Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pola prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym kopalni podziemnej. Przepływ powietrza w większości wyrobisk górniczych charakteryzuje się zmiennością w czasie i wielkoskalową turbulencją. Dla poznania skali i zakresu zmienności pola prędkości wykonano eksperymenty pomiarowe w wyrobiskach ośmiu kopalń polskich korzystając z systemu wielopunktowego pomiaru, wyposażonego w kilkanaście (max 32) anemometrycznych czujników skrzydełkowych pomiaru prędkości przepływu powietrza (SWPPP). Dla zobrazowania zrejestrowanych danych, opracowano algorytmy i procedury programu IZO przeznaczonego do obróbki wyników pomiarów prędkości przepływu powietrza i wizualizacji na ekranie komputera chwilowej wartości prędkości, pola prędkości przedstawionego na wykresach 2D jako linii jednakowych prędkości (izotachy) lub 3D jako powierzchni obrazującej zmienny w czasie profil prędkości. Wyznaczenie zmiennego w czasie profilu prędkości, wnosi istotny poznawczy element w aspekcie zgodnego z zasadami mechaniki płynów położenia stacjonarnego anemometru w przekroju poprzecznym wyrobiska. Przedstawiono metodykę posługiwania sie opracowanymi komputerowymi narzędziami do wizualizacji pola prędkości i wyznaczenia strumienia objętości przepływu powietrza. Powyższe umożliwia wyznaczyć poprawne do warunków metrologicznych, miejsce lokalizacji anemometru stacjonarnego, adekwatne do warunków przepływu powietrza, w tym do średniej prędkości przepływu powietrza, geometrii wyrobiska i znajdujacych się elementów wyrobiska (taśma, kable, rurociąg, lutniociag).
EN
This paper summarises the studies of airflow velocity fields in mine workings in underground mines. Typically, air flows in mines are time-variant and are subject to multi-scale turbulence. To identify the scale and variability range of the velocity field, measurements were taken in eight Polish collieries using a multi-point system incorporating several (no more than 32) vane anemometer sensors for measuring airflow velocity. To visualise the measurement data, dedicated algorithms and procedures of the IZO program were developed, allowing the registered airflow velocity data to be duly processed and the instantaneous airflow velocity and flow velocity fields to be visualised on the computer screen as velocity contour (isotach) lines (2D graphs) or as surfaces representing time-variant velocity profiles (3D graphs). Determination of the time-variant velocity profile adds a vital cognitive aspect when trying to establish the optimal position of a vane anemometer in the gallery’s cross section, in accordance with the principles of flow mechanics. The methodology is outlined showing how to use the tools for flow velocity field visualisation and for determining the volumetric flow rate in order to find the location of a stationary anemometer position adequate to the airflow velocity conditions (average flow velocity, geometry of the cross section of the gallery) and taking into account the presence of mine equipment (conveyor belts, cables, pipelines, ventilation ducts).
PL
Celem pracy badawczej było opracowanie metody oszacowania pola prędkości propagacji fali podłużnej w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI na podstawie danych sejsmiki powierzchniowej. W szczególności główny obiekt zainteresowania stanowiło wyznaczenie wartości parametrów Thomsena ε i δ przy założeniu, że prędkość pionowa jest znana, oraz analiza możliwości określenia powyższych parametrów, gdy prędkość pionowa została przyjęta błędnie. Zaproponowana metoda opiera się na tradycyjnej technice analizy prędkości migracyjnych dla ośrodków izotropowych, która polega na poszukiwaniu wartości prędkości, dla których głębokość odwzorowywanego punktu ośrodka jako funkcja odległości pomiędzy źródłem i odbiornikiem jest niezmienna, tzn. nie zależy od offsetu. Jednak w ośrodkach anizotropowych uzyskanie tzw. efektu wypłaszczenia możliwe jest jedynie po uwzględnieniu parametrów anizotropii Thomsena ε i δ. Określenie optymalnych parametrów anizotropii potraktowano jako problem optymalizacyjny, a nowatorskim rozwiązaniem była próba zastosowania probabilistycznych metod optymalizacji globalnej, metody symulowanego wyżarzania oraz algorytmu genetycznego. W publikacji przedstawiono obliczenia dla trzech modeli o różnym stopniu skomplikowania. Opracowana w projekcie metodyka przyniosła odmienne rezultaty dla poszczególnych modeli. W przypadku najprostszego modelu I (z jedną granicą płaskorównoległą) trafniejsze wyniki otrzymano za pomocą algorytmu genetycznego GA. Jednak błąd względny procentowy oszacowania był duży i wynosił 16% dla parametru ε oraz 58% dla parametru δ. W obliczeniach z zastosowaniem modelu II (z granicą nachyloną) obie metody przyniosły porównywalne wyniki. Parametr ε został oszacowany z dokładnością 0,1%, natomiast błąd procentowy oszacowania parametru δ wynosił 24%. Istotnym punktem badań było przetestowanie metodyki na bardziej skomplikowanym modelu III, zawierającym struktury charakterystyczne dla występowania węglowodorów – uskok oraz wysad solny. Niestety okazało się, że osiągnięcie „wypłaszczenia" na kolekcjach wspólnego punktu obrazowania nie odzwierciedla się w dokładności oszacowania poszczególnych parametrów anizotropii. Ponieważ obliczenia prowadzone dla całego modelu nie były satysfakcjonujące, podzielono go na trzy części, dla których obliczenia były wykonywane niezależnie. Najbliższe rzeczywistości wyniki otrzymano w przypadku części modelu bez skomplikowanych struktur. Tak jak w sytuacji z modelami I oraz II dokładniej oszacowany został parametr ε. Rezultatem niniejszego projektu jest algorytm, który pomimo niedoskonałości może wspomagać dotychczasowe metody szacowania pola prędkości w ośrodkach anizotropowych. Przykładowo metoda może być wykorzystana przy szacowaniu parametrów wejściowych dla algorytmów migracji anizotropowej.
EN
The aim of this project was to work out the method of estimation of the velocity field for the longitudinal wave in inhomogeneous anisotropy medium VTI on the basis of seismic survey data. In particular, the main efforts was made to determine Thomsen parameters ε i δ with assumption that the vertical velocity is known and analyse of possibility of extracting this parameters in the situation when the vertical velocity is incorrect. Proposed method is based on the conventional technique of the migration velocity analysis for isotropic medium. It consists in seeking of the velocity values for which the depth of imaged point of the medium as the function of the distance between the source and a receiver is invariable. It means the depth of imaged point is not dependent on the offset. The estimation of the anisotropy parameters was treated as optimization problem, and the attempt to use probabilistic global optimization methods as simulated annealing and genetic algorithm was innovative solution.The results of calculation for the three different models are presented in this publication. For the simplest model I (with one plane and horizontal reflector) more accurate solution was received using the genetic algorithm GA. Nevertheless the relative error of estimation is high. It is equal 16% for the parameter ε and 58% for the parameter δ. For the model II (with the dipping reflector) both methods gave the comparable results. The parameter ε was estimated with the accuracy 0.1%, the relative error of parameter δ estimation is 24%. Important part of the research was testing of methodology for more complicated model III, which contains the structures specific for occurrence of the hydrocarbons – the fault and the salt dome. Unfortunately, it appeared that reaching of flatness in the common image point panels does not result in accuracy of the anisotropy parameters estimation. The calculation for model III was not satisfying, this is why it was divided into three parts. For the each part the calculation was conducted independent. The result received for the part without complicated structures was the nearest of the reality. Like for model I and model II, more accurate estimation was for the parameter ε. The presented algorithm, despite of imperfection, can be auxiliary for the previous methods of the velocity field estimation in anisotropy medium. As an example, the method can be used for the estimation of the input parameters for anisotropic migration algorithms.
EN
In this paper, the results of numerical simulations of the flow field in the compound channel of the Vistula river in the surroundings of Sandomierz are presented. Hydro_as-2d model was used for these calculations - this numerically solves so-called shallow water equations. Special attention was paid to local variations of the water surface level and velocity distribution due to river meandering, the split of the water stream between the main channel and the floodplain and also due to the removal of high vegetation. Additionally, results of the computations were interpreted in the context of the partly documented knowledge of flow behaviour in meandering compound channels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Sandomierza. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro_as-2d stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie prędkości na skutek: meandrowania rzeki, rozdziału strug pomiędzy korytem głównym a terasą, a także na skutek hipotetycznej wycinki roślinności wysokiej porastającej terasy zalewowe. Ponadto podjęto próbę interpretacji otrzymanych wyników w świetle częściowo udokumentowanych w literaturze mechanizmów przepływu w meandrujących korytach wielodzielnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Testowano różne metody numeryczne rozwiązujące pola ciśnienia. Dla wybranego modelu matematycznego wykonano symulacje ruchu ciekłej stali dla dwóch przykładowych krystalizatorów. Na podstawie otrzymanych wyników zaprezentowano pola ruchu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora.
EN
In this paper results of numerical simulation of liquid steel flow in continuous slab casting mold are presented. Different numerical methods for solving pressure fields were tested. For the selected mathematical model simulations of liquid steel motion in two exemplary continuous casting molds were performed. Based on the results, motion fields of liquid steel in working mold volume were presented.
EN
The paper presents the results of Particle Image Velocimetry (PIV) measurements of the velocity field of a Newtonian fluid in a mixing tank equipped with a PMT type impeller. The results are presented in the form of the velocity vectors, profiles and maps and compared with available data in the literature for the corresponding system, obtained from Laser Doppler Anemometry (LDA) measurements. A good qualitative agreement of the results was found. In the flow one primary and two secondary circulation loops were observed. The PMT type impeller produced a typical axial-radial circulation of the liquid in the vessel. The value of the circulation flow number, KC, was calculated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pola prędkości cieczy newtonowskiej w mieszalniku wyposażonym w mieszadło typu PMT, wykonanych za pomocą obrazowej anemometrii laserowej (PIV). Wyniki przedstawiono w postaci wektorów, profili i map prędkości średniej oraz porównano je z dostępnymi w literaturze danymi do analogicznego układu, otrzymanymi z pomiarów wykonanych metodą dopplerowskiej anemometrii laserowej (LDA). Stwierdzono dobrą zgodność jakościową wyników. W przepływie wyodrębniono jeden pierwotny i dwa wtórne wiry cyrkulacyjne. Mieszadło typu PMT wytwarzało typowo osiowo-promieniową cyrkulację cieczy w mieszalniku. Obliczono liczbę cyrkulacji cieczy, KC.
EN
This study is concerned with liquid flow induced by a disk which rotates steadily around its axis and touches the free surface of liquid contained in a cylindrical vessel. It is a simplified model of the flow in the inlet part of a vertical cooling crystallizer where a rotary distributor of inflowing solution is situated above the free surface of solution contained in the crystalliser. Numerical simulations of flow phenomena were conducted and the simulation results were interpreted assuming an analogy with Kármán’s theoretical equations. In a cylindrical coordinate system, the components of flow velocity were identified as functions of distance from the surface of the rotating disk. The experimental setup was developed to measure velocity fields, using digital particle velocimetry and optical flow. Conclusions concerning the influence of disc rotation on liquid velocity fields were presented and the experimental results were found to confirm the results of numerical simulation. On the basis of simulation data, an approximation function was determined to describe the relationship between the circumferential component of flow velocity and the distance from the disk.
PL
Zaprezentowana została bazująca na algorytmie genetycznym metoda szacowania prędkości propagacji fal podłużnych w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. W oparciu o wyznaczone z rekordów polowych przebiegi czasowe poszukiwane były parametry dotyczące modelu prędkościowo-głębokościowego. Omówiono rezultaty przetestowania metody na wybranym profilu rzeczywistych danych sejsmicznych.
EN
The method presented in this paper enables estimating velocity of P-waves propagation in isotropic geological medium from seismic survey data. Estimation is conducting with application of genetic algorithm. Parameters which characterize velocity-depth model are searched based on hodographs picked from field data. The technique was tested on real profile of seismic data. Results and obserwations are shown.
PL
Powietrze przepływające przez wyrobisko kopalni jest mieszaniną gazową. Często istotna jest znajomość składu tej mieszaniny i objętościowe udziały poszczególnych składników. W kopalniach w których występuje metan, jego objętościowy udział w strudze powietrza odpowiada za bezpieczeństwo prowadzenia wydobycia. Dotychczasowe badania przy pomocy opracowanego w IMG PAN systemu do pomiaru rozkładów pól prędkości (SWPPP), umożliwiającego także zmierzenie strumienia objętości powietrza, skłoniły autorów do przeanalizowania możliwości skonstruowania przenośnego urządzenia do zmierzenia strumienia objętości metanu. Nowe urządzenie mogłoby wykorzystywać sposób pomiaru strumienia metodą pola prędkości, i w połączeniu z metodą pomiaru średniej wartości stężenia metanu w przekroju wyrobiska umożliwiać bezpośrednie wyznaczanie strumienia objętości metanu. W opracowaniu przedstawiono wstępną koncepcję takiego rozwiązania wraz z wynikami analiz pomiarów prędkości lokalnych przy pomocy nowo skonstruowanego czujnika i porównaniu ich z wynikami pomiarów strumienia objętości wykonanych przy pomocy systemu SWPPP. Prowadzone badania mają na celu opracowanie efektywnych metod pomiaru strumienia objętości w rejonie ściany oraz modelu rozkładu koncentracji metanu w przekroju wyrobiska i na tej podstawie stworzenie algorytmów programowych dla pomiaru metanowości bezwzględnej wentylacyjnej w wyrobisku kopalni.
EN
Air flowing in the galleries is a mixture of gases. Of particular importance is the actual composition of this gas and volumetric proportions of its major components. In collieries where methane is present, its volumetric proportion in the stream of air determines the safety of mining operations. Results of measurements taken so far with the use of SWPPP (velocity fi eld distribution measurements) system, developed at the Strata Mechanics Research Institute and designed to measure velocity field distributions and volumetric flow rates of air, have prompted the authors investigate the feasibility of fabricating a portable device for measuring the volumetric flow rate of methane. This new device would utilise the principle of velocity field measurements combined with the method of measuring the average methane concentration in the gallery cross-section, thus allowing the volumetric flow rate of methane to be determined directly. This paper provides a conceptual design of this solution and results of local velocity measurements taken with a newly designed sensor. The results are compared with measurement data obtained with the use of the SWPPP system. The aim of the research work is to develop effective methods of volumetric flow rate measurements in the longwall zones and models of methane concentrations in the gallery cross-section. On that basis algorithms would be developed to support methane capacity measurements in galleries for mine for ventilation purposes.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki zastosowania algorytmu genetycznego do estymacji pola prędkości fali podłużnej w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch modeli syntetycznych o różnej geometrii i o polu prędkości zadanym funkcją liniową. Najistotniejszymi poszukiwanymi parametrami były prędkość początkowa oraz pionowy i poziomy gradient prędkości. Wyznaczane były również parametry odpowiedzialne za geometrię ośrodka, tzn. głębokości poszczególnych granic w ustalonych punktach modelu. Omówiono istotę działania algorytmu genetycznego i dokonano wstępnej oceny użyteczności przyjętej metody w danym problemie.
EN
This paper presents the results of the application of genetic algorithm in the estimation of the longitudinal wave velocity field for isotropic rock formation, based on seismic survey data. Calculation was carried out for two models, with different geometry and with the assumption that velocities are defined by linear function. The main parameters were initial velocity, vertical and horizontal velocity gradients. Parameters for the geometry - depths of each layers in defined places of the models, were also determined. A general description of genetic algorithms was presented, and its usefulness in this particular problem was discussed.
PL
Wybór miejsca pomiaru w przekroju wyrobiska ma istotne znaczenie dla dokładności pomiaru strumienia objętości w wyrobiskach kopalnianych. Względy praktyczne powodują, iż nie zawsze jest możliwe wykonanie pomiarów w optymalnych dla uzyskania jak najmniejszej niepewności, warunkach. Lokalne zaburzenia przepływu w otoczeniu przekroju pomiarowego mają istotny wpływ na wynik pomiaru. Do oceny tego wpływu przydatne może być modelowanie trójwymiarowego przepływu w odcinku wyrobiska zawierającym miejsce pomiaru. Przeprowadzono serie symulacji przepływu metodą objętości skończonej w celu odtworzenia warunków panujących w miejscu pomiarów. Porównano wyniki symulacji ze zmierzonymi w warunkach rzeczywistych rozkładami pól prędkości. Porównania te umożliwiły zwiększenie wiarygodności interpretacji wyników symulacji. Wskazano na źródła błędów i możliwość opracowania zaleceń odnośnie optymalnego dla dokładności pomiaru rozmieszczenia czujników prędkości.
EN
Selecting the right measurement spot in the excavation cross-section is essential for the accuracy of volume measurement in underground excavations. For practical reasons, it is not always possible to perform measurements in conditions that would ensure the smallest possible degree of uncertainty. Local disturbances of the flow in the area surrounding the measurement cross-section have a significant effect upon the measurement result. To estimate this effect, it might be useful to apply three-dimensional flow modeling in this part of the post-mining excavation where the measurement spot is localized. A series of flow simulations was carried out by means of the finite volume method in order to recreate the conditions in the measurement spot. The simulation results were compared with velocity field distributions, measured under real conditions. The comparisons enhanced the reliability of the interpretation of the simulation results. Sources of errors were stated, together with a possibility of formulating recommendations regarding the optimal placement of velocity sensors, with a view to ensuring measurement accuracy.
EN
The article included test stand for calibrating flowmeters by means of a reference method. On the statement, research was conducted to determine the total uncertainty of measurement is carried out by averaging Pitot tube.
EN
In the thesis are presented structure and potential measuring stand realized on need of investigation of influence of the additional angular momentum of a stream under suction on formation the field of velocity in space before the impeller of the impeller pump. Measurement stand will make possible the qualification of influence of parameters additional stream liquid, introduced to space before impeller, on quality of inflow of stream on stockade of blades.
PL
W pracy przedstawiono budowę i możliwości stanowiska pomiarowego zrealizowanego na potrzeby badania wpływu dodatkowego krętu strugi na kształtowanie pola prędkości w części ssawnej rurociągu tuż przed wirnikiem pompy wirowej. Badania stanowiskowe powinny umożliwić określenie wpływu parametrów dodatkowej strugi płynu, wprowadzanej do przestrzeni przedwirnikowej, na jakość napływu strumienia na palisadę łopatek.
13
Content available remote Numeryczne modelowanie przepływu zawiesiny lekkiej w mieszalniku
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego pakietu Fluent 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.O. Zastosowano model burzliwości k-ω . Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
EN
The results of numerical simulations of floating particles' suspension flow in a baffled vessel equipped with the pitched blade turbine are presented in the paper. Simulations were carried out for the agitated vessel of inner diameter D = 0.295 m. The Fluent 6.2 was used in the simulations. A numerical grid was created by preprocessor MixSim 2.0. Thefe-co model of turbulence was used. The results of CFDsimula tions were worked out graphically in a form of fluid velocity distributions in the vessel.
14
Content available remote Numeryczne modelowanie pola prędkości mieszanej mechanicznie zawiesiny lekkiej
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny tekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet FLUENT 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.0. Zastosowano model burzliwości k-ω. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
EN
The results of flow numerical simulations offloating particles' suspension in a baffted vessel equipped with the pitched-blade turbinę arę presented in the paper. Version 6.2 of the FLUENT was used in the simulations. Numerical grid was created by the preprocessor M;x,Stm 2.0. The k-rn model of turbulence was used. Simulations were carried out for the agitated vessel of inner diameter D = 0.295 m. The results of CFD simulations were worked out graphically in a form of fluid velo-city distributions in the vessel.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane rezultaty najnowszych badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych wykonanych we wschodniej części Karpat polskich. Zreinterpretowane zostały wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych wykonanych wzdłuż dwóch profili: Maniów - Przemyśl i Radoszyce - Przemyśl z wykorzystaniem najnowszych procedur inwersji 1D i 2D. W ramach prac interpretacyjnych przeanalizowana została dokładność określenia położenia granic opornościowych. Opracowane zostały przekroje oporności zawierające główne wyinterpretowane granice litologiczne i strefy tektoniczne. Zweryfikowane zostały modele budowy geologicznej wzdłuż profili: Szczawne - Kuźmina i Jaśliska - Brzozów za pomocą modelowań pola siły ciężkości. Oszacowane zostały korelacyjne zależności pomiędzy prędkościami średnimi fali sejsmicznej i wartościami anomalii rezydualnych siły ciężkości. Na podstawie uzyskanych równań regresji skonstruowano regionalne mapy prędkości średnich.
EN
Selected results of recent magnetotelluric and gravity investigations made in eastern part of the Polish Carpathians were presented in the paper. Results of regional magnetotelluric survey made along two profiles: Maniów - Przemyśl and Radoszyce - Przemyśl were reinterpreted with the use of state-of-the-art 1D and 2D inversion procedures. The accuracy of the evaluation of a depth of interpreted resistivity boundaries was analysed in the framework of interpretation works. Resistivity cross-sections including main interpreted lithological boundaries and tectonic zones were made. Geological models along profiles: Szczawne - Kuźmina and Jaśliska - Brzozów were verified with the use of gravity force modelling. Correlation dependences between average velocities of seismic wave and values of residual anomalies of gravity force were evaluated. Regional maps of average velocities were constructed based on obtained regression equations.
PL
Praca dotyczy badań opływu wokół układu dwóch prostopadłościanów, ustawionych w tunelu aerodynamicznym w taki sposób, aby przepływ w środku ich przekroju mógł być traktowany jako płaski. Wynikiem pomiarów są rozkłady ciśnienia na modelach oraz pola prędkości średnich i ich fluktuacji.
EN
The paper is devoted the measurement of flow properties in the wind tunnel. The research deals with the flow around the set of two rectangular cylinders. The flow at middle of cylinders is treated as two-dimensional one. The measurement results are pressure distributions and velocity fields around models.
17
Content available remote Velocity field determination using simple PIV method
EN
The paper describes the cross-correlation method for velocity field determination on the basis of measurements performed with the use of a simple PIV method. The test stand for the image recording by two CCD synchronized cameras has been developed. Cameras make digital frames in two successive time intervals. The same observation field is provided by an optical beam splitter. Image acquisition system is controlled by the assembly which allows changing of exposure time and time delay between images in a pair. The digital frames showing fluid convection movements in cubicoid cuvette were numerically treated to adjust them to the needs of determining the velocity profile. The description of transformations leading to evaluation of the brightness correlation which results in a two-dimensional vector map of velocity field was also presented.
PL
W artykule opisano zastosowanie metody korelacji krzyżowych (cross-correlation) do wyznaczania pola prędkosci na podstawie pomiarów wykonanych z wykorzystaniem metody obserwacji ruchu cząstek wskaźnikowych PIV. W obserwacjach wykorzystano stanowisko pomiarowe do rejestracji obrazów oparte o dwie zsynchronizowane ze sobą kamery CCD. Kamery wykonują cyfrowe zdjęcia w dwóch następujących po sobie chwilach czasu. Jednakowe pole obserwacji zapewnia optyczny rozdzielacz obrazu. System rejestracji jest sterowany układem pozwalajacym na zmiane czasów ekspozycji oraz odstępu czasowego pomiędzy obrazami stanowiacymi parę. Na przykładzie wykonanych przez autorów cyfrowych zdjęć par obrazów przedstawiających ruchy konwekcyjne wody ogrzewanej w prostopadłościennej kuwecie zaprezentowano zastosowanie metody cyfrowej korekty obrazu mające na celu dostosowanie obrazów do potrzeb wyznaczenia wektorów prędkości. Zaprezentowano opis przekształceń prowadzacych do wyznaczenia korelacji jasności, których rezultatem jest dwuwymiarowa wektorowa mapa pola prędkosci.
18
Content available remote Modeling of temperature field and fluid flow in hybrid welding process
EN
Mathematical and numerical model of the temperature field and the velocity field in melted zone concerning the hybrid laser - arc process was presented in this paper. The temperature field was determined by solution the transient heat transfer equation with activity of inner heat sources. Fluid flow in welding pool was determined by solution of the Navier - Stokes equation in Chorin's projection. The fuzzy solidification front was assumed in a numerical algorithm with linear approximation of the solid phase in mushy zone. Fluid flow through porous medium was considered in mushy zone according to Darcy's model. In the base of elaborated models and realized algorithms, results of computer simulations were presented in this study. Temperature distribution in the weld and velocity distribution in melted zone as well as welding pool shape and heat affected zone were illustrated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.