Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polilaktyd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
EN
The article presents the results of basic tribological research of polylactide enriched with MoS2 powder. The research was conducted on a pin-on-disc station. Samples dimensions: 8 mm height, 8 mm diameter, printed in FFF/FDM method. Two mass percentages of addition were created: 1% and 2.5%. As counter-specimen steel (C45) disc was used. Ra roughness of counter-specimen was in the range of 0.3–0.4. The main purpose is to determine optimal, in the light of tribological properties, mass percentage values of additions in polylactide in the 3D printing application. The research has shown that materials with more MoS2 addition would not be a good material for use in the production of prototype bearings, due to increased linear wear. It is also worth noting that the MoS2 addition improves material properties in terms of the 3D printing process. Thanks to the addition, even up to 1%, the required temperature of the printing nozzle has been significantly reduced, as well as flow resistance in the nozzle.
PL
Artykuł przedstawia wyniki podstawowych badań tribologicznych polilaktydu wzbogaconego proszkiem MoS2. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku pin-on-disc. Jako próbki zostały zastosowane walce o średnicy 8 mm, wytworzone w technologii FFF/FDM, stopnie wzbogacenia próbek to 1% oraz 2,5% wag. Jako przeciwpróbkę zastosowano dysk ze stali C45 o chropowatości Ra = 0,3–0,4. Badania mają charakter wstępny mają na celu ustalenie optymalnych pod kątem właściwości tribologicznych, wartości zawartości dodatków w polilaktydzie stosowanym w druku 3D. Badania wykazały, że materiały z większą ilością dodatku MoS2 nie stanowiłyby dobrego materiału do zastosowania w produkcji prototypowych łożysk ślizgowych z powodu zwiększonego zużycia liniowego. Wartym odnotowania jest również fakt, iż dodatek MoS2 powoduje polepszenie właściwości materiałowych pod kątem procesu druku 3D – dzięki dodatkowi już nawet w wysokości 1% znacznie obniżona została wymagana temperatura dyszy drukującej, a także obniżone opory przepływu w dyszy.
3
Content available remote Biokompozyty polimerowe na bazie polilaktydu i włókien celulozowych
PL
Badano proces wtrysku PLA z różnymi zawartościami włókien celulozowych (dwa typy) w otwartej formie wtryskowej z gniazdem w kształcie spirali Archimedesa. Oznaczono właściwości mechaniczne poszczególnych kompozytów. Stwierdzono, że proces ten nie stwarza problemów technologicznych. Właściwości mechaniczne ulegają pogorszeniu, jednak nie dyskwalifikuje to badanych materiałów do zastosowań, w których wyrób nie jest mocno obciążony mechaniczne.
EN
Two types of cellulose fibers (10-40% by mass) were mixed with polylactide by an open-ended spiral-shaped injection molding. Tensile strength, impact strength and hardness of the composites were detd. The addn. of cellulose fibers resulted in deterioration of all mech. properties of polylactide but the composites can be used in some applications where any high mech. strength of the product is required.
PL
Aktualnym kierunkiem rozwoju w branży poliuretanowej jest zastępowanie polioli petrochemicznych poliolami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych (biopoliolami) lub z recyklingu chemicznego (ekopoliolami). Na podstawie wyników zrealizowanych badań opracowano metodę syntezy nowego surowca poliolowego na bazie czystego polilaktydu (PLA), pochodzącego ze źródeł roślinnych (m.in. z kukurydzy), oraz glikolu dietylenowego (GDE). Analizowano właściwości otrzymanego produktu korzystne pod względem aplikacji w branży poliuretanowej. Wykonano oznaczenia: liczby hydroksylowej, liczby kwasowej, gęstości, lepkości oraz zawartości wody. W celu potwierdzenia zakładanej struktury chemicznej wytworzonego produktu oraz obecności reaktywnych grup hydroksylowych analizowano widma spektroskopowe: FT-IR, 1H NMR i 13C NMR. W celu oznaczenia średnich wagowo i liczbowo ciężarów cząsteczkowych oraz dyspersyjności otrzymanego ekopoliolu wykonano także analizę metodą chromatografi i żelowej (GPC). Badania potwierdziły, że otrzymany produkt poliolowy z powodzeniem może być stosowany w branży poliuretanowej jako alternatywa dla polioli petrochemicznych.
EN
The current development trend in the polyurethane industry is the replacement of petrochemical polyols by polyols derived from renewable sources (biopolyols) or from chemical recycling (ecopolyols). A method of synthesis of a new polyol raw material based on pure polylactide (PLA) derived from corn and diethylene glycol (GDE) was developed as a result of the research. A number of tests were carried out to characterize the obtained product in terms of application for the polyurethane industry. The research carried out determinations of the hydroxyl number, acid value, density, viscosity and water content. Spectroscopy analyses in FT-IR, 1H NMR and 13C NMR were model in order to confirm the assumed chemical structure of the obtained product and the presence of reactive hydroxyl groups. GPC (Gel Permeation Chromatography) analysis was also performed to determine the average weight and average number molecular weight, and dispersion of the obtained ecopolyol. Studies have confirmed that the obtained polyol raw material can be successfully used in the polyurethane industry and can be a green alternative to petrochemical polyols.
EN
The polylactide-valsartan systems with a mass ratio of 20 : 80, 50 : 50 and 80 : 20 were obtained and characterized by standard Differential Scanning Calorimetry (DSC). The isothermal physical aging process of polylactide-valsartan with a mass ratio of 50 : 50 was investigated at the aging temperature of 50°C and 70°C for different aging times. The enthalpy of relaxation values for each of the aging times and for all investigated components were determined experimentally and fitted to the Kohlrausch-Williams-Watts equation.
PL
Otrzymane układy polilaktydu z walsartanem w stosunkach masowych 20 : 80, 50 : 50 i 80 : 20 poddano analizie metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Scharakteryzowano proces starzenia fizycznego mieszaniny polilaktyd-walsartan w stosunku masowym 50 : 50, prowadzony w temperaturze 50 i 70°C w różnym czasie. Z pomiarów doświadczalnych dla każdego czasu starzenia wyznaczono entalpię relaksacji, a następnie dopasowano otrzymane wielkości do równania Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa.
EN
The mechanical properties of two uniaxially stretched polylactides have been studied: the polylactide with reduced density of entanglements of macromolecules and with equilibrium density of entanglements. It has been shown that plastic deformation is easier in a partially disentangled polymer. Thus, this polymer was used to form an all-polymer composite by blending it with a second molten polymer: poly(butylene succinate) or polystyrene. During mixing, polylactide fibers were produced that strengthened the prepared composite.
PL
Oceniano właściwości mechaniczne podczas jednoosiowego rozciągania dwóch rodzajów polilaktydu: ze zmniejszoną gęstością splątań makrocząsteczek i z równowagową gęstością splątań. Wykazano, że częściowo splątany polimer łatwiej ulega deformacji plastycznej. Z tego względu użyto go do wytworzenia kompozytu całkowicie polimerowego w wyniku zmieszania z drugim stopionym polimerem – poli(bursztynianem butylenu) lub polistyrenem. Podczas mieszania polimerów powstawały włókna polilaktydowe wzmacniające wytworzony kompozyt.
EN
This contribution discusses the preparation of partially disentangled polylactide from solution. The rheological method determined how the density of macromolecular entanglement depends on the concentration of the prepared solution. From a 0.1 wt % solution, the polymer having 20% of the original entanglements was obtained. The crystallization studies in isothermal conditions showed that the growth of crystals can be 10% faster if the polylactide is partially disentangled. For the first time, it was shown that in the partially disentangled polylactide there are shifts in temperatures of crystallization regimes.
PL
W artykule omówiono otrzymywanie z roztworu częściowo rozplątanego poliaktydu. Metodą reologiczną określono gęstość splątań makrocząsteczek w funkcji stężenia sporządzonego roztworu. Z roztworu o stężeniu 0,1% mas. otrzymano polimer zawierający ok. 20% wyjściowych splątań. Na podstawie wyników badań procesu krystalizacji w warunkach izotermicznych stwierdzono, że wzrost kryształów może być o 10% szybszy w przypadku tylko częściowego splątania polilaktydu. Po raz pierwszy wykazano, że w częściowo rozplątanym polilaktydzie występuje przesunięcie wartości temperatury, w których następuje zmiana reżimu krystalizacji.
8
Content available remote Effect of silymarin on thermooxidative degradation of PLA/PHB blends
EN
The effect of antioxidant of natural origin, i.e. silimarine on mechanical properties and thermooxidative degradation of biodegradable polylactide and polyhydroxybutyrate (PLA/PHB) blends obtained by melt mixing in a single-screw extruder (D = 25 mm, L/D = 24) was investigated. The addition of silymarin (0.7, 1.4 and 2.1 wt. %) improves the resistance to thermooxidative degradation of PLA/PHB blends, as evidenced by the value of the aging coeffi cient. Moreover, thanks to its unique properties, silymarin has a stabilizing effect and can be used as a pigment for polymers.
PL
Zbadano wpływ przeciwutleniacza pochodzenia naturalnego, tj. sylimaryny na właściwości mechaniczne oraz degradację termooksydacyjną biodegradowalnych mieszanin polilaktydu i polihydroksymaślanu (PLA/PHB). Mieszaniny otrzymano metodą mieszania w stanie stopionym przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej (D = 25 mm, L/D = 24). Dodatek (0,7; 1,4; 2,1% mas.) sylimariny poprawia odporność na degradację termooksydacyjną mieszanin PLA/PHB, o czym świadczy wartość współczynnika starzenia. Ponadto dzięki swoim wyjątkowym właściwościom sylimaryna ma działanie stabilizujące i może być stosowana jako barwnik do polimerów.
9
Content available remote Effect of modified chalk on the selected properties of PLA
EN
The effect of modified chalk (low moisture absorption) on tensile and flexural mechanical properties as well as impact strength of two commercial PLA grades (Ingeo TM Biopolymer 3052D, Ingeo TM Biopolymer 3260HP) was presented. The addition (10–20% by mass) of chalk increased PLA ductility and decreased brittleness. Elongation and impact strength were more than 5-fold and 3-fold higher, respectively, compared to pure PLA.
PL
W artykule przedstawiono wpływ modyfikowanej kredy (o małej chłonności wilgoci) na właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu oraz udarność dwóch handlowych odmian PLA (Ingeo TM Biopolymer 3052D, Ingeo TM Biopolymer 3260HP). Dodatek (10–20% mas.) kredy powodował zwiększenie ciągliwości i zmniejszenie kruchości PLA. Wydłużenie i udarność były odpowiednio ponad 5- i 3-krotnie większe w porównaniu z czystym PLA.
EN
The paper presents the result of the research on the impact of the accelerated aging process on selected operational properties of polylactide films containing natural antioxidants in the form of coffee, cocoa or cinnamon extracts. The research was focused on mechanical properties important for the packaging industry from the point of view of the reliability of the obtained products, i.e. tensile strength, relative deformation at maximum stress, relative deformation at break, Young’s modulus, impact strength and storage module at various temperatures. The extracts have a positive effect on the determined mechanical properties. The obtained results were very often better not only than the values obtained for pure polymer, but also better than the values obtained for the film containing the synthetic anti-aging compound. It can therefore be concluded that the proposed plant extracts will have a positive effect on the stability of the mechanical properties of the manufactured products, which will allow long-term, reliable and safe operation of packaging. Proposed extracts can therefore be an alternative to the previously used synthetic anti-aging additives.
EN
This article presents the results of studies on the tribological properties of linear wear and kinetic friction of polylactide processed by 3D printing (FFF) and injection moulding. Research was conducted on a pin on disc apparatus, and the test specimens used were polylactide cylinders with the counter specimen of C45 steel disc. Research was planned and executed with the planned experiment method for two variables: velocity of the counter specimen and pressure. The range of specified values was in the following sections: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . The conducted experiment had a target of defining the influence of a somewhat new method of 3D printing on the tribological properties of materials that might find application in prototyping plain bearings.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych: zużycia liniowego oraz tarci kinetycznego dla polilaktydu przetworzonego w procesie druku 3D (FFF) oraz w procesie wtryskiwania. Badania przeprowadzone zostały na aparaturze pin on disc, próbkę stanowił materiał badany, przeciwpróbkę – tarcza stalowa C45. Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone przy pomocy eksperymentu rotalnego dla dwóch zmiennych – prędkości obrotowej tarczy stalowej oraz nacisku. Zakres określonych wartości zawierał się w przedziałach: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . Przeprowadzony eksperyment miał na celu przedstawienie wpływu stosunkowo nowej metody druku 3D na właściwości tworzyw sztucznych, mogących znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu prototypowych lub krótkobieżnych łożysk ślizgowych.
12
Content available remote Wytrzymałość mechaniczna oraz palność polilaktydu
PL
Przygotowano próbki handlowego polilaktydu przez wtryskiwanie (wiosełka) i poddano je badaniom mechanicznym (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, udarność, twardość) oraz na podatność na palenie (wskaźnik tlenowy, dymotwórczość). Badane próbki wykazały zgodność z wymogami odpowiednich norm.
EN
A polylactide sample was prepd. by injection molding and tested for tensile strength, elongation at break, impact strength, hardness and flammability (O₂ index, smoke intensity). The polylactide met the std. requirements.
13
Content available remote Fizyczne właściwości elementów z polilaktydu wykonanych techniką przyrostową
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych fizycznych cech elementów wykonanych z polilaktydu (PLA) techniką przyrostową FDM/FFF. Próbki tych elementów wykonano przy różnych parametrach druku (prędkość podawania materiału, grubość warstwy materiału, sposób chłodzenia platformy, temperatura topnienia materiału w głowicy) i badano ich jakość powierzchni oraz geometrię.
EN
Cubic polylactide samples were made using incremental technique at varying material feed speed, layer thickness, platform cooling method and material melting temp. in the head, and then tested for surface quality and geometry achieved. The method for cooling the printing platform and the material feeding speed affected mostly the phys. properties of the printed element.
EN
Biodegradable materials, which exhibit biocidal activity against microorganisms due to application of natural vegetable compounds, are presented. The effect of polylactide (PLA) modification, carried out by using bioactive compounds as mixtures form such as: carvacrol and eugenol, thymol and eugenol, thymol and carvacrol, on the thermal properties and biodegradation rate of this material was determined. The following sample features were determined: mass loss in time, thermal properties with the use of a differential scanning calorimeter (DSC) and thermogravimetry (TG) instrument, and morphology by the use of a scanning electron microscope (SEM). The use of active compounds in mixtures gives a synergistic effect. The natural vegetable compounds exhibit biocidal and fungicidal activities and, at the same time, no negative effect on the physicochemical properties of the prepared products and do not affect negatively the degradation rate of these products.
PL
Przedstawiono biodegradowalny materiał, który dzięki zawartości naturalnych związków roślinnych wykazuje działanie biobójcze w odniesieniu do mikroorganizmów. Określono wpływ modyfikacji polilaktydu (PLA) związkami aktywnymi w postaci mieszanin, takich jak: karwakrol i eugenol, tymol i eugenol, tymol i karwakrol, na właściwości cieplne i szybkość biodegradacji tego materiału. Właściwości termiczne biokompozytu PLA określano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TG), morfologię próbek zbadano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że zastosowanie substancji czynnych w postaci mieszanin daje efekt synergiczny. Naturalne związki roślinne wykazują działanie biobójcze i grzybobójcze, a jednocześnie nie mają negatywnego wpływu na właściwości fizykochemiczne otrzymanych wytworów oraz nie wpływają negatywnie na szybkość ich degradacji.
EN
In this study we investigated the impact of accelerated weathering on selected mechanical and thermomechanical properties of poly(lactic acid) (PLA) composites filled with ground chestnut shell (CN). The mechanical properties were evaluated through static tensile test and Dynstat impact test, which were conducted for pure PLA and composites containing various amounts of the lignocellulosic organic filler (2.5–30 wt %). The results of the dynamic thermomechanical analysis (DMTA) are discussed in reference to structural changes obtained by differential scanning calorimetry (DSC), and they confirm changes in crystalline structure of PLA and its composites induced by cyclic temperature changes and UV light exposure. Scanning electron microscopy (SEM) images showed presence of microcracks and erosion of the PLA and composite surface after the aging process.
PL
Przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia na wybrane właściwości mechaniczne oraz termomechaniczne kompozytów na osnowie polilaktydu (PLA) modyfikowanego rozdrobnionymi łupinami kasztana (CN). Właściwości mechaniczne kompozytów zawierających 2,5–30 % mas. napełniacza naturalnego oceniano w próbie statycznego rozciągania oraz na podstawie pomiarów udarności metodą Dynstat. Zmiany właściwości niemodyfikowanego PLA oraz jego kompozytów odniesiono do właściwości termomechanicznych ocenianych metodą dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Zastosowanie wielokryterialnej oceny zmiany właściwości kompozytów, spowodowanej przyspieszonym starzeniem, pozwoliło na stwierdzenie istotnych modyfikacji struktury krystalicznej osnowy polimerowej pod wpływem ekspozycji na światło UV oraz dynamicznych zmian temperatury i wilgotności powietrza. Powierzchnie starzonych próbek materiałowych obserwowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
16
Content available Chemical recycling of polyesters
EN
In the presented paper, two basic strategies that can be used in the processes of chemical recycling of polyester material were described. The first of them involves increasing the molar mass of recycled materials in the solid-state polycondensation (SSP) process and/or joining their chains with various types of substances easily reacting with the end groups of polyesters (so-called extending agents). The essence of the second strategy is the degradation of the material under the influence of various protogenic agents (such as water, alcohols, glycols and amines) to obtain low-molecular products or oligomers that can be used as raw materials in the synthesis of many classes of polymers. The methods that are already used in PET [poly(ethylene terephthalate)] recycling and the possibility of their extension to other types of polyesters are both shown.
PL
W pracy przedstawiono dwie podstawowe strategie możliwe do wykorzystania w procesach chemicznego recyklingu tworzyw poliestrowych. Pierwsza z nich polega na zwiększeniu masy molowej utylizowanych tworzyw polimerowych w procesie polikondensacji w ciele stałym (SSP) i/lub łączeniu ich łańcuchów za pomocą różnego typu substancji łatwo reagujących z grupami końcowymi poliestrów (tzw. czynników przedłużających). Istotą drugiej strategii jest degradacja tworzywa pod wpływem różnych czynników protogennych (takich jak: woda, alkohole, glikole i aminy) w celu uzyskania produktów małocząsteczkowych lub oligomerów, które można wykorzystać jako surowce w syntezie wielu klas materiałów polimerowych. Omówiono metody stosowane już w recyklingu PET [poli(tereftalanu etylenu)], a także możliwość ich rozszerzenia na inne gatunki poliestrów.
17
EN
The paper is a review of the literature on the application of biodegradable materials (agroplastics) in modern agriculture, and particularly in horticulture. Agroplastics are used within the so-called plasticulture system – in mulches, different forms of plant covers, pots for seedlings, strings, and other materials. Although they leave behind a considerable amount of waste, their recycling has been implemented in only some European countries. The positive solution of this environmental problem lies in propagation and implementation of biodegradable plastics in agricultural practice. In order to achieve this, a clear system of classification and assessment has been introduced in the European Union. Results of experiments with biodegradable plastics applications as soil and plant covers, and their impact on the environment are presented.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania biodegradowalnych materiałów polimerowych w nowoczesnym rolnictwie, w szczególności w ogrodnictwie. Są one wykorzystywane w systemach tzw. plastikultury – ściółkach, różnych formach osłon, doniczkach, sznurkach itp. Ich stosowanie powoduje jednak powstawanie znacznej ilości odpadów, których recykling wprowadzono jedynie w nielicznych krajach Europy. Rozwiązaniem tego problemu jest propagowanie i wprowadzanie do praktyki rolniczej tworzyw biodegradowalnych, a także przejrzysty system klasyfikacji zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej. Przedstawiono eksperymentalne próby zastosowania biodegradowalnych tworzyw jako ściółek i osłon bezpośrednich oraz ich wpływ na środowisko.
PL
Za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) zbadano proces fizycznego starzenia amorficznego polilaktydu. Przeprowadzono starzenie próbek polilaktydu o różnej zawartości izomeru D w łańcuchu: 8,1 i 16,4 %. Na podstawie wyników badań DSC oszacowano temperaturę zeszklenia, temperaturę fikcyjną relaksacji oraz entalpię relaksacji polilaktydu dla różnych czasów starzenia w temperaturze 40 °C i 50 °C. Stwierdzono, że wartość entalpii relaksacji zwiększa się ze wzrostem zarówno czasu, jak i temperatury starzenia. Doświadczalne wartości entalpii relaksacji w funkcji czasu starzenia dopasowano do równania Kohlrauscha-Williamsa-Wattsa (KWW).
EN
The process of physical aging of amorphous poly(lactic acid) was investigated using differential scanning calorimetry (DSC). The aging experiments of two types of amorphous polylactide with 8.1 % and 16.4 % content of D-isomer in the polymer chain were performed. Based on the DSC results, glass transition temperature, fictive temperature and enthalpy relaxation of unaged and aged polylactide were estimated for various aging times at 40 and 50 °C. It was found that the enthalpy relaxation is increasing with aging time and temperature. The experimental values of enthalpy relaxation as a function of aging time were fitted to the Kohlrausch-Williams-Watts (KWW) equation.
EN
Composite scaffolds with increased hydrophilicity were prepared for cancellous bone regeneration by the freeze-extraction method. As a construction material, a poly–L–lactide (PLLA) was applied. As a hydrophilic, modifying agent a methacrylic acid copolymer, trade name Eudragit, was used. Apreliminary investigation and optimization of the processwere performed. For the obtained scaffolds, regression equations determining the effect of: EudragitE100/PLLA weight ratio; volume ratio of methanol (porophore)/PLLA solution in dioxane on interconnected porosity and mass absorbability of obtained implants were calculated.
EN
Purpose: The article focuses on the production of polymer nanofibres from poly(lactic acid) using the electro-spinning method, i.e. the technique of forming fibres in an electrostatic field. The main aim of the publication was to analyse the influence of the distance between electrodes on the morphology of one-dimensional polymeric materials obtained. Design/methodology/approach: In the practical part of the study solutions of polylactide in acetone and a mixture of chloroform/dimethylformamide (DMF) were produced. After 72 hours of mixing, no homogeneous solutions were obtained, therefore a solution consisting of a polylactide dissolved in chloroform was prepared, to which dimethylformamide was added in order to dilute the mixture. The morphology of the nanostructures obtained was analysed by means of a scanning electron microscope (SEM) equipped with an X-ray energy dispersion spectrometer (EDS), which allowed to analyse the chemical composition of the nanofibres produced. The electro-spinning method used to obtain fibres is characterized by high versatility - it gives the possibility to produce fibres from a wide range of polymers. Electro-spinning is also an economic method, and spinned fibres have a wide application potential. Findings: Nanofibres obtained by electro-spinning from the previously produced solution, regardless of the distance between the nozzle and the collector (10 or 20 cm) did not show any significant discrepancies in the values of measured diameters. Fibres obtained at increased distance between electrodes (20 cm) are characterized by a smaller average diameter value, but the difference is small, fluctuating between 48-49 nm. In the case of the sample formed during electro-spinning at the distance of the nozzle - collector equal to 10 cm and the sample produced at the distance doubled, no defects in the structure of the obtained nanofibres were observed. The analysis of topographic images of surfaces produced in the course of nanostructures' work did not show any significant influence of the distance between the nozzle and collector on the diameter of fibres. No defects in the structure of one-dimensional polymer materials obtained allowed to state that the distance between the nozzle and the collector in the range of 10-20 cm is the optimal parameter of the electro-spinning process allowing to obtain smooth, untangled fibres. Practical implications: The fibrous polymer mats obtained during the electro-spinning process of polylactide can be used as protective clothing materials, as drug delivery systems, as tissue scaffolding and as filtration membranes. Originality/value: At present, there are few articles in the literature on the electrospinning process, due to the fact that it is a constantly developing matte for the production of nanofibres. Moreover, most of the research focuses on fibres obtained from nonbiodegradable polymers, which do not have the advantages of fibres obtained from polylactide.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.