterial concentrate – SilverBatch nanosilver, followed by analysis of selected mechanical properties of these films. The assessment of mechanical properties included checking the tensile strength, as well as assessment of the degree of deformation of the film due to force and of the value of Young’s modulus measured. The results were analyzed statistically using such indicators as arithmetic mean and standard deviation.
PL
Celem pracy było wytworzenie folii opakowaniowych wykonanych z polimeru resorbowalnego PLA (polaktydu) i jego modyfikacja w postaci mieszaniny polimerów z dodatkiem glinokrzemianu – montmorylonitu i koncentratu przeciwbakteryjnego – nanosrebra SilverBatch, a następnie analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych tych folii. Zmiany właściwości fizycznych próbek folii sprawdzono poprzez inkubację materiału w kwasie buraczanym. Ocena właściwości mechanicznych obejmowała sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, ocenę stopnia odkształcenia folii pod wpływem siły i zmierzonej wartości modułu Younga. Wyniki analizowano statystycznie przy użyciu takich wskaźników, jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
EN
The general standards and guidelines recommendations for PCC suggest alternating conditions of curing: starting with wet conditions for effective hydration of Portland cement followed by air-dry conditions for polymer hardening. The often accepted curing regime of PCC covers 5 days of wet curing and then the air-dry curing but it is not the optimum one. The aim of the investigation was to find the best scenario for PCC with two types of polymer modifiers: two-component epoxy resin and water dispersion of polyacrylates. The following exploitation properties were accepted as the criteria of evaluation of PCC curing effectiveness: compressive strength, tensile splitting strength, surface tensile strength (by pull-off method), wear resistance, water penetration under pressure and resistance to carbonation. The optimum time of PCC wet curing is possibly between 7 and 14 days, however, it have to be verified experimentally for specific PCC composition.
PL
Ogólne normy i zalecenia dotyczące PCC sugerują naprzemienne warunki pielęgnacji: począwszy od warunków mokrych dla skutecznej hydratacji cementu portlandzkiego, a następnie warunków suszenia na powietrzu korzystnych z uwagi na utwardzanie polimerów. Często akceptowany reżim pielęgnacji PCC obejmuje 5 dni w warunkach mokrych, a następnie suszenie na powietrzu, ale nie jest to optymalny sposób. Celem badania była optymalizacja scenariusza pielęgnacji dla PCC z dwoma rodzajami polimerów: dwuskładnikową żywicą epoksydową i wodną dyspersją poliakrylanów. Jako kryteria oceny skuteczności pielęgnacji PCC przyjęto następujące właściwości eksploatacyjne: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe (metodą pull-off), odporność na ścieranie, głębokość wnikania wody pod ciśnieniem i odporność na karbonatyzację. Ustalono w wyniku badań, że optymalny czas pielęgnacji PCC w wodzie wynosi od 7 do 14 dni, jednak wskazana jest weryfikacja eksperymentalna w przypadku konkretnego składu PCC.
EN
The paper deals with safety at work during special tests for polymers – polymer fibres and long-fibre composites at on selected laboratory test machines and apparatus. The operators have to be very careful during the test and measure process. We described TGA/DSC analyzer for polymer testing and laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Next, the paper described safety at work at laboratory for the production of elastomeric and composites samples which consists from torque rheometer, homogenizing machine, vulcanization hydraulic press and pneumatic hollow die punch. Test samples of elastomers and composites with polymer fibres are the product of this laboratory. These test samples are then tested on universal testing machine with hybrid temperature-humidity chamber.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas specjalnych testów polimerów - włókien polimerowych i kompozytów o długich włóknach w wybranych laboratoryjnych maszynach i urządzeniach testowych. Operatorzy muszą być bardzo ostrożni podczas procesu testowania i pomiaru. Opisaliśmy analizator TGA/DSC do testowania polimerów oraz linię laboratoryjną do modyfikacji powierzchni plazmy i bezpieczeństwa pracy w tym niskotemperaturowym reaktorze plazmowym. Następnie w artykule opisano bezpieczeństwo w pracy w laboratorium przy produkcji próbek elastomeru i kompozytów, które składa się z reometru momentu obrotowego, maszyny homogenizującej, prasy hydraulicznej wulkanizacji i pneumatycznego wykrojnika. Próbki testowe elastomerów i kompozytów z włóknami polimerowymi są produktem tego laboratorium. Te próbki testowe są następnie testowane na uniwersalnej maszynie testującej z hybrydową komorą temperatura-wilgotność.
EN
The fast development of digitalization and computational science is opening new possibilities for a rapid design of new materials. Computational tools coupled with focused experiments can be successfully used for the design of new nanostructured materials in different sectors, particularly in the area of biomedical applications. This paper starts with a general introduction on the future of computational tools for the design of new materials and introduces the paradigm of multiscale molecular modeling. It then continues with the description of the multiscale (i.e., atomistic, mesoscale and finite element calculations) computational recipe for the prediction of novel materials and structures for biomedical applications. Finally, the comparison of in silico and experimental results on selected systems of interest in the area of life sciences is reported and discussed. The quality of the agreement obtained between virtual and real data for such complex systems indeed confirms the validity of computational tools for the design of nanostructured polymer systems for biomedical applications.
EN
Strength parameters of dental photopolymer reinforced with long glass and aramid as well as aramid-glass hybrid fibers was to comparison. Static strength tests of 40 light-curing composite specimens were performed with the use of Zwick 1435 testing machine and testXpert V.8.1 software. Flexural strength of aramid fiber reinforced polymer increased nearly three times, where as flexural strength of polymer reinforced with glass fiber – twice.
PL
Porównano właściwości wytrzymałościowe światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, aramidowymi lub hybrydowymi aramidowo-szklanymi. Statyczne próby wytrzymałościowe 40 próbek kompozytu na zginanie przeprowadzono przy użyciu maszyny Zwick 1435 z wykorzystaniem programu testXpert V.8.1. Wytrzymałość na zginanie polimeru wzmocnionego włóknami aramidowymi zwiększyła się prawie trzykrotnie, a w wypadku wzmocnienia włóknami szklanymi – dwukrotnie.
PL
Udostępnienie złoża jest jedną z najważniejszych operacji w trakcie wiercenia otworu wiertniczego, dlatego należy dołożyć starań, aby oddziaływanie wszelkich czynników zewnętrznych na złoże w czasie dowiercania było jak najmniejsze. Znane są różne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia strefy przyotworowej. Wśród nich wymienić należy oddziaływania mechaniczne, biologiczne, termiczne, ale również fizykochemiczne, w tym negatywny wpływ płynu wiertniczego, filtratu i jego komponentów. Aby zminimalizować szkodliwe działanie płynu na przepuszczalność skały, do dowiercania używa się płuczek typu drill-in fluid. Nowoczesny przemysł naftowy dysponuje szeregiem rozwiązań koncepcyjnych z zakresu technologii płynów wiertniczych służących do dowiercania. Istnieje możliwość dostosowania składu i parametrów płynu w zależności od charakterystyki warunków geologicznych panujących w otworze. Artykuł przedstawia wyniki badań parametrów technologicznych nowo opracowanej płuczki mrówczanowej z dodatkiem niskocząsteczkowej poliwinyloaminy. Prace nad zsyntezowaniem polimeru prowadzono w laboratorium Katedry Wiertnictwa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na bazie poliwinyloaminy i mrówczanu potasu zaprojektowano recepturę płynu, który jest alternatywą dla typowej płuczki mrówczanowej. Na opracowanej płuczce przeprowadzono szereg testów polegających na zbadaniu właściwości reologicznych, filtracyjnych oraz inhibicyjnych, a także wpływu na uszkodzenie strefy przyotworowej. Badania pokazały, że oprócz dobrych właściwości fizykochemicznych opracowana płuczka zapewnia skuteczną ochronę złoża. Dzięki wspólnemu działaniu soli mrówczanowej i poliwinyloaminy oraz wyeliminowaniu ze składu płuczki polimerów długołańcuchowych można uznać za mało prawdopodobne wystąpienie uszkodzenia strefy złożowej spowodowanego pęcznieniem lepiszcza ilastego, migracją filtratu w głąb skały czy też zanieczyszczeniem skały cząstkami fazy stałej. Badania wykazały, że opracowana płuczka po udoskonaleniu receptury i wykonaniu większej liczby badań porównawczych może znaleźć zastosowanie jako alternatywa dla innych płuczek typu drill-in fluids.
EN
Making the reservoir ready for production is one of the most important operations when drilling a borehole; therefore, special care should be taken to minimize the impact of any external factors on the reservoir during the drilling. Various mechanisms of formation damage are known. These include mechanical, biological, thermal, but also physicochemical interactions, including the negative effects of drilling fluid, filtrate, and its components. To minimize the damaging effect of the fluid on the permeability of the rock, drill-in fluid is used for drilling through the production zone. The modern oil industry has a number of conceptual solutions for fluid technology used for drilling in. It is possible to adjust the composition and parameters of the fluid, depending on the characteristics of the geological conditions in the borehole. This paper presents the results of research on the technological parameters of a newly developed formate-based mud with the addition of low-molecular-weight polyvinylamine. Work on synthesizing the polymer was carried out in the drilling fluids laboratory of the Drilling, Oil and Gas Department at the AGH University of Science and Technology in Kraków. Based on polyvinylamine and potassium formate, a fluid recipe was designed that is an alternative to typical formate-based muds. For the developed drilling fluid, a number of tests were carried out which involved the examination of rheological, filtration and inhibition properties as well as the impact on damage to the production zone. The research has shown that in addition to good physicochemical properties, the developed mud provides effective protection of the reservoir formation. Thanks to the joint action of formate salt and polyvinylamine together with the elimination of long-chain polymers from the composition of the fluid, damage to the reservoir rock due to swelling of the clay matrix, filtrate migration into the rock or pore contamination with solid phase particles can be considered as unlikely. The tests have shown that the developed drilling fluid can be used as an alternative to other drill-in fluids as long as it’s mixture is improved and more additional comparison tests are performed.
9
Content available remote Studying of movement kinematics of dynamically active sieve
EN
The article presents the movement kinematics of the modular bar element of a dynamically active polymer sieve of a vibrating screen. On the basis of analytical methods, the mathematical model was obtained, which makes it possible to determine the law and trajectory of the modular bar element movement depending on its geometric characteristics, physico-mechanical properties of the polymer material, the regime and technological parameters of the vibrating screen. The results of this research show that in the working frequency range of the vibrating screen grate, modular bar element of the dynamically active sieve moves along the trajectories, the envelope of which is represented by Cassini’s ovals, which along with the generation of the amplitude component in the horizontal and vertical directions allows one to obtain the selfcleaning effect of the sowing surface.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, M = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże szklanych cząstek kulistych. Silnie sflokulowane emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley’a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
EN
The study presents the measurements results of pressure drop during the flow of emulsions stabilized by carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC, M = 250 000, degree of substitution DS = 1.2) through a packed bed of glass spheres. Highly flocculated emulsions with the addition of Na-CMC appeared to be yield-stress fluids whose flow curve can be described by the Herschel-Bulkley equation. The analysis of experimental data shows that the proposed method of pressure drop calculation gives satisfactory results (relative error below 10%) only for very smali values of dimensionless radius.
11
Content available remote Redox for main polymerization of emulsion polymers
EN
Redox reactions have been successfully used in emulsion polymerization to reduce free monomer after main polymerization for decades. New work will be presented on the benefits redox chemistry can bring for initiating main polymerization as opposed to using a con-ventional thermal initiation. By utilizing redox chemistry in main polymerization, lower polymerization temperatures are possible. Work has also shown that the resulting polymers have lower free monomer than conventional thermal polymerizations prior to the monomer chase. After utilizing a redox chase, the residual free monomer in the redox initiated reaction is more than ten times less than the product which used a thermal initiation for the main reac-tion. The ability to start the polymerization at lower temperature and allowing the reaction to heat adiabatically may also offer shorter cycle times and cleaner reactions. It is also expected that the lower temperature polymerization will result in a more linear, higher molecular weight emulsion polymer which should give improved performance.
PL
Reakcje redoks z powodzeniem stosuje się przez dziesięciolecia w celu zmniejszenia ilości wolnego monomeru po głównej polimeryzacji. Przedstawiono nowe wyniki badań dotyczących korzyści jakie może przynieść chemia redoks podczas inicjowania głównej polimeryzacji w porównaniu z konwencjonalną inicjacją termiczną. Stosowanie chemii redoks w głównej polimeryzacji pozwala na obniżenie temperatury procesu. Stwierdzono również, że otrzymane polimery mają mniejszą zawartość wolnego monomeru niż te syntezowane w konwencjonalny sposób. Inicjowanie polimeryzacji z wykorzystaniem reakcji redoks pozwala na uzyskanie zawartości monomeru nawet 10 razy mniejszej. Możliwość rozpoczęcia polimeryzacji w niższej temperaturze i jej ogrzewanie adiabatyczne pozwala na uzyskać krótsze czasy reakcji i większą czystość produktu. Oczekuje się również, że w wyniku tej polimeryzacji powstaje bardziej liniowy polimer o większej masie cząstecz-kowej i lepszych właściwościach.
EN
This paper discusses and attempts to analyze the impact of the method of forming fibrous composite materials on the quality of the laminates. The model assumes that the composite consists of components having individual physico-mechanical properties with a symmetrical structure [0/90/0/90]s. This article uses experimental data of a contact-formed composite (Composite I) and a vacuum bag composite (Composite II) with a polyester matrix (Firestop 8175-w-1) reinforced with E glass matte fabric. Before the samples were cut, the parameters and technological criteria of the formed composite were determined such as the amount of resin and soaking time of the composite reinforcement with the polymer resin. The influence of matrix plastification and a more packed structure in the produced composites on the scale effect (for samples with larger and smaller measuring bases), the dispersion and mean value of strength from the time of aging were determined.
PL
Omówiono i podjęto próbę analizy wpływu metody formowania włóknistych materiałów kompozytowych na jakość laminatów. W modelu założono, ze kompozyt składa się z komponentów, mających indywidualne fizykomechaniczne właściwości o symetrycznej strukturze [0/90/0/90]s. W tym artykule wykorzystano eksperymentalne dane kompozytu formowanego metodą kontaktową (kompozyt I) i worka próżniowego (kompozyt II) o osnowie poliestrowej (Firestop 8175-w-1) wzmocnionej mato-tkaniną szklaną typu E. Przed wycięciem próbek określono parametry i kryteria technologiczne formowanego kompozytu: jak ilość i czas nasączania wzmocnienia kompozytu żywicą polimerową. Określono wpływ plastyfikacji osnowy i bardziej upakowanej struktury w wytworzonych kompozytach na efekt skali (dla próbek z większą i mniejszą bazą pomiarową), rozrzut i wartość średniej wytrzymałości od czasu starzenia.
EN
In the article researches of wear of polymeric sowing surfaces of vibrating screens are given. The mathematical model was obtained with analytical methods that allow one to describe the effect of the regime and technological parameters of a vibrating screen, as well as the physical properties of the material being transported, on the wear of a polymeric sowing surface. The obtained equations allow us to determine the lifetime of a surface made of polymer, taking into account the wear of the contact surface, as well as the change in the size of the sieve aperture.
PL
Utrzymywanie odpowiedniej prędkości przepływu wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą jest bardzo ważne ze względu na problem wytrącania się i opadania cząstek stałych z przepływającej pulpy. Osiadający popiół i żużel prowadzi do zarastania dolnej części rurociągu zmniejszając jego przekrój, a tym samym zwiększając opory przepływu. Wzrost oporów jest powodem obniżenia sprawności pracy instalacji hydrotransportu oraz wzrostu zapotrzebowania na energię potrzebną do tłoczenia mieszaniny, co z kolei wpływa na koszty transportu. Z tego względu w pracy zbadano wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji pulpy w rurociągach transportujących ją na składowisko powierzchniowe. Badania wykonano dla 10%, 20% i 30% mieszaniny wody z popiołem oraz mieszaniny wodnego roztworu polimeru z popiołem (0,25% wielkocząsteczkowego polimeru rokrysol WF2 w wodzie). Z analizy wyników eksperymentów można wnioskować, że dodatek polimeru korzystnie wpływa na aglomerację cząstek popiołu oraz jego zagęszczenie co prowadzi do bardziej jednorodnego przepływu, a ostatecznie może obniżyć koszty hydraulicznego transportu.
EN
Preserving stable flow velocity of complex mixture of ash, slug and water is essential because of sedimentation of solid particles in the flowing pulp. This process leads to deposition of particles at the bottom part of the pipeline and as a result, decrease of inner diameter as well as increase of flow resistance. The increase of flow resistance results with lowered efficiency of the installation and increased energy demand. In this context, presented work is focused on the influence of long-chain polymer on the sedimentation process in the pipelines transporting the pulp to the surface stand. In presented study 10%, 20% and 30% water mixtures of ash and slug as well as mixtures with 0.25% of rokrysol WF2 polymer were taken into account. The analysis of the experiments shows that the addition of the polymer enhances the agglomeration of ash particles and results with thickening of the pulp. In consequence, this results with more homogeneous pulp flow and allows to avoid increased energy demand and costs.
PL
W poniższym tekście przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością ekranowania pola elektromagnetycznego kompozytami polimerowo-metalowymi. Zakres badań objął przygotowanie niezbędnych próbek i narzędzi do ich wytworzenia. Przeprowadzono pomiary rezystywności oraz przenikalności magnetycznej kompozytu. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowania do ekranowania pól i fal o średnich i wysokich częstotliwościach.
EN
The following text presents the preliminary results of research on the possibility of shielding the electromagnetic field of polymer-metal composites. The scope of the research took preparing the samples and tools necessary to produce them. Resistivity and magnetic permeability were measured.
EN
This paper presents a study about the effects of initial porosity and stress triaxiality on void growth and coalescence in High-density polyethylene (HDPE) material. Two approaches are used to modulate the representative material volume: The first one is a unit cell with a spherical void at the center (Voided cell model), and the second is a unit cell containing the same void fraction of volume and obeying to the constitutive relations of Gurson-Tvergaard-Needelman (GTN model). Detailed analyses of finite element gave us: the equivalent stress-strain response, the void growth and coalescence behavior of the representative material volume. Results show that the stress triaxiality and the initial void volume fraction are strongly effective and depended on.
17
Content available Sieciowanie samoprzylepnych klejów silikonowych
EN
Pressure-sensitive adhesives (PSAs) represent a system that actually dates back to the invention of the self-adhesive articles in 1935 when R. Stanton Avery produced the first coating unit using a wooden cigar box with two holes cut in the bottom. PSAs can be defined as a special category of adhesive which in dry form are permanently tacky at room temperature [1–4]. Since 1960s, silicone pressure-sensitive adhesives have found many uses. They are used in industrial plants, as tapes for joining materials with low surface energy, as well as in the sectors of electrical and electronic, medical care, health care and automotive industry. For about 10 years there has been great interest in new uses for the silicone PSA, particularly for medical and industrial belts. The above examples describe a growing range of potential commercial applications of silicone pressure- -sensitive adhesives. Silicone pressure-sensitive adhesives typically consist of large segments of the silane-functional silicone polymers and silicone resins (MQ). It is well known that silicone pressure-sensitive adhesives because of their unique properties are special-purpose products. The combination of the properties of silicones such as high flexibility of connections Si-O-Si, low intermolecular interaction, low surface tension, excellent thermal stability and transparency for UV radiation, excellent electrical properties, high chemical resistance and weather resistance makes silicone adhesives have improved properties compared to other typical polymeric organic adhesives. Due to the low surface tension of silicone adhesives, adhesive is easily spread on the surface of various materials [4–9]. The properties of silicone pressure sensitive adhesives (Si-PSA) crosslinking thermally by organic peroxides (according to a radical mechanism) depend on the type and concentration of crosslinker used. Benzoyl peroxide (BPO) and 2,4-dichlorobenzoyl peroxide (DClBPO) are the most commonly used peroxides the industry. Increasing the content of BPO or DClBPO in a predominantly affects significantly increase the cohesion, while reducing the adhesion of tested adhesives [1, 5, 6]. With the market testing of pressure sensitive adhesives and literature studies clearly show that there were no studies to date on the process of UV-curing silicone pressure sensitive adhesives; and there is no sales sided adhesive tapes, silicone crosslinked by UV radiation.
PL
W artykule przedstawiono krótką definicję identyfikacji i identyfikowalności zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Opisano ich metody i sposoby na przykładzie tworzyw polimerowych oraz wyrobów z nich produkowanych. Przedstawiono, na co zwracać szczególną uwagę przy ich ocenie do użytkowania.
EN
This paper presents a brief definition of identification and traceability in accordance with PN-EN ISO 9001: 2009. Describes their methods and ways for example polymer materials and products are produced. Presented on what to pay particular attention in their assessment for use.
PL
Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnych i elektrokinetycznych oraz badań stabilności dwufazowego układu tlenek chromu(III)-wodny roztwór poliakryloamidu (PAM) jonowego. Scharakteryzowano mechanizm trwałości suspensji ciała stałego zawierającego polimer. Stwierdzono, że adsorpcja kationowej odmiany PAM wywiera większy wpływ na modyfikację właściwości powierzchniowych tlenku metalu, w stosunku do formy anionowej. Polimer ten może być z powodzeniem wykorzystany jako efektywny stabilizator lub flokulant wodnych suspensji Cr2O3.
EN
Anionic and cationic polyacrylamides (PAM) were added to aq. Cr2O3 suspension at pH 3–9 to det. the amt. of polymer adsorbed, surface charge d. and zeta potential of solid Cr2O3 particles as well as stability of the suspension. The spectrophotometry, potentiometric titration, microelectrophoresis and turbidimetry methods were used for the study. The adsorption of PAM depended significantly on the soln. pH. For anionic PAM, it decreased with the pH rise, whereas it increase for cationic PAM. High adsorption level was a result of more coiled structure of macromols. located in adsorption layer. The cationic PAM had higher impact on the Cr2O3 suspension stability (especially at pH 3 and 6). Its addn. resulted in a considerable deterioration of stability conditions at pH 3 due to the formation of polymer bridges.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych cech fizycznych asfaltu (penetracji, temperatury mięknienia i łamliwości). Do oceny właściwości poza nawrotem sprężystym wykorzystano parametry uzyskane na podstawie wyników badań siły rozciągającej w duktylometrze. Korzystniejsze właściwości i większą sprężystość mają asfalty wysokomodyfikowane.
EN
The paper presents the results of the tests of basic physical characteristics of bitumen (penetration, softening and breaking point). To assess its properties, apart from the determination of elastic recovery, parameters obtained on the basis of the analysis of tensile force have been used, measured using a ductilometer. The highly modified asphalt proved to have better properties and higher elasticity.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.